Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Smiltenes novada domes 2022. gada 29. jūnija saistošos noteikumus "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Smiltenes novadā".
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 11/10

Smiltenē 2010. gada 22. jūnijā
Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Smiltenes novadā
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2010. gada 22. jūnija lēmumu (prot. Nr. 8, 1. §)

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
13. panta 6. daļu un 26. panta 3. daļu, likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 1. un 13. punktu,
Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra
noteikumu Nr. 1002 "Aizsargjoslu datu bāzes izveides,
uzturēšanas un informācijas aprites kārtība
" 6. punktu,
Ministru kabineta 2000. gada 2. maija noteikumiem Nr. 168
"Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 00599
"Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"" un
būvnormatīva LBN 005-99 27. punktu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Smiltenes novada administratīvajā teritorijā notiek topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām pieņemšana, pārbaude, uzkrāšana, uzturēšana un izsniegšana. Šie noteikumi attiecas arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskajām daļām.

2. Saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likumu Smiltenes novada pašvaldība (turpmāk – Dome) izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, veic iesniegtās informācijas pārbaudi un nodrošina datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

3. Noteikumi ir obligāti visām fiziskām un juridiskām personām, kas Smiltenes novada administratīvajā teritorijā:

3.1. veic topogrāfiskos un ģeodēziskos uzmērīšanas darbus,

3.2. izstrādā detālplānojumus,

3.3. izstrādā zemes ierīcības projektus.

4. Smiltenes novada administratīvajā teritorijā mēroga 1:500 topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi, uzkrāšanu un uzturēšanu, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Dome vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izvēlēta un deleģēta juridiska persona, vai tiesībspējīga personālsabiedrība (turpmāk tekstā – Deleģēta juridiska persona).

5. Domei vai Deleģētai juridiskajai personai ir tiesības par sniegtajiem pakalpojumiem saņemt samaksu, ko ir apstiprinājusi Smiltenes novada pašvaldības dome.

6. Smiltenes novada pašvaldība informācijas ievadīšanai novada vienotajā digitālajā kartē pieņem tikai mērniecībā licencētu vai sertificētu personu topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā izpilduzmērījumus un izpildshēmas, un būvasu nospraušanas aktus), kas veikti digitālā formā (*dgn, *dwg vai *dxf formātā), LKS 92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmās.

7. Smiltenes novada pašvaldības apdzīvotajās vietās (pilsētā, ciemos) topogrāfiskos un ģeodēziskos uzmērīšanas darbus veic, balstoties uz vietējo ģeodēzisko punktu tīklu.

8. Izpildshēmas punktiem jābūt piesaistītiem pie vismaz 2 dabā, bez speciāliem ģeodēziskiem izstrumentiem, viennozīmīgi vizuāli identificējamiem koordinētiem punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfijā vai kadastra kartē.

9. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai, par samaksu sniedz pašvaldība vai Deleģēta juridiskā persona septiņu darba dienu laikā pēc rakstiska (elektroniska) pieprasījuma saņemšanas.

10. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie uzmērījumi iesniedzami pārbaudei Smiltenes novada pašvaldībā vai Deleģētai juridiskajai personai, kas to saskaņo septiņu darba dienu laikā.

11. Saskaņojums tiek veikts tikai tad, ja iesniegtie uzmērījumi atbilst reālai situācijai dabā un valstī noteiktajiem standartiem.

12. Smiltenes novada pašvaldības institūcijas, tai skaitā būvvalde, atzīst par atbilstošu (lietošanai derīgu) tikai šādā veidā saskaņotu topogrāfisko informāciju.

13. Ja, veicot būvdarbus, tiek atraktas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, tad to novietne dabā jāfiksē, tās jāuzmēra un jāparāda izpildtopogrāfijā vai izpildshēmā. Izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.

14. Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei pašvaldībai vai Deleģētai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm.

15. Smiltenes novada pašvaldības dome lēmumu par zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma redakcijas saskaņošanu pieņem tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no Domes vai Deleģētas juridiskās personas.

16. Ja starp topogrāfisko datubāzi uzturošo, Domi vai Deleģētu juridisko personu un mērniecības darbus veikušo sertificēto vai licencēto personu rodas strīds, tad veikto darbu pārbaudei un strīda atrisināšanai tiek pieaicināta cita, mērniecībā sertificēta vai licencēta persona un par radušos situāciju tiek informētas sertificēšanas institūcijas.

17. Kļūdas gadījumā darbus apmaksā vainīgā puse.

18. Atzīt par spēku zaudējušiem 2007. gada 22. janvāra Smiltenes pilsētas domes Saistošos noteikumus Nr. 3/07 "Topogrāfiskās informācijas aktualizācijas un izpildshēmu uzmērīšanas kārtība Smiltenes pilsētas teritorijā" (protokols Nr. 1, 4. §).

19. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc publicēšanas vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis
28.08.2010