Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 12.07.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 185

Rīgā 2019. gada 30. aprīlī (prot. Nr. 22 13. §)
Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra noteikumi
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma
14.ˡ panta pirmo un astoto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku) un to vadītāju valsts reģistrā (turpmāk – reģistrs) iekļaujamo informāciju, tās glabāšanas termiņus, dzēšanas kārtību un kārtību, kādā reģistrā esošā informācija nododama atklātībai, kā arī pieejamās informācijas apjomu.

2. Reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis ir valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk – CSDD).

II. Reģistrā iekļaujamā informācija

3. Reģistrā iekļauj, glabā un aktualizē informāciju par:

3.1. mehānisko transportlīdzekli un tā piekabi (puspiekabi), mopēdu un tā numurētajiem agregātiem (turpmāk – transportlīdzeklis), kā arī mazizmēra kuģošanas līdzekli un tā motoru (turpmāk – kuģošanas līdzeklis). Uz personas iesnieguma pamata reģistrā var iekļaut, glabāt un aktualizēt informāciju par velosipēdu;

3.2. transportlīdzekļa un kuģošanas līdzekļa īpašnieku, valdītāju, turētāju un šo personu pārstāvjiem, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem CSDD pakalpojumus;

3.3. transportlīdzekļa vadītāju un atpūtas kuģa vadītāju, tajā skaitā par personas nokārtotajām teorētisko zināšanu un vadīšanas iemaņu pārbaudēm:

3.3.1. pretendenta vārds (vārdi), uzvārds;

3.3.2. pretendenta Latvijas Republikā piešķirtais personas kods. Ja personas kods nav piešķirts, – dzimšanas datums;

3.3.3. teorētisko zināšanu un vadīšanas iemaņu pārbaudes:

3.3.3.1. veids;

3.3.3.2. kārtošanas iemesls;

3.3.3.3. pieteikšanās veids;

3.3.3.4. kārtošanas vieta un laiks;

3.3.3.5. rezultāts;

3.3.3.6. derīguma termiņš;

3.3.4. tā transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, ar kuru veikta vadīšanas iemaņu pārbaude;

3.4. transportlīdzekļa uzskaites tehniskajiem datiem (reģistrācijas numurs, marka, modelis, agregātu numuri, pirmās reģistrācijas datums, reģistrācijas apliecības numurs, oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzums (g/km) u. c. tehniskie dati, kas nepieciešami transportlīdzekļa identificēšanai un tehnisko datu raksturojumam) un transportlīdzekļa aprīkojumu;

3.5. kuģošanas līdzekļa uzskaites tehniskajiem datiem (reģistrācijas numurs, marka, modelis, agregātu numuri, izlaiduma gads, reģistrācijas apliecības numurs u. c. tehniskie dati, kas nepieciešami kuģošanas līdzekļa identificēšanai un tehnisko datu raksturojumam) un kuģošanas līdzekļa aprīkojumu;

3.6. personas apmācību transportlīdzekļa vai atpūtas kuģa vadīšanas tiesību iegūšanai un ar to saistītajiem dokumentiem:

3.6.1. juridiskās personas vai izglītības iestādes nosaukums;

3.6.2. apmācības veids;

3.6.3. apmācības grupas numurs;

3.6.4. apmācības vieta;

3.6.5. apmācības laiks;

3.6.6. apmācības sākuma un beigu datums;

3.6.7. apmācības pabeigšanu apliecinošā dokumenta numurs;

3.6.8. apmācības pabeigšanu apliecinošā dokumenta izdošanas datums;

3.7. ārsta vai ārstu komisijas atzinumu par transportlīdzekļa vai atpūtas kuģa vadītāja vai pretendenta pirmreizējo vai kārtējo veselības pārbaudi;

3.8. personai izsniegto vadīšanas tiesības apliecinošo dokumentu:

3.8.1. numurs;

3.8.2. izdošanas datums;

3.8.3. derīguma termiņš;

3.8.4. apliecības statuss;

3.8.5. izdevējiestādes nosaukums;

3.8.6. iegūtā kategorija;

3.8.7. ierobežojumi;

3.9. juridiskām personām, kas nodarbojas ar transportlīdzekļu vai atpūtas kuģu vadītāju apmācību, tajā skaitā transportlīdzekļu vai atpūtas kuģu vadītāju teorētiskās apmācības pasniedzējiem, braukšanas apmācības instruktoriem un mācību grupām;

3.10. vadīšanas tiesību izmantošanas, transportlīdzekļa un kuģošanas līdzekļa atsavināšanas un reģistrācijas aizliegumu, aizliegumu izmantot transportlīdzekli ceļu satiksmē, izvest vai izbraukt ar transportlīdzekli ārpus Latvijas, komercķīlas atzīmi, kā arī citiem aizliegumiem;

3.11. auditācijas pierakstiem, kas veikti, izmantojot reģistru, tajā skaitā par personu veiktajām darbībām CSDD nodrošinātajos e-pakalpojumos;

3.12. sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu:

3.12.1. apdrošināšanas līguma numurs;

3.12.2. apdrošināšanas līguma noslēgšanas datums;

3.12.3. apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās datums un laiks;

3.12.4. apdrošināšanas līguma darbības beigu datums;

3.12.5. apdrošināšanas sabiedrības nosaukums un reģistrācijas numurs;

3.12.6. apdrošināšanas līgumā norādītais transportlīdzekļa īpašnieks un turētājs (ja tāds ir reģistrēts) (fiziskās personas vārds (vārdi), uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs);

3.13. dabas resursu nodokļa, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa, uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa un autoceļu lietošanas nodevas apmēru un samaksu, tajā skaitā nodokļa un nodevas maksātāju, piemērotajiem nodokļu un nodevas atvieglojumiem vai atbrīvojumiem no nodokļa vai nodevas samaksas;

3.14. personas administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē un reģistrētajiem pārkāpumu uzskaites punktiem, administratīvo sodu par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpumu, kā arī administratīvo sodu par pārkāpumu, kas fiksēts ar tehniskiem līdzekļiem (fotoiekārtas vai videoiekārtas), un ar to saistītā informācija; 

3.15. personām ar invaliditāti, ja tas nepieciešams invalīdu stāvvietu izmantošanas kartes iegūšanai vai lai piemērotu atbrīvojumu no CSDD sniegto pakalpojumu maksas vai transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu vai atbrīvojumu no nodokļa;

3.16. transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati un tajā fiksētajiem lielumiem un defektiem, transportlīdzekļa tehnisko kontroli uz ceļa, kā arī ar tām saistītās atļaujas piedalīties ceļu satiksmē derīguma termiņu un šīs atļaujas anulēšanu;

3.17. transportlīdzekļa atbilstības novērtēšanu un transportlīdzekļa pārbūvi;

3.18. juridiskām personām, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierīkojušas un reģistrējušas transportlīdzekļu tirdzniecības vietas;

3.19. transportlīdzekļa un kuģošanas līdzekļa izgatavotājiem un to pilnvarotajiem pārstāvjiem Latvijā, kas noslēguši sadarbības līgumu ar CSDD;

3.20. juridiskām personām, kas nodarbojas ar nolietotu transportlīdzekļu apstrādi un ir saņēmušas atļauju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

3.21. bīstamu kravu pārvadājumiem noteikto bīstamu vielu pārvadāšanai paredzēta transportlīdzekļa atbilstības sertifikātu;

3.22. Eiropas transporta ministru konferences dokumentu prasībām ekoloģijas vai drošības jomā atbilstošu kravas automobiļu un to piekabju (puspiekabju) sertifikātu;

3.23. transportlīdzekļa sertifikātu lielgabarīta un smagsvara kravu pārvadāšanai ar specializētajiem lielgabarīta un smagsvara transportlīdzekļiem vai to sastāviem;

3.24. juridiskām personām, kas veikušas transportlīdzekļa pārbūvi saskaņā ar pārbūves tehniskajiem noteikumiem un apliecina to ar sērijveidā pārbūvēta transportlīdzekļa atbilstības apliecinājumu, kā arī šo apliecinājumu;

3.25. atzīmēm reģistrā, ko veikušas juridiskās personas, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par patērētāju tiesību aizsardzību ir tiesības patērētājam sniegt kreditēšanas pakalpojumu;

3.26. CSDD darbiniekiem (vārds (vārdi), uzvārds, amats), kuri amata pienākumu izpildes laikā ir tiesīgi veikt transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu reģistrācijas darbības reģistrā un pretendentu teorētisko zināšanu un vadīšanas iemaņu pārbaudes, kā arī to akreditēto juridisko personu inspektoriem, kuras ir tiesīgas veikt transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati un transportlīdzekļa tehnisko kontroli;

3.27. caurlaidēm, kas dod tiesības transportlīdzekļa vadītājam darba uzdevumu pildīšanas laikā neievērot atsevišķas ceļu satiksmes noteikumu prasības:

3.27.1. caurlaides numurs;

3.27.2. caurlaides izdošanas datums un derīguma termiņš;

3.28. taksometriem un taksometra speciālo atļauju (licenci) vai licences kartīti:

3.28.1. ziņas par transportlīdzekļa īpašnieku (fiziskās personas vārds (vārdi), uzvārds, personas kods; juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs);

3.28.2. ziņas par transportlīdzekļa turētāju (juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs);

3.28.3. transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs;

3.28.4. transportlīdzekļa identifikācijas numurs;

3.28.5. transportlīdzekļa tehniskās apskates termiņš;

3.28.6. tās juridiskās personas reģistrācijas numurs, kura sniedz taksometra pakalpojumus;

3.28.7. licences numurs;

3.28.8. licences termiņš;

3.29. juridiskām personām, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par taksometra speciālās atļaujas (licences) piešķiršanu, anulēšanu vai tās darbības apturēšanu un licences kartītes piešķiršanu, anulēšanu vai tās darbības apturēšanu.

4. Par transportlīdzekļa un atpūtas kuģa vadītāju reģistrā iekļauj, glabā un aktualizē šādu informāciju:

4.1. vārdu (vārdus), uzvārdu;

4.2. Latvijas Republikā piešķirto personas kodu un dzimšanas datumu. Personai, kurai personas kods nav piešķirts, – dzimšanas datumu;

4.3. deklarētās dzīvesvietas adresi dienā, kad saņemts pakalpojums CSDD;

4.4. dzimumu;

4.5. valstisko piederību un tās veidu;

4.6. ziņas par personu apliecinošu dokumentu:

4.6.1. veids;

4.6.2. numurs;

4.6.3. izdošanas datums;

4.6.4. derīguma termiņš;

4.6.5. izdevējvalsts nosaukums;

4.7. ziņas par Latvijā saņemto uzturēšanās dokumentu – uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību:

4.7.1. veids;

4.7.2. numurs;

4.7.3. izdošanas datums;

4.7.4. derīguma datums;

4.7.5. izdevējvalsts nosaukums;

4.8. ziņas par personas rīcībspējas ierobežojumu vai rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu;

4.9. ziņas par personas nāvi;

4.10. personas sejas attēlu;

4.11. personas paraksta attēlu.

5. Par fizisku personu (transportlīdzekļa un kuģošanas līdzekļa īpašnieku, valdītāju, turētāju) reģistrā iekļauj, glabā un aktualizē šādu informāciju:

5.1. vārdu (vārdus), uzvārdu;

5.2. Latvijas Republikā piešķirto personas kodu un dzimšanas datumu. Personai, kurai personas kods nav piešķirts, – dzimšanas datumu;

5.3. deklarētās dzīvesvietas adresi dienā, kad saņemts pakalpojums CSDD;

5.4. ziņas par personu apliecinošu dokumentu:

5.4.1. veids;

5.4.2. numurs;

5.4.3. izdošanas datums;

5.4.4. derīguma termiņš;

5.4.5. izdevējvalsts nosaukums;

5.5. ziņas par Latvijā saņemto uzturēšanās dokumentu – uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību:

5.5.1. veids;

5.5.2. numurs;

5.5.3. izdošanas datums;

5.5.4. derīguma termiņš;

5.5.5. izdevējvalsts nosaukums;

5.6. ziņas par personas rīcībspējas ierobežojumu vai rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu;

5.7. ziņas par personas invaliditāti;

5.8. ziņas par personas nāvi.

6. Reģistrā par personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem CSDD pakalpojumus, iekļauj, glabā un aktualizē šādu informāciju:

6.1. vārdu (vārdus), uzvārdu;

6.2. Latvijas Republikā piešķirto personas kodu un dzimšanas datumu. Personai, kurai personas kods nav piešķirts – dzimšanas datumu;

6.3. ziņas par personu apliecinošu dokumentu:

6.3.1. veids;

6.3.2. numurs;

6.3.3. izdošanas datums;

6.3.4. derīguma termiņš;

6.3.5. izdevējvalsts nosaukums;

6.4. ziņas par Latvijā saņemto uzturēšanās dokumentu – uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību:

6.4.1. veids;

6.4.2. numurs;

6.4.3. izdošanas datums;

6.4.4. derīguma termiņš;

6.4.5. izdevējvalsts nosaukums.

7. Reģistrā par personu, kurai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei ir tiesisks pamats iegūt informāciju no reģistra un kurai CSDD ir piešķīrusi piekļuvi reģistra informācijai uz savstarpēji noslēgtas vienošanās pamata, iekļauj, glabā un aktualizē šādu informāciju:

7.1. vārdu (vārdus), uzvārdu;

7.2. personas kodu. Personai, kurai personas kods nav piešķirts, – dzimšanas datumu;

7.3. amatu;

7.4. elektroniskā pasta adresi.

8. Reģistrā par juridisku personu (transportlīdzekļa un kuģošanas līdzekļa īpašnieku, valdītāju, turētāju) iekļauj, glabā un aktualizē šādu informāciju:

8.1. nosaukumu;

8.2. reģistrācijas numuru;

8.3. juridisko adresi dienā, kad saņemts pakalpojums CSDD;

8.4. komercdarbības veidu;

8.5. ziņas par uzņēmējdarbības apturēšanu, atjaunošanu, turpināšanu vai izbeigšanu.

9. Reģistrā par personu, kurai izsniegta invalīdu stāvvietu izmantošanas karte, iekļauj, glabā un aktualizē šādu informāciju:

9.1. vārdu (vārdus), uzvārdu;

9.2. Latvijas Republikā piešķirto personas kodu un dzimšanas datumu. Personai, kurai personas kods nav piešķirts, – dzimšanas datumu;

9.3. ziņas par invaliditātes grupu;

9.4. invaliditātes termiņu;

9.5. funkcionālo traucējumu veidu;

9.6. atzinumu, tā izdošanas datumu un derīguma termiņu.

10. CSDD deleģētās funkcijas veikšanai reģistrā var iekļaut citu nepieciešamo informāciju procesu pilnīgākai atspoguļošanai un sistēmas attiecīgas funkcionalitātes nodrošināšanai, ja tā atbilst datu aizsardzības regulējuma prasībām.

11. Informāciju reģistrā iekļauj un aktualizē:

11.1. CSDD, iegūstot un apstrādājot šajos noteikumos minēto informāciju un nodrošinot normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildi;

11.2. fiziskās un juridiskās personas, valsts un pašvaldību iestādes, tiesībaizsardzības iestādes un citas normatīvajos aktos noteiktās personas.

12. Šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētie informācijas sniedzēji noslēdz vienošanos ar CSDD par informācijas ievadīšanu vai nodošanu reģistram.

13. Šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajiem informācijas sniedzējiem ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darbdienā ievadīt un (vai) tiešsaistes režīmā nodot informāciju reģistram bez maksas, nodrošinot šīs informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

14. Reģistrs tiešsaistes režīmā nodod datus citām informācijas sistēmām tādā apjomā, kāds nepieciešams konkrētās informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un rakstisku vienošanos ar konkrētās informācijas sistēmas pārzini.

III. Reģistra izmantošanas kārtība

15. CSDD darbinieki reģistru izmanto amata un darba pienākumu izpildes laikā. Minētajām personām tiesības izmantot reģistru tiek piešķirtas, uzsākot pildīt amata pienākumus.

16. Informācija par fiziskajai personai piederošu, turējumā vai valdījumā esošu transportlīdzekli vai kuģošanas līdzekli, ja tiek identificēti personas dati, ir ierobežotas pieejamības informācija. Minēto informāciju ir tiesības iegūt:

16.1. tiesībaizsardzības iestādēm;

16.2. valsts un pašvaldību iestādēm vai institūcijām, kam deleģētas valsts vai pašvaldību iestāžu funkcijas un kurām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei ir tiesisks pamats iegūt informāciju no reģistra;

16.3. zvērinātiem tiesu izpildītājiem, zvērinātiem notāriem un zvērinātiem advokātiem, kā arī to palīgiem amata pienākumu izpildei;

16.4. maksātnespējas procesa administratoriem maksātnespējas lietās attiecībā uz parādnieka pārstāvjiem;

16.5. kredītiestādēm, finanšu iestādēm, kas sniedz finanšu līzinga pakalpojumus, par fizisko personu, ar kuru tās dibina, groza vai izbeidz līgumsaistības;

16.6. apdrošināšanas sabiedrībām par fizisko personu, ar kuru tās dibina, groza vai izbeidz līgumsaistības, par fizisko personu, kurai par labu tiek slēgts apdrošināšanas līgums, un apdrošināšanas gadījumu administrēšanai;

16.7. Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam tā darbības nodrošināšanai;

16.8. kredītinformācijas birojam klienta vai iespējamā klienta kredītspējas izvērtēšanai vai sava kredītriska pārvaldībai;

16.9. juridiskām personām, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierīkojušas un reģistrējušas transportlīdzekļu tirdzniecības vietas, par tirdzniecībai paredzētā transportlīdzekļa īpašnieku;

16.10. juridiskām personām, kas nodarbojas ar nolietotu transportlīdzekļu apstrādi un ir saņēmušas atļauju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, par apstrādei nodotā transportlīdzekļa īpašnieku.

17. Informācija par juridiskajai personai piederošu speciālo militāro transportlīdzekli un speciālā militārā transportlīdzekļa piekabi ir ierobežotas pieejamības informācija, un to ir tiesības iegūt:

17.1. tiesībaizsardzības iestādēm;

17.2. valsts un pašvaldību iestādēm vai institūcijām, kam deleģētas valsts vai pašvaldību iestāžu funkcijas un kurām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei ir tiesisks pamats iegūt informāciju no reģistra;

17.3. apdrošināšanas sabiedrībām apdrošināšanas līgumu slēgšanai un apdrošināšanas gadījumu administrēšanai, kā arī Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam apdrošināšanas gadījumu administrēšanai, ja saņemta speciālā militārā transportlīdzekļa vai speciālā militārā transportlīdzekļa piekabes īpašnieka rakstveida piekrišana.

(Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 478)

18. Vispārpieejamo informāciju CSDD no reģistra izsniedz:

18.1. rakstiski;

18.2. mutiski;

18.3. izmantojot elektroniskos datu nesējus;

18.4. izmantojot tiešsaistes datu pārraidi.

19. Ierobežotas pieejamības informāciju pēc informācijas pieprasītāju un informācijas saņēmēju identificēšanas CSDD no reģistra izsniedz:

19.1. rakstiski, pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu;

19.2. izmantojot tiešsaistes datu pārraidi.

20. Ja šo noteikumu 16. un 17. punktā minēto informāciju pieprasa, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, tajā norāda:

20.1. informācijas pieprasītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu (juridiskajai personai – nosaukumu un reģistrācijas numuru);

20.2. informācijas nepieciešamības pamatojumu un tās izmantošanas mērķi;

20.3. informācijas apjomu un izsniegšanas veidu;

20.4. informāciju par fizisko personu, par kuru tiek pieprasīta informācija, – vārdu, uzvārdu un personas kodu, transportlīdzekļa vai kuģošanas līdzekļa valsts reģistrācijas numuru;

20.5. informāciju par juridisko personu, par kuru tiek pieprasīta informācija, – nosaukumu un reģistrācijas numuru, transportlīdzekļa vai kuģošanas līdzekļa valsts reģistrācijas numuru.

21. Fiziskā persona, ierodoties CSDD saņemt informāciju personīgi, uzrāda personu apliecinošu dokumentu vai CSDD izsniegtu vadītāja apliecību vai mācību braukšanas atļauju. Ja informāciju saņem informācijas pieprasītāja (fiziskas personas) pilnvarota persona, tā uzrāda rakstveida pilnvarojumu, kas noformēts ar notariālā akta kārtībā izdotu pilnvaru, vai rakstveida pilnvaru, kurā personas paraksta īstumu apliecinājis un rīcībspēju pārbaudījis zvērināts notārs, kā arī personu apliecinošu dokumentu vai transportlīdzekļa vai atpūtas kuģa vadītāja apliecību.

22. Juridiskas personas pārstāvis, ierodoties CSDD saņemt informāciju personīgi, uzrāda personu apliecinošu dokumentu vai CSDD izsniegtu vadītāja apliecību vai mācību braukšanas atļauju un dokumentu, kas apliecina informācijas saņēmēja (juridiskas personas) pārstāvības tiesības.

23. Izmantojot tiešsaistes datu pārraidi, reģistrā iekļauto informāciju izsniedz, pamatojoties uz rakstisku vienošanos starp CSDD un informācijas saņēmēju. Tiešsaistes datos norāda ziņas par informācijas pieprasītāju, izsniedzamās informācijas apjomu, informācijas izmantošanas mērķi, ziņas par personu, kas pieprasa informāciju, un citas ziņas, kas nepieciešamas informācijas pieprasīšanai un izsniegšanai.

24. Fiziskā persona ir tiesīga ne biežāk kā divas reizes gadā bez maksas rakstiski saņemt CSDD pārziņā esošos datus par sevi.

25. CSDD atteikumu izsniegt informāciju persona var apstrīdēt Satiksmes ministrijā. Satiksmes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā normatīvajos aktos par administratīvo procesu noteiktajā kārtībā.

IV. Reģistra informācijas glabāšanas un dzēšanas kārtība

26. Aktualizējot vai labojot reģistra informāciju, iepriekšējo (vēsturisko) informāciju saglabā reģistrā.

27. Reģistra informācija ir glabājama pastāvīgi saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē informācijas sistēmās esošo dokumentēto datu arhivēšanu.

28. Informāciju no reģistra var dzēst, ja tā ir kļūdaina, tā ir iekļauta reģistrā nepamatoti vai zudis informācijas glabāšanas tiesiskais pamats un šādas informācijas dzēšana neietekmē reģistra funkcionalitāti.

V. Noslēguma jautājums

29. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumus Nr. 725 "Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā un traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā esošās informācijas pieprasīšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 240. nr.).

Ministru prezidenta vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

Satiksmes ministrs T. Linkaits
12.07.2021