Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgumu par starptautisko dzelzceļa satiksmi

1. pants. 2018. gada 2. oktobrī parakstītais Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgums par starptautisko dzelzceļa satiksmi (turpmāk - Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2. pants. Nolīgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.

3. pants. Nolīgums stājas spēkā tā 16. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums latviešu un krievu valodā.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 4. aprīlī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 17. aprīlī

 

Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības
NOLĪGUMS
par starptautisko dzelzceļa satiksmi

Latvijas Republikas valdība un Baltkrievijas Republikas valdība, turpmāk tekstā sauktas par Pusēm,

balstoties uz līdztiesīgas partnerības un savstarpējas cieņas principiem,

piešķirot svarīgu nozīmi Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas dzelzceļa transporta jomā kopīgas darbības koordinācijai,

atzīstot pasažieru, bagāžas, kravas bagāžas un kravu pārvadājumu attīstības īpaši svarīgo nozīmi starptautiskajā dzelzceļa satiksmē Pušu valstu teritorijās,

lai nodrošinātu regulārus un netraucētus pasažieru, bagāžas, kravas bagāžas un kravu dzelzceļa pārvadājumus pāri valsts robežai atbilstoši mūsdienu dzelzceļa transporta funkcionēšanas apstākļiem Pušu valstīs,

ir vienojušās par turpmāko.

1. pants
Nolīguma priekšmets

Šis nolīgums regulē starptautisko dzelzceļa satiksmi starp Latvijas Republiku un Baltkrievijas Republiku.

2. pants
Piemērojamās tiesību normas

1. Pasažieru, bagāžas, kravas bagāžas un kravu pārvadājumi starptautiskajā dzelzceļa satiksmē Pušu valstu teritorijās tiek veikti saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem, kas noslēgti Dzelzceļu sadarbības organizācijas (OSŽD) ietvaros, kā arī ar citiem starptautiskajiem līgumiem, tajā skaitā saskaņā ar šo nolīgumu, kuru dalībnieces ir Latvijas Republika un Baltkrievijas Republika.

2. Jautājumi, kas nav noregulēti ar šā panta pirmajā daļā minētajiem starptautiskajiem līgumiem, tiek risināti saskaņā ar Pušu valstu tiesību aktiem.

3. pants
Kompetentās institūcijas

1. Kompetentās institūcijas, kas ir atbildīgas par šī nolīguma saistību īstenošanu, ir:

no Latvijas Puses - Latvijas Republikas Satiksmes ministrija;

no Baltkrievijas Puses - Baltkrievijas Republikas Satiksmes un komunikāciju ministrija.

Puses nekavējoties informē viena otru pa diplomātiskajiem kanāliem par savu kompetento institūciju maiņu.

2. Pušu valstu kompetentās institūcijas nekavējoties informē viena otru par šķēršļu rašanos starptautiskās dzelzceļa satiksmes veikšanai savu valstu teritorijās un par šo šķēršļu novēršanu, kā arī par izmaiņām tiesību aktos, kas var ietekmēt šī nolīguma ietvaros veicamos dzelzceļa pārvadājumus.

4. pants
Termini un definīcijas

Šajā nolīgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme:

"infrastruktūra" (dzelzceļa infrastruktūra)" - tehnisks komplekss, kas ietver sevī koplietošanas sliežu ceļus, dzelzceļa stacijas, citas būves, aprīkojumu un iekārtas, kas nodrošina šī kompleksa funkcionēšanu, kuru izmantojot pārvadātāji veic pārvadājumus;

"pārvadājums starptautiskajā dzelzceļa satiksmē" - pasažieru, bagāžas, kravas bagāžas un kravu pārvadājums ar dzelzceļa transportu, izmantojot dokumentu (biļeti, bagāžas kvīti, kravas bagāžas kvīti vai pavadzīmi), kas tiek veikts starp divām un vairākām Pušu valstu teritorijās esošām dzelzceļa stacijām;

"pārvadātājs" - juridiska persona vai individuālais komersants, kas atbilstoši savas valsts tiesību aktiem ir tiesīgs veikt dzelzceļa pārvadājumus un kas atbilstoši pārvadājuma līgumam ir uzņēmies saistības nogādāt pasažierus, nosūtītāja uzticēto kravu, bagāžu, kravas bagāžu no sākumpunkta galapunktā, kā arī izsniegt kravu, bagāžu, kravas bagāžu saņēmējam;

"nodošanas stacija" - dzelzceļa stacija, kurai ir nepieciešamais sliežu izvietojums un personāls vagonu, konteineru un kravu nodošanai un pieņemšanai starp pārvadātājiem tehniskajā un komerciālajā ziņā;

"pārrobežas infrastruktūra" - dzelzceļa infrastruktūra, kas atrodas starp Pušu valstu robežstacijām;

"robežstacija" - Puses valsts robežai tuvākā dzelzceļa stacija, kuras teritorijā ir aprīkots un iekārtots valsts robežas šķērsošanas punkts;

"infrastruktūras pārvaldītājs (infrastruktūras īpašnieks)" - juridiska persona, kas saskaņā ar Puses valsts tiesību aktiem sniedz infrastruktūras izmantošanas pakalpojumus juridiskām un/vai fiziskām personām.

"pierobežas infrastruktūras iecirknis" - dzelzceļa infrastruktūras daļa starp robežstaciju un valsts robežu;

5. pants
Robežstacijas un nodošanas stacijas

1. Dzelzceļa satiksme starp Pusēm tiek veikta caur šādām robežstacijām uz Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas:

Robežstacijas (attālums no robežstacijas līdz valsts robežai)
No Latvijas Republikas puses No Baltkrievijas Republikas puses
Indra (7,3 km) Bigosovo (6,5 km)

nodošanas stacijām:

Nodošanas stacijas (attālums no nodošanas stacijas līdz valsts robežai)
No Latvijas Republikas puses No Baltkrievijas Republikas puses
Daugavpils (78,7 km) Polocka (84,4 km)

2. Robežstaciju un nodošanas staciju, kā arī pārrobežas infrastruktūras stāvoklim un tehniskajam aprīkojumam ir jābūt tādam, lai varētu nodrošināt vilcienu kustības drošību un operāciju, kas saistītas ar vagonu, konteineru, kravu, bagāžas un kravas bagāžas nodošanu, izpildi, kā arī robežkontroles, muitas un citu kontroles veidu veikšanu atbilstoši Pušu valstu tiesību aktiem.

6. pants
Kravu, vagonu un konteineru pieņemšana un nodošana

Saskaņā ar šo nolīgumu starptautiskajā dzelzceļa satiksmē pārvadājamo kravu, vagonu un konteineru pieņemšana un nodošana tiek veikta nodošanas stacijās visu diennakti pēc saskaņota kravas vilcienu kustības saraksta.

7. pants
Infrastruktūras pārvaldītāji (infrastruktūras īpašnieki)

1. Pušu valstu infrastruktūras pārvaldītāji (infrastruktūras īpašnieki) organizē vilcienu kustību starp robežstacijām pēc saskaņota pasažieru un kravas vilcienu kustības saraksta.

2. Pušu valstu infrastruktūras pārvaldītāji (infrastruktūras īpašnieki) aprīko un uztur robežstacijas, nodošanas stacijas un pierobežas infrastruktūras iecirkņus atbilstoši attiecīgās Puses valsts tiesību aktu prasībām tādā stāvoklī, kas nodrošina drošus un nepārtrauktus pasažieru, bagāžas, kravas bagāžas un kravu pārvadājumus, kā arī robežkontroles, muitas un citu kontroles veidu veikšanu atbilstoši Pušu valstu tiesību aktiem.

3. Šī nolīguma izpildei Pušu valstu infrastruktūras pārvaldītāji (infrastruktūras īpašnieki) noslēdz līgumus, kas regulē viņu sadarbību un atbildības sadalījumu, atbilstoši Pušu valstu tiesību aktiem.

8. pants
Pārvadātāju pienākumi

1. Pārvadātāji nodrošina drošus un nepārtrauktus pasažieru, bagāžas, kravas bagāžas un kravu pārvadājumus.

2. Šī nolīguma izpildei Pušu valstu pārvadātāji noslēdz līgumus, kas regulē viņu sadarbību un atbildības sadalījumu, atbilstoši Pušu valstu tiesību aktiem.

9. pants
Personāla uzturēšanās

Personāla uzturēšanās Pušu valstu teritorijā tiek regulēta atbilstoši Pušu valstu nacionālajiem tiesību aktiem, kā arī starptautiskajiem līgumiem, kuru dalībnieces ir Puses.

10. pants
Personāla un citu personu pienākumi ievērot tiesību aktus

1. Personālam, kā arī personām, kas rīkojas infrastruktūras pārvaldītāju (infrastruktūras īpašnieku) un pārvadātāju uzdevumā, ir pienākums ievērot starptautiskos līgumus, tās Puses valsts tiesību aktus, kuras teritorijā viņi atrodas, tostarp jautājumos, kas saistīti ar tehniskās ekspluatācijas noteikumu un instrukciju prasību izpildi, kas ir spēkā tās Puses valstī, kuras teritorijā notiek dzelzceļa ritošā sastāva kustība, kā arī izpildīt dienesta rīkojumus, kurus paredz šie noteikumi un instrukcijas. Šim nolūkam infrastruktūras pārvaldītāji (infrastruktūras īpašnieki) un pārvadātāji apmainās ar attiecīgajiem noteikumu un instrukciju tekstiem.

2. Infrastruktūras pārvaldītāji (infrastruktūras īpašnieki) un pārvadātāji atbilstoši viņu valsts tiesību aktiem atbild par sava personāla un personu, kas rīkojas viņu uzdevumā, nepienācīgu pienākumu izpildi, ko attiecīgie infrastruktūras pārvaldītāji (infrastruktūras īpašnieki) un pārvadātāji tiem uzlikuši saistībā ar šī nolīguma īstenošanu.

11. pants 
Rīcība avārijas situācijās un dzelzceļa negadījumu izmeklēšana

1. Avārijas situāciju gadījumā pierobežas infrastruktūras iecirkņos Pušu valstu infrastruktūras pārvaldītāji (infrastruktūras īpašnieki) un pārvadātāji sniedz viens otram savstarpēju palīdzību saskaņā ar šī nolīguma 7. un 8. pantā minētajiem nosacījumiem.

2. Dzelzceļa negadījumu izmeklēšanas kārtība tiek noteikta atbilstoši tās Puses valsts tiesību aktiem, kuras teritorijā dzelzceļa negadījums ir noticis.

12. pants
Robežkontroles un citu veidu kontroles veikšana

1. Valsts robežas šķērsošanas, robežkontroles un citu veidu kontroles kārtība tiek regulēta atbilstoši Pušu valstu tiesību aktiem, kā arī saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem, kuru dalībnieces ir Puses.

2. Pārvadātāji nodrošina pasažieru informācijas par pasažiera pienākumu glabāt pie sevis dokumentus, kas ir nepieciešami iebraukšanai Pušu valstu teritorijā, sniegšanu.

13. pants
Muitas procedūru un muitas kontroles veikšana

Muitas procedūru un muitas kontroles veikšana notiek atbilstoši Pušu valstu tiesību aktiem.

14. pants
Ar Nolīguma piemērošanu saistītu jautājumu izskatīšana

1. Domstarpības, kas rodas starp Pusēm saistībā ar šī nolīguma interpretāciju vai piemērošanu, tiek risinātas sarunu ceļā starp kompetentajām institūcijām.

2. Ja saskaņā ar šī panta pirmo daļu veicamo pārrunu gaitā domstarpības netiks novērstas, tad Puses tās risina pa diplomātiskajiem kanāliem.

15. pants
Nolīguma grozīšana

Pēc Pušu abpusējās vienošanās šajā nolīgumā var tikt izdarīti grozījumi, kuri noformējami atsevišķu protokolu veidā, kuru spēkā stāšanās kārtība ir noteikta šī nolīguma 16. pantā.

16. pants
Noslēguma noteikumi

1. Šis nolīgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku un stājas spēkā pēc 30 dienām kopš datuma, kad pa diplomātiskajiem kanāliem saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums par Pušu iekšējo procedūru izpildi, kuras ir nepieciešamas, lai tas stātos spēkā.

2. Katra Puse var pārtraukt šī nolīguma darbību, pa diplomātiskajiem kanāliem rakstiski paziņojot par savu nodomu otrai Pusei. Šajā gadījumā šis nolīgums darbību izbeidz pēc 6 mēnešiem kopš šāda paziņojuma saņemšanas datuma.

3. Ar šī nolīguma spēkā stāšanās datumu savu darbību izbeidz 1995. gada 18. maijā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības nolīgums par dzelzceļa transporta darbību.

Parakstīts Minskā 2018.gada "2." oktobrī divos eksemplāros, katrs latviešu, baltkrievu un krievu valodā, turklāt visiem tekstiem ir vienāds spēks. Šī nolīguma pantu atšķirīgas interpretācijas gadījumā, noteicošais ir Nolīguma teksts krievu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā
Satiksmes ministrs
Uldis Augulis
Baltkrievijas Republikas valdības vārdā
Satiksmes un komunikāciju ministrs
Anatolijs Sivaks

 

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Латвийской Республики и
Правительством Республики Беларусь
о международном железнодорожном сообщении

Правительство Латвийской Республики и Правительство Республики Беларусь, именуемые в дальнейшем Сторонами,

основываясь на принципах равноправного партнерства и взаимного уважения,

придавая важное значение координации совместной деятельности в области железнодорожного транспорта Латвийской Республики и Республики Беларусь,

признавая исключительную важность развития перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов в международном железнодорожном сообщении по территориям государств Сторон,

в целях обеспечения регулярных и беспрепятственных железнодорожных перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов через государственную границу согласно современным условиям функционирования железнодорожного транспорта в государствах Сторон,

согласились о нижеследующем:

Статья 1
Предмет Соглашения

Настоящее Cоглашение регулирует международное железнодорожное сообщение между Латвийской Республикой и Республикой Беларусь.

Статья 2
Применяемые правовые нормы

1. Перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов в международном железнодорожном сообщении по территориям государств Сторон осуществляются в соответствии с международными договорами, заключёнными в рамках Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), а также другими международными договорами, включая настоящее Соглашение, участниками которых являются Латвийская Республика и Республика Беларусь.

2. К вопросам, не урегулированным международными договорами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, применяется законодательство государств Сторон.

Статья 3
Компетентные органы

1. Компетентными органами, ответственными за реализацию настоящего Соглашения, являются:

с Латвийской Стороны - Министерство сообщения Латвийской Республики;

с Белорусской Стороны - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь

В случае изменения своих компетентных органов Стороны незамедлительно информируют об этом друг друга по дипломатическим каналам.

2. Компетентные органы государств Сторон незамедлительно информируют друг друга о возникновении на территории своих государств препятствий для осуществления международного железнодорожного сообщения и об устранении этих препятствий, а также об изменениях в законодательстве, которые могут оказать влияние на железнодорожные перевозки, осуществляемые в рамках настоящего Соглашения.

Статья 4
Термины и определения

Для целей настоящего Соглашения нижеследующие термины означают:

"инфраструктура (железнодорожная инфраструктура)" - технический комплекс, включающий в себя железнодорожные пути общего пользования, железнодорожные станции, иные сооружения, оборудование и устройства, обеспечивающие функционирование этого комплекса, с использованием которого перевозчики осуществляют перевозки;

"перевозка в международном железнодорожном сообщении" - перевозка железнодорожным транспортом пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов по документу (билету, багажной квитанции, грузобагажной квитанции или накладной), осуществляемая между двумя и более железнодорожными станциями, расположенными на территориях государств Сторон;

"перевозчик" - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие право в соответствии с законодательством своего государства осуществлять железнодорожные перевозки и принявшие на себя по договору перевозки обязательство доставить пассажиров, вверенные отправителем груз, багаж, грузобагаж из пункта отправления в пункт назначения, а также выдать груз, багаж, грузобагаж получателю;

"передаточная станция" - железнодорожная станция, имеющая необходимое путевое развитие и персонал для передачи, приёма и сдачи вагонов, контейнеров и грузов между перевозчиками в техническом и коммерческом отношении;

"пограничная инфраструктура" - железнодорожная инфраструктура, расположенная между пограничными станциями государств Сторон;

"пограничная станция" - железнодорожная станция, ближайшая к государственной границе Стороны, в пределах которой установлен и оборудован пункт пропуска через государственную границу;

"управляющий инфраструктурой (владелец инфраструктуры)" - юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством государства Стороны оказывает юридическим и (или) физическим лицам услуги по использованию инфраструктуры;

"участок пограничной инфраструктуры" - часть железнодорожной инфраструктуры между пограничной станцией и государственной границей.

Статья 5
Пограничные и передаточные станции

1. Железнодорожное сообщение между Сторонами осуществляется через следующие пограничные станции на латвийско-белорусской государственной границе:

Пограничные станции
(расстояние от пограничной станции до государственной границы)
со стороны Латвийской Республики со стороны Республики Беларусь
Индра (7,3 км) Бигосово (6,5 км)

передаточные станции:

Передаточные станции
(расстояние от передаточной станции до государственной границы)
со стороны Латвийской Республики со стороны Республики Беларусь
Даугавпилс (78,7 км) Полоцк (84,4 км)

2. Состояние и техническое оснащение пограничных и передаточных станций и пограничной инфраструктуры должно обеспечивать безопасность движения поездов, выполнения операций, связанных с передачей вагонов, контейнеров, грузов, багажа и грузобагажа, осуществление пограничного, таможенного и других видов контроля в соответствии с законодательством государств Сторон.

Статья 6
Прием и сдача грузов, вагонов и контейнеров

Прием и сдача грузов, вагонов и контейнеров, перевозимых в международном железнодорожном сообщении в соответствии с настоящим Соглашением, осуществляется на передаточных станциях круглосуточно по согласованному расписанию движения грузовых поездов.

Статья 7
Управляющие инфраструктурой (владельцы инфраструктуры)

1. Управляющие инфраструктурой (владельцы инфраструктуры) государств Сторон организуют движение поездов между пограничными станциями по согласованному расписанию движения пассажирских и грузовых поездов.

2. Управляющие инфраструктурой (владельцы инфраструктуры) государств Сторон оборудуют и содержат пограничные, передаточные станции и участки пограничной инфраструктуры в соответствии с требованиями законодательства государства соответствующей Стороны в состоянии, обеспечивающем безопасные и бесперебойные перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов, а также осуществление пограничного, таможенного и других видов контроля в соответствии с законодательством государств Сторон.

3. Для выполнения настоящего Соглашения управляющие инфраструктурой (владельцы инфраструктуры) государств Сторон в соответствии с законодательством государств Сторон заключают договоры, регулирующие их взаимодействие и разграничение ответственности.

Статья 8
Перевозчики

1. Перевозчики обеспечивают безопасные и бесперебойные перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и грузов.

2. В целях реализации настоящего Соглашения перевозчики государств Сторон в соответствии с законодательством государств Сторон заключают договоры, регулирующие их взаимодействие и разграничение ответственности.

Статья 9
Пребывание персонала

Пребывание персонала на территории государств Сторон регулируется национальным законодательством государств Сторон, а также международными договорами, участниками которых являются Стороны.

Статья 10
Обязанность персонала и иных лиц по соблюдению законодательства

1. Персонал, а также действующие по поручению управляющих инфраструктурой (владельцев инфраструктуры) и перевозчиков лица обязаны соблюдать международные договоры, законодательство государства Стороны, на территории которого они находятся, в том числе по вопросам выполнения требований правил технической эксплуатации и инструкций, действующих в государстве Стороны, по территории которого следует железнодорожный подвижной состав, а также выполнения служебных распоряжений, предусмотренных указанными правилами и инструкциями. С этой целью управляющие инфраструктурой (владельцы инфраструктуры) и перевозчики обмениваются текстами соответствующих правил и инструкций.

2. Управляющие инфраструктурой (владельцы инфраструктуры) и перевозчики несут предусмотренную законодательством их государств ответственность за ненадлежащее исполнение своим персоналом и действующими по их поручению лицами обязанностей, возложенных на них указанными управляющими инфраструктурой (владельцами инфраструктуры) и перевозчиками в связи с реализацией настоящего Соглашения.

Статья 11
Действия при аварийных ситуациях и расследование железнодорожных происшествий

1. В случае возникновения аварийных ситуаций на участках пограничной инфраструктуры управляющие инфраструктурой (владельцы инфраструктуры) и перевозчики государств Сторон оказывают друг другу взаимную помощь в соответствии с договорами, предусмотренными статьями 7, 8 настоящего Соглашения.

2. Порядок проведения расследования железнодорожных происшествий определяется в соответствии с законодательством государства Стороны, на территории которого произошло железнодорожное происшествие.

Статья 12
Осуществление пограничного и иных видов контроля

1. Порядок пересечения государственной границы, проведения пограничного и других видов контроля регулируется национальным законодательством государств Сторон, а также международными договорами, участниками которых являются Стороны.

2. Перевозчики обеспечивают предоставление пассажиру информации об обязанности пассажира иметь документы, необходимые для въезда на территорию государств Сторон.

Статья 13
Совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля

Совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля осуществляются в соответствии с законодательством государств Сторон.

Статья 14
Рассмотрение вопросов, связанных с применением Соглашения

1. Разногласия между Сторонами, возникающие при толковании или исполнении настоящего Соглашения, подлежат урегулированию путем переговоров между компетентными органами.

2. Если в ходе переговоров, проводимых в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, разногласия не будут преодолены, то они разрешаются Сторонами по дипломатическим каналам.

Статья 15
Изменение Соглашения

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются отдельными протоколами, которые вступают в силу в порядке, установленном статьей 16 настоящего Соглашения.

Статья 16 
Заключительные положения

1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу через 30 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

2. Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения, письменно уведомив о своём намерении по дипломатическим каналам другую Сторону. В этом случае настоящее Соглашение прекращает своё действие через 6 месяцев с даты получения такого уведомления.

3. С даты вступления в силу настоящего Соглашения прекращает свое действие Соглашение между Правительством Латвийской Республики и Правительством Республики Беларусь о деятельности железнодорожного транспорта от 18 мая 1995 года.

Совершено в г. Минск " 2 " октября 2018 года в двух экземплярах, каждый на латышском, русском и белорусском языках, причём все тексты имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий по толкованию положений настоящего Соглашения, преимущество будет иметь текст на русском языке.

За Правительство
Латвийской Республики
Министр сообщения
Улдис Аугулис
За Правительство
Республики Беларусь
Министр транспорта и коммуникаций
Анатолий Сивак
18.04.2019