Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 7/12

Smiltenē 2012. gada 27. septembrī
Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Smiltenes novadā
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2012. gada 27. septembra lēmumu (prot. Nr. 13, 1. §)

Izdoti saskaņā ar Nodokļu atbalsta
pasākuma likuma
4. panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi, turpmāk – noteikumi, nosaka nekustamā īpašuma nodokļa atbalsta pasākuma īstenošanas kārtību Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.

2. Lai pieteiktos vienreizējam nodokļu atbalsta pasākumam, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs, turpmāk – nodokļa maksātājs, sākot ar 2012. gada 1. oktobri iesniedz Smiltenes novada domes Administrācijai, turpmāk – pašvaldība, iesniegumu par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 28. augusta noteikumos Nr. 600 "Nodokļu atbalsta pasākuma īstenošanas kārtība" noteiktajai kārtībai un iesniegumu veidlapām.

3. Lai aizpildītu 2. punktā minēto iesniegumu nodokļa maksātājs iesniedz pašvaldībai informācijas pieprasījumu par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un ar to saistītajiem maksājumiem. Pašvaldība 10 darbdienu laikā pēc informācijas pieprasījuma saņemšanas nosūta nodokļa maksātājam informāciju, kas nepieciešama iesnieguma aizpildīšanai.

4. Smiltenes novada dome, turpmāk – Dome, 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts noteikumu 2. punktā minētais iesniegums, pieņem lēmumu par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu vai pieņem lēmumu par atteikumu piemērot nodokļa atbalsta pasākumu Nodokļu atbalsta pasākuma likuma noteiktajā kārtībā.

5. Dome var atcelt lēmumu par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu Nodokļu atbalsta pasākuma likuma noteiktajos gadījumos.

6. Nodokļa atbalsta pasākuma ietvaros nokavējuma naudu un soda naudu dzēš saskaņā ar Nodokļu atbalsta pasākuma likuma 10. pantu.

7. Nodokļa atbalsta pasākuma ietvaros veicamie nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi tiek veikti likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23.1 panta noteiktajā kārtībā.

8. Domes lēmums, kas pieņemts nodokļa atbalsta pasākuma ietvaros, pārsūdzams Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

9. Noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 46. panta noteiktajā kārtībā.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis
2012. gada 27. septembra saistošo noteikumu Nr. 7/12 "Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Smiltenes novadā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ņemot vērā to, ka ekonomiskās krīzes ietekmē nodokļu maksātāju ekonomiskais stāvoklis krasi pasliktinājās un nodokļu maksātājiem rodas grūtības veikt kārtējos nodokļu maksājumus, ir nepieciešams meklēt risinājumus, kas dotu iespēju nodokļu maksātājiem noteiktā periodā segt savas nodokļu saistības (samaksāt nodokļu parādu) un attiecīgi turpināt uzņēmējdarbību. Saistošie noteikumi ir izstrādāti, lai vienlaicīgi palielinātu pašvaldības budžeta ieņēmumus un arī atbalstītu nodokļu maksātāju pielāgošanos krīzes radītajiem izaicinājumiem.

Nodokļu atbalsta pasākums ir vienu reizi veicams pasākums nokavējuma naudas un 90 procentu soda naudas dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kuri līdz noteiktam datumam samaksā nodokļu atbalsta pasākuma pamatparādu un ar to saistīto soda naudu 10 procentu apmērā. Nodokļu atbalsta pasākuma pamatparāds — nodokļu pamatparāds, kas noteikts sadalījumā pa nodokļu veidiem pēc stāvokļa 2011. gada 1. septembrī un nav samaksāts līdz nodokļu atbalsta pasākuma uzsākšanas dienai. Nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds tiek noteikts katras pašvaldības administratīvās teritorijas ietvaros.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts tika izstrādāts, pamatojoties uz Nodokļu atbalsta pasākuma likuma 4. panta otro daļu. Saskaņā ar to, ja pašvaldības dome likuma "Par pašvaldībām" 46. panta kārtībā ir izdevusi saistošos noteikumus par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu tās administratīvajā teritorijā, nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt iesniegumu attiecīgajā pašvaldībā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem. Atbilstoši saistošajiem noteikumiem, pašvaldība administrēs nodokļu atbalsta pasākumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Nodokļu maksātājs veic maksājumus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pašvaldības noteiktajos termiņos.

Nodokļu maksātājam ir tiesības pašvaldībai iesniegt iesniegumu par nodokļa atbalsta pasākuma īstenošanu no 2012. gada 1. oktobrim līdz 2012. gada 31. decembrim.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saskaņā ar Smiltenes novada domes Administrācijas Nekustamo īpašumu nodaļas sniegto informāciju, kopējais nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz 2011. gada 1. septembri ir 39504,16 lati, soda nauda 17042,12 lati.

Nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanas rezultātā Smiltenes novada pašvaldības budžets varētu papildināties nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda apmērā un soda naudu 10 procentu apmērā, kas kopā būtu 41208,37 lati.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbībasvidi pašvaldības teritorijā Samazināsies nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku skaits, kā arī pasākums veicinās arī nodokļu maksātāju maksātnespējas procesu skaita samazināšanos.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nodokļa maksātājs Ministru kabineta noteiktajā termiņā (no 01.10.2012.–31.12.2012.) nodokļu administrācijai – Smiltenes novada domes Administrācijai iesniedz iesniegumu ar informācijas pieprasījumu par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā.

Nodokļu administrācija nodokļu maksātājam sniedz informāciju par nodokļu atbalsta pasākuma pamatparādu, nokavējuma naudu un soda naudu, kā arī maksājuma grafiku un nosūta to nodokļu maksātājam.

Nodokļu maksātājs, pamatojoties uz nodokļu administrācijas sniegto informāciju, nosūta iesniegumu nodokļu administrācijai.

Nodokļu administrācija vērtē iesniegumus par dalību nodokļu atbalsta pasākumā un pieņem lēmumu par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu vai atteikumu piemērot nodokļu atbalsta pasākumu.

Nodokļu maksātājs lēmumā par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu noteiktajā kārtībā un termiņos veic nodokļu maksājumus.

Pēc nodokļu atbalsta pasākuma maksājumu samaksas pilnā apmērā nodokļu Smiltenes novada dome pieņem lēmumu par nokavējuma un 90 % soda naudas dzēšanu.

Nodokļu atbalsta pasākuma laikā iegūtā informācija tiks uzglabāta saskaņā ar labas prakses prasībām un izmantota esošā regulējuma ietvaros.

Saistošos noteikumus piemēros pašvaldības Smiltenes novada domes Administrācijas Nekustamo īpašumu nodaļa. Papildus administratīvās procedūras nebūs nepieciešamas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis
13.10.2012