Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 8

Talsos 2019. gada 14. martā (prot. Nr. 5, 17. p., lēmums Nr. 191)

Par Talsu novada domes 2009. gada 10. septembra saistošo noteikumu Nr. 35 "Par Talsu pilsētas Draudzības ielas 49, 51, 53, Ezera 26, 32, Magoņu 4, 6 detālo plānojumu (kods 11-1)", atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41. panta pirmās daļas 1. punktu un
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu

Atzīt par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 2009. gada 10. septembra saistošos noteikumus Nr. 35 "Par Talsu pilsētas Draudzības ielas 49, 51, 53, Ezera 26, 32, Magoņu 4, 6 detālo plānojumu (kods 11-1)".

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols

 

Saistošo noteikumu Nr. 8 "Par Talsu novada domes 2009. gada 10. septembra saistošo noteikumu Nr. 35 "Par Talsu pilsētas Draudzības ielas 49, 51, 53, Ezera 26, 32, Magoņu 4, 6 detālo plānojumu (kods 11-1)", atzīšanu par spēku zaudējušiem"
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Detālplānojuma risinājums paredzēja detālplānojuma teritorijā esošo zemesgabalu sadali, detalizēja spēkā esošo Talsu pilsētas teritorijas plānojumu un apbūves noteikumus līdz tādai pakāpei, kas nodrošināja konkrētas prasības katram zemesgabalam vai parcelei, noteica ielu tīklu, trotuāru izvietojumu, inženierkomunikāciju koridorus, zaļās teritorijas.

Detālplānojums īstenots daļēji, veikta Detālplānojuma teritorijā esošo zemesgabalu daļēja sadale. Detālplānojuma teritorijā ietilpstošo zemesgabalu īpašnieki izteikuši vēlmi apbūvēt sev piederošos zemesgabalus, kas, ņemot vērā reālo sadali un Detālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, nav īstenojama.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. pantu, vietējā pašvaldība koordinē un uzrauga vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu īstenošanu.

Detālplānojums ir spēkā, līdz to atceļ vai atzīst par spēku zaudējušu.

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 41. pantu, pašvaldības dome pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošos noteikumus).

Detālplānojuma risinājumi nav saistīti ar citu detālplānojumu risinājumiem, līdz ar to Detālplānojuma atcelšana nepasliktinās pieguļošo teritoriju stāvokli.

Talsu novada domes 2009. gada 10. septembra saistošie noteikumi Nr. 35 "Par Talsu pilsētas Draudzības ielas 49, 51, 53, Ezera 26, 32, Magoņu 4, 6 detālo plānojumu (kods 11-1)" atzīstami par spēku zaudējušiem, izdodami jauni saistošie noteikumi.

2. Īss projekta satura izklāsts Pēc saistošo noteikumu Nr. 35 "Par Talsu pilsētas Draudzības ielas 49, 51, 53, Ezera 26, 32, Magoņu 4, 6 detālo plānojumu (kods 11-1)" atzīšanas par spēku zaudējušiem, Detālplānojuma teritorijā ietilpstošo nekustamo īpašumu apsaimniekošana notiks saskaņā ar Talsu novada domes 2015. gada 14. maija saistošo noteikumu Nr. 15 "Par Talsu novada teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem" prasībām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols

21.05.2019