Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 18.11.2017. - 26.04.2022. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Smiltenes novada domes 2022. gada 30. marta saistošos noteikumus "Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai".
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 13/16

Smiltenē 2016. gada 28. septembrī
Par Smiltenes novada paššvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2016. gada 28. septembra lēmumu (prot. Nr. 15, 4. §)
Ar precizējumiem,
kas izdarīti ar Smiltenes novada domes
2017. gada 25. janvāra lēmumu (prot. Nr. 1, 1. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 5. punktu un piekto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Smiltenes novada dome (turpmāk – Pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, kā arī līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. Atbalstāmās izmaksas – izmaksas, kuru segšanai Pašvaldība saskaņā ar šiem Noteikumiem var piešķirt līdzfinansējumu;

2.2. Piesaistītais zemesgabals – zeme, uz kuras atrodas dzīvojamā māja un kura ir ēkas īpašnieku lietošanā vai īpašumā;

2.3. Pretendents – Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki vai dzīvokļu īpašnieku kopība.

3. Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts Pretendenta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (turpmāk – Dzīvojamā māja), kas atrodas Smiltenes novada administratīvajā teritorijā un tajā, saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu, ir ne mazāk kā četri dzīvokļi, piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai.

4. Pašvaldības līdzfinansējums Dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai tiek piešķirts Pašvaldības gadskārtējā budžetā paredzēto finanšu līdzekļu apmērā.

II. Pretendentiem izvirzāmās prasības

5. Pašvaldības līdzfinansējumu var piešķirt, ja Dzīvojamā mājā esošie dzīvokļu īpašumi iegūti Pretendenta īpašumā saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" vai likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un kas atbilst šādiem nosacījumiem:

5.1. Dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 300 kvadrātmetriem un tajā esošo nedzīvojamo telpu platība (izņemot neapkurināmās bēniņu un pagraba telpu platības) nepārsniedz 25 procenti no mājas kopējās platības;

5.2. vienai personai, izņemot Pašvaldību, pieder ne vairāk kā 25 procenti no Dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem;

5.3. Dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, vai dzīvojamo māju apsaimnieko līdzšinējais apsaimniekotājs, kurš darbojas, pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50. panta septīto daļu;

5.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums veikt Dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu, nodrošinot Pretendenta līdzfinansējuma daļu un nepieciešamības gadījumā uzņemties saistības, piesaistot kredītiestādes finanšu līdzekļus un nodrošinot Pretendenta līdzfinansējumu.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 30.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 9/17)

6. Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir, ja šo noteikumu 7. punktā minētie pasākumi jau ir tikuši finansēti vai līdzfinansēti no Eiropas Savienības fondu, valsts budžeta, Pašvaldības budžeta līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem.

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas

7. Dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas atbalstāmās izmaksas ir šādas:

7.1. topogrāfijas izmaksas;

7.2. zemesgabala labiekārtojuma projekta izstrāde;

7.3. piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu atjaunošana un/vai būvniecība (ieskaitot nepieciešamās inženierkomunikācijas un aprīkojuma elementus);

7.4. bērnu rotaļu laukumu atjaunošana un/vai būvniecība (ieskaitot aprīkojuma elementus);

7.5. zaļo zonu labiekārtošana;

7.6. apgaismojuma atjaunošana, pārbūve un/vai būvniecība.

8. Neatbalstāmās izmaksas ir šādas:

8.1. kārtējās uzturēšanas izmaksas;

8.2. apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas;

8.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procenta maksājumi, soda procenti, maksa par finanšu transakcijām;

8.4. izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma līdzfinansējuma saņemšanai sagatavošanu, t.sk. konsultāciju pakalpojumi u.c.;

8.5. visas citas izmaksas, kas šajos noteikumos nav noteiktas kā atbalstāmās.

IV. Piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas pasākumu līdzfinansējuma apjoms

9. Pašvaldības līdzfinansējuma kopējais apjoms vienas Dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai viena kalendārā gada laikā ir ne lielāks kā 5000 euro, un tiek piešķirts šādām aktivitātēm:

9.1. projekta izstrādei (tajā skaitā, topogrāfijas un inženierģeoloģijas izstrādei) – 75 procenti no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 300 euro;

9.2. mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju celiņu seguma atjaunošanai un/vai būvniecībai – 75 procenti no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 3000 euro;

9.3. bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai esošo laukumu atjaunošanai – 75 procenti no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 1600 euro;

9.4. Dzīvojamās mājas zaļās zonas labiekārtošanas darbiem – 75 procenti no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 500 euro.

9.5. Labiekārtojuma elementu uzstādīšanai vai esošo elementu atjaunošanai – 75 procenti no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 600 euro.

9.6. apgaismojuma atjaunošanai, pārbūvei un/vai būvniecībai – 75 procenti no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 1500 euro.

V. Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai iesniegšanas, reģistrācijas un izskatīšanas kārtība

10. Līdzfinansējuma saņemšanai Pretendents atbilstoši noteikumu pielikumiem iesniedz Pašvaldībai pieteikumu (1. pielikums) un projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai (2.pielikums).

11. Pretendentu atbilstību šo noteikumu prasībām izvērtē Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja (turpmāk – Komiteja) viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas rakstiski paziņo pretendentam:

11.1. par iesnieguma reģistrēšanu Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas programmai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām;

11.2. par atteikumu reģistrēt iesniegumu Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas programmai, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti neatbilst šo noteikumu prasībām vai sniegtas nepatiesas ziņas.

12. Pieteikuma vērtēšana notiek reģistrācijas secībā. Komiteja katram pretendentam piešķiramo Pašvaldības līdzfinansējuma daļu euro nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot šajos noteikumos noteiktos līdzfinansējuma apjomus.

13. Nepietiekama finansējuma gadījumā kalendārā budžeta gadā iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti nākošajā budžeta gadā reģistrācijas secībā.

14. Ja Komitejai, vērtējot pieteikumus, rodas šaubas par atbalstāmo izmaksu aprēķina atsevišķu pozīciju izmaksu atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt pretendentam sniegt paskaidrojumus. Gadījumā, ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, Komiteja ir tiesīga Pašvaldības līdzfinansējuma aprēķināšanai tās izslēgt no atbalstāmajām izmaksām.

15. Komiteja sagatavo Smiltenes novada pašvaldības domes lēmuma projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu.

16. Pēc pozitīva Smiltenes novada pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas tas tiek paziņots un ar Pretendentu Pašvaldības noteiktajā termiņā tiek noslēgts rakstisks līgums par līdzfinansējuma saņemšanas un izlietošanas kārtību.

17. Pašvaldības līdzfinansējums tiek izmaksāts 30 dienu laikā, skaitot no darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas. Pretendents var pieprasīt avansa maksājumu līdz 50 procentiem no piešķirtā Pašvaldības līdzfinansējuma.

18. Pašvaldībai ir tiesības veikt izpildīto darbu kvalitātes un apjoma kontroli.

19. Gadījumā, ja starp pieteikumam pievienotajos dokumentos uzrādītajām atbalstāmajām izmaksām un darbu pieņemšanas-nodošanas aktā norādītajiem darbiem tiek konstatētas atšķirības, Pašvaldība ir tiesīga pārskatīt lēmumu par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. Šajā gadījumā Pašvaldības līdzfinansējuma apjoms nevar būt lielāks par sākotnēji piešķirto.

20. Līdzfinansējuma saņēmējam pēc Pašvaldības pieprasījuma ir pienākums tās noteiktajā termiņā informēt par atbalstīto darbu gaitu.

VI. Noslēguma jautājums

21. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. martā.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis
1. pielikums
Smiltenes novada domes
2016. gada 28. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 13/16

Smiltenes novada domei

Dzīvojamās mājas 
 (adrese)
apsaimniekotāja 
 (juridiskas personas nosaukums, fiziskas personas vārds, uzvārds)
  
 (juridiskas personas reģistrācijas Nr., fiziskas personas kods)
  
 (adrese, tālruņa Nr., e-pasta adrese)
  

201__.gada ____.__________________

PIETEIKUMS

Lūdzu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Dzīvojamās mājas

 ,
(adrese) 

piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai, pašvaldības līdzfinansējums, euro

 
(cipariem un vārdiem)

Iesniegtie obligātie pielikumi:

1.Projekta iesniegums finansējuma saņemšanai_________ lpp.
2.Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas līguma vai dokumenta, kas to aizstāj, kopija_________ lpp.
3.Apsaimniekotāja reģistrācijas apliecības kopija (juridiskām personām)_________ lpp.
4.Dzīvokļu īpašnieku kopības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums par dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanu un/vai mājas renovācijai, nodrošinot pasūtītāja līdzfinansējumu_________ lpp.
5.Apsaimniekotāja izsniegta izziņa par aprēķināto apsaimniekošanas maksu un iekasētajiem maksājumiem 12 mēnešos, sākot atskaites periodu divus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas_________ lpp.
6.Paredzēto darbu izmaksu aprēķins-tāme_________ lpp.

Papildu pielikumi dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanas darbu veikšanai:

1.Zemes robežu plāna kopija_________ lpp.
2.Darba zīmējums/darba veikšanas projekts_________ lpp.
3.Darbu veikšanas saskaņojums ar zemes gabala īpašnieku (ja zemes gabala īpašnieki nav mājas dzīvokļu īpašnieki)_________ lpp.
 
     
(amata nosaukums) (paraksts) (vārds, uzvārds)

 

2. pielikums
Smiltenes novada domes
2016. gada 28. septembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 13/16
PROJEKTA IESNIEGUMS FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI
Vispārēja informācija
1.Mājas kadastra apzīmējums 
2.Mājas adrese 
3.Mājas sērijas Nr. 
4.Mājas stāvu skaits
5.Mājas kopējā platība
6.Dzīvokļu īpašumu sadalījums:
 atsevišķo īpašumu kopplatība, m2 
 t.sk. dzīvokļu īpašumi, m2/% 
 nedzīvojamās telpas, m2/% 
7.Esošā maksa par apsaimniekošanu (EUR/m2) 
8.Iepriekš saņemtais finansējums no citiem finansēšanas avotiem ir saņemts (aizpildīt 12. punktu)

nav saņemts

9.Informācija par iepriekš saņemto līdzfinansējumuES fondi (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)
Valsts (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)
Citi finanšu instrumenti (gads, aktivitāte, finansējuma apjoms)
Informācija par zemesgabalu (mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas pasākumu gadījumā)
10.Dzīvojamai mājai piesaistītā zeme, m2: 
 t.sk. dzīvokļu īpašnieku īpašumā, m2 
 pašvaldības īpašumāPlatība, m2:

Zemes nomas līguma noslēgšanas datums:

Zemes nomas līguma darbības laiks:

 citu īpašnieku īpašumā (uzrādīti atsevišķi katram īpašniekam)Platība, m2:

Zemes nomas līguma noslēgšanas datums:

Zemes nomas līguma darbības laiks:

11.Projektā paredzētie darbi un apjomi 
12.Plānotais projekta realizācijas laiks 
13.Plānotais projekta finansējumsProjekta kopsumma, EUR:

t.sk. pašvaldības līdzfinansējums, EUR:

pašu finansējums, EUR:

 
     
(amata nosaukums) (paraksts) (vārds, uzvārds)

 

18.11.2017