Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā

Izdarīt Veterinārmedicīnas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 11. nr.; 2002, 2. nr.; 2003, 4., 6., 15. nr.; 2004, 9., 18., 23. nr.; 2006, 9. nr.; 2009, 3., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 99. nr.; 2011, 112. nr.; 2012, 50. nr.; 2013, 80. nr.; 2014, 199. nr.; 2015, 29. nr.; 2017, 75. nr.) šādus grozījumus:

1. 1. pantā:

izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6) pirmskaušanas apskate - pārbaude Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta regulas (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (turpmāk - Parlamenta un Padomes regula Nr. 2017/625) 17. panta "c" punkta izpratnē;";

papildināt pantu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"61) pēckaušanas veterinārā ekspertīze - pārbaude Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2017/625 17. panta "d" punkta izpratnē;";

papildināt pantu ar 19. punktu šādā redakcijā:

"19) mājas (istabas) dzīvnieka pase - lolojumdzīvnieka identifikācijas dokuments, kas sagatavots atbilstoši Komisijas 2013. gada 28. jūnija īstenošanas regulas (ES) Nr. 577/2013 par identifikācijas dokumentu paraugiem suņu, kaķu un mājas sesku nekomerciālai pārvietošanai, teritoriju un trešo valstu saraksta izveidošanu un par deklarāciju formas, izkārtojuma un valodas prasībām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulā (ES) Nr. 576/2013 paredzētajiem konkrētiem nosacījumiem (turpmāk - Komisijas īstenošanas regula Nr. 577/2013) 3. panta 1. punkta prasībām."

2. Aizstāt 2. pantā vārdus "dzīvnieku izcelsmes produktu importa un tranzīta veterināro kontroli" ar vārdiem "preču importa un tranzīta kontroli".

3. Papildināt likumu ar 3.1 pantu šādā redakcijā:

"3.1 pants. Pārtikas un veterinārais dienests:

1) organizē un īsteno uzraudzību un kontroli saskaņā ar Parlamenta un Padomes regulā Nr. 2017/625 noteikto un ir kompetentā iestāde, kas pilda uzdevumus jomās, kuras noteiktas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2017/625 1. panta 2. punkta "d", "e" un "f" apakšpunktā;

2) veic Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2017/625 103. pantā noteiktās koordinācijas institūcijas funkcijas;

3) pilda Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2017/625 109. panta 2. punktā noteiktās struktūras funkcijas saistībā ar valsts daudzgadu kontroles plāna sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijai."

4. Izteikt 4.2 pantu šādā redakcijā:

"4.2 pants. Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors pilnvaro personas pirmskaušanas apskates un pēckaušanas veterinārās ekspertīzes veikšanai saskaņā ar Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2017/625 prasībām."

5. 4.3 pantā:

izslēgt pirmo daļu;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Mājputnu un zaķveidīgo kārtas dzīvnieku gaļas iegūšanai nelielā apjomā pirmskaušanas apskati un pēckaušanas veterināro ekspertīzi atļauts veikt Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarotai personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mājputnu un zaķveidīgo gaļas apriti nelielā apjomā.";

izslēgt ceturto un piekto daļu.

6. Izslēgt 8. panta 3. punktu.

7. Izteikt 9. panta 3. punktu šādā redakcijā:

"3) veikt veterinārmedicīnisko praksi, arī pirmskaušanas apskati un pēckaušanas veterināro ekspertīzi, kuras rezultātu pašiem nepieciešams kontrolēt."

8. Izslēgt 13. pantu.

9. 21. pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanu ar mikroshēmu, mājas (istabas) dzīvnieku pasu un vakcinācijas apliecību izsniegšanu veic praktizējošs veterinārārsts.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Praktizējošs veterinārārsts mājas (istabas) dzīvnieka pasi noformē saskaņā ar Komisijas īstenošanas regulā Nr. 577/2013 paredzētajiem konkrētiem nosacījumiem."

10. Izteikt VII nodaļas nosaukumu un 43. pantu šādā redakcijā:

"VII nodaļa
Pirmskaušanas apskate un pēckaušanas veterinārā ekspertīze

43. pants. Pārtikas un veterinārais dienests veic dzīvnieku pirmskaušanas apskati un pēckaušanas veterināro ekspertīzi atbilstoši Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2017/625 18. panta prasībām."

11. Izteikt 46. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Komersants, kas ir kautuves turētājs vai nodarbojas ar nomedīto savvaļas dzīvnieku vai ierobežotās platībās turētu savvaļas sugas dzīvnieku gaļas iegūšanu vai sadalīšanu, slēdz līgumu ar Pārtikas un veterināro dienestu par pirmskaušanas apskates un pēckaušanas veterinārās ekspertīzes veikšanu un veterināro uzraudzību, kā arī nodrošina pirmskaušanas apskates un pēckaušanas veterinārās ekspertīzes veikšanai nepieciešamos darba apstākļus."

12. Izteikt VIII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VIII nodaļa
Dzīvnieku un preču pārvietošana pāri valsts robežai
".

13. Izteikt 52. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Dzīvnieku un preču kontroli robežkontroles punktos, brīvajās zonās un muitas noliktavās veic Pārtikas un veterinārais dienests atbilstoši Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2017/625 prasībām."

14. 53. pantā:

izslēgt pirmās daļas 2. un 5. punktu;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Dzīvnieku, dzīvnieku spermas, olšūnu, embriju un dzīvnieku izcelsmes produktu kravām, kas tiek ievestas no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kontroli robežkontroles punktos, brīvajās zonās un muitas noliktavās neveic."

15. Izslēgt 54. panta sestajā daļā vārdus "un otrajā".

16. Papildināt 55. panta 2. punktu pēc vārda "par" ar vārdiem "pirmskaušanas apskates un pēckaušanas".

17. 56. pantā:

izslēgt 9. punktā vārdus "Eiropas Savienības";

papildināt pantu ar 10. punktu šādā redakcijā:

"10) nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā ziņot Pārtikas un veterinārajam dienestam, ja dzīvnieka īpašnieks vai turētājs nenodrošina veterinārmedicīnisko aprūpi dzīvnieka saslimšanas gadījumā, kā dēļ dzīvnieks ir pakļauts sāpēm un ciešanām vai ir apdraudēta dzīvnieka dzīvība."

18. Papildināt 58. panta 4. punktu pēc vārda "saņemt" ar vārdiem "pirmskaušanas apskates un pēckaušanas".

19. 59. pantā:

izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4) uzrādīt un nodot nākamajam dzīvnieku īpašniekam dokumentus par dzīvnieku identifikāciju, reģistrāciju, veselības stāvokli un veiktajiem dzīvnieku infekcijas slimību profilaktiskajiem pasākumiem (piemēram, mājas (istabas) dzīvnieka pasi, dzīvnieka pārvietošanas deklarāciju, vakcinācijas apliecību);";

papildināt pantu ar 17. punktu šādā redakcijā:

"17) nodrošināt, lai suns līdz četru mēnešu vecumam ir apzīmēts ar mikroshēmu, lai tam ir mājas (istabas) dzīvnieka pase un tas ir reģistrēts Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē. Ja suns līdz četru mēnešu vecumam tiek atsavināts, iepriekš minētais pienākums izpildāms līdz atsavināšanas brīdim uz atsavinātāja vārda."

20. Papildināt likumu ar XIII nodaļu šādā redakcijā:

"XIII nodaļa
Administratīvie pārkāpumi veterinārmedicīnas jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

64. pants. Par to pašu patēriņam paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanas prasību pārkāpšanu, kuras noteiktas Komisijas 2009. gada 5. marta regulā (EK) Nr. 206/2009 par dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Kopienā personīgam patēriņam un regulas (EK) Nr. 136/2004 grozīšanu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz četrpadsmit naudas soda vienībām.

65. pants. Par dzīvnieku, dzīvnieku izcelsmes produktu vai blakusproduktu, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, neatļautu pārvietošanu vai izplatīšanu valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību, tostarp zoonozes, vai epizootijas apkarošanas pasākumu īstenošanas laikā piemēro naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divdesmit līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

66. pants. Par neziņošanu praktizējošam veterinārārstam valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību, tostarp zoonozes, vai epizootijas apkarošanas pasākumu īstenošanas laikā, ja dzīvniekam bijis aborts, piedzimuši nedzīvi dzīvnieki, vienlaikus saslimuši vai nobeigušies vairāki dzīvnieki vai radušās aizdomas par dzīvnieka saslimšanu ar infekcijas slimību, piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no trim līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

67. pants. Par neziņošanu Pārtikas un veterinārajam dienestam, ja radušās aizdomas par dzīvnieka saslimšanu ar valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību, tostarp zoonozi, vai epizootiju, praktizējošam veterinārārstam piemēro naudas sodu no desmit līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

68. pants. Par dzīvnieku izcelsmes produktu marķēšanas prasību pārkāpumiem epizootijas uzliesmojuma laikā piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no trim līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

69. pants. Par darba vai maiņas apģērbu un apavu nenodrošināšanu, neizmantošanu vai neatbilstošu lietošanu valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību, tostarp zoonozes, un epizootijas apkarošanas pasākumu īstenošanas laikā piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no trim līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

70. pants. Par normatīvajos aktos aizliegta produkta izbarošanu vai lietošanu uzņēmīgām dzīvnieku sugām valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību, tostarp zoonozes, un epizootijas apkarošanas pasākumu īstenošanas laikā piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no trim līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

71. pants. Par prasības dzīvnieku turēt slēgtā telpā neievērošanu valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību, tostarp zoonozes, un epizootijas apkarošanas pasākumu īstenošanas laikā piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no trim līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

72. pants. Par dzīvnieku neuzrādīšanu Pārtikas un veterinārā dienesta inspektoram gadījumos, kad normatīvajos aktos noteikts šāds pienākums, piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no trim līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

73. pants. Par tādu darbību veikšanu bez veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta, kurām šis sertifikāts ir nepieciešams, piemēro naudas sodu no piecdesmit sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

74. pants. Par veterinārmedicīniskās prakses iestādes nereģistrēšanu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divdesmit līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

75. pants. Par tādu zāļu lietošanu dzīvniekam, kuras satur normatīvajos aktos noteiktās aizliegtās vielas, piemēro naudas sodu dzīvnieka īpašniekam (turētājam) fiziskajai personai līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no trim līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

76. pants. Par zāļu izdalīšanās perioda neievērošanu pēc zāļu lietošanas dzīvniekam, ja pēc tam konstatēta atļautā zāļu atliekvielu daudzuma pārsniegšana dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, piemēro naudas sodu dzīvnieka īpašniekam (turētājam) fiziskajai personai līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no trim līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

77. pants. Par neatbilstoša zāļu izdalīšanās perioda noteikšanu, ja pēc tam konstatēta atļautā zāļu atliekvielu daudzuma pārsniegšana dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, piemēro naudas sodu līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

78. pants. Par tādu zāļu izrakstīšanu vai lietošanu dzīvniekam, kuras satur normatīvajos aktos noteiktās aizliegtās vielas, piemēro naudas sodu līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

79. pants. Par tādu dzīvnieku izcelsmes produktu, izņemot blakusproduktus un atvasinātus produktus, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, un pārtiku, izplatīšanu, kuri iegūti, apstrādāti, uzglabāti, uzskaitīti, marķēti vai transportēti, pārkāpjot normatīvajos aktos noteiktās prasības, piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no trim līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

80. pants. Par dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu, izņemot blakusproduktus un atvasinātus produktus, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, un pārtiku, ievešanu, izvešanu vai tranzītu bez veterinārā (veselības) sertifikāta vai cita normatīvajos aktos noteiktā dokumenta piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no trim līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

81. pants. Par nepatiesas informācijas norādīšanu normatīvajos aktos noteiktajā dokumentā par dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem, izņemot blakusproduktus un atvasinātus produktus, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, un pārtiku, piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no trim līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām.

82. pants. (1) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 64. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts ieņēmumu dienests.

(2) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80. un 81. pantā minētajiem pārkāpumiem veic Pārtikas un veterinārais dienests."

21. Papildināt pārejas noteikumus ar 28., 29. un 30. punktu šādā redakcijā:

"28. Grozījumi par šā likuma 8. panta 3. punkta un 13. panta izslēgšanu, kā arī par šā likuma papildināšanu ar XIII nodaļu stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

29. Vakcinācijas apliecības, kuras izsniegtas līdz grozījuma šā likuma 59. pantā par tā papildināšanu ar 17. punktu, kas paredz nodrošināt mājas (istabas) dzīvnieka pasi sunim, spēkā stāšanās dienai, ir derīgas visā suņa dzīves laikā. Mājas (istabas) dzīvnieka pase sunim, par kuru līdz šā punkta spēkā stāšanās dienai ir izsniegta vakcinācijas apliecība, ir obligāts dokuments Parlamenta un Padomes regulā Nr. 576/2013 noteiktajos gadījumos.

30. Ministru kabinets, ievērojot šā likuma 59. panta 17. punktā noteikto, ne vēlāk kā līdz 2020. gada 29. februārim izdara grozījumus Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība"."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 28. novembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 10. decembrī

24.12.2019