Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2003. gada 9. decembra noteikumus Nr. 690 "Noteikumi par dārzeņu pavairojamo materiālu".

Ministru kabineta noteikumi Nr.53

Rīgā 2001.gada 6.februārī (prot. Nr.6, 18.§)

Noteikumi par dārzeņu pavairojamo materiālu

Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 5.panta 3.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka dārzeņu pavairojamā materiāla (turpmāk - materiāls) atbilstības kritērijus un aprites kārtību šādām dārzeņu sugām:

1.1. Allium cepa L. - dārza sīpoli;

1.2. Allium sativum L. - ķiploki;

1.3. Armoracia rusticana Ph. Gaerth. - mārrutki.

2. Šie noteikumi neattiecas uz materiālu, kas paredzēts:

2.1. izvešanai (eksportam) un tiek turēts izolēti no pārējā materiāla;

2.2. izmēģinājumiem vai zinātniskiem nolūkiem;

2.3. selekcijas darbam;

2.4. ģenētiskās dažādības saglabāšanai.

II. Materiāla audzēšana

3. Materiālu atļauts audzēt, ja:

3.1. Valsts augu aizsardzības dienests ir apstiprinājis, ka attiecīgais lauks saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilst fitosanitārajām normām un nav inficēts ar karantīnas organismiem;

3.2. ir ievēroti agrotehniskie un augu aizsardzības pasākumi veselīga un labi attīstīta materiāla izaudzēšanai;

3.3. attiecīgais stādījums ir atdalīts no citas izcelsmes un kvalitātes materiāla.

4. Materiāla audzēšanai izmanto tikai Valsts augu aizsardzības dienesta pārbaudītu, veselu izejmateriālu.

5. Vizuāli pārbaudot, materiālā nedrīkst būt šo noteikumu 1.pielikumā minētie kaitīgie organismi vai to izraisīto slimību simptomi, kā arī kaitīgie organismi vai to izraisītās slimības, kas ietekmē materiāla kvalitāti.

6. Piķēšanas, stādīšanas, augšanas, izrakšanas un novākšanas laikā, kā arī atdalot no vecākaugiem, materiālu tur atsevišķās partijās.

7. Ja dažādas izcelsmes materiāls tiek salikts kopā, pirms materiāla audzēšanas vai tirdzniecības uzsākšanas persona, kas reģistrēta Valsts augu aizsardzības dienestā (turpmāk - persona), sastāda protokolu, kurā norāda partijas sastāvu un atsevišķo komponentu izcelsmi.

III. Materiāla atbilstības novērtēšana

8. Ja materiāls atbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, Valsts augu aizsardzības dienests izsniedz personai pavairojamā materiāla sertifikātu, kurā norādīta šo noteikumu 2.pielikumā minētā informācija. Valsts augu aizsardzības dienests novērtē materiāla atbilstību veģetācijas periodā un tirdzniecības laikā vismaz reizi gadā.

9. Materiāla atbilstības kritēriji ir šādi:

9.1. materiāla atbilstība konkrētai šķirnei;

9.2. materiāla un tā audzēšanas vai glabāšanas vietas atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām fitosanitārajām normām;

9.3. materiāla paraugu atbilstība šo noteikumu 3.pielikumā minētajām prasībām;

9.4. materiāla atbilstība šo noteikumu 5.punktā un 4.pielikumā minētajām prasībām.

10. Persona uzrāda izsēto vai izstādīto materiālu un dokumentus, kas apliecina tā izcelsmi un augu aizsardzības līdzekļu izlietojumu.

11. Ja atbilstības novērtēšanas laikā tiek konstatēts, ka materiāls neatbilst šo noteikumu prasībām, Valsts augu aizsardzības dienests aptur materiāla tirdzniecību līdz attiecīgo trūkumu pilnīgai novēršanai. Ja trūkumus nav iespējams novērst, Valsts augu aizsardzības dienests neizsniedz vai anulē pavairojamā materiāla sertifikātu.

12. Persona sedz izdevumus, kas saistīti ar materiāla atbilstības novērtēšanu.

IV. Materiāla saiņošana, etiķetēšana un tirdzniecība

13. Materiālu tirgo vienveidīgās partijās, kuru lielums atbilst šo noteikumu 3.pielikumā minētajām prasībām, bet kvalitāte - šo noteikumu 4.pielikumā minētajām prasībām.

14. Katrai partijai pievieno pavairojamā materiāla sertifikātu. Materiāla tirgotājs izsniedz pircējam pavairojamā materiāla sertifikāta kopiju, kurā norāda konkrētam pircējam pārdotā materiāla daudzumu.

15. Pārdodot iesaiņotu materiālu, pie katras iesaiņojuma vienības piestiprina etiķeti, kas ietver šo noteikumu 5.pielikumā minēto informāciju.

16. Ja dažādas izcelsmes vai dažādu partiju materiāls saiņošanas vai glabāšanas laikā tiek salikts kopā, persona saglabā protokolu, kurā norādīts partijas sastāvs un atsevišķu komponentu vai partiju izcelsme.

17. Saiņotājs garantē pavairojamā materiāla kvalitāti. Ja pircējs maina vai sabojā materiāla iesaiņojumu vai ja ir iegādājies materiālu, kuram nav pavairojamā materiāla sertifikāta vai etiķetes, vai nav ievērojis normatīvajos aktos noteiktās materiāla glabāšanas un transportēšanas prasības, pircējs zaudē tiesības izvirzīt prasības pret materiāla tirgotāju.

V. Noslēguma jautājums

18. Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Zemkopības ministra vietā -
īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.KRŪMIŅŠ

  

1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 6.februāra
noteikumiem Nr.53

Augiem kaitīgie organismi

Nr.
p.k.
Dārzeņu suga Augiem kaitīgie organismi
1. Dārza sīpoli Kaitīgie kukaiņi un nematodes visās attīstības stadijās
Sīpolu mušas (Delia spp.)
Stublāju nematode (Ditylenchus dipsaci)
Nematodes (Meloidogyne spp.)
Tripši (Thysanoptera spp.)
Tabakas tripsis (Thrips tabaci)
Baktērijas
Bakteriālās puves (ier. Pseudomonas spp.)
Sēnes
Pelēkā puve (ier. Botrytis spp.)
Sīpolu pamatnes puve (ier. Fusarium oxysporum x sp. Cepae)
Sīpolu neīstā miltrasa (ier. Peronospora destructor)
Baltā puve (ier. Sclerotium cepivorum)
Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi
Sīpolu mozaīkas vīruss (OYDV)
2. Ķiploki Kaitīgie kukaiņi, ērces un nematodes visās attīstības stadijās
Ķiploku ērce (Aceria tulipae)
Ķiploku mušas (Delia spp.)
Stublāju nematode (Ditylenchus dipsaci)
Tripši (Thysanoptera spp.)
Baktērijas
Melnā puve (ier.Pseudomonas fluorescens)
Sēnes
Baltā puve (ier. Sclerotium cepivorum)
Vīrusi un vīrusiem līdzīgie organismi
Ķiploku mozaīkas vīruss
3. Mārrutki Kaitīgie kukaiņi visās attīstības stadijās
Kāpostu baltenis (Pieru brassica)
Sēnes
Krustziežu baltkrēves (ier. Albugo candida)
Mārrutku askohitoze (ier. Ascohyta rusticana)

Zemkopības ministra vietā -
īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.KRŪMIŅŠ

  

2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 6.februāra
noteikumiem Nr.53

Pavairojamā materiāla sertifikātā ietveramā informācija

1. Norāde par pavairojamā materiāla kvalitāti.

2. Valsts, kas izdevusi sertifikātu (nosaukums un kods).

3. Atbildīgā institūcija un tās kods.

4. Personas reģistrācijas numurs Valsts augu aizsardzības dienestā.

5. Piegādātāja uzvārds un adrese.

6. Partijas numurs.

7. Piegādātāja dokumenta derīguma termiņš.

8. Sēklu partijas numurs (ja pavairojamais materiāls izaudzēts tieši no sēklām).

9. Pavairojamā materiāla suga (latviskais un latīniskais nosaukums).

10. Pavairojamā materiāla šķirne.

11. Pavairojamā materiāla daudzums.

12. Valsts, kurā raža novākta (nosaukums un kods).

Zemkopības ministra vietā -
īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.KRŪMIŅŠ

  

3.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 6.februāra
noteikumiem Nr.53

Pavairojamā materiāla partijas lielums un parauga minimālais lielums

Nr.
p.k.
Pavairojamā materiāla veids Partijas maksimālais lielums
(t)
Parauga minimālais lielums
(kg)
1. Sīksīpoliņi 6 1,5
2. Ķiploki*:
2.1. daudzdaiviņu 6 2
2.2. viendaiviņas 1,5 0,5
2.3. gaisa sīpoliņi 0,1 0,1
3. Mārrutku sakņu spraudeņi 1 3

Piezīme.

* Paraugā jābūt ne mazāk kā 100 galviņām daudzdaiviņu ķiploku vai attiecīgi 300 un 500 viendaiviņas ķiploku un gaisa sīpoliņu.

Zemkopības ministra vietā -
īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.KRŪMIŅŠ

  

4.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 6.februāra
noteikumiem Nr.53

Prasības dārza sīpolu, ķiploku un mārrutku pavairojamajam materiālam

1. Materiālam jābūt ar garantētu šķirnes identitāti un tīrību.

2. Materiālam jābūt veselam, tīram, ar šķirnei raksturīgu krāsu un formu:

2.1. dārza sīpolu un ķiploku materiālam jābūt sausam, ar stingri piegulošu, ne mazāk kā vienu segzvīņu kārtu, pietiekami nobriedušu sausu kakliņu, ar sakņu paliekām vai bez tām atbilstoši šī pielikuma 5. un 6.punktam;

2.2. mārrutku sakņu spraudeņiem jābūt pareizi sagatavotiem, ar pietiekamu turgoru, gludiem un taisniem atbilstoši šī pielikuma 7.punktam.

3. Materiāls nedrīkst būt inficēts ar stublāju un sakņu pangu nematodēm (Ditylenchus dipsaci Kuhn. un Meloidogyne spp.).

4. Ķiploku un mārrutku materiālam jābūt iegūtam no oficiāli pārbaudītiem, veseliem vecākaugiem.

5. Dārza sīpolu pavairojamā materiāla kvalitātes prasības ir šādas:

Kvalitātes rādītāji Vienības
5.1. izmērs sīpola šķērsgriezuma platākajā vietā, ne mazāk kā (mm):
5.1.1. sīpolu audzēšanai 8-26*
5.1.2. loku audzēšanai 26-40
5.2. mazāka izmēra sīpolu daudzums (% no masas) 5
5.3. rudens-ziemas periodā pieļaujamais piemaisījumu daudzums, ne vairāk kā (% no masas): 4
5.3.1. slimību un kaitēkļu bojāti, sažuvuši: 2
5.3.1.1. bakteriālās puves (ier. Pseudomonas spp.) 0
5.3.1.2. sīpolu pamatnes puve (ier. Fusarium oxysporum x sp. Cepae) 0
5.3.1.3. vīrusi 0
5.3.2. mehāniski bojāti, kaili 1
5.3.3. sadīguši 0
5.3.4. nedzīvie piemaisījumi (piemēram, zeme, atdalījušās segzvīņas) 1
5.4. pavasara periodā pieļaujamais piemaisījumu daudzums, ne vairāk kā (% no masas): 7
5.4.1. slimību un kaitēkļu bojāti, sažuvuši: 2
5.4.1.1. bakteriālās puves (ier. Pseudomonas spp.) 0
5.4.1.2. pelēkās puves (ier. Botrytis spp.) 0
5.4.1.3. baltā puve (ier. Sclerotium cepivorum Berk.) 0
5.4.2. mehāniski bojāti, kaili 3
5.4.3. sadīguši 1
5.4.4. nedzīvie piemaisījumi (piemēram, zeme, atdalījušās segzvīņas) 1

Piezīme.

* Dārza sīpoliem ir trīs izmēra grupas (pēc sīpola šķērsgriezuma lielākā diametra):

1.grupa 8-14 mm;

2.grupa 14,1-21 mm;

3.grupa 21,1-26 mm.

6. Ķiploku pavairojamā materiāla kvalitātes prasības ir šādas:

Kvalitātes rādītāji Vienības
6.1. izmērs galviņas šķērsgriezuma platākajā vietā, ne mazāk kā (mm):
6.1.1. ziemas neziedošie ķiploki 30
6.1.2. ziemas ziedošie un vasaras ķiploki 25
6.1.3. viendaiviņas vairsīpoliņi 10
6.1.4. gaisa sīpoliņi 4
6.2. mazāka izmēra ķiploku daudzums, ne vairāk kā (% no masas) 3
6.3. Rudens-ziemas periodā pieļaujamais piemaisījumu daudzums, ne vairāk kā (% no masas): 7,5
6.3.1. slimību un kaitēkļu bojāti, sažuvuši: 0,5
6.3.1.1. bakteriālā slapjā puve (ier. Pseudomonas fluorescens) 0
6.3.1.2. sīpolu baltā puve (ier. Sclerotium cepivorum) 0
6.3.1.3. ķiploku ērce (Aceria tulipae) 0
6.3.1.4. vīrusi 0
6.3.2. mehāniski bojāti:
6.3.2.1. ziemas ķiploki 4
6.3.2.2. vasaras ķiploki 1
6.3.3. sadīguši (ziemas formas) 1
6.3.4. nedzīvie piemaisījumi (piemēram, zeme, atdalījušās segzvīņas) 1
6.4. no galviņām atdalījušās daiviņas (rudenī) 2
6.5. pavasara periodā pieļaujamie piemaisījumi (% no masas), ne vairāk kā: 3,5
6.5.1. slimību un kaitēkļu bojāti, sažuvuši: 0
6.5.1.1. bakteriālā slapjā puve (ier. Pseudomonas fluorescens) 0
6.5.1.2. sīpolu baltā puve (ier. Sclerotinium cepivorum) 0
6.5.2. mehāniski bojāti 1,5
6.5.3. sadīguši 1
6.5.4. nedzīvie piemaisījumi (piemēram, zeme, atdalījušās segzvīņas) 1

Piezīmes.

1. Dārza sīpoliem un ķiplokiem:

1.1. par mehāniski bojātiem uzskata sīpoliņus, kuriem brūces dziļums pārsniedz 2 mm un tā aizņem vairāk nekā vienu ceturtdaļu no virsmas vai kuriem ir bojāta sīpola pamatne;

1.2. par kailiem uzskata sīpoliņus, kuriem vairāk nekā viena ceturtdaļa no virsmas ir bez sausām segzvīņām;

1.3. par sadīgušiem uzskata sīpoliņus, kuriem parādījies asniņš un sākušas veidoties saknītes.

2. Ķiplokiem daiviņas, kurām ir defekti, atdala no galviņas un uzskata par attiecīgo piemaisījumu daļu, bet pašu galviņu ar pārējām veselām daiviņām - par pamatmateriālu.

7. Mārrutku pavairojamā materiāla kvalitātes prasības ir šādas:

Kvalitātes rādītāji Vienības
7.1. sakņu spraudeņu izmēri (cm), ne mazāk kā:
7.1.1. garums 20
7.1.2. diametrs 0,8
7.2. pieļaujamais īsāku sakņu spraudeņu daudzums, ne vairāk kā (% no masas) 10
7.3. pieļaujamais slimību un kaitēkļu bojātu sakņu spraudeņu daudzums, ne vairāk kā (% no masas): 3
7.3.1. krustziežu baltkrēves (ier. Albugo candida (Pers.) Gray.) 1
7.3.2. mārrutku askohitoze (ier. Ascohyta rusticana Bub. et Kab.) 1
7.4. pieļaujamais līku, ar piesaknītēm un citādi bojātu sakņu spraudeņu daudzums, ne vairāk kā (% no masas) 1
7.5. pieļaujamais nedzīvo piemaisījumu daudzums, ne vairāk kā (% no masas) 2

Zemkopības ministra vietā -
īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.KRŪMIŅŠ

 

4.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 6.februāra
noteikumiem Nr.53

Etiķetē ietveramā informācija

1. Norāde uz šiem noteikumiem vai standarta nosaukums.

2. Par etiķetes piestiprināšanu atbildīgā institūcija vai persona.

3. Pavairojamā materiāla suga.

4. Pavairojamā materiāla šķirne.

5. Partijas numurs.

6. Deklarētā neto masa (kg).

Zemkopības ministra vietā -
īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.KRŪMIŅŠ

01.01.2002