Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 9/17

Smiltenē 2017. gada 30. augustā

Grozījums 2016. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/16 "Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai"

APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2017. gada 30. augusta lēmumu (prot. Nr. 13, 9. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
27.2 panta otrās daļas 5. punktu un piekto daļu

1. Izdarīt Smiltenes novada pašvaldības 2016. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/16 "Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai" grozījumu, izsakot 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. Dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 300 kvadrātmetriem un tajā esošo nedzīvojamo telpu platība (izņemot neapkurināmās bēniņu un pagraba telpu platības) nepārsniedz 25 procenti no mājas kopējās platības;".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Smiltenes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Smiltenes Novada Domes Vēstis".

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis

 

Saistošo noteikumu Nr. 9/17 "Grozījums 2016. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/16 "Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai""
paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.² panta otrās daļas

piektais punkts un piektā daļa deleģē pašvaldībai tiesības, izdodot saistošos

noteikumus, sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem)

vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot finansējumu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai. Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītie zemesgabali pieder dzīvokļu īpašniekiem vai atrodas to valdījumā.

Dome 2016. gada 28. septembrī apstiprināja Smiltenes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 13/16 "Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai" (turpmāk - Noteikumi).

Izstrādāto saistošo noteikumu grozījuma projekts paredz nedzīvojamo telpu platībā, kas nedrīkst pārsniegt 25 procenti no mājas kopējās platības, neieskaitīt neapkurināmās bēniņu un pagraba telpu platības. Saistošo noteikumu grozījuma mērķis ir paplašināt atbalstāmo dzīvojamo ēku loku, jo Noteikumos esošā norma izslēdz ievērojamu ēku skaitu, kas var pretendēt uz pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu.

2. Īss projekta satura izklāsts Pašlaik spēkā esošo noteikumu 5.1. punktā ir noteikts sekojošs kritērijs pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai - dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 300 kvadrātmetriem un tajā esošo nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 procenti no mājas kopējās platības. Grozot Noteikumu 5.1. apakšpunktu, nedzīvojamo telpu platībā netiks ieskaitītas neapkurināmas bēniņu un pagraba telpu platības.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu ieviešana neietekmē pašvaldības budžetu, jo līdzfinansējumiem paredzētie līdzekļi ir ierobežoti un noteikti 2017. gada pašvaldības budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta liela ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Grozījumu izdošana neradīs papildu slogu administratīvajām procedūrām.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Pēc saistošo noteikumu un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids - priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc saistošo noteikumu publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis

18.11.2017