Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 34

Talsos 2019. gada 31. oktobrī (prot. Nr. 22, 7. p., lēmums Nr. 625)

Par Talsu novada domes 2011. gada 13. janvāra saistošo noteikumu Nr. 4 "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem "Sārcene" un "Līdakas", Laidzes pagastā, Talsu novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 41. panta pirmās daļas
1. punktu un Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu

Atzīt par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 2011. gada 13. janvāra saistošos noteikumus Nr. 4 "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem "Sārcene" un "Līdakas", Laidzes pagastā, Talsu novadā".

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols

 

Saistošo noteikumu Nr. 34 "Par Talsu novada domes 2011. gada 13. janvāra saistošo noteikumu Nr. 4 "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem "Sārcene" un "Līdakas", Laidzes pagastā, Talsu novadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Talsu novada pašvaldībā saņemts SIA "CVS" iesniegums, kurā paziņots, ka detālplānojums Laidzes pagasta zemesgabaliem "Sārcene" un "Līdakas" netiks īstenots.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. pantu vietējā pašvaldība koordinē un uzrauga vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu īstenošanu.

Detālplānojums ir spēkā, līdz to atceļ vai atzīst par spēku zaudējušu.

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 41. pantu pašvaldības dome pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošos noteikumus).

Talsu novada domes 2011. gada 13. janvāra saistošie noteikumi Nr. 4 "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem "Sārcene" un "Līdakas", Laidzes pagastā, Talsu novadā" atzīstami par spēku zaudējušiem, izdodot jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts Talsu novada domes 2011. gada 13. janvāra saistošo noteikumu Nr. 4 "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem "Sārcene" un "Līdakas", Laidzes pagastā, Talsu novadā" risinājumā tika paredzēts nekustamajā īpašumā "Sārcene" izveidot tūrisma un rekreācijas teritoriju, kas saistīta ar sabiedrībai pieejamu atpūtas un rekreācijas teritoriju, nekustamais īpašums "Līdakas" tika paredzēts lauksaimnieciskai izmantošanai. Īpašnieks vēlas turpināt īpašuma apsaimniekošanu saskaņā ar Talsu novada domes 2015. gada 14. maija saistošo noteikumu Nr. 15 "Par Talsu novada teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem" prasībām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols

31.12.2019