Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā

Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā (Latvijas Vēstnesis, 2017, 36. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "banka" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdu "kredītiestāde" (attiecīgā skaitlī un locījumā).

2. 1. pantā:

aizstāt 4. punkta "a" apakšpunktā vārdus "atbilstoši pasūtītāja prasībām" ar vārdiem "atbilstoši sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja prasībām, kurām ir izšķiroša ietekme uz būves veidu vai projektu";

izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6) dinamiskā iepirkumu sistēma - bieži lietojamiem un tirgū plaši pieejamiem būvdarbiem, pakalpojumiem un piegādēm izmantots pilnīgi elektronizēts process, kas ir ierobežots laikā un atklāts visiem piegādātājiem, kuri atbilst kandidātu atlases prasībām;";

papildināt pantu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"61elektroniskais rēķins - rēķins, kas izsniegts, nosūtīts un saņemts strukturētā elektroniskā formā, kura ļauj to automātiski un elektroniski apstrādāt;";

izslēgt 11. punktā vārdus "vai iegūst metu";

papildināt 14. punktu pēc vārdiem "sarunu procedūrā, nepublicējot dalības uzaicinājumu" ar vārdiem "sarunu procedūrā, publicējot dalības uzaicinājumu";

aizstāt 24. punktā vārdus "tīmekļvietne vai valsts informācijas sistēma" ar vārdiem "vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā".

3. Aizstāt 9. panta ceturtās daļas ievaddaļā skaitļus un vārdus "1., 2. un 3. punktu" ar skaitļiem un vārdiem "1., 2. vai 3. punktu".

4. Papildināt 10. panta pirmās daļas 13. punktu pēc skaitļa "75251110-4" ar skaitli "75251120-7".

5. 13. pantā:

papildināt piekto daļu pēc skaitļiem "17., 19., 23." ar skaitļiem "24., 25.", pēc skaitļa un vārdiem "43. panta pirmajā un otrajā daļā" - ar skaitli un vārdu "44. pantā" un pēc skaitļa un vārdiem "45. panta pirmajā, trešajā un ceturtajā daļā" - ar skaitli "55.";

papildināt septītās daļas 1. punktu pēc vārdiem "nav iesniegti piedāvājumi" ar vārdiem "vai pieteikumi".

6. 14. pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Paredzamo līgumcenu nosaka, pirms iesniedz publicēšanai šā likuma 33. panta pirmajā daļā, 34. panta pirmajā daļā vai 36. panta ceturtajā daļā minēto paziņojumu vai, ja šāda paziņojuma iesniegšana publicēšanai nav nepieciešama, pirms iepirkuma vai iepirkuma procedūras uzsākšanas."

7. Papildināt 15. pantu pēc skaitļiem un vārdiem "66. panta piektās daļas 1. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "72. panta otrās daļas 3. punktā" un pēc skaitļa un vārdiem "78. panta pirmās daļas" - ar skaitli "2.".

8. Izteikt 16. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja paredzamā iepirkuma līguma priekšmets to pieļauj, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noteiktām personu grupām paredzētu pasākumu ietvaros ir tiesīgs rezervēt iespēju piedalīties iepirkuma procedūrās tikai tiem kandidātiem vai pretendentiem, kuriem vairāk nekā 30 procentu no vidējā nodarbināto darbinieku skaita gadā ir personas ar invaliditāti."

9. Izslēgt 17. panta trešo daļu.

10. Izteikt 18. panta nosaukumu šādā redakcijā:

"18. pants. Nosacījumi attiecībā uz Pasaules Tirdzniecības organizācijas Nolīgumu par valsts iepirkumu un citiem starptautiskajiem līgumiem".

11. Papildināt 22. panta ceturto daļu pēc vārda "termiņu" ar vārdiem "pieteikumu vai".

12. Izteikt 24. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja marķējums atbilst šā panta pirmās daļas 2., 3., 4. un 5. punkta nosacījumiem, bet tajā ietverta informācija arī par prasībām, kas nav saistītas ar iepirkuma līguma priekšmetu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neprasa atbilstību visām marķējuma prasībām, bet atsaucas uz attiecīgā marķējuma detalizēto specifikāciju vai tās daļām, kuras ir saistītas ar iepirkuma līguma priekšmetu un ir piemērotas tam, lai noteiktu iepirkuma līguma priekšmetu raksturojošās pazīmes."

13. Izteikt 26. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iepirkuma procedūras dokumentos nosaka minimālās prasības variantiem un specifiskās prasības variantu iesniegšanai, norādot, vai variantus var iesniegt tikai tad, ja ir iesniegts arī piedāvājums."

14. 27. pantā:

aizstāt piektās daļas ievaddaļā vārdu "sestajā" ar vārdu "septītajā";

aizstāt piektās daļas 2. punktā vārdus "pēc iepirkuma līguma" ar vārdiem "pirms iepirkuma līguma";

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Ja iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā ir noteikts, ka pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, iesniedz līguma nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas, attiecībā uz šo personu piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad tā iesniedz šādu līguma nodrošinājumu."

15. Aizstāt 30. panta otrajā daļā skaitļus un vārdus "1., 2. un 3. punktā minētā saistība" ar skaitļiem un vārdiem "1., 2. vai 3. punktā minētā saistība".

16. Izteikt 34. pantu šādā redakcijā:

"34. pants. Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kurš vēlas organizēt iepirkumu šā likuma 13. panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā, publicē paziņojumu par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieteikumu iesniegšanas termiņu noteic ne īsāku par piecām darbdienām no dienas, kad paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs piedāvājumu iesniegšanas termiņu noteic ne īsāku par piecām darbdienām no dienas, kad paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē vai kad izraudzītajiem kandidātiem nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumu, ja ir paredzēta kandidātu atlase.

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 10 darbdienu laikā pēc publiska pakalpojuma līguma noslēgšanas vai lēmuma par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu pieņemšanas iesniedz publicēšanai paziņojumu par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem.

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs nepublicēt šā panta pirmajā daļā minēto paziņojumu, ja iepirkums atbilst kādam no šā likuma 13. panta septītajā daļā minētajiem gadījumiem."

17. Aizstāt 36. panta trešajā daļā vārdus un skaitli "ne agrāk kā 12 mēnešus" ar vārdiem un skaitļiem "ne vēlāk kā 35 dienas un ne agrāk kā 12 mēnešus".

18. 37. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus kandidātus par pieņemto lēmumu attiecībā uz kandidātu atlases rezultātiem vai par iekļaušanu dinamiskajā iepirkumu sistēmā (noraidītajam kandidātam norāda arī tā iesniegtā pieteikuma noraidīšanas iemeslus) vai metu konkursa dalībniekus par pieņemto lēmumu attiecībā uz metu konkursa rezultātiem. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informē visus kandidātus vai metu konkursa dalībniekus par termiņu, kādā persona, ievērojot šā likuma 72. panta otrās daļas 1. vai 2. punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.";

izteikt sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs neatklāt šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto informāciju, ja tās atklāšana ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai ierobežotu piegādātāju konkurenci, vai kaitētu piegādātāju pamatotām komerciālajām interesēm, sniedzot pamatotu un objektīvu skaidrojumu par informācijas neatklāšanas iemesliem.

(7) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informāciju par rezultātiem nosūta pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai elektroniskajam pastam pievienojot skenētu dokumentu, vai nodod personīgi. Šā panta izpratnē uzskatāms, ka informācija ir nodota visiem kandidātiem, pretendentiem vai metu konkursa dalībniekiem vienlaikus, ja tā nosūtīta vai nodota šīm personām vienā dienā."

19. Aizstāt 39. panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus "10. pantā un 13. panta piektajā un septītajā daļā" ar skaitļiem un vārdiem "10., 11., 12. pantā un 13. panta septītajā daļā".

20. 42. pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "savā tīmekļvietnē" ar vārdiem "pircēja profilā";

izslēgt trešo daļu;

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "savā tīmekļvietnē" ar vārdiem "pircēja profilā";

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nenodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi iepirkuma procedūras dokumentiem saskaņā ar šā likuma 19. panta pirmo daļu, tas pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu par piecām dienām un norāda, kādu konfidenciālu informācijas aizsardzību šie dokumenti prasa un kā ieinteresētie piegādātāji var iegūt piekļuvi attiecīgajiem dokumentiem, izņemot ārkārtas gadījumus, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pamato steidzamību.";

izteikt astotās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs steidzamības dēļ ir samazinājis piedāvājumu iesniegšanas termiņu atklātā konkursā vai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņu slēgtā konkursā vai sarunu procedūrā, publicējot dalības uzaicinājumu, papildu informāciju sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.";

aizstāt devītajā daļā vārdu "tīmekļvietnē" ar vārdiem "pircēja profilā";

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto informāciju par grozījumiem pircēja profilā, kur ir pieejami šie dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai."

21. Aizstāt 45. panta trešajā daļā vārdus "(izņemot piedāvājumus)" ar vārdiem "(izņemot piedāvājumus un pieteikumus)".

22. 48. pantā:

izteikt pirmās daļas 1. punkta "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana vai apmācīšana terora aktu veikšanai,";

aizstāt pirmās daļas 1. punkta "f" apakšpunktā vārdu "un" ar vārdu "vai";

aizstāt pirmās daļas 7. punkta ievaddaļā vārdus "vainīgu pārkāpumā" ar vārdiem "vainīgu un sodīts par pārkāpumu";

izteikt otrās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) kandidāts vai pretendents ir izdarījis smagu profesionālās darbības pārkāpumu, kas liek apšaubīt tā godīgumu, vai nav pildījis ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, pasūtītāju vai publisko partneri noslēgto iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos vai koncesijas līgumu, un šis fakts ir atzīts ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu, tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams;";

izteikt astotās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) Valsts ieņēmumu dienesta vai pašvaldības kompetentās institūcijas izdota lēmuma kopiju par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesību.";

izteikt divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs kandidāts vai pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas šā panta pirmajā daļā vai otrās daļas 2. punktā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo kandidātu vai pretendentu neattiecas šā panta pirmajā daļā vai otrās daļas 2. punktā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša kandidāta, pretendenta vai citas šā panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tās reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī."

23. 51. pantā:

aizstāt piektajā daļā vārdus "maksimālo gada apgrozījumu" ar vārdiem "minimālo gada apgrozījumu";

izslēgt devītajā daļā vārdus "(ja attiecīgā paziņojuma veidlapa šādu informāciju paredz)";

papildināt devītās daļas otro teikumu pēc vārda "piegādātājs" ar vārdiem "vai kandidāts".

24. Izslēgt 52. panta sestajā daļā vārdus "(ja attiecīgā paziņojuma veidlapa šādu informāciju paredz)".

25. Papildināt 55. panta otro daļu pēc skaitļa "50." ar skaitļiem "51., 52." un pēc skaitļa "23." - ar skaitļiem un vārdu "24. un 25.".

26. 57. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam.";

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem "tiesīgs izmantot tikai cenu, ja" ar vārdiem un skaitli "iepirkums tiek veikts šā likuma 13. panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā vai".

27. Papildināt 63. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Būvdarbu vai pakalpojuma līgumi, kuru priekšmets ir intelektuāls darbs (piemēram, projektēšana), nav elektronisko izsoļu objekts."

28. 65. pantā:

aizstāt otrās daļas 7. punktā skaitli un vārdu "68. pantam" ar skaitli un vārdu "67. pantam";

papildināt otro daļu ar 8.1 punktu šādā redakcijā:

"81) nosacījumu, ka tad, ja piegādātājs vai, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir paredzējis tiešos maksājumus apakšuzņēmējiem saskaņā ar šā likuma 68. panta piekto daļu, apakšuzņēmējs iesniedz elektronisko rēķinu, tas atbilst normatīvajiem aktiem par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību. Iepirkuma līgumā atbilstoši normatīvajiem aktiem par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību var paredzēt papildu pamatelementus, kas obligāti norādāmi elektroniskajā rēķinā;";

aizstāt piektajā daļā vārdu "piešķiršanu" ar vārdiem "piešķiršanu vai paziņojumā par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem";

aizstāt devītās daļas 4. punktā skaitli un vārdu "63. pantu" ar skaitli un vārdu "64. pantu".

29. 66. pantā:

aizstāt pirmās daļas 2. punktā vārdu "otrajā" ar vārdu "trešajā";

aizstāt pirmās daļas 3. punktā vārdu "ceturtajā" ar vārdu "piektajā";

aizstāt otrās daļas 1. punktā vārdu "un" ar vārdu "vai";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Līgumcenas pieaugums, ko nosaka kā visu secīgi izdarīto grozījumu naudas vērtību summu, nevar pārsniegt 50 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas attiecībā uz katru gadījumu, kas minēts šā panta trešās daļas 2. un 3. punktā.";

aizstāt piektās daļas ievaddaļā vārdu "otrās" ar vārdu "trešās".

30. Aizstāt 79. panta piektajā daļā vārdus "prasībām un" ar vārdiem "prasībām vai".

31. Papildināt likumu ar 89. pantu šādā redakcijā:

"89. pants. Elektroniskie rēķini

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem elektronisko rēķinu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību un, ja tas paredzēts iepirkuma līgumā, ietver papildu pamatelementus atbilstoši minētajiem normatīvajiem aktiem. Ministru kabinets nosaka piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību."

32. Papildināt pārejas noteikumus ar 9. punktu šādā redakcijā:

"9. Šā likuma 65. panta otrās daļas 8.1 punktu un 89. pantu piemēro to iepirkuma līgumu apmaksai, kuriem iepirkums vai iepirkuma procedūra izsludināta vai lēmums par iepirkuma vai iepirkuma procedūras uzsākšanu, ja iepirkums vai iepirkuma procedūra nav jāizsludina, pieņemts, sākot ar 2020. gada 18. aprīli."

33. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa direktīvas 2014/55/ES par elektroniskajiem rēķiniem publiskā iepirkuma procedūrās."

Likums stājas spēkā 2019. gada 18. aprīlī.

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 21. februārī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 5. martā

18.04.2019