Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 103

Rīgā 2019. gada 18. decembrī (prot. Nr. 71, 144. §)

Par Rīgas domes 2005. gada 13. septembra saistošo noteikumu Nr. 15 "Par teritorijas starp Spulgas ielu, Graudu ielu, Valdeķu ielu un projektēto ielu detālplānojuma (Rīgas attīstības plāna 1995.-2005. gadam, kas apstiprināts ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu Nr. 2819 "Par Rīgas attīstības plāna 1995.-2005. gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu", grozījumi) saistošās daļas apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 1. punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2005. gada 13. septembra saistošos noteikumus Nr. 15 "Par teritorijas starp Spulgas ielu, Graudu ielu, Valdeķu ielu un projektēto ielu detālplānojuma (Rīgas attīstības plāna 1995.-2005. gadam, kas apstiprināts ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu Nr. 2819 "Par Rīgas attīstības plāna 1995.-2005. gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu", grozījumi) saistošās daļas apstiprināšanu".

Rīgas domes priekšsēdētājs O. Burovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 103 "Par Rīgas domes 2005. gada 13. septembra saistošo noteikumu Nr. 15 "Par teritorijas starp Spulgas ielu, Graudu ielu, Valdeķu ielu un projektēto ielu detālplānojuma (Rīgas attīstības plāna 1995.-2005. gadam, kas apstiprināts ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu Nr. 2819 "Par Rīgas attīstības plāna 1995.-2005. gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu", grozījumi) saistošās daļas apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar Rīgas domes 2005. gada 13. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 15 "Par teritorijas starp Spulgas ielu, Graudu ielu, Valdeķu ielu un projektēto ielu detālplānojuma (Rīgas attīstības plāna 1995.-2005. gadam, kas apstiprināts ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu Nr. 2819 "Par Rīgas attīstības plāna 1995.-2005. gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu", grozījumi) saistošās daļas apstiprināšanu" ir apstiprināts detālplānojums teritorijai starp Spulgas ielu, Graudu ielu, Valdeķu ielu un projektēto ielu (turpmāk - Detālplānojums), kur Detālplānojums ir izstrādāts kā Rīgas attīstības plāna 1995.-2005. gadam grozījumi, nosakot atšķirīgu atļauto ēku vai būvju izmantošanu jauktas dzīvojamās un darījumu iestāžu teritorijās J1 un J2. Saskaņā ar Detālplānojuma risinājumiem J1 teritorijā ir atļauta komerciāla rakstura apbūve, bet J2 teritorijā - galvenokārt dzīvojama rakstura apbūve.

2005. gada 20. decembrī ar Rīgas domes lēmumu Nr. 749 "Par Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam apstiprināšanu" tika apstiprināts Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018. gadam un tā grafiskā daļa un izdoti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi kā Rīgas domes 2005. gada 20. decembra saistošie noteikumi Nr. 34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi", kur Detālplānojuma teritorija tika noteikta kā jauktas apbūves teritorija, nedetalizējot prasības atsevišķo atļautās izmantošanas būvju izvietojumam zemesgabalā.

Detālplānojums līdz šim nav īstenots, un ir mainījušies zemesgabala īpašnieki. Jauno zemesgabala īpašnieku teritorijas attīstības iecere atšķiras no Detālplānojumā plānotās, un tie vēlas atcelt Detālplānojumu, lai veiktu teritorijas apbūvi atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006.-2018. gadam.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek atzīti par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2005. gada 13. septembra saistošie noteikumi Nr. 15 "Par teritorijas starp Spulgas ielu, Graudu ielu, Valdeķu ielu un projektēto ielu detālplānojuma (Rīgas attīstības plāna 1995.-2005. gadam, kas apstiprināts ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu Nr. 2819 "Par Rīgas attīstības plāna 1995.-2005. gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu", grozījumi) saistošās daļas apstiprināšanu", lai zemesgabala īpašnieki varētu realizēt būvniecības ieceri atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006.-2018. gadam.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžetu neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Netiek radīta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Rīgas domes priekšsēdētājs O. Burovs

04.02.2020