Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 21.04.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Smiltenes novada domes 2020. gada 30. septembra saistošos noteikumus "Par sabiedrisko kārtību Smiltenes novadā".
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 15/10

Smiltenē 2010. gada 29. jūlijā
Par kārtību Grundzāles pagasta bērnu rotaļu – sporta laukuma teritorijā
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2010. gada 29. jūlija lēmumu (prot. Nr. 9, 6. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi "Par kārtību Grundzāles pagasta Bērnu rotaļu – sporta laukuma teritorijā" (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir saistoši visām personām, kuras apmeklē Grundzāles Bērnu rotaļu – sporta laukumu.

2. Grundzāles Bērnu rotaļu – sporta laukums (turpmāk tekstā – Teritorija), kas atrodas Tilta ielā 6, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, ir Smiltenes novada pašvaldības īpašums. Teritorijā atsevišķi ir atdalīts Bērnu rotaļu – sporta laukums un skrituļošanas rampa.

3. Teritorijas īpašuma sastāvā ietilpst žogs, aprīkojums, to elementi un skrituļošanas rampa.

4. Teritorija izveidota un ierīkota Grundzāles pagasta iedzīvotāju, tā viesu aktīvai un pasīvai atpūtai ar prioritāti bērnu un pusaudžu veselības, fiziskās un garīgās attīstības nostiprināšanai.

5. Teritorijas apmeklēšana un izmantošana ir bezmaksas.

6. Par kārtību Teritorijā atbild tās apmeklētāji.

II. Kārtības nosacījumi

7. Bērnu rotaļu – sporta laukums brīvi pieejams apmeklētājiem katru dienu no 1. aprīļa līdz 30. septembrim no plkst. 9.00 līdz 21.00. Pārējā laikā Bērnu rotaļu – sporta laukumā nepiederošām personām atrašanās nav atļauta.

8. Teritorijā aizliegts:

8.1. ienest un lietot alkoholiskos dzērienus un citas apreibinošas vielas, kā arī dzērienus stikla pudelēs;

8.2. smēķēt;

8.3. piegružot to un tai pieguļošās teritorijas ar sadzīves atkritumiem;

8.4. lietot necenzētus vārdus un fiziski ietekmēt vienam otru;

8.5. ievest dzīvniekus;

8.6. braukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem;

8.7. lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt aprīkojumu un tur izvietotos elementus, patvarīgi izvietot informācijas nesējus;

8.8. patvaļīgi pārvietot Teritorijā esošos elementus;

8.9. atrasties bērniem līdz 7 gadu vecumam bez vecāku vai to likumisko pārstāvju uzraudzības.

9. Nožogotajā Bērnu rotaļu – sporta laukumā aizliegts:

9.1. izmantot elementus personām, kas vecākas par 12 gadiem;

9.2. braukt ar velosipēdiem.

10. Skrituļošanas rampu aizliegts:

10.1. izmantot bez ķiveres un roku, kāju aizsargiem;

10.2. izmantot ar tam nepiemērotu inventāru;

10.3. izmantot ar velosipēdiem, izņemot speciāli sagatavotus velosipēdus.

11. Teritorijas apmeklētāju pienākumi:

11.1. ievērot Bērnu rotaļu – sporta laukuma apmeklēšanas laiku;

11.2. ievērot Bērnu rotaļu – sporta laukuma aprīkojuma izmantošanu un lietošanu atbilstoši izgatavotāju tehniskajiem nosacījumiem;

11.3. vērsties pret jebkuriem Teritorijas kārtības noteikumu pārkāpumiem, cenšoties tos novērst vai pārtraukt, vajadzības gadījumā informējot Teritorijas uzraugu vai policiju;

11.4. atturēties no jebkādas darbības vai rīcības, ja tā traucē, rada neērtības citiem apmeklētājiem un izraisa pamatotus iebildumus;

11.5. respektēt Teritorijas uzrauga norādījumus par kārtības ievērošanu Teritorijā, kā arī pakļauties viņa pamatotajām prasībām.

12. Par nepilngadīgu personu – apmeklētāju atrašanos Teritorijā, drošību un Noteikumu ievērošanu Teritorijā atbild bērnu vecāki vai bērnu pārstāvji, vai pašas nepilngadīgās personas, sasniedzot 14 gadu vecumu.

III. Atbildība par noteikumu ievērošanu un kontroli

13. Noteikumos noteiktās kārtības ievērošanu un kontroli Teritorijā veic Grundzāles pagasta pārvaldes darbinieks.

14. Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par šajos Noteikumos paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem ir pilnvarotas Valsts policijas amatpersonas, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs, viņa vietnieks, deputāti, izpilddirektors, tehniskais direktors, pašvaldības pakļautībā esošo iestāžu vadītāji un Smiltenes novada Pašvaldības policijas amatpersonas.

(Smiltenes novada domes 30.09.2011. saistošo noteikumu Nr. 13/11 redakcijā)

14.1 Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas, pieņemt lēmumus un uzlikt šajos Noteikumos paredzētos administratīvos sodus ir pilnvarota Smiltenes novada domes Administratīvā komisija.

(Smiltenes novada domes 30.09.2011. saistošo noteikumu Nr. 13/11 redakcijā)

14.2 Kontroli par šo Noteikumu izpildi ir tiesīgas veikt Valsts policijas amatpersonas, Smiltenes novada domes amatpersonas, uzrādot amata apliecību, un Smiltenes novada Pašvaldības policijas amatpersonas.

(Smiltenes novada domes 30.09.2011. saistošo noteikumu Nr. 13/11 redakcijā)

15. Par Noteikumu 8., 9. un 10. punkta neievērošanu vainīgās personas saucamas pie administratīvas atbildības normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un tās var tikt sodītas ar brīdinājumu vai naudas sodu līdz 350,00 euro vai audzinoša rakstura piespiedu līdzekli bērniem.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 15/13)

IV. Noslēguma jautājumi

16. Noteikumi publicējami pašvaldības bezmaksas izdevumā "Smiltenes Novada Domes Vēstis", un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis
01.01.2014