Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 18.11.2000. - 31.12.2000. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2000. gada 30. novembra likumu: Par valsts budžetu 2001.gadam.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par valsts budžetu 2000.gadam

1.pants.  Apstiprināt valsts budžetu 2000.gadam ieņēmumos 1 335 185 211 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

(02.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.11.2000.)

2.pants.  Apstiprināt valsts budžetu 2000.gadam izdevumos 1 449 913 294 latu apmērā un tīrajos aizdevumos 14 561 964 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

(02.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.11.2000.)

3.pants.  Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 102 584 335 latu apmērā, tajā skaitā:

1) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu, mūzikas un mākslas skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 73 740 317 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8., 9. un 10.pielikumu;

2) rajonu un republikas pilsētu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 17 509 410 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

3) pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 188 224 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

4) pašvaldību teritoriālplānošanai un attīstības projektu izstrādāšanai un realizēšanai 431 661 lata apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

5) investīcijām pagastu, pilsētu un rajonu pašvaldībām 10 714 723 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu.

(02.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.11.2000.)

 4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 134 173 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam 6 903 010 latu apmērā;

2) Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 200 000 latu apmērā;

3) Ķeguma pilsētas domei īpašuma nodokļa atmaksai 8339 latu apmērā, bet ne vairāk kā atmaksājamo summu 7684 lati, kas palielināta atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajai refinansēšanas likmei laikā no 1998.gada 23.septembra līdz dienai, kad no valsts budžeta tiks pārskaitīta dotācija Ķeguma pilsētas domei īpašuma nodokļa atmaksai;

4) Liepājas rajona padomei par iemītnieku skaitu veco ļaužu pansionātos un centros 22 824 latu apmērā.

(02.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.11.2000.)

5.pants.  Apstiprināt valsts nozīmes pasākumu veikšanai bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Valsts informācijas tīkla aģentūra" valsts budžeta finansētos ieņēmumus un izdevumus 2 024 539 latu apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.

6.pants.  Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 631 700 000 latu apmērā. Noteikt valdības rīcības pieļaujamās robežas valsts parāda saistību izpildei neparedzētu apstākļu gadījumā 12 575 000 latu apmērā. Paredzēt 2000.gadā izsniedzamos valsts galvojumus 101 196 000 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu.

(02.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.11.2000.)

7.pants.  Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 18 500 000 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 11 500 000 latu apmērā, tajā skaitā 500 000 latu pašvaldību finansu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam "Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību". Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 7 000 000 latu apmērā.

8.pants.  Noteikt, ka ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa tiek ieskaitīti pilsētu un pagastu pašvaldību budžetos 71,6 procentu, bet ne mazāk kā 186 947 600 latu apmērā un Labklājības ministrijas valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā 28,4 procentu, bet ne mazāk kā 74 152 400 latu apmērā.

9.pants.  Noteikt, ka saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu izdevumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā — 75,11 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā — 17,87 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā — 6,80 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā — 0,22 procenti.

10.pants.  Apstiprināt ministriju un centrālo valsts iestāžu ilgtermiņa valsts saistību limitus 2001., 2002.gadam un turpmākajiem gadiem valsts pamatbudžetā un valsts speciālajā budžetā saskaņā ar 15.pielikumu.

11.pants.  Ministrijām un centrālajām valsts iestādēm finansu ministra noteiktajā kārtībā reģistrēt Valsts kasē budžeta finansētu institūciju ilgtermiņa saistības, reģistrācijas gaitā precizējot konkrēto saistību objektu vai pasākumu un to realizācijai nepieciešamo saistību apjomu.

12.pants.  Apstiprināt ārvalstu finansu palīdzības un valsts budžeta līdzdalības maksājumus konkrētiem projektiem 2000., 2001. un 2002.gadam saskaņā ar 16.pielikumu.

13.pants.  Ministrijas un centrālās valsts iestādes veic budžeta programmās noteikto darbību atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātiem budžeta programmu (apakšprogrammu) rezultatīvajiem rādītājiem.

14.pants.  Finansu ministrs apstiprina valsts budžeta iestāžu programmu un apakšprogrammu tāmju sastādīšanas un apstiprināšanas kārtību.

15.pants.  Ministrijas un centrālās valsts iestādes nodrošina to pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošo budžeta finansētu institūciju pasākumu finansēšanas plānu un tāmju apstiprināšanu valsts pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem un finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei. Tāmēs jāparedz izdevumi, kas nepieciešami, lai dzēstu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

16.pants.  Budžeta finansētas institūcijas gada laikā drīkst izdarīt valsts pamatbudžeta izdevumus tādā apmērā, kādā tām Valsts kase asignējusi valsts budžeta līdzekļus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un no citiem pašu ieņēmumiem.

17.pants.  Ja ministrijas un centrālās valsts iestādes nenodrošina ieņēmumu par veikto darbību ieskaitīšanu pamatbudžeta ieņēmumu kontos plānotajā apjomā saskaņā ar 2.pielikumu, finansu ministram ir tiesības atbilstošā apmērā samazināt ministrijai apstiprinātos asignējumus, līdz šajā likumā tiek izdarīti attiecīgi grozījumi.

18.pants.  Valsts budžeta iestāžu ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus, kas pārsniedz gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktos apjomus, un noteiktā kārtībā aprēķināto valsts budžeta iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumu atlikumus saimnieciskā gada sākumā ar finansu ministra atļauju var novirzīt papildu izdevumu finansēšanai.

(02.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.11.2000.)

19.pants. Valsts speciālajam budžetam ir pastāvīga apropriācija, kas pieļauj tādus izdevumus, kuri nepārsniedz faktisko ieņēmumu un naudas līdzekļu atlikumu līmeni saimnieciskā gada sākumā, kā arī šajā likumā noteiktos aizdevumus. Speciālā budžeta līdzekļu atlikumus saimnieciskā gada sākumā ar finansu ministra atļauju var novirzīt papildu izdevumu finansēšanai. Ja sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta fiskālā deficīta līmenis pārsniedz plānoto, no valsts pamatbudžeta, izsniedzot aizdevumu bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra”, tiek nodrošināta sociālo garantiju izmaksa atbilstoši normatīvajiem aktiem.

(02.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.11.2000.)

20.pants.  Noteikt Valsts prezidenta kancelejas programmas "Vispārējais valdības dienests" ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī 1000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus mēnesī 200 latu apmērā.

21.pants.  Valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finansu ministrijas norādītajā kontā Valsts kasē valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai.

22.pants.  Ja ministrijās un centrālajās valsts iestādēs funkciju pārbaudes un darbības izvērtēšanas rezultātā tiek konstatēta valsts budžeta līdzekļu nelietderīga izmantošana, finansu ministrs ierosina samazināt asignējumus, līdz šajā likumā tiek izdarīti attiecīgi grozījumi un Ministru kabinets pieņem lēmumu par asignējumu samazināšanu un nepieciešamajiem pasākumiem valsts budžeta finansētas institūcijas darbības uzlabošanai.

23.pants.  Ārlietu ministrijai programmas "Nodrošinājums delegācijai sarunām ar Eiropas Savienību" plānoto līdzekļu ietvaros nodrošināt ministriju un centrālo valsts iestāžu sarunu procesa par iestāšanos Eiropas Savienībā norisi.

24.pants.  Paredzēt Izglītības un zinātnes ministrijai valsts pamatbudžeta programmai "Pedagogu darba samaksas reforma" izdevumus 8 240 000 latu apmērā pedagogu atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Izglītības un zinātnes ministrija izstrādā Ministru kabineta noteikumu projektu par pedagoģisko darbinieku darba samaksu saistībā ar izglītības sistēmas reformas pasākumiem saskaņā ar Izglītības likuma pārejas noteikumu 4.punktu. Ministru kabineta noteikumi reglamentē izdevumu sadalījumu pa programmām un apakšprogrammām.

25.pants.  Noteikt, ka tādā gadījumā, ja 2000.gada valsts budžeta nodokļu ieņēmumi pārsniedz prognozētos ieņēmumus, tiek izskatīta iespēja papildu līdzekļus budžetā novirzīt izglītībai saskaņā ar Ministru kabineta akceptēto izglītības sistēmas reformas pasākumu plānu un pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku.

26.pants.  Paredzēt Satiksmes ministrijai valsts pamatbudžeta programmai "Latvijas lauku autoceļu sakārtošana un attīstība" izdevumus 4 457 000 latu apmērā, nosakot apropriācijas spēkā stāšanos 2000.gada 1.maijā.

27.pants . (1) Latvijas Nacionālās operas nodokļu parādi pēc stāvokļa 1999.gada 23.novembrī tiek dzēsti šādos apmēros:

1) pievienotās vērtības nodokļa pamatparāds 12 389,20 latu, pamatparāda palielinājuma nauda 536,87 lati un nokavējuma nauda 2 415,90 latu;

2) iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds 866 862,44 lati, pamatparāda palielinājuma nauda 69 420,78 lati un nokavējuma nauda 502 521,93 lati;

3) valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu pamatparāda palielinājuma nauda 7 700,43 lati un nokavējuma nauda 41 029,91 lats;

4) sociālā nodokļa pamatparāda palielinājuma nauda 20 710,43 lati un nokavējuma nauda 107 894,44 lati.

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļu pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laikā no 1999.gada 23.novembra līdz 2000.gada 1.janvārim.

28.pants . Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par ieņēmumiem no meža resursu realizācijas" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs 1994, 15.nr; 1998, 3.nr.).

29.pants. (1) Ieslodzījuma vietu pārvaldes iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds pēc stāvokļa 2000.gada 1.oktobrī tiek dzēsts šādos apmēros: pamatparāds 86 031,78 lati, pamatparāda palielinājuma nauda 11 401,80 lati un nokavējuma nauda 50 784,79 lati.

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļa pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laikā no 2000.gada 1.oktobra līdz 2001.gada 1.janvārim.

(02.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.11.2000.)

30.pants. (1) Jelgavas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Jelgavas slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds pēc stāvokļa 1999.gada 1.janvārī tiek dzēsts 73 928,75 latu apmērā un pēc stāvokļa 2000.gada 1.oktobrī šī pamatparāda palielinājuma nauda 2260 latu apmērā un nokavējuma nauda 15 888 latu apmērā.

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dz ēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļa pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laikā no 1.oktobra līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim.

(02.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.11.2000.)

31.pants. (1) Kuldīgas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Kuldīgas slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds pēc stāvokļa 1999.gada 1.janvārī tiek dzēsts 59 503,53 latu apmērā un pēc stāvokļa 2000.gada 1.oktobrī šī pamatparāda palielinājuma nauda 3 108,15 latu apmērā un nokavējuma nauda 24 885,62 latu apmērā.

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļa pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laikā no 1.oktobra līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim.

(02.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.11.2000.)

32.pants.  (1) Talsu pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Talsu slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatparāds pēc stāvokļa 1999.gada 1.janvārī tiek dzēsts 46 001,00 latu apmērā un pēc stāvokļa 2000.gada 1.oktobrī šī pamatparāda palielinājuma nauda 1 760,18 latu apmērā un nokavējuma nauda 15 841,59 latu apmērā.

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļa pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laikā no 1.oktobra līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim.

(02.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.11.2000.)

33.pants.  (1) Kuldīgas rajona Skrundas pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Skrundas slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds pēc stāvokļa 2000.gada 1.novembrī tiek dzēsts šādos apmēros: pamatparāds 2 416 lati, pamatparāda palielinājuma nauda 36 lati un nokavējuma nauda 234 lati.

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļa pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laikā no 1.novembra līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim.

(02.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.11.2000.)

34.pants. (1) Gulbenes rajona pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Gulbenes slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds pēc stāvokļa 2000.gada 1.novembrī tiek dzēsts šādā apmērā: pamatparāds 4203 lati.

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļa pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laikā no 1.novembra līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim.

(02.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.11.2000.)

35.pants.  (1) Cēsu rajona pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma “Cēsu slimnīca” iedzīvotāju ienākuma nodokļa parāds pēc stāvokļa 1999.gada 1.janvārī tiek dzēsts šādos apmēros: pamatparāds 781 lats, pamatparāda palielinājuma nauda 114 lati un nokavējuma nauda 586 lati.

(2) Finansu ministrs ir tiesīgs dzēst šā panta pirmajā daļā dzēsto nodokļa pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu, kura izveidojusies laikā no 1.novembra līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim.

(02.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.11.2000.)

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 1.decembrī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 1999.gada 21.decembrī

Ministriju un resoru kodi

01Valsts prezidenta kanceleja
02Saeima
03Ministru kabinets
10Aizsardzības ministrija
11Ārlietu ministrija
12Ekonomikas ministrija
13Finansu ministrija
14Iekšlietu ministrija
15Izglītības un zinātnes ministrija
16Zemkopības ministrija
17Satiksmes ministrija
18Labklājības ministrija
19Tieslietu ministrija
21Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22Kultūras ministrija
23Valsts zemes dienests
24Valsts kontrole
28Augstākā tiesa
30Satversmes tiesa
32Prokuratūra
35Centrālā vēlēšanu komisija
37Centrālā zemes komisija
44Satversmes aizsardzības birojs
47Radio un televīzija
48Valsts cilvēktiesību birojs
50Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts
51Īpašu uzdevumu ministra valsts pārvaldes un pašvaldību reformu lietās sekretariāts
62Mērķdotācijas pašvaldībām
64Dotācijas pašvaldībām
Likuma "Par valsts budžetu 2000.gadam"
1.pielikums

(Pielikums 02.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.11.2000.)

Valsts konsolidētais budžets 2000.gadam
  

Ls

   

A.1.

Kopējie ieņēmumi (B.1. + C.1.)

1 335 185 211

 

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (bruto)

706 682 046

 

Nodokļu ieņēmumi

552 794 000

 - Tiešie nodokļi

74 655 000

 Uzņēmumu ienākuma nodoklis

74 655 000

 - Netiešie nodokļi

478 139 000

 PVN

346 759 678

 Akcīzes nodoklis

117 579 322

 Muitas nodoklis

13 800 000

 Nenodokļu ieņēmumi

61 140 583

 Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

61 661 269

 Ārvalstu finansu palīdzība

31 086 194

 

mīnus transferts no valsts speciālā budžeta

1 201 200

B.1.

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (neto)

705 480 846

 Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (bruto)

692 932 778

 Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi

692 932 778

 Sociālās apdrošināšanas iemaksas

476 999 247

 Akcīzes nodoklis

46 179 100

 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

74 152 400

 Ārvalstu finansu palīdzība

2 109 853

 Pārējie

93 492 178

 

mīnus transferts no valsts pamatbudžeta

63 228 413

C.1.

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (neto)

629 704 365

   

A.2.

Kopējie valsts budžeta izdevumi (A.2.1.+A.2.2.+A.2.3.)

1 449 913 294

A.2.1.

Kopējie valsts budžeta uzturēšanas izdevumi (B.2.1.+C.2.1.)

1 348 589 154

A.2.2.

Kopējie valsts budžeta kapitālie izdevumi (B.2.2.+C.2.2.)

36 580 404

A.2.3.

Kopējie valsts budžeta izdevumi investīcijām (B.2.3.+C.2.3.)

64 743 736

A.3.

Valsts budžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+) (A.1.-A.2.)

-114 728 083

A.4.

Kopējie valsts budžeta tīrie aizdevumi (B.4.+C.4.)

14 561 964

 Kopējie valsts budžeta izdevumi, ieskaitot tīros aizdevumus (A.2.+A.4.)

1 464 475 258

A.5.

Valsts budžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums (+)
(A.3.-A.4.)

-129 290 047

 

Finansēšana: 
 

ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas, tai skaitā iepriekšējā gadā neizlietotie privatizācijas līdzekļu atlikumi

31 009 334

 ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas

500 000

 

aizņēmumi

97 780 713

 Valsts pamatbudžeta izdevumi (bruto)

776 755 242

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

63 228 413

B.2.

Valsts pamatbudžeta izdevumi (neto)

713 526 829

 Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (bruto)

705 633 474

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

61 786 413

B.2.1.

Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (neto)

643 847 061

 Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (bruto)

25 544 008

B.2.2.

Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (neto)

25 544 008

 Valsts pamatbudžeta investīcijas (bruto)

45 577 760

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

1 442 000

B.2.3.

Valsts pamatbudžeta investīcijas (neto)

44 135 760

B.3.

Valsts pamatbudžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+)

-70 073 196

B.4.

Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi

7 822 344

 

Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi (bruto)

54 888 986

 

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

47 066 642

 

Valsts pamatbudžeta tīrie aizdevumi (neto)

7 822 344

B.5.

Valsts pamatbudžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums(+)

-124 962 182

 Valsts speciālā budžeta izdevumi (bruto)

737 587 665

 

mīnus transferts valsts pamatbudžetam

1 201 200

C.2.

Valsts speciālā budžeta izdevumi (neto)

736 386 465

 Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (bruto)

705 943 293

 

mīnus transferts valsts pamatbudžetam

1 201 200

C.2.1.

Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (neto)

704 742 093

 Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (bruto)

11 036 396

C.2.2.

Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (neto)

11 036 396

 Valsts speciālā budžeta investīcijas (bruto)

20 607 976

C.2.3.

Valsts speciālā budžeta investīcijas (neto)

20 607 976

C.3.

Valsts speciālā budžeta finansiālais deficīts (-), pārpalikums (+)

-44 654 887

C.4.

Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi

6 739 620

 

Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi (bruto)

6 739 620

 

Valsts speciālā budžeta tīrie aizdevumi (neto)

6 739 620

C.5.

Valsts speciālā budžeta fiskālais deficīts (-), pārpalikums(+)

-51 394 507

   
 Procentos no IKP: 
 Kopējie ieņēmumi

33,3%

 Kopējie valsts budžeta izdevumi

36,2%

 Kopējie valsts budžeta tīrie aizdevumi

0,4%

 Kopējie valsts budžeta izdevumi, ieskaitot tīros aizdevumus

36,5%

 Valsts budžeta fiskālais deficīts

3,2%

Likuma "Par valsts budžetu 2000.gadam"
2.pielikums

(Pielikums 02.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.11.2000.)

Valsts budžeta ieņēmumi

I. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi  

Ieņēmumu avots

Ls

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi – kopā

706 682 046

  
Nodokļu ieņēmumi

552 794 000

Tiešie nodokļi

74 655 000

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

74 655 000

Netiešie nodokļi

478 139 000

Pievienotās vērtības nodoklis

346 759 678

Akcīzes nodoklis

117 579 322

Muitas nodoklis

13 800 000

  
Nenodokļu ieņēmumi

61 140 583

Maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu

2 000 330

Procentu maksājumi par kredītiem un izsniegtajiem galvojumiem

11 842 400

Valsts nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem

16 107 167

Valsts nodeva par licenču izsniegšanu atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai

790 000

Ieņēmumi no valsts īpašuma iznomāšanas

400 000

Pārējās valsts nodevas

6 620 000

tai skaitā 
Valsts nodeva par jūras navigācijas pakalpojumiem (bāku nodeva)

2 200 000

Izložu un azartspēļu valsts nodeva

4 200 000

Valsts nodeva par azartspēļu iekārtu marķēšanu

220 000

Sodi un sankcijas

8 416 685

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

14 964 001

tai skaitā 

Pārskaitījums valsts pamatbudžetā sociālās apdrošināšanas iemaksu administrēšanai

1 201 200

VAS “Latvijas meži” fiksētais maksājums

7 700 000

Iemaksas no Dzelzceļa infrastruktūras fonda

205 713

Starptautiskā valūtas fonda Post-SCA-2 konta depozīts

216 000

  
Pašu ieņēmumi

61 661 269

Budžeta iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem

61 661 269

  
Ārvalstu finansu palīdzība

31 086 194

tai skaitā avansa maksājumi

1 200 000

  

Ieņēmumi par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu veikto darbību, kurus uzskaita to valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontos, kompensējot izdevumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

Valsts budžeta ieņēmumu kods

Resors, ieņēmumu veids

Ls

   
 Ārlietu ministrija - kopā

600 000

9.1.9.0.

Valsts nodeva par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem

600 000

 Finansu ministrija - kopā

2 057 555

10.2.0.0.

VID veikto pārbaužu, revīziju, kontroles un piedziņas darba rezultātā papildus budžetā iekasētie maksājumi

1 641 088

9.1.6.0.

Ieņēmumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dārgakmeņu un dārgmetālu ekspertīzi, analīzi un citiem pakalpojumiem

42 147

9.1.6.0.

Valsts nodeva par dārgmetālu izstrādājumu provēšanu, zīmogošanu un kvalitātes apliecību izsniegšanu

154 320

9.3.5.0.

Valsts nodeva par azartspēļu iekārtu marķēšanu

220 000

 Iekšlietu ministrija - kopā

4 528 900

10.1.0.2.

Ieņēmumi no soda naudām

3 070 000

9.1.3.0.

Ieņēmumi no ieroču atļauju izsniegšanas un reģistrēšanas

160 000

9.1.9.0.

Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē

1 198 900

9.2.0.0.

Ieņēmumi no dokumentu izsniegšanas (apsardzes sertifikāti)

100 000

 Zemkopības ministrija - kopā

7 950 000

10.1.0.9.

Naudas sodi par meža resursiem nodarītajiem kaitējumiem

250 000

12.1.0.1.

VAS “Latvijas meži” fiksētais maksājums

7 700 000

 Satiksmes ministrija - kopā

2 405 713

12.1.0.2.

Iemaksas no Dzelzceļa infrastruktūras fonda

205 713

9.9.1.0.

Valsts nodeva par jūras navigācijas pakalpojumiem (bāku nodeva)

2 200 000

 Tieslietu ministrija - kopā

3 004 300

9.1.3.0.

Uzņēmējsabiedrību, to filiāļu un pārstāvniecību reģistrācija, to pamatdokumentu grozījumu reģistrācija un informācijas saņemšana no Uzņēmumu reģistra

700 000

9.1.7.0.

Zemesgrāmatu kancelejas nodeva

1 300 000

9.1.9.0.

Valsts nodeva par rūpnieciskā īpašuma tiesisko aizsardzību

436 800

10.1.0.1.

Naudas sodi

479 000

9.2.0.0.

Valsts nodeva par valsts valodas prasmes apliecību

3 500

9.1.1.0.

Valsts nodeva un kancelejas nodeva par juridiskajiem pakalpojumiem

85 000

 Kultūras ministrija - kopā

27 000

9.1.3.0.

Maksa par filmu izplatīšanas tiesību licenci un filmu reģistrācijas apliecību izsniegšanu

27 000

 Valsts zemes dienests - kopā

125 000

9.1.9.0.

Ieņēmumi no izziņu sagatavošanas un izsniegšanas par nekustamo īpašumu piederību un sastāvu

125 000

 Valsts kontrole - kopā

15 000

10.4.0.0.

Valsts kontroles pārbaužu rezultātā veiktie uzrēķini

15 000

 Radio un televīzija - kopā

102 000

9.2.1.0.

Ieņēmumi no valsts nodevas par apraides atļauju izsniegšanu

102 000

II. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi

Ieņēmumu avots

Ls

  
Valsts speciālā budžeta ieņēmumi - kopā *

692 932 778

  
Ekonomikas ministrija 
Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija

2 100 500

  
Finansu ministrija 
Noguldījumu garantiju fonda veidošana, pārvaldīšana un izlietošana

750 000

Satiksmes biroja Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas sistēma

1 770 000

tai skaitā 
Transportlīdzekļu īpašnieku iekšzemes apdrošināšanas garantijas fonds

1 200 000

Transportlīdzekļu īpašnieku apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmēju interešu aizsardzības fonds

215 000

Līdzekļi ceļu satiksmes negadījumu novēršanai un profilaksei

150 000

Transportlīdzekļu īpašnieku Zaļo karšu apdrošināšanas fonds

205 000

Apdrošināto aizsardzības fonds - kopā

56 793

tai skaitā 
Dzīvības apdrošināšanai

6 430

tai skaitā 
Valsts pamatbudžeta dotācija 
atskaitījumi no apdrošināšanas prēmijām

6 430

Pārējai apdrošināšanai

50 363

tai skaitā 
Valsts pamatbudžeta dotācija 
atskaitījumi no apdrošināšanas prēmijām

50 363

  
Izglītības un zinātnes ministrija 
Augstas klases sasniegumu sports

1 550 000

tai skaitā 
Valsts pamatbudžeta dotācija

1 550 000

Studējošo un studiju kreditēšana

889 484

tai skaitā 
Valsts pamatbudžeta dotācija

889 484

  
Zemkopības ministrija 
Zivju fonds

550 000

tai skaitā 
Maksa par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un izmantošanu

350 000

  
Satiksmes ministrija 
Valsts autoceļu fonds

54 806 618

tai skaitā 
Valsts pamatbudžeta dotācija

316 765

Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva

8 500 000

50% apmērā no akcīzes nodokļa par naftas produktiem

43 850 000

Ārvalstu finansu palīdzība

2 109 853

Ostu attīstības fonds

728 400

tai skaitā 
Atskaitījumi no ostas maksām

728 400

Izlidošanas nodeva

2 303 648

  
Labklājības ministrija 
Sociālā apdrošināšana

485 014 039

tai skaitā 
Sociālās apdrošināšanas iemaksas

476 999 247

Valsts pamatbudžeta dotācija

6 379 878

Valsts speciālais veselības aprūpes budžets

130 978 314

tai skaitā 
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

74 152 400

Valsts pamatbudžeta dotācija

54 092 286

Pašu ieņēmumi un maksas pakalpojumi

2 733 628

  
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Vides aizsardzības fonds

8 868 100

tai skaitā 
Dabas resursu nodoklis

8 300 000

Akcīzes nodoklis par kurināmajiem naftas produktiem

350 000

Skrundas RLS zemes nomas maksa

443 709

  
Kultūras ministrija 
Kultūrkapitāla fonds

1 979 100

tai skaitā 
Ieņēmumi no akcīzes nodokļa par alkoholiskajiem dzērieniem

1 410 000

Ieņēmumi no akcīzes nodokļa par tabakas izstrādājumiem

569 100

  
Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts 
Tehniskā vienība

144 073

  
* ietver: 
- valsts pamatbudžeta dotācijas

63 228 413

- pārskaitījumu valsts pamatbudžetā sociālās apdrošināšanas iemaksu administrēšanai

1 201 200

Likuma "Par valsts budžetu 2000.gadam"
3. pielikums

(Pielikums 02.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.11.2000.)

Valsts budžeta kopsavilkums
 

Ls

  

Valsts pamatbudžets

 
Ieņēmumi - kopā

706 682 046

Resursi izdevumu segšanai

774 357 367

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

681 702 603

Dotācija īpašiem mērķiem

1 107 301

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

61 661 269

Ārvalstu finansu palīdzība

29 886 194

Izdevumi - kopā

776 755 242

Uzturēšanas izdevumi

705 633 474

Izdevumi kapitālieguldījumiem

71 121 768

Tīrie aizdevumi

54 888 986

Fiskālā bilance

-124 962 182

Finansēšana:

 

ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas, tai skaitā iepriekšējā gadā neizlietotie privatizācijas līdzekļu atlikumi

31 009 334

ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas

500 000

aizņēmumi

93 452 848

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

2 397 875

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

10 607 755

  
Valsts speciālais budžets 
Ieņēmumi - kopā

692 932 778

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

687 847 124

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 975 801

Ārvalstu finansu palīdzība

2 109 853

Izdevumi - kopā

737 587 665

Uzturēšanas izdevumi

705 943 293

Izdevumi kapitālieguldījumiem

31 644 372

Tīrie aizdevumi

6 739 620

Fiskālā bilance

-51 394 507

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

50 694 324

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

700 183

  
01. Valsts prezidenta Kanceleja 
Valsts pamatbudžets 
Resursi izdevumu segšanai

1 079 902

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 079 902

Izdevumi - kopā

1 079 902

Uzturēšanas izdevumi

974 002

Izdevumi kapitālieguldījumiem

105 900

  
02. Saeima 
Valsts pamatbudžets 
Resursi izdevumu segšanai

6 857 526

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 419 322

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

281 000

Ārvalstu finansu palīdzība

157 204

Izdevumi - kopā

6 857 526

Uzturēšanas izdevumi

5 715 091

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 142 435

  
03. Ministru kabinets 
Valsts pamatbudžets 
Resursi izdevumu segšanai

4 031 850

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 082 316

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

164 875

Ārvalstu finansu palīdzība

784 659

Izdevumi - kopā

4 031 850

Uzturēšanas izdevumi

3 895 670

Izdevumi kapitālieguldījumiem

136 180

  
10. Aizsardzības ministrija 
Valsts pamatbudžets 
Resursi izdevumu segšanai

42 879 448

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

40 650 404

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 229 044

Izdevumi - kopā

42 879 448

Uzturēšanas izdevumi

39 021 388

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 858 060

  
11. Ārlietu ministrija 
Valsts pamatbudžets 
Resursi izdevumu segšanai

12 558 785

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 199 250

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

275 900

Ārvalstu finansu palīdzība

83 635

Izdevumi - kopā

12 758 649

Uzturēšanas izdevumi

10 421 349

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 337 300

Fiskālā bilance

-199 864

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

199 864

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

600 000

  
12. Ekonomikas ministrija 
Valsts pamatbudžets 
Resursi izdevumu segšanai

10 721 674

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 095 397

Dotācija īpašiem mērķiem

20 721

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

595 440

Ārvalstu finansu palīdzība

5 010 116

Izdevumi - kopā

11 343 234

Uzturēšanas izdevumi

10 319 179

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 024 055

Fiskālā bilance

-621 560

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

621 560

  
Valsts speciālais budžets 
Ieņēmumi - kopā

2 100 500

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

2 100 500

Izdevumi - kopā

2 059 242

Uzturēšanas izdevumi

2 014 500

Izdevumi kapitālieguldījumiem

44 742

Fiskālā bilance

41 258

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-41 258

  
13. Finansu ministrija 
Valsts pamatbudžets 
Resursi izdevumu segšanai

97 316 229

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

88 850 548

Dotācija īpašiem mērķiem

761 580

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 385 362

Ārvalstu finansu palīdzība

3 318 739

Izdevumi - kopā

97 282 719

Uzturēšanas izdevumi

88 806 860

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 475 859

Tīrie aizdevumi

54 888 986

Fiskālā bilance

-54 855 476

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-33 510

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

2 057 555

  
Valsts speciālais budžets 
Ieņēmumi - kopā

2 576 793

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

2 576 793

Izdevumi - kopā

1 098 300

Uzturēšanas izdevumi

1 098 300

Fiskālā bilance

1 478 493

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 478 493

  
14. Iekšlietu ministrija 
Valsts pamatbudžets 
Resursi izdevumu segšanai

79 823 980

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

70 985 936

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 999 260

Ārvalstu finansu palīdzība

838 784

Izdevumi - kopā

79 939 389

Uzturēšanas izdevumi

72 437 166

Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 502 223

Fiskālā bilance

-115 409

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

115 409

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

4 528 900

  
15. Izglītības un zinātnes ministrija 
Valsts pamatbudžets 
Resursi izdevumu segšanai

71 522 655

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

51 218 228

Dotācija īpašiem mērķiem

325 000

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

17 856 259

Ārvalstu finansu palīdzība

2 123 168

Izdevumi - kopā

72 412 904

Uzturēšanas izdevumi

67 139 395

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 273 509

Fiskālā bilance

-890 249

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

890 249

  
Valsts speciālais budžets 
Ieņēmumi - kopā

2 439 484

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

2 439 484

Izdevumi - kopā

3 155 376

Uzturēšanas izdevumi

2 518 664

Izdevumi kapitālieguldījumiem

636 712

Tīrie aizdevumi

6 739 620

Valsts budžeta aizdevumi

6 756 000

Valsts budžeta aizdevumu atmaksas

16 380

Fiskālā bilance

-7 455 512

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

6 756 000

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

699 512

  
16. Zemkopības ministrija 
Valsts pamatbudžets 
Resursi izdevumu segšanai

59 587 858

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

49 639 489

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

8 595 669

Ārvalstu finansu palīdzība

1 352 700

Izdevumi - kopā

59 750 500

Uzturēšanas izdevumi

55 777 147

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 973 353

Fiskālā bilance

-162 642

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) Mežsaimniecības attīstības fondā

162 642

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

250 000

  
Valsts speciālais budžets 
Ieņēmumi - kopā

550 000

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

550 000

Izdevumi - kopā

550 000

Uzturēšanas izdevumi

456 000

Izdevumi kapitālieguldījumiem

94 000

  
17. Satiksmes ministrija 
Valsts pamatbudžets 
Resursi izdevumu segšanai

17 751 403

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 667 364

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

25 000

Ārvalstu finansu palīdzība

4 059 039

Izdevumi - kopā

17 751 785

Uzturēšanas izdevumi

8 486 412

Izdevumi kapitālieguldījumiem

9 265 373

Fiskālā bilance

-382

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

382

  
Valsts speciālais budžets 
Ieņēmumi - kopā

57 838 666

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

55 698 813

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

30 000

Ārvalstu finansu palīdzība

2 109 853

Izdevumi - kopā

63 456 618

Uzturēšanas izdevumi

46 350 213

Izdevumi kapitālieguldījumiem

17 106 405

Fiskālā bilance

-5 617 952

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

5 400 000

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

217 952

  
18. Labklājības ministrija 
Valsts pamatbudžets 
Resursi izdevumu segšanai

159 325 017

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

154 250 905

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 909 862

Ārvalstu finansu palīdzība

164 250

Izdevumi - kopā

159 403 470

Uzturēšanas izdevumi

155 381 148

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 022 322

Fiskālā bilance

-78 453

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

78 453

  
Valsts speciālais budžets 
Ieņēmumi - kopā

615 992 353

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

613 258 725

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 733 628

Izdevumi - kopā

654 286 086

Uzturēšanas izdevumi

645 718 599

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 567 487

Fiskālā bilance

-38 293 733

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

38 487 568

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-193 835

  
19. Tieslietu ministrija 
Valsts pamatbudžets 
Resursi izdevumu segšanai

29 777 395

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

26 551 617

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 018 377

Ārvalstu finansu palīdzība

1 207 401

Izdevumi - kopā

30 121 200

Uzturēšanas izdevumi

26 766 647

Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 354 553

Fiskālā bilance

-343 805

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

343 805

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

3 004 300

  
21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Valsts pamatbudžets 
Resursi izdevumu segšanai

15 118 533

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 224 142

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 299 991

Ārvalstu finansu palīdzība

6 594 400

Izdevumi - kopā

15 143 236

Uzturēšanas izdevumi

8 636 426

Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 506 810

Fiskālā bilance

-24 703

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

24 703

  
Valsts speciālais budžets 
Ieņēmumi - kopā

9 311 809

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

9 243 709

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

68 100

Izdevumi - kopā

10 300 105

Uzturēšanas izdevumi

5 113 603

Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 186 502

Fiskālā bilance

-988 296

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

988 296

  
22. Kultūras ministrija 
Valsts pamatbudžets 
Resursi izdevumu segšanai

17 462 831

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 558 705

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 904 126

Izdevumi - kopā

17 497 514

Uzturēšanas izdevumi

15 838 808

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 658 706

Fiskālā bilance

-34 683

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

34 683

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

27 000

  
Valsts speciālais budžets 
Ieņēmumi - kopā

1 979 100

Īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi

1 979 100

Izdevumi - kopā

2 487 109

Uzturēšanas izdevumi

2 487 109

Fiskālā bilance

-508 009

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

508 009

  
23. Valsts zemes dienests 
Valsts pamatbudžets 
Resursi izdevumu segšanai

14 893 753

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 803 405

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 090 348

Izdevumi - kopā

14 846 381

Uzturēšanas izdevumi

13 684 881

Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 161 500

Fiskālā bilance

47 372

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-47 372

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

125 000

  
24. Valsts kontrole 
Valsts pamatbudžets 
Resursi izdevumu segšanai

1 165 852

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 165 052

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

800

Izdevumi - kopā

1 170 755

Uzturēšanas izdevumi

1 155 215

Izdevumi kapitālieguldījumiem

15 540

Fiskālā bilance

-4 903

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

4 903

Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

15 000

  
28. Augstākā tiesa 
Valsts pamatbudžets 
Resursi izdevumu segšanai

743 059

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

743 059

Izdevumi - kopā

743 059

Uzturēšanas izdevumi

743 059

  
30. Satversmes tiesa 
Valsts pamatbudžets 
Resursi izdevumu segšanai

337 498

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

318 382

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

19 116

Izdevumi - kopā

339 602

Uzturēšanas izdevumi

314 102

Izdevumi kapitālieguldījumiem

25 500

Fiskālā bilance

-2 104

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

2 104

  
32. Prokuratūra 
Valsts pamatbudžets 
Resursi izdevumu segšanai

6 224 450

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 215 450

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

9 000

Izdevumi - kopā

6 224 450

Uzturēšanas izdevumi

6 144 340

Izdevumi kapitālieguldījumiem

80 110

  
35. Centrālā vēlēšanu komisija 
Valsts pamatbudžets 
Resursi izdevumu segšanai

75 359

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

75 359

Izdevumi - kopā

75 359

Uzturēšanas izdevumi

73 359

Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

  
37. Centrālā zemes komisija 
Valsts pamatbudžets 
Resursi izdevumu segšanai

50 299

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 299

Izdevumi - kopā

50 299

Uzturēšanas izdevumi

50 299

  
44. Satversmes aizsardzības birojs 
Valsts pamatbudžets 
Resursi izdevumu segšanai

1 706 013

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 706 013

Izdevumi - kopā

1 706 013

Uzturēšanas izdevumi

1 706 013

  
47. Radio un televīzija 
Valsts pamatbudžets 
Resursi izdevumu segšanai

7 257 739

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 255 899

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 840

Izdevumi - kopā

7 257 739

Uzturēšanas izdevumi

7 049 739

Izdevumi kapitālieguldījumiem

208 000

  
48. Valsts cilvēktiesību birojs 
Valsts pamatbudžets 
Resursi izdevumu segšanai

96 621

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

96 621

Izdevumi - kopā

96 621

Uzturēšanas izdevumi

96 621

  
50. Īpašu uzdevumu ministra sadarbībai ar starptautiskajām finansu institūcijām sekretariāts 
Valsts pamatbudžets 
Resursi izdevumu segšanai

2 961 342

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

909 243

Ārvalstu finansu palīdzība

2 052 099

Izdevumi - kopā

2 961 342

Uzturēšanas izdevumi

2 957 342

Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 000

  
Valsts speciālais budžets 
Ieņēmumi - kopā

144 073

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

144 073

Izdevumi - kopā

194 829

Uzturēšanas izdevumi

186 305

Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 524

Fiskālā bilance

-50 756

Finansēšana: aizņēmums no pamatbudžeta

50 756

  
51. Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariāts 
Valsts pamatbudžets 
Resursi izdevumu segšanai

3 311 788

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 171 788

Ārvalstu finansu palīdzība

2 140 000

Izdevumi - kopā

3 311 788

Uzturēšanas izdevumi

3 038 031

Izdevumi kapitālieguldījumiem

273 757

  
62. Mērķdotācijas pašvaldībām 
Valsts pamatbudžets 
Resursi izdevumu segšanai

102 584 335

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

102 584 335

Izdevumi - kopā

102 584 335

Uzturēšanas izdevumi

91 869 612

Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 714 723

  
64. Dotācija pašvaldībām 
Valsts pamatbudžets 
Resursi izdevumu segšanai

7 134 173

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 134 173

Izdevumi - kopā

7 134 173

Uzturēšanas izdevumi

7 134 173

Likuma "Par valsts budžetu 2000.gadam"
4. pielikums

(Pielikums 02.11.2000. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 18.11.2000.)

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

Programmas kods

Funkciju klasifikācijas kods

 

Ls

    
  Ieņēmumi - kopā

706 682 046

  Resursi izdevumu segšanai

774 357 367

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

681 702 603

  Dotācija īpašiem mērķiem

1 107 301

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

61 661 269

  Ārvalstu finansu palīdzība

29 886 194

  Izdevumi - kopā

776 755 242

  Uzturēšanas izdevumi

705 633 474

  Kārtējie izdevumi

366 822 085

  tai skaitā atalgojumi

161 478 894

  tai skaitā aizņēmuma atmaksa

883 858

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

39 686 484

  Subsīdijas un dotācijas

299 124 905

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

36 677 418

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

74 049 529

  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 127 940

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

71 121 768

  kapitālie izdevumi

25 544 008

  investīcijas

45 577 760

  Tīrie aizdevumi

54 888 986

  Fiskālā bilance

-124 962 182

  Finansēšana: 
  

ieņēmumi no valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas, tai skaitā iepriekšējā gadā neizlietotie privatizācijas līdzekļu atlikumi

31 009 334

  

ieņēmumi no valsts nekustamā īpašuma pārdošanas

500 000

  aizņēmumi

93 452 848

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

2 397 875

  Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

10 607 755

    
  01. Valsts prezidenta Kanceleja 
  Resursi izdevumu segšanai

1 079 902

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 079 902

  Izdevumi - kopā

1 079 902

  Uzturēšanas izdevumi

974 002

  Kārtējie izdevumi

974 002

  tai skaitā atalgojumi

265 105

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

105 900

  kapitālie izdevumi

105 900

01.00.00

01.110

Vispārējie valdības dienesti 
  Resursi izdevumu segšanai

921 844

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

921 844

  Izdevumi - kopā

921 844

  Uzturēšanas izdevumi

815 944

  Kārtējie izdevumi

815 944

  tai skaitā atalgojumi

211 570

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

105 900

  kapitālie izdevumi

105 900

02.00.00

01.110

Rīgas pils uzturēšana 
  Resursi izdevumu segšanai

138 058

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

138 058

  Izdevumi - kopā

138 058

  Uzturēšanas izdevumi

138 058

  Kārtējie izdevumi

138 058

  tai skaitā atalgojumi

48 735

03.00.00

01.310

Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

20 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

20 000

  Izdevumi - kopā

20 000

  Uzturēšanas izdevumi

20 000

  Kārtējie izdevumi

20 000

  tai skaitā atalgojumi

4 800

    
  02. Saeima 
  Resursi izdevumu segšanai

6 857 526

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 419 322

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

281 000

  Ārvalstu finansu palīdzība

157 204

  Izdevumi - kopā

6 857 526

  Uzturēšanas izdevumi

5 715 091

  Kārtējie izdevumi

5 662 991

  tai skaitā atalgojumi

2 926 408

  Subsīdijas un dotācijas

52 100

  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

52 100

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 142 435

  kapitālie izdevumi

1 142 435

01.00.00

01.110

Saeimas darbības nodrošinājums 
  Resursi izdevumu segšanai

6 648 222

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 367 222

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

281 000

  Izdevumi - kopā

6 648 222

  Uzturēšanas izdevumi

5 505 787

  Kārtējie izdevumi

5 505 787

  tai skaitā atalgojumi

2 926 408

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 142 435

  kapitālie izdevumi

1 142 435

02.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Resursi izdevumu segšanai

52 100

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

52 100

  Izdevumi - kopā

52 100

  Uzturēšanas izdevumi

52 100

  Subsīdijas un dotācijas

52 100

  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

52 100

03.00.00

01.110

ES palīdzības koordinācija 
  Resursi izdevumu segšanai

157 204

  Ārvalstu finansu palīdzība

157 204

  Izdevumi - kopā

157 204

  Uzturēšanas izdevumi

157 204

  Kārtējie izdevumi

157 204

    
  03. Ministru kabinets 
  Resursi izdevumu segšanai

4 031 850

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 082 316

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

164 875

  Ārvalstu finansu palīdzība

784 659

  Izdevumi - kopā

4 031 850

  Uzturēšanas izdevumi

3 895 670

  Kārtējie izdevumi

3 805 670

  tai skaitā atalgojumi

1 310 945

  Subsīdijas un dotācijas

90 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

90 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

136 180

  kapitālie izdevumi

136 180

01.00.00

01.110

Vispārējā vadība 
  Resursi izdevumu segšanai

2 509 449

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 509 449

  Izdevumi - kopā

2 509 449

  Uzturēšanas izdevumi

2 377 992

  Kārtējie izdevumi

2 377 992

  tai skaitā atalgojumi

961 873

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

131 457

  kapitālie izdevumi

131 457

04.00.00 Latvijas integrācija Eiropas Savienībā 
  Resursi izdevumu segšanai

1 522 401

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

572 867

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

164 875

  Ārvalstu finansu palīdzība

784 659

  Izdevumi - kopā

1 522 401

  Uzturēšanas izdevumi

1 517 678

  Kārtējie izdevumi

1 427 678

  tai skaitā atalgojumi

349 072

  Subsīdijas un dotācijas

90 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

90 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 723

  kapitālie izdevumi

4 723

04.01.00

01.410

Eiropas integrācijas birojs 
  Resursi izdevumu segšanai

767 288

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

282 628

  Ārvalstu finansu palīdzība

484 660

  Izdevumi - kopā

767 288

  Uzturēšanas izdevumi

764 565

  Kārtējie izdevumi

764 565

  tai skaitā atalgojumi

121 884

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 723

  kapitālie izdevumi

2 723

04.03.00

01.410

Tulkošanas un terminoloģijas centrs 
  Resursi izdevumu segšanai

627 161

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

162 287

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

164 875

  Ārvalstu finansu palīdzība

299 999

  Izdevumi - kopā

627 161

  Uzturēšanas izdevumi

625 161

  Kārtējie izdevumi

625 161

  tai skaitā atalgojumi

208 672

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

  kapitālie izdevumi

2 000

04.04.00

01.132

Specializētais atašejs Briselē 
  Resursi izdevumu segšanai

37 952

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 952

  Izdevumi - kopā

37 952

  Uzturēšanas izdevumi

37 952

  Kārtējie izdevumi

37 952

  tai skaitā atalgojumi

18 516

04.06.00

01.131

Dotācija Latvijas institūtam 
  Resursi izdevumu segšanai

90 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

90 000

  Izdevumi - kopā

90 000

  Uzturēšanas izdevumi

90 000

  Subsīdijas un dotācijas

90 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

90 000

    
  10. Aizsardzības ministrija
  Resursi izdevumu segšanai

42 879 448

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

40 650 404

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 229 044

  Izdevumi - kopā

42 879 448

  Uzturēšanas izdevumi

39 021 388

  Kārtējie izdevumi

36 901 742

  tai skaitā atalgojumi

16 511 498

  Subsīdijas un dotācijas

2 119 646

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

1 160 691

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

531 748

  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

4 438

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 858 060

  kapitālie izdevumi

1 406 853

  investīcijas

2 451 207

01.00.00 Valsts aizsardzības vadība un administrācija 
  Resursi izdevumu segšanai

2 426 136

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 378 104

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

48 032

  Izdevumi - kopā

2 426 136

  Uzturēšanas izdevumi

2 137 376

  Kārtējie izdevumi

1 664 966

  tai skaitā atalgojumi

769 922

  Subsīdijas un dotācijas

472 410

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

50 000

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

422 410

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

288 760

  kapitālie izdevumi

112 760

  investīcijas

176 000

01.01.00

02.000

Centrālais aparāts 
  Resursi izdevumu segšanai

945 398

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

933 929

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

11 469

  Izdevumi - kopā

945 398

  Uzturēšanas izdevumi

738 198

  Kārtējie izdevumi

738 198

  tai skaitā atalgojumi

419 296

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

207 200

  kapitālie izdevumi

31 200

  investīcijas

176 000

01.02.00

02.000

Centralizētie pasākumi 
  Resursi izdevumu segšanai

120 168

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

114 568

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 600

  Izdevumi - kopā

120 168

  Uzturēšanas izdevumi

105 168

  Kārtējie izdevumi

105 168

  tai skaitā atalgojumi

32 605

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

15 000

  kapitālie izdevumi

15 000

01.03.00

02.000

Transporta nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

315 222

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

284 259

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

30 963

  Izdevumi - kopā

315 222

  Uzturēšanas izdevumi

293 062

  Kārtējie izdevumi

293 062

  tai skaitā atalgojumi

112 420

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

22 160

  kapitālie izdevumi

22 160

01.04.00

06.120

Militārpersonu pensiju fonds 
  Resursi izdevumu segšanai

422 410

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

422 410

  Izdevumi - kopā

422 410

  Uzturēšanas izdevumi

422 410

  Subsīdijas un dotācijas

422 410

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

422 410

01.05.00

02.000

Militārie atašeji un pārstāvji 
  Resursi izdevumu segšanai

572 938

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

572 938

  Izdevumi - kopā

572 938

  Uzturēšanas izdevumi

528 538

  Kārtējie izdevumi

528 538

  tai skaitā atalgojumi

205 601

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

44 400

  kapitālie izdevumi

44 400

01.06.00

02.000

Dotācija žurnālam “Tēvijas Sargs” 
  Resursi izdevumu segšanai

50 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 000

  Izdevumi - kopā

50 000

  Uzturēšanas izdevumi

50 000

  Subsīdijas un dotācijas

50 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

50 000

02.00.00

02.000

Valsts militārā aizsardzība 
  Resursi izdevumu segšanai

20 750 612

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18 665 621

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 084 991

  Izdevumi - kopā

20 750 612

  Uzturēšanas izdevumi

19 850 794

  Kārtējie izdevumi

19 850 794

  tai skaitā atalgojumi

10 750 201

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

899 818

  kapitālie izdevumi

152 818

  investīcijas

747 000

02.02.00

02.000

Valsts jūras robežas un ekonomiskās zonas kontrole un aizsardzība 
  Resursi izdevumu segšanai

2 751 484

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 706 346

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

45 138

  Izdevumi - kopā

2 751 484

  Uzturēšanas izdevumi

2 674 916

  Kārtējie izdevumi

2 674 916

  tai skaitā atalgojumi

1 368 397

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

76 568

  kapitālie izdevumi

76 568

02.03.00

02.000

Valsts gaisa telpas kontrole un aizsardzība 
  Resursi izdevumu segšanai

999 720

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

999 720

  Izdevumi - kopā

999 720

  Uzturēšanas izdevumi

999 720

  Kārtējie izdevumi

999 720

  tai skaitā atalgojumi

556 453

02.05.00

02.000

Valsts teritoriālā militārā aizsardzība 
  Resursi izdevumu segšanai

9 671 575

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 671 575

  Izdevumi - kopā

9 671 575

  Uzturēšanas izdevumi

9 214 575

  Kārtējie izdevumi

9 214 575

  tai skaitā atalgojumi

4 990 836

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

457 000

  investīcijas

457 000

02.06.00

02.000

Valsts aizsardzības funkciju nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

5 587 217

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 287 980

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

299 237

  Izdevumi - kopā

5 587 217

  Uzturēšanas izdevumi

5 285 717

  Kārtējie izdevumi

5 285 717

  tai skaitā atalgojumi

2 801 664

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

301 500

  kapitālie izdevumi

11 500

  investīcijas

290 000

02.07.00

02.000

Zemessardzes pašu ieņēmumi 
  Resursi izdevumu segšanai

1 740 616

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 740 616

  Izdevumi - kopā

1 740 616

  Uzturēšanas izdevumi

1 675 866

  Kārtējie izdevumi

1 675 866

  tai skaitā atalgojumi

1 032 851

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

64 750

  kapitālie izdevumi

64 750

03.00.00

02.200

Starptautiskā sadarbība un piedalīšanās starptautiskajās operācijās 
  Resursi izdevumu segšanai

3 653 918

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 653 918

  Izdevumi - kopā

3 653 918

  Uzturēšanas izdevumi

3 478 711

  Kārtējie izdevumi

3 478 711

  tai skaitā atalgojumi

1 288 004

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

175 207

  investīcijas

175 207

04.00.00

02.130

Valsts militārā dienesta uzskaites un iesaukšanas nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

860 812

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

844 456

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

16 356

  Izdevumi - kopā

860 812

  Uzturēšanas izdevumi

838 312

  Kārtējie izdevumi

838 312

  tai skaitā atalgojumi

488 860

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

22 500

  kapitālie izdevumi

22 500

05.00.00

02.400

Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienests 
  Resursi izdevumu segšanai

2 102 448

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 102 448

  Izdevumi - kopā

2 102 448

  Uzturēšanas izdevumi

2 102 448

  Kārtējie izdevumi

2 102 448

  tai skaitā atalgojumi

1 306 331

06.00.00

02.000

Valsts drošības aizsardzība 
  Resursi izdevumu segšanai

513 931

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

513 931

  Izdevumi - kopā

513 931

  Uzturēšanas izdevumi

513 931

  Kārtējie izdevumi

513 931

08.00.00

02.000

Materiāltehniskā apgāde 
  Resursi izdevumu segšanai

4 442 377

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 442 377

  Izdevumi - kopā

4 442 377

  Uzturēšanas izdevumi

3 443 377

  Kārtējie izdevumi

3 443 377

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

999 000

  kapitālie izdevumi

999 000

08.01.00

02.000

Centralizētās iegādes 
  Resursi izdevumu segšanai

3 818 884

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 818 884

  Izdevumi - kopā

3 818 884

  Uzturēšanas izdevumi

2 819 884

  Kārtējie izdevumi

2 819 884

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

999 000

  kapitālie izdevumi

999 000

08.02.00

02.000

Ārrindas Zemessardzes apgāde 
  Resursi izdevumu segšanai

623 493

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

623 493

  Izdevumi - kopā

623 493

  Uzturēšanas izdevumi

623 493

  Kārtējie izdevumi

623 493

10.00.00

02.000

Mācību procesa nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

4 156 420

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 128 115

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

28 305

  Izdevumi - kopā

4 156 420

  Uzturēšanas izdevumi

4 073 429

  Kārtējie izdevumi

3 964 091

  tai skaitā atalgojumi

1 629 683

  Subsīdijas un dotācijas

109 338

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

109 338

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

82 991

  kapitālie izdevumi

82 991

10.01.00

02.000

Nacionālā aizsardzības akadēmija 
  Resursi izdevumu segšanai

1 878 666

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 857 661

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

21 005

  Izdevumi - kopā

1 878 666

  Uzturēšanas izdevumi

1 795 675

  Kārtējie izdevumi

1 686 337

  tai skaitā atalgojumi

549 384

  Subsīdijas un dotācijas

109 338

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

109 338

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

82 991

  kapitālie izdevumi

82 991

10.02.00

02.000

NBS mācību centri 
  Resursi izdevumu segšanai

2 277 754

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 270 454

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 300

  Izdevumi - kopā

2 277 754

  Uzturēšanas izdevumi

2 277 754

  Kārtējie izdevumi

2 277 754

  tai skaitā atalgojumi

1 080 299

11.00.00

05.000

Veselības aizsardzība 
  Resursi izdevumu segšanai

571 816

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

531 016

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

40 800

  Izdevumi - kopā

571 816

  Uzturēšanas izdevumi

543 402

  Kārtējie izdevumi

543 402

  tai skaitā atalgojumi

78 908

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

28 414

  kapitālie izdevumi

28 414

12.00.00

08.220

Kara muzejs 
  Resursi izdevumu segšanai

159 274

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

148 714

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

10 560

  Izdevumi - kopā

159 274

  Uzturēšanas izdevumi

151 374

  Kārtējie izdevumi

151 374

  tai skaitā atalgojumi

79 861

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 900

  kapitālie izdevumi

7 900

13.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Resursi izdevumu segšanai

4 438

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 438

  Izdevumi - kopā

4 438

  Uzturēšanas izdevumi

4 438

  Subsīdijas un dotācijas

4 438

  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

4 438

15.00.00

02.000

Jaunatnes militārā apmācība 
  Resursi izdevumu segšanai

350 806

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

350 806

  Izdevumi - kopā

350 806

  Uzturēšanas izdevumi

350 336

  Kārtējie izdevumi

350 336

  tai skaitā atalgojumi

119 728

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

470

  kapitālie izdevumi

470

15.01.00

02.000

Jaunsargu apmācība 
  Resursi izdevumu segšanai

102 947

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

102 947

  Izdevumi - kopā

102 947

  Uzturēšanas izdevumi

102 947

  Kārtējie izdevumi

102 947

  tai skaitā atalgojumi

5 000

15.02.00

02.000

Studentu militārā apmācība 
  Resursi izdevumu segšanai

204 665

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

204 665

  Izdevumi - kopā

204 665

  Uzturēšanas izdevumi

204 195

  Kārtējie izdevumi

204 195

  tai skaitā atalgojumi

99 146

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

470

  kapitālie izdevumi

470

15.03.00

02.000

Skolēnu militārā apmācība 
  Resursi izdevumu segšanai

43 194

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

43 194

  Izdevumi - kopā

43 194

  Uzturēšanas izdevumi

43 194

  Kārtējie izdevumi

43 194

  tai skaitā atalgojumi

15 582

16.00.00

02.000

Remonti un celtniecība 
  Resursi izdevumu segšanai

2 043 691

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 043 691

  Izdevumi - kopā

2 043 691

  Uzturēšanas izdevumi

1 110 691

  Subsīdijas un dotācijas

1 110 691

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

1 110 691

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

933 000

  investīcijas

933 000

17.00.00

06.000

Sociālās apdrošināšanas iemaksas 
  Resursi izdevumu segšanai

422 769

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

422 769

  Izdevumi - kopā

422 769

  Uzturēšanas izdevumi

422 769

  Subsīdijas un dotācijas

422 769

18.00.00

02.000

Kartogrāfijas attīstība 
  Resursi izdevumu segšanai

420 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

420 000

  Izdevumi - kopā

420 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

420 000

  investīcijas

420 000

    
  11. Ārlietu ministrija 
  Resursi izdevumu segšanai

12 558 785

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 199 250

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

275 900

  Ārvalstu finansu palīdzība

83 635

  Izdevumi - kopā

12 758 649

  Uzturēšanas izdevumi

10 421 349

  Kārtējie izdevumi

9 080 309

  tai skaitā atalgojumi

3 878 033

  Subsīdijas un dotācijas

1 341 040

  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 341 040

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 337 300

  kapitālie izdevumi

337 300

  investīcijas

2 000 000

  Fiskālā bilance

-199 864

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

199 864

  Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

600 000

01.00.00

01.000

Ārlietu pārvalde 
  Resursi izdevumu segšanai

10 926 158

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 650 258

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

275 900

  Izdevumi - kopā

11 126 022

  Uzturēšanas izdevumi

8 798 722

  Kārtējie izdevumi

8 798 722

  tai skaitā atalgojumi

3 828 158

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 327 300

  kapitālie izdevumi

327 300

  investīcijas

2 000 000

  Fiskālā bilance

-199 864

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

199 864

01.01.00

01.131

Centrālais aparāts 
  Resursi izdevumu segšanai

1 734 435

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 713 535

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

20 900

  Izdevumi - kopā

1 741 722

  Uzturēšanas izdevumi

1 654 422

  Kārtējie izdevumi

1 654 422

  tai skaitā atalgojumi

700 358

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

87 300

  kapitālie izdevumi

87 300

  Fiskālā bilance

-7 287

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

7 287

01.04.00

01.132

Diplomātiskās misijas ārvalstīs 
  Resursi izdevumu segšanai

9 130 833

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 875 833

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

255 000

  Izdevumi - kopā

9 323 410

  Uzturēšanas izdevumi

7 113 410

  Kārtējie izdevumi

7 113 410

  tai skaitā atalgojumi

3 127 579

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 210 000

  kapitālie izdevumi

210 000

  investīcijas

2 000 000

  Fiskālā bilance

-192 577

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

192 577

01.05.00

01.131

Latvijas pilnvarotā pārstāvja darbība Skrundas RLS 
  Resursi izdevumu segšanai

890

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

890

  Izdevumi - kopā

890

  Uzturēšanas izdevumi

890

  Kārtējie izdevumi

890

  tai skaitā atalgojumi

221

01.06.00

01.131

Konsulārais nodrošinājums 
  Resursi izdevumu segšanai

60 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

60 000

  Izdevumi - kopā

60 000

  Uzturēšanas izdevumi

30 000

  Kārtējie izdevumi

30 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

30 000

  kapitālie izdevumi

30 000

02.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Resursi izdevumu segšanai

1 341 040

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 341 040

  Izdevumi - kopā

1 341 040

  Uzturēšanas izdevumi

1 341 040

  Subsīdijas un dotācijas

1 341 040

  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 341 040

03.00.00

01.131

Nodrošinājums delegācijai sarunām ar ES 
  Resursi izdevumu segšanai

291 587

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

207 952

  Ārvalstu finansu palīdzība

83 635

  Izdevumi - kopā

291 587

  Uzturēšanas izdevumi

281 587

  Kārtējie izdevumi

281 587

  tai skaitā atalgojumi

49 875

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 000

  kapitālie izdevumi

10 000

    
  12. Ekonomikas ministrija 
  Resursi izdevumu segšanai

10 721 674

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 095 397

  Dotācija īpašiem mērķiem

20 721

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

595 440

  Ārvalstu finansu palīdzība

5 010 116

  Izdevumi - kopā

11 343 234

  Uzturēšanas izdevumi

10 319 179

  Kārtējie izdevumi

8 332 074

  tai skaitā atalgojumi

1 988 439

  tai skaitā aizņēmuma atmaksa

73 028

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

31 702

  Subsīdijas un dotācijas

1 955 403

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

554 343

  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

78 060

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 024 055

  kapitālie izdevumi

937 055

  investīcijas

87 000

  Fiskālā bilance

-621 560

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

621 560

01.00.00 Nozares vadība 
  Resursi izdevumu segšanai

3 205 689

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 441 903

  Dotācija īpašiem mērķiem

20 721

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

454 640

  Ārvalstu finansu palīdzība

1 288 425

  Izdevumi - kopā

3 529 894

  Uzturēšanas izdevumi

3 422 242

  Kārtējie izdevumi

3 258 982

  tai skaitā atalgojumi

620 086

  tai skaitā aizņēmuma atmaksa

73 028

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

31 702

  Subsīdijas un dotācijas

131 558

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

53 498

  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

78 060

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

107 652

  kapitālie izdevumi

20 652

  investīcijas

87 000

  Fiskālā bilance

-324 205

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

324 205

01.01.00

13.010

Centrālais aparāts 
  Resursi izdevumu segšanai

1 352 594

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

997 594

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

355 000

  Izdevumi - kopā

1 556 799

  Uzturēšanas izdevumi

1 451 147

  Kārtējie izdevumi

1 329 649

  tai skaitā atalgojumi

562 585

  tai skaitā aizņēmuma atmaksa

70 000

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

28 000

  Subsīdijas un dotācijas

93 498

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

53 498

  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

40 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

105 652

  kapitālie izdevumi

18 652

  investīcijas

87 000

  Fiskālā bilance

-204 205

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

204 205

01.02.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Resursi izdevumu segšanai

38 060

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

38 060

  Izdevumi - kopā

38 060

  Uzturēšanas izdevumi

38 060

  Subsīdijas un dotācijas

38 060

  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

38 060

01.03.00

01.132

Latvijas pārstāvniecība Briselē un Ženēvā 
  Resursi izdevumu segšanai

98 461

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

98 461

  Izdevumi - kopā

98 461

  Uzturēšanas izdevumi

97 461

  Kārtējie izdevumi

97 461

  tai skaitā atalgojumi

33 576

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

  kapitālie izdevumi

1 000

01.04.00

13.600

Vispasaules izstāde EXPO 
  Resursi izdevumu segšanai

372 649

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

295 839

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

76 810

  Izdevumi - kopā

372 649

  Uzturēšanas izdevumi

372 649

  Kārtējie izdevumi

372 649

01.05.00

09.300

Enerģijas patērētāju komiteja 
  Resursi izdevumu segšanai

11 949

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 949

  Izdevumi - kopā

11 949

  Uzturēšanas izdevumi

10 949

  Kārtējie izdevumi

10 949

  tai skaitā atalgojumi

5 200

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

  kapitālie izdevumi

1 000

01.06.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība 
  Resursi izdevumu segšanai

1 288 425

  Ārvalstu finansu palīdzība

1 288 425

  Izdevumi - kopā

1 288 425

  Uzturēšanas izdevumi

1 288 425

  Kārtējie izdevumi

1 288 425

01.07.00

13.600

“Baltijas jūras partneriāts” 
  Izdevumi - kopā

120 000

  Uzturēšanas izdevumi

120 000

  Kārtējie izdevumi

120 000

  Fiskālā bilance

-120 000

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

120 000

01.08.00

13.010

Pašvaldību kreditēšanas fonda administrēšana 
  Resursi izdevumu segšanai

43 551

  Dotācija īpašiem mērķiem

20 721

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

22 830

  Izdevumi - kopā

43 551

  Uzturēšanas izdevumi

43 551

  Kārtējie izdevumi

39 849

  tai skaitā atalgojumi

18 725

  tai skaitā aizņēmuma atmaksa

3 028

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

3 702

03.00.00

01.421

Centrālā statistikas pārvalde 
  Resursi izdevumu segšanai

2 797 236

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 489 436

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

100 800

  Ārvalstu finansu palīdzība

1 207 000

  Izdevumi - kopā

2 783 190

  Uzturēšanas izdevumi

2 032 507

  Kārtējie izdevumi

2 032 507

  tai skaitā atalgojumi

1 016 582

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

750 683

  kapitālie izdevumi

750 683

  Fiskālā bilance

14 046

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-14 046

03.01.00

01.421

Statistika 
  Resursi izdevumu segšanai

1 590 236

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 489 436

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

100 800

  Izdevumi - kopā

1 576 190

  Uzturēšanas izdevumi

1 501 190

  Kārtējie izdevumi

1 501 190

  tai skaitā atalgojumi

1 016 582

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

75 000

  kapitālie izdevumi

75 000

  Fiskālā bilance

14 046

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-14 046

03.02.00

01.421

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība 
  Resursi izdevumu segšanai

1 207 000

  Ārvalstu finansu palīdzība

1 207 000

  Izdevumi - kopā

1 207 000

  Uzturēšanas izdevumi

531 317

  Kārtējie izdevumi

531 317

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

675 683

  kapitālie izdevumi

675 683

04.00.00

13.400

Metroloģija 
  Resursi izdevumu segšanai

416 028

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

159 384

  Ārvalstu finansu palīdzība

256 644

  Izdevumi - kopā

432 828

  Uzturēšanas izdevumi

353 094

  Kārtējie izdevumi

199 249

  tai skaitā atalgojumi

13 910

  Subsīdijas un dotācijas

153 845

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

153 845

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

79 734

  kapitālie izdevumi

79 734

  Fiskālā bilance

-16 800

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

16 800

04.02.00

13.400

Valsts metroloģiskā uzraudzība 
  Resursi izdevumu segšanai

22 339

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

22 339

  Izdevumi - kopā

22 339

  Uzturēšanas izdevumi

22 339

  Kārtējie izdevumi

22 339

  tai skaitā atalgojumi

13 910

04.04.00

13.400

Latvijas standarts 
  Resursi izdevumu segšanai

137 045

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

137 045

  Izdevumi - kopā

153 845

  Uzturēšanas izdevumi

153 845

  Subsīdijas un dotācijas

153 845

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

153 845

  Fiskālā bilance

-16 800

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

16 800

04.05.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība 
  Resursi izdevumu segšanai

256 644

  Ārvalstu finansu palīdzība

256 644

  Izdevumi - kopā

256 644

  Uzturēšanas izdevumi

176 910

  Kārtējie izdevumi

176 910

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

79 734

  kapitālie izdevumi

79 734

05.00.00

09.300

Energoapgādes regulēšana 
  Resursi izdevumu segšanai

144 072

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

144 072

  Izdevumi - kopā

144 072

  Uzturēšanas izdevumi

143 072

  Kārtējie izdevumi

143 072

  tai skaitā atalgojumi

95 022

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

  kapitālie izdevumi

1 000

06.00.00

13.400

Laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju akreditācija 
  Resursi izdevumu segšanai

80 492

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

40 492

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

40 000

  Izdevumi - kopā

87 093

  Uzturēšanas izdevumi

85 093

  Kārtējie izdevumi

85 093

  tai skaitā atalgojumi

44 113

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

  kapitālie izdevumi

2 000

  Fiskālā bilance

-6 601

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

6 601

07.00.00

13.400

Konkurences padome 
  Resursi izdevumu segšanai

152 994

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

152 994

  Izdevumi - kopā

152 994

  Uzturēšanas izdevumi

150 294

  Kārtējie izdevumi

150 294

  tai skaitā atalgojumi

86 833

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 700

  kapitālie izdevumi

2 700

08.00.00

13.400

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 
  Resursi izdevumu segšanai

317 163

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

137 163

  Ārvalstu finansu palīdzība

180 000

  Izdevumi - kopā

335 163

  Uzturēšanas izdevumi

300 463

  Kārtējie izdevumi

300 463

  tai skaitā atalgojumi

85 116

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

34 700

  kapitālie izdevumi

34 700

  Fiskālā bilance

-18 000

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

18 000

08.01.00

13.400

Patērētāju tiesību aizsardzība 
  Resursi izdevumu segšanai

137 163

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

137 163

  Izdevumi - kopā

155 163

  Uzturēšanas izdevumi

153 463

  Kārtējie izdevumi

153 463

  tai skaitā atalgojumi

85 116

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 700

  kapitālie izdevumi

1 700

  Fiskālā bilance

-18 000

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

18 000

08.02.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība 
  Resursi izdevumu segšanai

180 000

  Ārvalstu finansu palīdzība

180 000

  Izdevumi - kopā

180 000

  Uzturēšanas izdevumi

147 000

  Kārtējie izdevumi

147 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

33 000

  kapitālie izdevumi

33 000

11.00.00

13.600

Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība 
  Resursi izdevumu segšanai

1 000 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 000 000

  Izdevumi - kopā

1 000 000

  Uzturēšanas izdevumi

1 000 000

  Subsīdijas un dotācijas

1 000 000

12.00.00

01.133

Latvijas piedalīšanas ES trešajā daudzgadējā MVU programmā 
  Resursi izdevumu segšanai

323 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

323 000

  Izdevumi - kopā

323 000

  Uzturēšanas izdevumi

323 000

  Subsīdijas un dotācijas

323 000

13.00.00

13.400

Iekšējā tirgus aizsardzība 
  Resursi izdevumu segšanai

129 953

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

129 953

  Izdevumi - kopā

129 953

  Uzturēšanas izdevumi

84 367

  Kārtējie izdevumi

84 367

  tai skaitā atalgojumi

26 777

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

45 586

  kapitālie izdevumi

45 586

14.00.00

13.600

Investīciju piesaistes un investīciju veidošanas programma 
  Resursi izdevumu segšanai

2 155 047

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

77 000

  Ārvalstu finansu palīdzība

2 078 047

  Izdevumi - kopā

2 425 047

  Uzturēšanas izdevumi

2 425 047

  Kārtējie izdevumi

2 078 047

  Subsīdijas un dotācijas

347 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

347 000

  Fiskālā bilance

-270 000

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

270 000

14.01.00

13.600

Investīciju un eksporta atbalsts 
  Resursi izdevumu segšanai

77 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

77 000

  Izdevumi - kopā

347 000

  Uzturēšanas izdevumi

347 000

  Subsīdijas un dotācijas

347 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

347 000

  Fiskālā bilance

-270 000

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

270 000

14.02.00

13.010

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība 
  Resursi izdevumu segšanai

2 078 047

  Ārvalstu finansu palīdzība

2 078 047

  Izdevumi - kopā

2 078 047

  Uzturēšanas izdevumi

2 078 047

  Kārtējie izdevumi

2 078 047

    
  13. Finansu ministrija 
  Resursi izdevumu segšanai

97 316 229

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

88 850 548

  Dotācija īpašiem mērķiem

761 580

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 385 362

  Ārvalstu finansu palīdzība

3 318 739

  Izdevumi - kopā

97 282 719

  Uzturēšanas izdevumi

88 806 860

  Kārtējie izdevumi

36 866 582

  tai skaitā atalgojumi

16 617 010

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

39 215 000

  Subsīdijas un dotācijas

12 725 278

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

10 334 278

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 200 000

  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 191 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 475 859

  kapitālie izdevumi

2 509 047

  investīcijas

5 966 812

  Tīrie aizdevumi

54 888 986

  Fiskālā bilance

-54 855 476

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-33 510

  Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

2 057 555

01.00.00 Finansiālās un fiskālās politikas izstrāde un valsts budžeta pārvalde 
  Resursi izdevumu segšanai

4 876 886

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 032 797

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

500 000

  Ārvalstu finansu palīdzība

1 344 089

  Izdevumi - kopā

4 876 886

  Uzturēšanas izdevumi

3 585 186

  Kārtējie izdevumi

3 585 186

  tai skaitā atalgojumi

1 614 262

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 291 700

  kapitālie izdevumi

983 700

  investīcijas

308 000

01.01.00

01.120

Centrālais aparāts 
  Resursi izdevumu segšanai

2 017 737

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 662 548

  Ārvalstu finansu palīdzība

355 189

  Izdevumi - kopā

2 017 737

  Uzturēšanas izdevumi

1 809 937

  Kārtējie izdevumi

1 809 937

  tai skaitā atalgojumi

725 456

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

207 800

  kapitālie izdevumi

53 800

  investīcijas

154 000

01.02.00

01.120

Valsts kase 
  Resursi izdevumu segšanai

2 859 149

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 370 249

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

500 000

  Ārvalstu finansu palīdzība

988 900

  Izdevumi - kopā

2 859 149

  Uzturēšanas izdevumi

1 775 249

  Kārtējie izdevumi

1 775 249

  tai skaitā atalgojumi

888 806

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 083 900

  kapitālie izdevumi

929 900

  investīcijas

154 000

02.00.00 Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

41 646 916

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

37 561 414

  Dotācija īpašiem mērķiem

761 580

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 515 790

  Ārvalstu finansu palīdzība

808 132

  Izdevumi - kopā

41 734 709

  Uzturēšanas izdevumi

35 586 659

  Kārtējie izdevumi

27 386 659

  tai skaitā atalgojumi

14 348 028

  Subsīdijas un dotācijas

8 200 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

8 200 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 148 050

  kapitālie izdevumi

1 329 050

  investīcijas

4 819 000

  Fiskālā bilance

-87 793

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

87 793

02.01.00

01.120

Valsts nodokļu administrēšanas un muitas politikas nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

23 146 282

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

22 719 830

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

218 320

  Ārvalstu finansu palīdzība

208 132

  Izdevumi - kopā

23 183 513

  Uzturēšanas izdevumi

23 020 392

  Kārtējie izdevumi

23 020 392

  tai skaitā atalgojumi

13 904 548

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

163 121

  kapitālie izdevumi

163 121

  Fiskālā bilance

-37 231

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

37 231

02.02.00

01.099

Valsts ieņēmumu un muitas politikas īstenošanas informātikas sistēma 
  Resursi izdevumu segšanai

2 042 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 042 000

  Izdevumi - kopā

2 042 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 042 000

  investīcijas

2 042 000

02.05.00

01.099

Muitas kontroles punktu būvniecība 
  Resursi izdevumu segšanai

2 777 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 777 000

  Izdevumi - kopā

2 777 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 777 000

  investīcijas

2 777 000

02.06.00

13.400

Preču pavadzīmes 
  Resursi izdevumu segšanai

2 297 470

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 297 470

  Izdevumi - kopā

2 348 032

  Uzturēšanas izdevumi

2 277 432

  Kārtējie izdevumi

2 277 432

  tai skaitā atalgojumi

259 200

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

70 600

  kapitālie izdevumi

70 600

  Fiskālā bilance

-50 562

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

50 562

02.07.00

10.400

Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksa zemniekiem 
  Resursi izdevumu segšanai

8 200 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 200 000

  Izdevumi - kopā

8 200 000

  Uzturēšanas izdevumi

8 200 000

  Subsīdijas un dotācijas

8 200 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

8 200 000

02.08.00

01.120

VID modernizācijas projekts 
  Resursi izdevumu segšanai

3 184 164

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 822 584

  Dotācija īpašiem mērķiem

761 580

  Ārvalstu finansu palīdzība

600 000

  Izdevumi - kopā

3 184 164

  Uzturēšanas izdevumi

2 088 835

  Kārtējie izdevumi

2 088 835

  tai skaitā atalgojumi

184 280

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 095 329

  kapitālie izdevumi

1 095 329

03.00.00 Uzraudzība un kontrole 
  Resursi izdevumu segšanai

3 506 836

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 745 765

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

544 387

  Ārvalstu finansu palīdzība

216 684

  Izdevumi - kopā

3 468 533

  Uzturēšanas izdevumi

3 374 103

  Kārtējie izdevumi

3 368 903

  tai skaitā atalgojumi

473 420

  Subsīdijas un dotācijas

5 200

  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 200

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

94 430

  kapitālie izdevumi

94 430

  Fiskālā bilance

38 303

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-38 303

03.03.00

13.400

Dārgmetālu proves uzraudzība 
  Resursi izdevumu segšanai

181 012

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

181 012

  Izdevumi - kopā

196 467

  Uzturēšanas izdevumi

162 437

  Kārtējie izdevumi

160 237

  tai skaitā atalgojumi

67 090

  Subsīdijas un dotācijas

2 200

  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

2 200

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

34 030

  kapitālie izdevumi

34 030

  Fiskālā bilance

-15 455

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

15 455

03.04.00

13.400

Vērtspapīru tirgus komisija 
  Resursi izdevumu segšanai

464 645

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

247 961

  Ārvalstu finansu palīdzība

216 684

  Izdevumi - kopā

464 645

  Uzturēšanas izdevumi

458 145

  Kārtējie izdevumi

458 145

  tai skaitā atalgojumi

145 050

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 500

  kapitālie izdevumi

6 500

03.05.00

13.400

Apdrošināšanas uzraudzība 
  Resursi izdevumu segšanai

544 387

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

544 387

  Izdevumi - kopā

430 515

  Uzturēšanas izdevumi

396 615

  Kārtējie izdevumi

393 615

  tai skaitā atalgojumi

190 000

  Subsīdijas un dotācijas

3 000

  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

3 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

33 900

  kapitālie izdevumi

33 900

  Fiskālā bilance

113 872

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-113 872

03.06.00

13.400

Alkohola un tabakas izstrādājumu marķēšanas nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

2 191 021

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 191 021

  Izdevumi - kopā

2 191 021

  Uzturēšanas izdevumi

2 191 021

  Kārtējie izdevumi

2 191 021

03.07.00

13.400

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 
  Resursi izdevumu segšanai

125 771

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

125 771

  Izdevumi - kopā

165 885

  Uzturēšanas izdevumi

160 885

  Kārtējie izdevumi

160 885

  tai skaitā atalgojumi

71 280

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 000

  kapitālie izdevumi

5 000

  Fiskālā bilance

-40 114

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

40 114

03.10.00

01.120

Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas izveide 
  Izdevumi - kopā

20 000

  Uzturēšanas izdevumi

5 000

  Kārtējie izdevumi

5 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

15 000

  kapitālie izdevumi

15 000

  Fiskālā bilance

-20 000

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

20 000

04.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Resursi izdevumu segšanai

1 185 800

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 185 800

  Izdevumi - kopā

1 185 800

  Uzturēšanas izdevumi

1 185 800

  Subsīdijas un dotācijas

1 185 800

  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 185 800

05.00.00 Parādi, parādu procenti, apkalpošana, atmaksas 
  Resursi izdevumu segšanai

40 500 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

40 500 000

  Izdevumi - kopā

40 500 000

  Uzturēšanas izdevumi

40 500 000

  Kārtējie izdevumi

85 000

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

39 215 000

  Subsīdijas un dotācijas

1 200 000

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 200 000

  Tīrie aizdevumi

54 888 986

  Fiskālā bilance

-54 888 986

05.01.00

14.000

Valsts parāda apkalpošana 
  Resursi izdevumu segšanai

39 215 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

39 215 000

  Izdevumi - kopā

39 215 000

  Uzturēšanas izdevumi

39 215 000

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

39 215 000

05.02.00

13.400

Valsts kases budžeta kontu apkalpošana 
  Resursi izdevumu segšanai

85 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

85 000

  Izdevumi - kopā

85 000

  Uzturēšanas izdevumi

85 000

  Kārtējie izdevumi

85 000

05.03.00

06.280

Kompensācija reabilitētajiem pilsoņiem 
  Resursi izdevumu segšanai

1 200 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 200 000

  Izdevumi - kopā

1 200 000

  Uzturēšanas izdevumi

1 200 000

  Subsīdijas un dotācijas

1 200 000

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 200 000

05.04.00

14.000

Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksas 
  Tīrie aizdevumi

54 888 986

  Fiskālā bilance

-54 888 986

06.00.00

14.400

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 
  Resursi izdevumu segšanai

826 182

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

826 182

  Izdevumi - kopā

826 182

  Uzturēšanas izdevumi

826 182

  Kārtējie izdevumi

826 182

07.00.00

13.400

Satiksmes biroja darbība 
  Resursi izdevumu segšanai

825 185

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

825 185

  Izdevumi - kopā

742 185

  Uzturēšanas izdevumi

693 185

  Kārtējie izdevumi

693 185

  tai skaitā atalgojumi

181 300

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

49 000

  kapitālie izdevumi

49 000

  Fiskālā bilance

83 000

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-83 000

08.00.00

13.400

ERAB pilnvarnieku sanāksme Rīgā 
  Resursi izdevumu segšanai

2 974 090

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 974 090

  Izdevumi - kopā

2 974 090

  Uzturēšanas izdevumi

2 134 278

  Subsīdijas un dotācijas

2 134 278

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

2 134 278

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

839 812

  investīcijas

839 812

08.01.00

13.400

ERAB pilnvarnieku sanāksme 
  Resursi izdevumu segšanai

2 134 278

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 134 278

  Izdevumi - kopā

2 134 278

  Uzturēšanas izdevumi

2 134 278

  Subsīdijas un dotācijas

2 134 278

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

2 134 278

08.03.00

13.400

Investīcijas ERAB pilnvarnieku sanāksmei 
  Resursi izdevumu segšanai

839 812

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

839 812

  Izdevumi - kopā

839 812

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

839 812

  investīcijas

839 812

12.00.00

01.120

Centrālā finansu un kontraktu vienība 
  Resursi izdevumu segšanai

289 718

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

24 500

  Ārvalstu finansu palīdzība

265 218

  Izdevumi - kopā

289 718

  Uzturēšanas izdevumi

289 718

  Kārtējie izdevumi

289 718

14.00.00

01.120

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība 
  Resursi izdevumu segšanai

684 616

  Ārvalstu finansu palīdzība

684 616

  Izdevumi - kopā

684 616

  Uzturēšanas izdevumi

631 749

  Kārtējie izdevumi

631 749

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

52 867

  kapitālie izdevumi

52 867

    
  14. Iekšlietu ministrija 
  Resursi izdevumu segšanai

79 823 980

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

70 985 936

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 999 260

  Ārvalstu finansu palīdzība

838 784

  Izdevumi - kopā

79 939 389

  Uzturēšanas izdevumi

72 437 166

  Kārtējie izdevumi

70 339 126

  tai skaitā atalgojumi

33 989 581

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

183 285

  Subsīdijas un dotācijas

1 914 755

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

480 097

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

1 419 238

  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

15 420

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

7 502 223

  kapitālie izdevumi

2 400 423

  investīcijas

5 101 800

  Fiskālā bilance

-115 409

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

115 409

  Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

4 528 900

01.00.00

03.010

Ministrijas vadība 
  Resursi izdevumu segšanai

761 791

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

761 391

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

400

  Izdevumi - kopā

761 791

  Uzturēšanas izdevumi

761 615

  Kārtējie izdevumi

761 615

  tai skaitā atalgojumi

515 568

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

176

  kapitālie izdevumi

176

02.00.00

03.110

Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma 
  Resursi izdevumu segšanai

2 785 658

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 656 058

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

129 600

  Izdevumi - kopā

2 810 112

  Uzturēšanas izdevumi

1 639 524

  Kārtējie izdevumi

1 639 524

  tai skaitā atalgojumi

341 524

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 170 588

  kapitālie izdevumi

588

  investīcijas

1 170 000

  Fiskālā bilance

-24 454

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

24 454

03.00.00

03.110

Iekšlietu ministrijas materiāltehniskā apgāde 
  Resursi izdevumu segšanai

3 520 006

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 466 992

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

53 014

  Izdevumi - kopā

3 532 992

  Uzturēšanas izdevumi

2 211 873

  Kārtējie izdevumi

2 066 588

  tai skaitā atalgojumi

191 868

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

145 285

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 321 119

  kapitālie izdevumi

1 321 119

  Fiskālā bilance

-12 986

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

12 986

04.00.00

03.110

Ekspertīžu centrs 
  Resursi izdevumu segšanai

389 971

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

356 731

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

33 240

  Izdevumi - kopā

389 971

  Uzturēšanas izdevumi

389 971

  Kārtējie izdevumi

351 971

  tai skaitā atalgojumi

175 674

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

38 000

05.00.00

03.110

Autotransporta uzturēšana 
  Resursi izdevumu segšanai

935 832

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

870 932

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

64 900

  Izdevumi - kopā

935 832

  Uzturēšanas izdevumi

920 832

  Kārtējie izdevumi

920 832

  tai skaitā atalgojumi

164 130

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

15 000

  kapitālie izdevumi

15 000

06.00.00

03.110

Valsts policija 
  Resursi izdevumu segšanai

37 140 039

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30 298 929

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

6 841 110

  Izdevumi - kopā

37 140 039

  Uzturēšanas izdevumi

36 487 944

  Kārtējie izdevumi

36 472 944

  tai skaitā atalgojumi

19 667 748

  Subsīdijas un dotācijas

15 000

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

15 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

652 095

  kapitālie izdevumi

415 095

  investīcijas

237 000

06.01.00

03.110

Valsts policijas pārvaldes un nodaļas 
  Resursi izdevumu segšanai

28 649 091

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

28 249 091

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

400 000

  Izdevumi - kopā

28 649 091

  Uzturēšanas izdevumi

28 251 996

  Kārtējie izdevumi

28 251 996

  tai skaitā atalgojumi

15 486 248

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

397 095

  kapitālie izdevumi

160 095

  investīcijas

237 000

06.02.00

03.110

Valsts apsardzes dienests 
  Resursi izdevumu segšanai

2 347 198

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 049 838

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

297 360

  Izdevumi - kopā

2 347 198

  Uzturēšanas izdevumi

2 342 198

  Kārtējie izdevumi

2 342 198

  tai skaitā atalgojumi

1 506 500

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 000

  kapitālie izdevumi

5 000

06.03.00

03.110

Apvienība “Apsardze” 
  Resursi izdevumu segšanai

5 480 000

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 480 000

  Izdevumi - kopā

5 480 000

  Uzturēšanas izdevumi

5 230 000

  Kārtējie izdevumi

5 215 000

  tai skaitā atalgojumi

2 355 000

  Subsīdijas un dotācijas

15 000

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

15 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

250 000

  kapitālie izdevumi

250 000

06.04.00

03.110

Pārējie pakalpojumi 
  Resursi izdevumu segšanai

663 750

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

663 750

  Izdevumi - kopā

663 750

  Uzturēšanas izdevumi

663 750

  Kārtējie izdevumi

663 750

  tai skaitā atalgojumi

320 000

07.00.00 Ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
  Resursi izdevumu segšanai

8 925 395

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 722 597

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

202 798

  Izdevumi - kopā

8 920 395

  Uzturēšanas izdevumi

8 525 145

  Kārtējie izdevumi

8 525 145

  tai skaitā atalgojumi

4 468 338

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

395 250

  kapitālie izdevumi

55 250

  investīcijas

340 000

  Fiskālā bilance

5 000

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-5 000

07.01.00

03.120

Ugunsdzēsība 
  Resursi izdevumu segšanai

8 633 964

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 472 866

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

161 098

  Izdevumi - kopā

8 628 964

  Uzturēšanas izdevumi

8 238 964

  Kārtējie izdevumi

8 238 964

  tai skaitā atalgojumi

4 317 828

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

390 000

  kapitālie izdevumi

50 000

  investīcijas

340 000

  Fiskālā bilance

5 000

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-5 000

07.02.00

03.120

Ugunsdrošības dienesta darbinieku apmācība 
  Resursi izdevumu segšanai

263 179

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

221 879

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

41 300

  Izdevumi - kopā

263 179

  Uzturēšanas izdevumi

258 179

  Kārtējie izdevumi

258 179

  tai skaitā atalgojumi

129 950

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 000

  kapitālie izdevumi

5 000

07.03.00

08.220

Ugunsdrošības aģitācija un propaganda 
  Resursi izdevumu segšanai

28 252

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

27 852

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

400

  Izdevumi - kopā

28 252

  Uzturēšanas izdevumi

28 002

  Kārtējie izdevumi

28 002

  tai skaitā atalgojumi

20 560

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

250

  kapitālie izdevumi

250

09.00.00

03.110

Drošības policija 
  Resursi izdevumu segšanai

2 121 226

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 000 426

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

120 800

  Izdevumi - kopā

2 121 226

  Uzturēšanas izdevumi

2 121 226

  Kārtējie izdevumi

2 121 226

10.00.00

03.110

Robežsardze 
  Resursi izdevumu segšanai

10 781 819

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

10 299 835

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

129 800

  Ārvalstu finansu palīdzība

352 184

  Izdevumi - kopā

10 781 819

  Uzturēšanas izdevumi

10 721 527

  Kārtējie izdevumi

10 721 527

  tai skaitā atalgojumi

5 619 345

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

60 292

  kapitālie izdevumi

60 292

  Fiskālā bilance 
11.00.00

03.110

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
  Resursi izdevumu segšanai

2 845 058

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 724 080

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

120 978

  Izdevumi - kopā

2 895 180

  Uzturēšanas izdevumi

2 855 180

  Kārtējie izdevumi

2 804 180

  tai skaitā atalgojumi

1 352 505

  Subsīdijas un dotācijas

51 000

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

51 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

40 000

  kapitālie izdevumi

40 000

  Fiskālā bilance

-50 122

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

50 122

13.00.00

05.700

Veselības aprūpe 
  Resursi izdevumu segšanai

403 097

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

403 097

  Izdevumi - kopā

403 097

  Uzturēšanas izdevumi

403 097

  Subsīdijas un dotācijas

403 097

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

403 097

14.00.00

04.310

Latvijas Policijas akadēmija 
  Resursi izdevumu segšanai

1 942 522

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 677 362

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

265 160

  Izdevumi - kopā

1 975 369

  Uzturēšanas izdevumi

1 877 369

  Kārtējie izdevumi

1 455 769

  tai skaitā atalgojumi

612 926

  Subsīdijas un dotācijas

421 600

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

421 600

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

98 000

  kapitālie izdevumi

31 000

  investīcijas

67 000

  Fiskālā bilance

-32 847

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

32 847

15.00.00

04.110

Pirmsskolas bērnu iestādes 
  Resursi izdevumu segšanai

120 960

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

98 960

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

22 000

  Izdevumi - kopā

120 960

  Uzturēšanas izdevumi

120 960

  Kārtējie izdevumi

120 960

  tai skaitā atalgojumi

57 627

16.00.00

03.010

Starptautiskā sadarbība 
  Resursi izdevumu segšanai

55 741

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

55 741

  Izdevumi - kopā

55 741

  Uzturēšanas izdevumi

53 138

  Kārtējie izdevumi

53 138

  tai skaitā atalgojumi

17 368

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 603

  kapitālie izdevumi

2 603

17.00.00

06.130

Pensiju nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

942 888

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

942 888

  Izdevumi - kopā

942 888

  Uzturēšanas izdevumi

942 888

  Kārtējie izdevumi

13 350

  Subsīdijas un dotācijas

929 538

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

929 538

19.00.00

08.010

Dotācija sportam 
  Resursi izdevumu segšanai

77 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

77 000

  Izdevumi - kopā

77 000

  Uzturēšanas izdevumi

77 000

  Subsīdijas un dotācijas

77 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

77 000

20.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās 
  Resursi izdevumu segšanai

15 420

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 420

  Izdevumi - kopā

15 420

  Uzturēšanas izdevumi

15 420

  Subsīdijas un dotācijas

15 420

  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

15 420

21.00.00

03.110

Centralizētais materiālās stimulēšanas fonds 
  Resursi izdevumu segšanai

62 315

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

62 315

  Izdevumi - kopā

62 315

  Uzturēšanas izdevumi

62 315

  Kārtējie izdevumi

62 315

  tai skaitā atalgojumi

49 000

22.00.00

03.320

Sardzes pulks 
  Resursi izdevumu segšanai

2 039 697

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 035 197

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

4 500

  Izdevumi - kopā

2 039 697

  Uzturēšanas izdevumi

2 033 697

  Kārtējie izdevumi

2 033 697

  tai skaitā atalgojumi

658 333

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 000

  kapitālie izdevumi

6 000

23.00.00

06.240

Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs 
  Resursi izdevumu segšanai

74 740

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

69 740

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 000

  Izdevumi - kopā

74 740

  Uzturēšanas izdevumi

68 440

  Kārtējie izdevumi

68 440

  tai skaitā atalgojumi

22 680

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 300

  kapitālie izdevumi

6 300

24.00.00

03.110

Valsts robežas izbūve 
  Resursi izdevumu segšanai

3 880 705

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 388 145

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 960

  Ārvalstu finansu palīdzība

486 600

  Izdevumi - kopā

3 880 705

  Uzturēšanas izdevumi

145 905

  Kārtējie izdevumi

145 905

  tai skaitā atalgojumi

74 947

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 734 800

  kapitālie izdevumi

447 000

  investīcijas

3 287 800

25.00.00

03.110

Pabalstu izmaksa bēgļiem 
  Resursi izdevumu segšanai

2 100

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 100

  Izdevumi - kopā

2 100

  Uzturēšanas izdevumi

2 100

  Subsīdijas un dotācijas

2 100

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 100

    
  15. Izglītības un zinātnes ministrija 
  Resursi izdevumu segšanai

71 522 655

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

51 218 228

  Dotācija īpašiem mērķiem

325 000

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

17 856 259

  Ārvalstu finansu palīdzība

2 123 168

  Izdevumi - kopā

72 412 904

  Uzturēšanas izdevumi

67 139 395

  Kārtējie izdevumi

54 776 763

  tai skaitā atalgojumi

22 578 995

  Subsīdijas un dotācijas

12 362 632

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

1 615 765

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

5 844 847

  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 460 832

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

5 273 509

  kapitālie izdevumi

1 721 509

  investīcijas

3 552 000

  Fiskālā bilance

-890 249

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

890 249

01.00.00 Vispārējā izglītība 
  Resursi izdevumu segšanai

2 295 885

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 284 932

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

10 953

  Izdevumi - kopā

2 295 885

  Uzturēšanas izdevumi

1 938 574

  Kārtējie izdevumi

1 827 388

  tai skaitā atalgojumi

371 733

  Subsīdijas un dotācijas

111 186

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

111 186

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

357 311

  kapitālie izdevumi

257 311

  investīcijas

100 000

01.02.00

04.212

Internātskolas un sanatorijas tipa internātskolas 
  Resursi izdevumu segšanai

531 505

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

527 772

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 733

  Izdevumi - kopā

531 505

  Uzturēšanas izdevumi

428 505

  Kārtējie izdevumi

428 505

  tai skaitā atalgojumi

148 167

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

103 000

  kapitālie izdevumi

3 000

  investīcijas

100 000

01.03.00

04.214

Nepilngadīgo likumpārkāpēju mācīšanas un audzināšanas problēmas 
  Resursi izdevumu segšanai

753 778

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

746 558

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

7 220

  Izdevumi - kopā

753 778

  Uzturēšanas izdevumi

606 383

  Kārtējie izdevumi

606 383

  tai skaitā atalgojumi

191 574

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

147 395

  kapitālie izdevumi

147 395

01.04.00

04.632

Bērnu ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem integrācija vispārizglītojošajās skolās 
  Resursi izdevumu segšanai

35 061

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

35 061

  Izdevumi - kopā

35 061

  Uzturēšanas izdevumi

28 145

  Kārtējie izdevumi

28 145

  tai skaitā atalgojumi

12 680

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

6 916

  kapitālie izdevumi

6 916

01.05.00

04.641

Dotācija privātajām mācību iestādēm 
  Resursi izdevumu segšanai

47 719

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

47 719

  Izdevumi - kopā

47 719

  Uzturēšanas izdevumi

47 719

  Subsīdijas un dotācijas

47 719

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

47 719

01.09.00

04.620

Latgales programma 
  Resursi izdevumu segšanai

222 086

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

222 086

  Izdevumi - kopā

222 086

  Uzturēšanas izdevumi

122 086

  Kārtējie izdevumi

122 086

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

100 000

  Kapitālie izdevumi

100 000

01.10.00

04.632

Vispārējās izglītības centralizētie pasākumi 
  Resursi izdevumu segšanai

18 709

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18 709

  Izdevumi - kopā

18 709

  Uzturēšanas izdevumi

18 709

  Kārtējie izdevumi

18 709

  tai skaitā atalgojumi

6 812

01.11.00

04.423

Interešu izglītības pasākumi 
  Resursi izdevumu segšanai

45 435

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

45 435

  Izdevumi - kopā

45 435

  Uzturēšanas izdevumi

45 435

  Kārtējie izdevumi

45 435

  tai skaitā atalgojumi

12 500

01.13.00

04.211

Valsts ģimnāzijas 
  Resursi izdevumu segšanai

63 467

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

63 467

  Izdevumi - kopā

63 467

  Uzturēšanas izdevumi

63 467

  Subsīdijas un dotācijas

63 467

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

63 467

01.14.00

04.600

Mācību literatūras iegāde 
  Resursi izdevumu segšanai

578 125

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

578 125

  Izdevumi - kopā

578 125

  Uzturēšanas izdevumi

578 125

  Kārtējie izdevumi

578 125

02.00.00

04.000

Profesionālā izglītība 
  Resursi izdevumu segšanai

14 367 948

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 076 679

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 291 269

  Izdevumi - kopā

14 438 422

  Uzturēšanas izdevumi

13 958 885

  Kārtējie izdevumi

11 027 350

  tai skaitā atalgojumi

6 001 684

  Subsīdijas un dotācijas

2 931 535

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 931 535

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

479 537

  kapitālie izdevumi

331 537

  investīcijas

148 000

  Fiskālā bilance

-70 474

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

70 474

02.01.00

04.632

Pārējie izglītības pasākumi 
  Resursi izdevumu segšanai

68 931

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

68 931

  Izdevumi - kopā

68 931

  Uzturēšanas izdevumi

68 931

  Kārtējie izdevumi

68 931

  tai skaitā atalgojumi

22 066

02.03.00

04.510

Centralizētā grāmatvedība 
  Resursi izdevumu segšanai

73 243

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

68 083

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

5 160

  Izdevumi - kopā

73 243

  Uzturēšanas izdevumi

72 243

  Kārtējie izdevumi

72 243

  tai skaitā atalgojumi

40 433

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 000

  kapitālie izdevumi

1 000

02.04.00

04.220

Profesionālās izglītības mācību iestādes 
  Resursi izdevumu segšanai

14 225 774

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 939 665

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 286 109

  Izdevumi - kopā

14 296 248

  Uzturēšanas izdevumi

13 817 711

  Kārtējie izdevumi

10 886 176

  tai skaitā atalgojumi

5 939 185

  Subsīdijas un dotācijas

2 931 535

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 931 535

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

478 537

  kapitālie izdevumi

330 537

  investīcijas

148 000

  Fiskālā bilance

-70 474

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

70 474

03.00.00

04.000

Augstākā izglītība 
  Resursi izdevumu segšanai

31 218 982

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

16 913 603

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

13 772 380

  Ārvalstu finansu palīdzība

532 999

  Izdevumi - kopā

32 034 995

  Uzturēšanas izdevumi

30 518 495

  Kārtējie izdevumi

26 284 992

  tai skaitā atalgojumi

14 142 008

  Subsīdijas un dotācijas

4 233 503

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

691 317

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 647 202

  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 500

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 516 500

  kapitālie izdevumi

932 500

  investīcijas

584 000

  Fiskālā bilance

-816 013

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

816 013

03.01.00

04.310

Augstskolas 
  Resursi izdevumu segšanai

29 477 682

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 705 302

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

13 772 380

  Izdevumi - kopā

30 293 695

  Uzturēšanas izdevumi

28 785 959

  Kārtējie izdevumi

26 133 257

  tai skaitā atalgojumi

14 142 008

  Subsīdijas un dotācijas

2 652 702

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 647 202

  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

5 500

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 507 736

  kapitālie izdevumi

923 736

  investīcijas

584 000

  Fiskālā bilance

-816 013

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

816 013

03.03.00

04.641

Dotācija privātajām mācību iestādēm 
  Resursi izdevumu segšanai

641 317

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

198 817

  Ārvalstu finansu palīdzība

442 500

  Izdevumi - kopā

641 317

  Uzturēšanas izdevumi

641 317

  Subsīdijas un dotācijas

641 317

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

641 317

03.05.00

04.640

Dotācija speciālajam budžetam studējošo un studiju kreditēšanas administrēšanai 
  Resursi izdevumu segšanai

27 049

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

27 049

  Izdevumi - kopā

27 049

  Uzturēšanas izdevumi

27 049

  Subsīdijas un dotācijas

27 049

03.06.00

04.650

Dotācija speciālajam budžetam studiju un studējošo kredītu procentu starpības segšanai 
  Resursi izdevumu segšanai

862 435

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

862 435

  Izdevumi - kopā

862 435

  Uzturēšanas izdevumi

862 435

  Subsīdijas un dotācijas

862 435

03.07.00

04.000

Līdzdalība programmā “TEMPUS” 
  Resursi izdevumu segšanai

90 499

  Ārvalstu finansu palīdzība

90 499

  Izdevumi - kopā

90 499

  Uzturēšanas izdevumi

81 735

  Kārtējie izdevumi

81 735

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

8 764

  kapitālie izdevumi

8 764

03.08.00

04.641

Dotācija Vidzemes augstskolai 
  Resursi izdevumu segšanai

50 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 000

  Izdevumi - kopā

50 000

  Uzturēšanas izdevumi

50 000

  Subsīdijas un dotācijas

50 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

50 000

03.10.00

04.310

Jūras akadēmijas parādu nomaksa 
  Resursi izdevumu segšanai

70 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

70 000

  Izdevumi - kopā

70 000

  Uzturēšanas izdevumi

70 000

  Kārtējie izdevumi

70 000

04.00.00

04.000

Pirmsskolas izglītība 
  Resursi izdevumu segšanai

35 867

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

35 867

  Izdevumi - kopā

35 867

  Uzturēšanas izdevumi

35 867

  Kārtējie izdevumi

35 867

  tai skaitā atalgojumi

12 838

04.02.00

04.632

Metodiskais darbs 
  Resursi izdevumu segšanai

35 867

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

35 867

  Izdevumi - kopā

35 867

  Uzturēšanas izdevumi

35 867

  Kārtējie izdevumi

35 867

  tai skaitā atalgojumi

12 838

05.00.00 Zinātne 
  Resursi izdevumu segšanai

10 135 464

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 935 215

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 527 000

  Ārvalstu finansu palīdzība

673 249

  Izdevumi - kopā

10 135 464

  Uzturēšanas izdevumi

10 034 215

  Kārtējie izdevumi

9 012 015

  Subsīdijas un dotācijas

1 022 200

  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

373 200

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

101 249

  kapitālie izdevumi

24 249

  investīcijas

77 000

05.01.00

01.310

Zinātniskās darbības nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

7 638 054

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 161 054

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 477 000

  Izdevumi - kopā

7 638 054

  Uzturēšanas izdevumi

7 561 054

  Kārtējie izdevumi

7 561 054

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

77 000

  investīcijas

77 000

05.05.00

01.320

Tirgus pieprasītie pētījumi 
  Resursi izdevumu segšanai

905 630

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

855 630

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

50 000

  Izdevumi - kopā

905 630

  Uzturēšanas izdevumi

905 630

  Kārtējie izdevumi

905 630

05.06.00

01.330

Valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi 
  Resursi izdevumu segšanai

529 571

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

529 571

  Izdevumi - kopā

529 571

  Uzturēšanas izdevumi

529 571

  Kārtējie izdevumi

529 571

05.08.00

01.133

Dalība Eiropas Savienības 5.ietvara programmās 
  Resursi izdevumu segšanai

1 062 209

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

388 960

  Ārvalstu finansu palīdzība

673 249

  Izdevumi - kopā

1 062 209

  Uzturēšanas izdevumi

1 037 960

  Kārtējie izdevumi

15 760

  Subsīdijas un dotācijas

1 022 200

  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

373 200

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

24 249

  kapitālie izdevumi

24 249

06.00.00

04.000

Nozares vadība 
  Resursi izdevumu segšanai

1 564 636

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 438 035

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

126 601

  Izdevumi - kopā

1 564 636

  Uzturēšanas izdevumi

1 480 156

  Kārtējie izdevumi

1 480 156

  tai skaitā atalgojumi

770 280

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

84 480

  kapitālie izdevumi

16 480

  investīcijas

68 000

06.01.00

04.010

Pedagogu izglītības atbalsta centrs 
  Resursi izdevumu segšanai

92 186

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

83 701

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

8 485

  Izdevumi - kopā

92 186

  Uzturēšanas izdevumi

90 606

  Kārtējie izdevumi

90 606

  tai skaitā atalgojumi

55 041

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

1 580

  kapitālie izdevumi

1 580

06.02.00

04.010

Izglītības valsts inspekcija 
  Resursi izdevumu segšanai

184 462

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

184 462

  Izdevumi - kopā

184 462

  Uzturēšanas izdevumi

184 462

  Kārtējie izdevumi

184 462

  tai skaitā atalgojumi

108 306

06.03.00

04.010

Izglītības satura un eksaminācijas centrs 
  Resursi izdevumu segšanai

122 952

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

122 952

  Izdevumi - kopā

122 952

  Uzturēšanas izdevumi

119 552

  Kārtējie izdevumi

119 552

  tai skaitā atalgojumi

80 085

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 400

  kapitālie izdevumi

3 400

06.04.00

04.010

Profesionālās izglītības centrs 
  Resursi izdevumu segšanai

75 344

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

75 344

  Izdevumi - kopā

75 344

  Uzturēšanas izdevumi

75 344

  Kārtējie izdevumi

75 344

  tai skaitā atalgojumi

40 945

06.05.00

04.410

Valsts bērnu tiesību aizsardzības centrs 
  Resursi izdevumu segšanai

108 905

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

108 905

  Izdevumi - kopā

108 905

  Uzturēšanas izdevumi

106 905

  Kārtējie izdevumi

106 905

  tai skaitā atalgojumi

38 674

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

  kapitālie izdevumi

2 000

06.06.00

04.510

Centralizētā grāmatvedība 
  Resursi izdevumu segšanai

34 876

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

31 876

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 000

  Izdevumi - kopā

34 876

  Uzturēšanas izdevumi

32 876

  Kārtējie izdevumi

32 876

  tai skaitā atalgojumi

15 160

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

  kapitālie izdevumi

2 000

06.07.00

04.632

Integrācija Eiropā 
  Resursi izdevumu segšanai

48 203

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

48 203

  Izdevumi - kopā

48 203

  Uzturēšanas izdevumi

48 203

  Kārtējie izdevumi

48 203

  tai skaitā atalgojumi

5 308

06.08.00

04.010

Centrālais aparāts 
  Resursi izdevumu segšanai

879 853

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

764 737

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

115 116

  Izdevumi - kopā

879 853

  Uzturēšanas izdevumi

804 353

  Kārtējie izdevumi

804 353

  tai skaitā atalgojumi

410 111

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

75 500

  kapitālie izdevumi

7 500

  investīcijas

68 000

06.12.00

04.010

Naudas prēmijas izciliem izglītības un zinātnes darbiniekiem 
  Resursi izdevumu segšanai

5 655

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 655

  Izdevumi - kopā

5 655

  Uzturēšanas izdevumi

5 655

  Kārtējie izdevumi

5 655

  tai skaitā atalgojumi

4 450

06.13.00

04.010

Balvas par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs 
  Resursi izdevumu segšanai

12 200

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 200

  Izdevumi - kopā

12 200

  Uzturēšanas izdevumi

12 200

  Kārtējie izdevumi

12 200

  tai skaitā atalgojumi

12 200

07.00.00 Papildizglītība un jaunatnes lietas 
  Resursi izdevumu segšanai

1 057 636

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 055 013

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 623

  Izdevumi - kopā

1 057 834

  Uzturēšanas izdevumi

1 043 252

  Kārtējie izdevumi

752 342

  tai skaitā atalgojumi

252 675

  Subsīdijas un dotācijas

290 910

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

24 800

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

266 110

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

14 582

  kapitālie izdevumi

14 582

  Fiskālā bilance

-198

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

198

07.01.00

04.410

Kursu pasākumi 
  Resursi izdevumu segšanai

103 729

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

103 729

  Izdevumi - kopā

103 729

  Uzturēšanas izdevumi

103 729

  Kārtējie izdevumi

103 729

  tai skaitā atalgojumi

47 450

07.02.00

04.410

Skolotāju tālākizglītības fonds 
  Resursi izdevumu segšanai

267 210

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

267 210

  Izdevumi - kopā

267 210

  Uzturēšanas izdevumi

267 210

  Kārtējie izdevumi

1 100

  Subsīdijas un dotācijas

266 110

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

266 110

07.03.00

04.423

Interešu izglītības iestādes 
  Resursi izdevumu segšanai

35 480

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

33 357

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

2 123

  Izdevumi - kopā

35 480

  Uzturēšanas izdevumi

35 480

  Kārtējie izdevumi

35 480

  tai skaitā atalgojumi

14 607

07.04.00

04.423

Interešu izglītības pasākumi 
  Resursi izdevumu segšanai

77 823

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

77 823

  Izdevumi - kopā

77 823

  Uzturēšanas izdevumi

77 823

  Kārtējie izdevumi

77 823

  tai skaitā atalgojumi

18 098

07.05.00

04.631

Metodiskās iestādes 
  Resursi izdevumu segšanai

153 554

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

153 054

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

500

  Izdevumi - kopā

153 752

  Uzturēšanas izdevumi

150 554

  Kārtējie izdevumi

150 554

  tai skaitā atalgojumi

81 920

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 198

  kapitālie izdevumi

3 198

  Fiskālā bilance

-198

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

198

07.06.00

04.632

Pārējie izglītības pasākumi 
  Resursi izdevumu segšanai

21 705

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

21 705

  Izdevumi - kopā

21 705

  Uzturēšanas izdevumi

21 705

  Kārtējie izdevumi

21 705

  tai skaitā atalgojumi

4 381

07.07.00

04.642

Dotācija laikrakstiem 
  Resursi izdevumu segšanai

20 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

20 000

  Izdevumi - kopā

20 000

  Uzturēšanas izdevumi

20 000

  Subsīdijas un dotācijas

20 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

20 000

07.08.00

04.632

Atestācijas organizācija 
  Resursi izdevumu segšanai

24 235

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

24 235

  Izdevumi - kopā

24 235

  Uzturēšanas izdevumi

24 235

  Kārtējie izdevumi

24 235

  tai skaitā atalgojumi

11 393

07.09.00

04.632

Jaunatnes politikas valsts programma 
  Resursi izdevumu segšanai

349 100

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

349 100

  Izdevumi - kopā

349 100

  Uzturēšanas izdevumi

337 716

  Kārtējie izdevumi

337 716

  tai skaitā atalgojumi

74 826

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

11 384

  kapitālie izdevumi

11 384

07.10.00

04.642

Dotācija laikrakstam “Izglītība un Kultūra” 
  Resursi izdevumu segšanai

4 800

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 800

  Izdevumi - kopā

4 800

  Uzturēšanas izdevumi

4 800

  Subsīdijas un dotācijas

4 800

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

4 800

09.00.00 Sports 
  Resursi izdevumu segšanai

5 236 909

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 111 476

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

125 433

  Izdevumi - kopā

5 240 473

  Uzturēšanas izdevumi

5 111 873

  Kārtējie izdevumi

2 421 707

  tai skaitā atalgojumi

871 806

  Subsīdijas un dotācijas

2 690 166

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

787 462

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

128 600

  kapitālie izdevumi

128 600

  Fiskālā bilance

-3 564

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 564

09.01.00

08.010

Sporta pārvalde 
  Resursi izdevumu segšanai

112 443

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

83 909

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

28 534

  Izdevumi - kopā

112 653

  Uzturēšanas izdevumi

110 653

  Kārtējie izdevumi

110 653

  tai skaitā atalgojumi

55 173

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

  kapitālie izdevumi

2 000

  Fiskālā bilance

-210

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

210

09.02.00

08.110

Sportistu sagatavošanas centri 
  Resursi izdevumu segšanai

368 234

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

368 234

  Izdevumi - kopā

368 234

  Uzturēšanas izdevumi

366 234

  Kārtējie izdevumi

340 943

  tai skaitā atalgojumi

140 864

  Subsīdijas un dotācijas

25 291

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

25 291

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000

  kapitālie izdevumi

2 000

09.03.00

04.422

Nacionālās sporta skolas 
  Resursi izdevumu segšanai

505 095

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

438 296

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

66 799

  Izdevumi - kopā

507 997

  Uzturēšanas izdevumi

505 097

  Kārtējie izdevumi

505 097

  tai skaitā atalgojumi

263 799

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 900

  kapitālie izdevumi

2 900

  Fiskālā bilance

-2 902

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

2 902

09.04.00

08.130

Sporta būves 
  Resursi izdevumu segšanai

352 704

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

352 704

  Izdevumi - kopā

352 704

  Uzturēšanas izdevumi

352 704

  Subsīdijas un dotācijas

352 704

09.05.00

08.120

Nacionālās sporta federācijas 
  Resursi izdevumu segšanai

272 524

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

272 524

  Izdevumi - kopā

272 524

  Uzturēšanas izdevumi

272 524

  Kārtējie izdevumi

272 524

  tai skaitā atalgojumi

95 534

09.06.00

08.140

Centralizētā grāmatvedība 
  Resursi izdevumu segšanai

7 467

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 467

  Izdevumi - kopā

7 467

  Uzturēšanas izdevumi

7 467

  Kārtējie izdevumi

7 467

  tai skaitā atalgojumi

5 733

09.07.00

08.120

Sporta pasākumi 
  Resursi izdevumu segšanai

428 437

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

428 437

  Izdevumi - kopā

428 570

  Uzturēšanas izdevumi

418 570

  Kārtējie izdevumi

418 570

  tai skaitā atalgojumi

33 680

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 000

  kapitālie izdevumi

10 000

  Fiskālā bilance

-133

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

133

09.08.00

08.120

Balvas par izciliem sasniegumiem sportā 
  Resursi izdevumu segšanai

762 171

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

762 171

  Izdevumi - kopā

762 171

  Uzturēšanas izdevumi

762 171

  Subsīdijas un dotācijas

762 171

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

762 171

09.09.00

08.150

Jaunatnes sporta programma 
  Resursi izdevumu segšanai

85 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

85 000

  Izdevumi - kopā

85 000

  Uzturēšanas izdevumi

35 000

  Kārtējie izdevumi

35 000

  tai skaitā atalgojumi

5 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

50 000

  kapitālie izdevumi

50 000

09.10.00

04.212

Murjāņu sporta ģimnāzija 
  Resursi izdevumu segšanai

589 214

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

572 214

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

17 000

  Izdevumi - kopā

589 390

  Uzturēšanas izdevumi

531 690

  Kārtējie izdevumi

531 690

  tai skaitā atalgojumi

195 774

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

57 700

  kapitālie izdevumi

57 700

  Fiskālā bilance

-176

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

176

09.11.00

04.423

Latvijas jaunatnes sporta centrs 
  Resursi izdevumu segšanai

148 036

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

136 236

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

11 800

  Izdevumi - kopā

148 036

  Uzturēšanas izdevumi

144 036

  Kārtējie izdevumi

144 036

  tai skaitā atalgojumi

64 017

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

4 000

  kapitālie izdevumi

4 000

09.12.00

08.220

Latvijas sporta muzejs 
  Resursi izdevumu segšanai

25 584

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

24 284

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 300

  Izdevumi - kopā

25 727

  Uzturēšanas izdevumi

25 727

  Kārtējie izdevumi

25 727

  tai skaitā atalgojumi

12 232

  Fiskālā bilance

-143

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

143

09.13.00

08.100

Dotācija speciālajam budžetam - augstas klases sasniegumu sportam 
  Resursi izdevumu segšanai

1 550 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 550 000

  Izdevumi - kopā

1 550 000

  Uzturēšanas izdevumi

1 550 000

  Subsīdijas un dotācijas

1 550 000

09.14.00

08.130

Siguldas kamaniņu trasei - pievienotās vērtības nodokļa parādu nomaksai 
  Resursi izdevumu segšanai

30 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30 000

  Izdevumi - kopā

30 000

  Uzturēšanas izdevumi

30 000

  Kārtējie izdevumi

30 000

11.00.00

04.320

Augstākās izglītības padome 
  Resursi izdevumu segšanai

61 386

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

61 386

  Izdevumi - kopā

61 386

  Uzturēšanas izdevumi

61 386

  Kārtējie izdevumi

61 386

  tai skaitā atalgojumi

25 824

13.00.00 Sadarbības nodrošināšana ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām 
  Resursi izdevumu segšanai

1 801 481

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 189 061

  Ārvalstu finansu palīdzība

612 420

  Izdevumi - kopā

1 801 481

  Uzturēšanas izdevumi

1 800 681

  Kārtējie izdevumi

718 549

  tai skaitā atalgojumi

20 692

  Subsīdijas un dotācijas

1 082 132

  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 082 132

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

800

  kapitālie izdevumi

800

13.01.00

04.630

Nozares pārziņā esošo starptautisko līgumu nosacījumu izpilde 
  Resursi izdevumu segšanai

56 950

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

56 950

  Izdevumi - kopā

56 950

  Uzturēšanas izdevumi

56 950

  Kārtējie izdevumi

56 950

  tai skaitā atalgojumi

5 350

13.02.00

01.132

Latvijas atašeja Eiropas Savienībā (Briselē) darbības nodrošināšana 
  Resursi izdevumu segšanai

39 709

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

39 709

  Izdevumi - kopā

39 709

  Uzturēšanas izdevumi

38 909

  Kārtējie izdevumi

38 909

  tai skaitā atalgojumi

15 342

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

800

  kapitālie izdevumi

800

13.03.00

04.632

Līdzdalība Eiropas Savienības programmās “Leonardo da Vinci”, “Socrates”, “Youth for Europe” 
  Resursi izdevumu segšanai

1 704 822

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 092 402

  Ārvalstu finansu palīdzība

612 420

  Izdevumi - kopā

1 704 822

  Uzturēšanas izdevumi

1 704 822

  Kārtējie izdevumi

622 690

  Subsīdijas un dotācijas

1 082 132

  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

1 082 132

14.00.00

04.632

Izglītības sistēmas informatizācija 
  Resursi izdevumu segšanai

2 458 878

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 458 878

  Izdevumi - kopā

2 458 878

  Uzturēšanas izdevumi

458 878

  Kārtējie izdevumi

458 878

  tai skaitā atalgojumi

2 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 000 000

  investīcijas

2 000 000

15.00.00

04.520

Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumi 
  Resursi izdevumu segšanai

3 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 000

  Izdevumi - kopā

3 000

  Uzturēšanas izdevumi

3 000

  Kārtējie izdevumi

3 000

17.00.00

04.632

Bērnu tiesību aizsardzības valsts programma 
  Resursi izdevumu segšanai

105 090

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

105 090

  Izdevumi - kopā

105 090

  Uzturēšanas izdevumi

102 590

  Kārtējie izdevumi

102 590

  tai skaitā atalgojumi

30 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 500

  kapitālie izdevumi

2 500

18.00.00 Vispārējās izglītības saturs 
  Resursi izdevumu segšanai

298 993

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

298 993

  Izdevumi - kopā

298 993

  Uzturēšanas izdevumi

288 993

  Kārtējie izdevumi

288 993

  tai skaitā atalgojumi

77 455

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 000

  kapitālie izdevumi

10 000

18.01.00

04.632

Izglītības satura reforma 
  Resursi izdevumu segšanai

56 008

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

56 008

  Izdevumi - kopā

56 008

  Uzturēšanas izdevumi

56 008

  Kārtējie izdevumi

56 008

  tai skaitā atalgojumi

22 955

18.02.00

04.632

Izglītības kvalitātes kontrole 
  Resursi izdevumu segšanai

169 951

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

169 951

  Izdevumi - kopā

169 951

  Uzturēšanas izdevumi

159 951

  Kārtējie izdevumi

159 951

  tai skaitā atalgojumi

54 500

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

10 000

  kapitālie izdevumi

10 000

18.03.00

04.632

Mācību literatūras izdošana 
  Resursi izdevumu segšanai

73 034

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

73 034

  Izdevumi - kopā

73 034

  Uzturēšanas izdevumi

73 034

  Kārtējie izdevumi

73 034

19.00.00

04.099

Investīcijas izglītības infrastruktūras attīstībai 
  Resursi izdevumu segšanai

575 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

250 000

  Dotācija īpašiem mērķiem

325 000

  Izdevumi - kopā

575 000

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

575 000

  investīcijas

575 000

20.00.00

04.000

Atbalsts Latviešu valodas apguves valsts programmai 
  Resursi izdevumu segšanai

245 500

  Ārvalstu finansu palīdzība

245 500

  Izdevumi - kopā

245 500

  Uzturēšanas izdevumi

245 500

  Kārtējie izdevumi

245 500

22.00.00

04.000

Dotācija Latvijas Ārpolitikas institūtam 
  Resursi izdevumu segšanai

1 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 000

  Izdevumi - kopā

1 000

  Uzturēšanas izdevumi

1 000

  Subsīdijas un dotācijas

1 000

  

tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem

1 000

23.00.00

04.000

Ārvalstu finansēto projektu ieviešanas tehniskā uzraudzība 
  Resursi izdevumu segšanai

59 000

  Ārvalstu finansu palīdzība

59 000

  Izdevumi - kopā

59 000

  Uzturēšanas izdevumi

56 050

  Kārtējie izdevumi

56 050

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 950

  kapitālie izdevumi

2 950

    
  16. Zemkopības ministrija 
  Resursi izdevumu segšanai

59 587 858

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

49 639 489

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

8 595 669

  Ārvalstu finansu palīdzība

1 352 700

  Izdevumi - kopā

59 750 500

  Uzturēšanas izdevumi

55 777 147

  Kārtējie izdevumi

33 350 548

  tai skaitā atalgojumi

15 312 966

  tai skaitā aizņēmuma atmaksa

47 558

  Maksājumi par aizņēmumiem un kredītiem

35 041

  Subsīdijas un dotācijas

22 391 558

  tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem

2 116 052

  tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās

192 510

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

3 973 353

  kapitālie izdevumi

2 136 353

  investīcijas

1 837 000

  Fiskālā bilance

-162 642

  Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) Mežsaimniecības attīstības fondā

162 642

  Plānotie pamatbudžeta kopējos ieņēmumos iemaksājamie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem

250 000

01.00.00

10.160

Valsts atbalsts Eiropas Savienības kvalitātes prasībām atbilstošas produkcijas ražošanai 
  Resursi izdevumu segšanai

19 927 216

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

19 927 216

  Izdevumi - kopā

19 927 216

  Uzturēšanas izdevumi

19 927 216

  Subsīdijas un dotācijas

19 927 216

02.00.00

10.000

Lauksaimniecība 
  Resursi izdevumu segšanai

5 809 467

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 484 768

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

1 001 920

  Ārvalstu finansu palīdzība

322 779

  Izdevumi - kopā

5 809 467

  Uzturēšanas izdevumi

4 996 075

  Kārtējie izdevumi

4 981 025

  tai skaitā atalgojumi

2 211 039

  Subsīdijas un dotācijas

15 050

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

813 392

  kapitālie izdevumi

288 392

  investīcijas

525 000

02.01.00

10.130

Pasākumi augsnes auglības uzlabošanai 
  Resursi izdevumu segšanai

1 384 570

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 381 030

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

3 540

  Izdevumi - kopā

1 384 570

  Uzturēšanas izdevumi

1 020 570

  Kārtējie izdevumi

1 020 570

  tai skaitā atalgojumi

345 971

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

364 000

  kapitālie izdevumi

14 000

  investīcijas

350 000

02.03.00

10.110

Kontroles, uzraudzības un sertifikācijas dienesti 
  Resursi izdevumu segšanai

4 085 244

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 858 364

  Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi

998 380

  Ārvalstu finansu palīdzība

228 500

  Izdevumi - kopā

4 085 244

  Uzturēšanas izdevumi

3 786 302

  Kārtējie izdevumi

3 786 302

  tai skaitā atalgojumi

1 839 412

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

298 942

  kapitālie izdevumi

253 942

  investīcijas

45 000

02.04.00

10.110

Lauksaimniecības tirgus intervences aģentūra 
  Resursi izdevumu segšanai

34 297

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

34 297

  Izdevumi - kopā

34 297

  Uzturēšanas izdevumi

34 297

  Kārtējie izdevumi

34 297

  tai skaitā atalgojumi

19 896

02.06.00

10.400

Pārējie lauksaimniecības pasākumi, konkursi, izstādes 
  Resursi izdevumu segšanai

45 000

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

45 000

  Izdevumi - kopā

45 000

  Uzturēšanas izdevumi

45 000

  Kārtējie izdevumi

31 000

  Subsīdijas un dotācijas

14 000

02.07.00

10.400

Pasākumi integrācijai Eiropas Savienībā 
  Resursi izdevumu segšanai

126 856

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

32 577

  Ārvalstu finansu palīdzība

94 279

  Izdevumi - kopā

126 856

  Uzturēšanas izdevumi

108 856

  Kārtējie izdevumi

108 856

  tai skaitā atalgojumi

5 760

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

18 000

  kapitālie izdevumi

18 000

02.08.00

10.170

Daļēja kompensācija bijušajiem īpašniekiem par valsts vajadzībām atsavināto zemi 
  Resursi izdevumu segšanai

2 450

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 450

  Izdevumi - kopā

2 450

  Izdevumi kapitālieguldījumiem

2 450

  kapitālie izdevumi

2 450

02.09.00

10.140

Ilgtermiņa kredītu dzēšana 
  Resursi izdevumu segšanai

1 050

  Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 050

  Izdevumi - kopā

1 050

  Uzturēšanas izdevumi

1 050

  Subsīdijas un dotācijas

1 050

02.11.00