Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Pasaules Pasta konvencijas Papildprotokolu

1. pants. 2018. gada 7. septembrī parakstītais Pasaules Pasta konvencijas Papildprotokols (turpmāk - Papildprotokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Papildprotokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.

3. pants. Papildprotokols stājas spēkā tā III pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Līdz ar likumu izsludināms Papildprotokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 5. septembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 19. septembrī

 

Additional Protocol to the Universal Postal Convention

Table of contents

Article

I. (Art. 17 amended) Basic services

II. (Art. 18 amended) Supplementary services

III. Entry into force and duration of the Additional Protocol to the Universal Postal Convention

 

Final Protocol to the Additional Protocol to the Universal Postal Convention

Table of contents

Article

I. (Art. VI amended) Basic services

 

Additional Protocol to the Universal Postal Convention

The plenipotentiaries of the governments of the member countries of the Universal Postal Union, having met in Extraordinary Congress at Addis Ababa, having regard to article 22.3 of the Constitution of the Universal Postal Union concluded at Vienna on 10 July 1964, have by common consent and subject to article 25.4 of the Constitution drawn up in this Additional Protocol the following amendments to the Universal Postal Convention adopted at Istanbul on 6 October 2016.

Article I
(Art. 17 amended)
Basic services

1 Member countries shall ensure that their designated operators accept, handle, convey and deliver letter-post items.

2 Letter-post items containing only documents are:

2.1 priority items and non-priority items, up to 2 kilogrammes;

2.2 letters, postcards and printed papers, up to 2 kilogrammes;

2.3 items for the blind, up to 7 kilogrammes;

2.4 special bags containing newspapers, periodicals, books and similar printed documentation for the same addressee at the same address called "M bags", up to 30 kilogrammes.

3 Letter-post items containing goods are:

3.1 priority and non-priority small packets, up to 2 kilogrammes;

3.2 items for the blind, up to 7 kilogrammes, as specified in the Regulations;

3.3 special bags containing newspapers, periodicals, books and similar printed documentation for the same addressee at the same address called "M bags", up to 30 kilogrammes, as specified in the Regulations.

4 Letter-post items shall be classified on the basis of both the speed of treatment of the items and the contents of the items in accordance with the Regulations.

5 Within the classification systems referred to in 4, letter-post items may also be classified on the basis of their format as small letters (P), large letters (G), bulky letters (E) or small packets (E). The size and weight limits are specified in the Regulations.

6 Higher weight limits than those indicated in paragraph 2 apply optionally for certain letter-post item categories under the conditions specified in the Regulations.

7 Member countries shall also ensure that their designated operators accept, handle, convey and deliver parcel-post items up to 20 kilogrammes.

8 Weight limits higher than 20 kilogrammes apply optionally for certain parcel-post items under the conditions specified in the Regulations.

Article II
(Art. 18 amended)
Supplementary services

1 Member countries shall ensure the provision of the following mandatory supplementary services:

1.1 registration service for outbound priority and airmail letter-post items;

1.2 registration service for all inbound registered letter-post items.

2 Member countries may ensure the provision of the following optional supplementary services in relations between those designated operators which agreed to provide the service:

2.1 insurance for letter-post items and parcels;

2.2 cash-on-delivery service for letter-post items and parcels;

2.3 tracked delivery service for letter-post items;

2.4 delivery to the addressee in person of registered or insured letter-post items;

2.5 free of charges and fees delivery service for letter-post items and parcels;

2.6 cumbersome parcels services;

2.7 consignment service for collective items from one consignor sent abroad;

2.8 merchandise return service, which involves the return of merchandise by the addressee to the original seller, with the latter's authorization.

3 The following three supplementary services have both mandatory and optional parts:

3.1 international business reply service (IBRS), which is basically optional. All member countries or their designated operators shall, however, be obliged to operate the IBRS "return" service;

3.2 international reply coupons, which shall be exchangeable in any member country. The sale of international reply coupons is, however, optional;

3.3 advice of delivery for registered letter-post items, parcels and insured items. All member countries or their designated operators shall admit incoming advices of delivery. The provision of an outward advice of delivery service is, however, optional.

4 The description of these services and their charges are set out in the Regulations.

5 Where the service features below are subject to special charges in the domestic service, designated operators shall be authorized to collect the same charges for international items, under the conditions described in the Regulations:

5.1 delivery for small packets weighing over 500 grammes;

5.2 letter-post items posted after the latest time of posting;

5.3 items posted outside normal counter opening hours;

5.4 collection at sender's address;

5.5 withdrawal of a letter-post item outside normal counter opening hours;

5.6 poste restante;

5.7 storage for letter-post items weighing over 500 grammes (with the exception of items for the blind), and for parcels;

5.8 delivery of parcels, in response to the advice of arrival;

5.9 cover against risks of force majeure;

5.10 delivery of letter-post items outside normal counter opening hours.

Article III
Entry into force and duration of the Additional Protocol to the Universal Postal Convention

1 This Additional Protocol shall come into force on 1 July 2019 and shall remain in operation until the entry into force of the Acts of the next Congress.

In witness whereof the plenipotentiaries of the governments of the member countries have drawn up this Additional Protocol, which shall have the same force and the same validity as if its provisions were inserted in the text of the Convention itself, and they have signed it in a single original which shall be deposited with the Director General of the International Bureau. A copy thereof shall be delivered to each party by the International Bureau of the Universal Postal Union.

Done at Addis Ababa, 7 September 2018

 

Final Protocol to the Additional Protocol to the Universal Postal Convention

At the moment of proceeding to signature of the Additional Protocol to the Universal Postal Convention concluded this day, the plenipotentiaries of the governments of the member countries of the Universal Postal Union have agreed the following:

Article I
(Art. VI of the Additional Protocol to the Universal Postal Convention amended)
Basic services

1 Notwithstanding the provisions of article 17, Australia does not agree to the extension of basic services to include postal parcels.

2 The provisions of article 17.2.4 shall not apply to the United Kingdom, whose national legislation requires a lower weight limit. Health and safety legislation in the United Kingdom limits the weight of mail bags to 20 kilogrammes.

3 Notwithstanding article 17.2.4, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan shall be authorized to limit to 20 kilogrammes the maximum weight of inward and outward M bags.

4 Notwithstanding article 17, Iceland accepts items for the blind only to the extent provided for in its internal legislation.

In witness whereof, the plenipotentiaries of the governments of the member countries have drawn up this Final Protocol, which shall have the same force and the same validity as if its provisions were inserted in the text of the Convention itself, and they have signed it in a single original which shall be deposited with the Director General of the International Bureau. A copy thereof shall be delivered to each party by the International Bureau of the Universal Postal Union.

Done at Addis Ababa, 7 September 2018.

 

Pasaules Pasta konvencijas Papildprotokols

Satura rādītājs

Pants

I. (17.pants grozīts) Pamatpakalpojumi

II. (18.pants grozīts) Papildpakalpojumi

III. Pasaules Pasta konvencijas Papildprotokola stāšanās spēkā un darbības laiks

 

Pasaules Pasta konvencijas Papildprotokola Noslēguma protokols

Satura rādītājs

Pants

I. (VI pants grozīts) Pamatpakalpojumi

 

Pasaules Pasta konvencijas Papildprotokols

Apakšā parakstījušās Pasaules Pasta savienības dalībvalstu valdību pilnvarotās personas, kas satikās ārkārtas kongresā Adisabebā, ņemot vērā Pasaules Pasta savienības Konstitūcija 22.panta 3.punktu, kas pieņemta Vīnē 1964.gada 10.jūlijā, kopīgi vienojoties un saskaņā ar Konstitūcijas 25.panta 4.punktu ir izstrādājušas šajā papildprotokolā turpmāk izklāstītos grozījumus Pasaules Pasta Konvencijā, kas tika pieņemta 2016.gada 6.oktobrī Stambulā.

I pants
(17.pants grozīts)
Pamatpakalpojumi

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to izraudzītie operatori pieņem, apstrādā, pārvadā un piegādā vēstuļu korespondences sūtījumus.

2. Vēstuļu korespondences sūtījumi, kuros ir ievietoti tikai dokumenti, ir šādi:

2.1. prioritāri sūtījumi un neprioritāri sūtījumi, kuru svars nepārsniedz divus kilogramus;

2.2. vēstules, pastkartes un iespieddarbi, kuru svars nepārsniedz divus kilogramus;

2.3. neredzīgajiem paredzētie sūtījumi, kuru svars nepārsniedz septiņus kilogramus;

2.4. speciālie maisi, t. s. "M maisi", kuros ir laikraksti un citi periodiskie izdevumi, grāmatas un līdzīgi iespieddarbi vienam un tam pašam adresātam uz to pašu adresi un kuru svars nepārsniedz trīsdesmit kilogramus.

3. Vēstuļu korespondences sūtījumi, kuros ir ievietotas preces, ir šādi:

3.1. prioritāri sūtījumi un neprioritāri sūtījumi, kuru svars nepārsniedz divus kilogramus.

3.2. neredzīgajiem paredzētie sūtījumi, kuru svars nepārsniedz septiņus kilogramus, saskaņā ar Reglamentu;

3.3. speciālie maisi, t. s. "M maisi", kuros ir laikraksti, periodiskie izdevumi, grāmatas un līdzīgi iespieddarbi vienam un tam pašam adresātam uz to pašu adresi un kuru svars nepārsniedz trīsdesmit kilogramus, saskaņā ar Reglamentu.

4. Vēstuļu korespondences sūtījumus klasificē saskaņā ar Reglamentu, pamatojoties uz sūtījumu apstrādes ātrumu un sūtījumu saturu.

5. Saskaņā ar 4.punktā minēto klasifikāciju vēstuļu korespondences sūtījumus var klasificēt arī pēc to formāta kā mazas vēstules (P), lielas vēstules (G), lielgabarīta vēstules (E) vai sīkpakas (E). Izmēra un svara robežlielumi ir noteikti Reglamentā.

6. Svara ierobežojumus, kas pārsniedz 2. punktā noteiktos, var piemērot atsevišķām vēstuļu korespondences sūtījumu kategorijām saskaņā ar Reglamentu.

7. Dalībvalstis nodrošina arī to, ka to izraudzītie operatori pieņem, apstrādā, pārvadā un piegādā pasta paku sūtījumus, kuru svars nepārsniedz divdesmit kilogramus.

8. Svara ierobežojumus, kas pārsniedz divdesmit kilogramus, var piemērot atsevišķiem pasta paku sūtījumiem saskaņā ar Reglamentu.

II pants
(18.pants grozīts)
Papildpakalpojumi

1. Dalībvalstis nodrošina šādu obligāto papildpakalpojumu sniegšanu:

1.1. reģistrācijas pakalpojumu izejošiem prioritāriem un aviopasta vēstuļu korespondences sūtījumiem;

1.2. reģistrācijas pakalpojumu visiem ienākošajiem vēstuļu korespondences sūtījumiem.

2. Dalībvalstis var nodrošināt turpmāk minēto neobligāto papildpakalpojumu sniegšanu attiecībās ar tiem izraudzītajiem operatoriem, kuri vienojušies sniegt šos pakalpojumus:

2.1. vēstuļu korespondences sūtījumu un pasta paku apdrošināšanu;

2.2. vēstuļu korespondences sūtījumu un pasta paku izsniegšanu ar pēcmaksu;

2.3. vēstuļu korespondences sūtījumu piegādes izsekojamības pakalpojumu;

2.4. ierakstītu vēstuļu korespondences sūtījumu vai apdrošinātu vēstuļu korespondences sūtījumu izsniegšanu adresātam personīgi;

2.5. vēstuļu korespondences un pasta paku piegādes pakalpojumus bez maksas un nodevām;

2.6. lielgabarīta pasta paku nosūtīšanas pakalpojumus;

2.7. konsignācijas pakalpojumu grupētu sūtījumu nosūtīšanai uz ārvalstīm no viena sūtītāja;

2.8. preču atpakaļsūtīšanas pakalpojumu, kad adresāts sūta atpakaļ preci tās sākotnējam tirgotājam pēc saskaņošanas ar šo tirgotāju.

3. Trīs turpmāk minētie papildpakalpojumi ietver gan obligātas, gan neobligātas daļas:

3.1. pakalpojums "Starptautiskā komerckorespondence ar apmaksātu atbildi (IBRS)", kas ir galvenokārt izvēles pakalpojums. Tomēr visām dalībvalstīm vai to izraudzītajiem operatoriem ir pienākums sniegt IBRS "atpakaļsūtīšanas" pakalpojumu;

3.2. starptautiskie atbildes kuponi, kuriem jābūt apmaināmiem jebkurā dalībvalstī. Tomēr starptautisko atbildes kuponu pārdošana nav obligāta;

3.3. pakalpojums "Paziņojums par izsniegšanu" attiecībā uz ierakstītiem vēstuļu korespondences sūtījumiem, pasta pakām un apdrošinātiem sūtījumiem. Visām dalībvalstīm vai to izraudzītajiem operatoriem jāpieņem paziņojumi par izsniegšanu attiecībā uz ienākošiem sūtījumiem. Taču pakalpojums "Paziņojums par izsniegšanu" attiecībā uz izejošiem sūtījumiem nav obligāts.

4. Šo pakalpojumu apraksts un maksa par tiem ir noteikta Reglamentā.

5. Ja iekšzemes pasta dienests iekasē īpašu maksu par turpmāk minētajiem pakalpojumiem, tad saskaņā ar Reglamentā minētajiem nosacījumiem izraudzītie operatori ir tiesīgi iekasēt tādu pašu maksu par starptautiskiem sūtījumiem:

5.1. par tādu sīkpaku piegādi, kuru svars pārsniedz 500 gramus;

5.2. par vēstuļu korespondences sūtījumiem, kas nodoti pēc visvēlākā nodošanas laika;

5.3. par sūtījumiem, kas nodoti sūtīšanai ārpus pasta nodaļas lodziņa parastā darba laika;

5.4. par sūtījuma savākšanu sūtītāja adresē;

5.5. par vēstuļu korespondences sūtījuma izņemšanu ārpus pasta nodaļas lodziņa parastā darba laika;

5.6. par korespondences saņemšanu pēc pieprasījuma pasta nodaļā;

5.7. par tādu vēstuļu korespondences sūtījumu (izņemot sūtījumus neredzīgajiem) uzglabāšanu, kuru svars pārsniedz 500 gramus, un pasta paku uzglabāšanu;

5.8. par pasta paku piegādi pēc paziņojuma saņemšanas par sūtījuma pienākšanu;

5.9. par nodrošinājumu pret nepārvaramas varas risku;

5.10. par vēstuļu korespondences sūtījumu piegādi ārpus pasta nodaļas lodziņa parastā darba laika.

III pants
Pasaules Pasta konvencijas Papildprotokola stāšanās spēkā un darbības laiks

1. Pasaules Pasta konvencijas Papildprotokols stājas spēkā 2019.gada 1.jūlijā un ir spēkā līdz brīdim, kad spēkā stājas nākamā kongresa akti.

To apliecinot, dalībvalstu valdību pilnvarotās personas ir izstrādājušas šo papildprotokolu, kam ir tāds pats likumīgais spēks kā tad, ja šie noteikumi būtu iekļauti Konvencijas tekstā, un ir parakstījušas to vienā eksemplārā, ko deponē Starptautiskā biroja ģenerāldirektoram. Pasaules Pasta savienības Starptautiskais birojs katrai dalībvalstij piegādā šī protokola kopiju.

Adusabebā, 2018.gada 7.septembrī

 

Pasaules Pasta konvencijas Papildprotokola Noslēguma protokols

Parakstot Pasaules Pasta konvencijas papildprotokolu, kas noslēgts šajā dienā, apakšā parakstījušās Pasaules Pasta savienības dalībvalstu pilnvarotās personas ir vienojušās par turpmāko.

I pants
(Pasaules Pasta konvencijas Noslēguma protokola VI pants grozīts)
Pamatpakalpojumi

1. Neatkarīgi no 17.panta nosacījumiem Austrālija nepiekrīt pamatpakalpojumos iekļaut arī pasta pakas.

2. 17.panta 2.4.apakšpunktu nepiemēro Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karalistei, kuras tiesību akti nosaka mazāku svara ierobežojumu. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karalistes tiesību akti veselības aizsardzības un drošības jomā ierobežo pasta maisu svaru līdz 20 kilogramiem.

3. Neatkarīgi no 17.panta 2.4.apakšpunktā noteiktā Azerbaidžānai, Kazahstānai, Kirgizstānai un Uzbekistānai ir atļauts ierobežot ienākošo un izejšo M maisu maksimālo svaru līdz 20 kilogramiem.

4. Neatkarīgi no 17.panta Islande pieņem sūtījumus neredzīgajiem tikai tiktāl, kā to nosaka tās tiesību akti.

To apliecinot, pilnvarotās personas ir izstrādājušas šo Noslēguma protokolu, kam ir tāds pats likumīgais spēks kā tad, ja šie noteikumi būtu iekļauti Konvencijas tekstā, un ir parakstījušas to vienā eksemplārā, ko deponē Starptautiskā biroja ģenerāldirektoram. Pasaules Pasta savienības Starptautiskais birojs katrai dalībvalstij piegādā šī protokola kopiju.

03.10.2019