Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

Tērvetes novada Tērvetes pagastā 2019. gada 25. aprīlī
Par Tērvetes novada pašvaldības kapsētu uzturēšanu un izmantošanu
APSTIPRINĀTI
ar Tērvetes novada domes
2019. gada 25. aprīļa sēdes lēmumu
(prot. Nr. 6, 12. § ),
ar precizējumiem 2019. gada 27. jūnija sēdē
(prot. Nr. 9, 18. § )

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
"Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas
6. punktu un trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi "Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu" (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka Tērvetes novada kapsētu uzturēšanas, izveidošanas kārtību un kapsētu iekšējās kārtības noteikumus.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. kapsēta – īpaša teritorija, kas ierādīta mirušo apbedīšanai, un tās teritorijā esošās būves;

2.2. atvērta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas;

2.3. daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedī tikai ģimenes kapavietās;

2.4. slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšana nenotiek;

2.5. kapavieta (ģimenes kapavieta) – noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kas ierādīts (paredzēts) viena vai vairāku mirušo apbedīšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai;

2.6. bezpiederīgais mirušais cilvēks – mirušais cilvēks, kuram nav laulātā, radinieku vai citu personu, kuras organizē mirušā apbedīšanu;

2.7. kapavietas lietotājs – fiziska persona, kurai ierādīts zemes iecirknis kapsētā kapavietas (ģimenes kapavietas) izveidošanai un kopšanai;

2.8. kapliča – ēka kapsētas teritorijā, kas paredzēta mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijai;

2.9. kapsētas apsaimniekotājs – pašvaldība;

2.10. kapu pārzinis – amatpersona, kuru nozīmējis kapsētas apsaimniekotājs, kurš pilda kapsētu uzturēšanas noteikumos paredzētos pienākumus un nodrošina šo noteikumu ievērošanu.

3. Tērvetes novada administratīvajā teritorijā ir atvērtās, daļēji slēgtā un slēgtās kapsētas:

3.1. atvērtās kapsētas:

3.1.1. Tērvetes pagastā – Tērvetes kapi,

3.1.2. Bukaišu pagastā – Mednes kapi, Priežu kapi un Trušu kapi,

3.1.3. Augstkalnes pagastā – Gaiļu kapi;

3.2. daļēji slēgtā kapsēta:

3.2.1. Tērvetes pagastā – Velēnu kapi;

3.3. slēgtās kapsētas:

3.3.1. Tērvetes pagastā – pansionāta kapi,

3.3.2. Augstkalnes pagastā – Čabu kapi un Pietiņu kapi.

4. Kapsētu statusu nosaka Tērvetes novada dome. Kapsētu vai tās daļu var slēgt saskaņā ar Tērvetes novada domes lēmumu, ja šādam lēmumam ir pamatojums.

5. Kapsētās sniedzamo maksas pakalpojumu apmēru, veidu un apmaksas kārtību nosaka Tērvetes novada dome.

6. Zemes īpašnieks atbild par kapsētas reģistrēšanu zemesgrāmatā.

II. Kapsētu darba režīms

7. Apmeklētājiem kapsētu teritorijas atvērtas katru dienu bez laika ierobežojumiem.

8. Kapu pārziņu apmeklētāju pieņemšanas laiku un vietu nosaka kapsētas apsaimniekotājs, un šī informācija izliekama redzamā vietā pie kapsētas, kā arī Tērvetes novada domes mājas lapā.

III. Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi

9. Kapsētu apmeklētājiem, strādniekiem, amatniekiem, kopējiem un citām personām, kuras atrodas kapsētā, jāizturas klusi, jāievēro šie noteikumi, kā arī citi apsaimniekotāja un pārziņa norādījumi.

10. Apmeklētājiem kapsētās aizliegts:

10.1. ievest dzīvniekus un pieļaut to uzturēšanos kapsētā;

10.2. pārvietoties ar slēpēm, velosipēdiem, mopēdiem, skrituļslidām, motocikliem u.tml.;

10.3. braukt ar automašīnām, izņemot gadījumus, kad ir saņemta kapsētas apsaimniekotāja vai kapu pārziņa atļauja;

10.4. kurināt ugunskurus;

10.5. stādīt kokus apbedīšanai ierādītajās vietās bez apsaimniekotāja saskaņojuma;

10.6. ņemt smiltis un zemi neatļautās vietās;

10.7. sēdēt un kāpt uz kapu vietām;

10.8. postīt kapsētu stādījumus;

10.9. patvaļīgi mainīt kapu pārziņa ierādītās kapavietas teritorijas, robežas;

10.10. veidojot ģimenes kapavietu, aizņemt kapavietai piegulošo celiņu.

IV. Kapavietas piešķiršanas un kopšanas noteikumi

11. Kapavieta tiek piešķirta ar pašvaldības domes priekšsēdētāja vai tā pilnvaroto personu izdotu administratīvo aktu – izsniegtu apbedīšanas atļauju, kuru izdod, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu no personas, kura uzņēmusies apbedīšanas organizēšanu, un miršanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, vai sociālā dienesta amatpersonas rakstveida iesniegumu par kapavietas piešķiršanu un ierādīšanu.

12. Jaunas kapa vietas var rezervēt blakus jau esošam ģimenes locekļa vai tuvinieka apbedījumam.

13. Kapavietas lietotājam ir tiesības tikt apglabātam viņam piešķirtajā kapavietā, ģimenes vai dzimtas kapavietā, kā arī apbedīt savus piederīgos Tērvetes pašvaldības kapsētās, ja ir saņemta kapsētas apsaimniekotāja piekrišana.

14. Kapsētas apsaimniekotājam ir tiesības izlemt jautājumu par jaunas kapavietas lietošanas tiesību piešķiršanu Tērvetes novada pašvaldības daļēji slēgtā kapsētā gadījumos, kad mirušajam ir tiesības tikt apbedītam ģimenes kapavietā, bet saskaņā ar šiem noteikumiem nav tiesību kapavietā veikt virsapbedījumus.

15. Kapavietas lietošanas tiesības izbeidzas, ja:

15.1. kapavietas lietotājs atsakās no rezervētās kapavietas lietošanas;

15.2. kapsēta vai tās daļa tiek slēgta;

15.3. kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu;

15.4. piecu gadu periodā nepiesakās neviens kapavietas lietotāja pienākumu pārņēmējs;

15.5. kapavieta uzskatāma par neuzraudzītu saskaņā ar šo noteikumu 21. punktu.

16. Kapavietas lietotājam ir pienākums kopt ierādīto kapavietu un piegulošo celiņa daļu, veicot šo darbu pašam vai algojot kapa vietas kopēju.

17. Krūmi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 1 m, izņemot gadījumus, kas saskaņoti ar kapsētas pārzini. Tos nedrīkst stādīt aiz kapavietas robežām.

18. Kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, nedrīkst pārsniegt 20 cm augstumu.

19. Atkritumi pēc kapu kopšanas pabeigšanas jānogādā atkritumu savākšanas vietās uzstādītajos konteineros vai kaudzēs.

20. Restaurēt vai izvest no kapsētas pieminekļus vai to elementus drīkst tikai ar kapu pārziņa atļauju.

21. Kapavieta, kas netiek kopta piecus gadus pēc kārtas, tiek atzīta par neuzraudzītu. Katru gadu tiek sastādīts kapsētas apsaimniekotāja izveidotās komisijas akts par neapkoptām kapavietām un kapavietas lietotājs tiek rakstiski brīdināts par iespējamo kapavietas nolīdzināšanu. Kapsētas apsaimniekotājs pēc pieciem gadiem kapa kopiņu nolīdzina, 60 dienas iepriekš par to rakstiski informējot kapavietas lietotāju.

22. Ja kapavietas lietotājs 1 (viena) gada laikā nav kopis nodotās kapavietas brīvo platību, kapu pārzinis kapavietas lietotājam nosūta rakstveida brīdinājumu par kapavietas brīvās platības piešķiršanu citai personai. Rakstveida brīdinājums kapavietas lietotājam ir izsūtāms ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms brīvās platības ierādīšanas citai personai. Kapavietas lietotājs var sniegt paskaidrojumus par rakstveida brīdinājuma saturu viena mēneša laikā no brīdinājuma saņemšanas brīža.

23. Virsapbedījumus kapavietās, tai skaitā arī noteikumu 21. punktā minētajā gadījumā var izdarīt 20 gadus pēc pēdējā apbedījuma. Neidentificēta (bezpiederīgo) mirušā kapavieta tiek saglabāta 5 gadus.

V. Apbedīšanas kārtība

24. Kapu pārzinis ierāda kapavietu un saskaņo apbedīšanas laiku.

25. Apbedīšanas (izvadīšanas) pakalpojumus kapsētās organizē mirušo piederīgie vai citas pilnvarotas personas.

26. Kapsētā tiek veidots speciāls sektors bezpiederīgo apbedīšanai. Gadījumā, ja ir zināma bezpiederīgā ģimenes kapavieta, bezpiederīgais pēc iespējamības tiek apbedīts viņa ģimenes kapavietā.

27. Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā. Kapa garumam jābūt ne mazākam par 2 m, platumam 1m, dziļumam 1,6 m līdz zārka vākam. Apglabājot bērnus, izmēri var attiecīgi mainīties, izņemot kapa dziļumu.

28. Izdarot virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,2 m līdz zārka vākam.

29. Urna ar mirušā pelniem jāierok 1m dziļumā līdz urnas augšai.

30. Kaps nedrīkst būt tuvāk par 1m līdz kokam un 0,3 m līdz uzstādītam piemineklim.

31. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā vai jaunā kapavietā. Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā kapavietā, uzstādot kopēju piemiņas zīmi.

32. Ierādāmo kapavietu izmēri zārkiem un urnām:

Kapavietas zārkamPlatums, mGarums, m
Vienvietīga2,03,0
Divvietīga3,25-3,53,0
Trīsvietīga4,5-53,0
Četrvietīgā5,75-6,53,0
   
Kapavietas urnāmPlatums, mGarums, m
Vienvietīga1,01,5
Divvietīga1,51,5
Trīsvietīga2,01,5
Četrvietīga2,51,5

33. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas brīža, saņemot kapu apsaimniekotāja un attiecīgo valsts institūciju atļauju.

34. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar kapu apsaimniekotāju.

35. Bezpiederīgo personu apbedīšanu organizē Tērvetes novada domes Sociālais dienests, ja mirušā pēdējā deklarētā dzīves vieta ir bijusi Tērvetes novada administratīvā teritorijā.

36. Mirstīgo atlieku pārvietošana kapos atļauta speciāli šādam mērķim paredzētos zārkos vai urnā. Mirušā apbedīšana bez zārka ir pieļaujama īpašos gadījumos, respektējot tautas un reliģiskās tradīcijas.

VI. Kapliču izmantošana

37. Kapličas tiek izmantotas iezārkota mirušā novietošanai līdz apbedīšanas brīdim. Tās drīkst apmeklēt tikai ar kapu pārziņa atļauju kapsētas darba laikā. Pārējā laikā kapličas ir slēgtas.

38. Atvadu ceremoniju ilgums kapličā nedrīkst pārsniegt laiku, ko noteicis kapu pārzinis.

VII. Atbildība un administratīvā soda piemērošana

39. Par noteikumu 9., 10., 16., 17., 18., 19. un 20. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 15 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 30 naudas soda vienībām.

(Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

40. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 9., 10., 16., 17., 18., 19. un 20. punktā noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Tērvetes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Tērvetes novada domes administratīvā komisija.

(Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

41. (Svītrots ar Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

VIII. Noslēguma jautājums

42. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tērvetes novada pašvaldības 2013. gada 21. novembra saistošie noteikumi Nr. 28 "Par kapsētu uzturēšanu un izmantošanu"

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika
01.07.2020