Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 8

Rīgā 2020. gada 9. janvārī (prot. Nr. 2, 3. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2019.gada 23.decembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA", vienotais reģistrācijas numurs: 40003201921, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 1, Baloži, Ķekavas novads, LV-2128 (turpmāk - SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA"), 2019.gada 23.decembra iesniegumu Nr.1-14/175 ar tam pievienotajiem noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķiniem un pamatojuma dokumentiem.

Regulators konstatē un secina

1. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku1, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

2. SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Regulatora 2018.gada 13.decembra lēmumu Nr.154 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 247.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.154). Ar Lēmumu Nr.154 apstiprināto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas iepirktās siltumenerģijas izmaksas.

3. Regulators 2019.gada 27.septembrī pieņēma lēmumu Nr.150 "Par tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 198.nr.) (turpmāk - Regulatora atļauja), piešķirot SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" tiesības pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā.

4. Regulators 2019.gada 24.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.158 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 218.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.158).

5. Saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmuma Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) 43.9punktu, ņemot vērā Regulatora atļaujā piešķirtās tiesības noteikt tarifus, SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" 2019.gada 23.decembrī (2019.gada 23.decembris Nr.1-14/175) iesniedza Regulatorā noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu pamatojumu un aprēķinu šādiem jaunajiem tarifiem:

5.1. laika posmam no 2020.gada 1.februāra līdz 2021.gada 31.janvārim:

5.1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 49,84 EUR/MWh;

5.1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 11,07 EUR/MWh;

5.1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,06 EUR/MWh;

5.1.4. siltumenerģijas gala tarifs 60,97 EUR/MWh;

5.2. laika posmam no 2021.gada 1.februāra:

5.2.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 46,09 EUR/MWh;

5.2.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 10,40 EUR/MWh;

5.2.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,06 EUR/MWh;

5.2.4. siltumenerģijas gala tarifs 56,55 EUR/MWh.

6. Paziņojums par SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem ir publicēts 2019.gada 27.decembra oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 258.nr. Paziņojumā SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu (pirmajam tarifu piemērošanas periodam) spēkā stāšanās datums norādīts 2020.gada 1.februāris.

7. Regulators, izvērtējot SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" iesniegtos noteiktos (piedāvātos) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatojumu, secina, ka SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi atbilst Metodikai un ir pamatoti. Līdz ar to SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi var stāties spēkā komersanta noteiktajā laikā (pirmais tarifu piemērošanas perioda sākums - 2020.gada 1.februāris).

8. Ņemot vērā konstatētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, secināms, ka Regulatoram, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, ir nepieciešams lemt arī par Lēmuma Nr.154 piemērošanu un Lēmuma Nr.158 atcelšanu, nosakot, ka no 2020.gada 1.februāra Regulators atceļ Lēmumu Nr.158 un SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" nepiemēro ar Lēmumu Nr.154 apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

9. SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" pilnvarotais pārstāvis uz Regulatora padomes sēdi tika uzaicināts, bet neieradās.

Saskaņā ar Metodikas 43.9, 43.10, 43.11punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu un 9.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo un ceturto daļu, 68.panta otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. atzīt SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu (Latvijas Vēstnesis, 2019, 258.nr.):

1.1. laika posmam no 2020.gada 1.februāra līdz 2021.gada 31.janvārim:

1.1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 49,84 EUR/MWh;

1.1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 11,07 EUR/MWh;

1.1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,06 EUR/MWh;

1.1.4. siltumenerģijas gala tarifs 60,97 EUR/MWh;

1.2. laika posmam no 2021.gada 1.februāra:

1.2.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 46,09 EUR/MWh;

1.2.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 10,40 EUR/MWh;

1.2.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 0,06 EUR/MWh;

1.2.4. siltumenerģijas gala tarifs 56,55 EUR/MWh,

un to pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika";

2. atcelt no 2020.gada 1.februāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 24.oktobra lēmumu Nr.158 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 218.nr.);

3. noteikt, ka no 2020.gada 1.februāra SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2018.gada 13.decembra lēmumu Nr.154 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 247.nr.) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "BALOŽU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


1 Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmums Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R. Irklis

09.01.2020