Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 22.02.2019. - ... / Spēkā esošā
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 25/10

Smiltenē 2010. gada 30. septembrī
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2010. gada 30. septembra
lēmumu (prot. Nr. 13, 10. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14. panta trešo daļu, 43. panta pirmās daļas 13. punktu,
likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām"
3. panta otro daļu, 4. panta pirmo daļu, 6. pantu, 8. pantu,
9. panta ceturto daļu, 10. panta otro daļu un 12. pantu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
7. panta sesto daļu, 14. panta pirmās daļas 6. punktu,
17. panta pirmo daļu, 24. panta pirmo daļu, 26.1 panta pirmo daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka personas, kuras ir tiesīgas saņemt Smiltenes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk tekstā – Palīdzība), kārtību, kādā tās reģistrējamas pašvaldības palīdzības reģistrā un izslēdzamas no tā un palīdzības sniegšanas kārtību.

2. Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā tiek sniegta attiecīgā pašvaldības Palīdzības reģistrā reģistrētai Smiltenes novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušai personai, izņemot likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (turpmāk – Likums) 14. panta pirmās daļas 3., 4. un 5. punktā, kā arī Likuma 4. panta otrajā daļā minētos gadījumus.

3. Smiltenes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) sniedz Palīdzību šādos Palīdzības veidos:

3.1. pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana;

3.2. sociālā dzīvokļa izīrēšana;

3.3. nodrošināšana ar pagaidu dzīvojamo telpu;

3.4. īrētās dzīvojamās telpas apmaiņa pret citu īrējamu dzīvojamo telpu;

3.5. pabalsta piešķiršana dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai;

3.6. vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršana.

4. Noteikumu 3.5. punktā noteikto Palīdzības veidu Dome piešķir Smiltenes novada pašvaldības 2009. gada 31. augusta Saistošo noteikumu Nr. 7/09 "Noteikumi par Smiltenes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem" noteiktajā kārtībā.

5. Papildus Noteikumu 3. punktā noteiktajiem Palīdzības veidiem un piešķiršanas kārtībai Noteikumi nosaka dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtību.

6. Personas, kurām nepieciešama Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā un kuras ir tiesīgas to saņemt, reģistrē Smiltenes novada dome (turpmāk – Dome), kura iekārto reģistra lietu katrai Personai attiecīgā Palīdzības veida reģistrā.

7. Lēmumu par Personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un reģistrēšanu personas iesniegumā norādītā veida palīdzības saņemšanai vai par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt palīdzību, kā arī izslēgšanu no Palīdzības reģistra, ņemot vērā Smiltenes novada domes Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas (turpmāk – Komiteja) atzinumu, pieņem Smiltenes novada dome.

8. Domei ir tiesības atteikt Personai šo Noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto palīdzības veidu Likuma 7. panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos, kā arī gadījumā, ja persona labprātīgi izbeigusi īres tiesiskās attiecības likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 27. pantā noteiktajā kārtībā.

9. Katru gadu pēc stāvokļa uz 1. februāri Dome, pamatojoties uz Komitejas atzinumu, pieņem lēmumu par Palīdzības reģistrā iekļauto datu precizēšanu un Personu Palīdzības kārtas numuru pārreģistrēšanu.

10. Attiecīgā Palīdzības veida saņemšanai Persona iesniedz Domē, Smiltenes novada domes Pagasta pārvaldē (turpmāk – Pagasta pārvalde) vai Smiltenes novada domes Sociālajā dienestā (turpmāk – Sociālais dienests) iesniegumu, kuram pievienoti Noteikumos norādītie dokumenti. Palīdzības reģistrā iekļautās Personas pienākums ir savlaicīgi iesniegt Domei dokumentus, ja notikušas izmaiņas personas datos (pagarināts vai izbeidzies invaliditātes termiņš, notikušas izmaiņas ģimenes sastāvā u.c. gadījumos).

11. Pašvaldība Palīdzību sniedz tai piederošā dzīvojamā fonda un apstiprinātā budžeta ietvaros, ja Personas īpašumā nav nekustamo īpašumu, kuru atsavinot var atrisināt dzīvokļa jautājumu, izņemot gadījumus, ja tā viņai piederošo nekustamo īpašumu, tai skaitā dzīvokļa īpašumu, bez maksas atsavina Pašvaldībai.

12. Pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu vienotu uzskaiti un Palīdzības reģistru kārto Smiltenes novada domes Sociālais dienests. Par dzīvojamo telpu atbrīvošanu pašvaldībai piederošas vai pašvaldības nomāta dzīvojamās telpas apsaimniekotājs septiņu dienu laikā paziņo Smiltenes novada domes Sociālais dienests, kas šo dzīvojamo telpu nekavējoties ņem uzskaitē kā neizīrētu un iekļauj neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā.

(Smiltenes novada domes 31.03.2015. saistošo noteikumu Nr. 6/15 redakcijā)

II. DZĪVOJAMĀS TELPAS IZĪRĒŠANA

13. Pašvaldībai piederošas vai uz likumīga pamata tās lietojumā esošas dzīvojamās telpas Dome izīrē personām, kurām palīdzība sniedzama neatliekami likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 13. pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Šajā Noteikumu punktā noteiktā neatliekamā palīdzība sniedzama pēc tam, kad Persona Domē vai Pagasta pārvaldē iesniegusi Likumā noteiktos dokumentus. Lēmumu par Palīdzības sniegšanu attiecīgai Personai pieņem Domes izpilddirektors ne ilgāk kā piecu darba dienu laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas.

14. Pašvaldībai piederošas vai uz likumīga pamata tās lietojumā esošas dzīvojamās telpas izīrēšanas Palīdzības reģistrā Dome reģistrē un dzīvojamo telpu pirmām kārtām izīrē likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" (turpmāk – Likums) 14. pantā minētajām personām.

15. Pašvaldībai piederošas vai uz likumīga pamata tās lietojumā esošas dzīvojamās telpas izīrēšanas Palīdzības reģistrā Dome reģistrē un dzīvojamo telpu vispārējā kārtībā izīrē:

15.1. personai, kura ir 1. vai 2. grupas invalīds un kuras apgādībā ir divi vai vairāk nepilngadīgi bērni, no kuriem vismaz viens ir bērns invalīds, ja personas lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas;

15.2. personai, kura ir vientuļš pensionārs vai 1. grupas invalīds un dzīvo denacionalizētā vai likumīgam īpašniekam atdotā mājā un lietojusi dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, ja personas lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas vai ja šīs personas uzturēšana nav denacionalizētās mājas īpašnieka pienākums;

15.3. personai, kurai ir piešķirts trūcīgās personas statuss.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 31.03.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/15)

16. Noteikumu 14. vai 15. punktā noteiktās Palīdzības saņemšanai Persona Domē vai Pārvaldē iesniedz iesniegumu, kuru paraksta visi pilngadīgie ģimenes locekļi, un tam pievieno šādus nepieciešamos dokumentus:

16.1. dokumenta kopiju, kas apliecina tiesības saņemt palīdzību (tiesas sprieduma, dzīvojamās telpas īres līguma, politiski represētās personas apliecības, pensionāra apliecības, vienošanās, dzīvojamās mājas denacionalizācijas lēmuma u.c. dokumentu kopijas);

16.2. ja kādam no ģimenes locekļiem ir ārpus Smiltenes novada deklarēta dzīves vieta – viņu deklarētās dzīves vietas izziņa, kas izdota ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

17. Nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasīti papildus dokumenti informācijas precizēšanai.

18. Noteikumu 15.1. punktā minētajām personām nav jāiesniedz saistošo noteikumu 16.2. punktā minētie dokumenti.

19. Komiteja viena mēneša laikā izskata Personas iesniegumu, tam pievienotos dokumentus un iesniedz Domē atzinumu par Personas iekļaušanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā.

20. Ikvienu neizīrētu pašvaldībai piederošu vai uz likumīga pamata tās lietojumā esošu dzīvojamo telpu piedāvā īrēt Personām, kuras ir reģistrētas šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā, šo Personu reģistrācijas secībā.

21. (Svītrots ar Smiltenes novada domes 27.12.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 13/18)

22. Ja šo Noteikumu, Likuma 13., 14., 15. pantā, likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" 5. panta pirmajā daļā minētās personas, kuras reģistrētas attiecīgā Palīdzības veida saņemšanai, visas nodrošinātas ar dzīvojamām telpām vai rakstveidā atteikušās no tām piedāvāto dzīvojamo telpu īrēšanas, vai nav sniegušas atbildi uz dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem, Domei ir tiesības izīrēt šo dzīvojamo telpu personai ar regulāriem ienākumiem, kura nav reģistrēta palīdzības reģistrā, noslēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu uz vienu gadu ar tiesībām īres līgumu pagarināt (priekšroka tā pilsētas vai pagasta iedzīvotājiem, kurā ir brīvas dzīvojamās telpas).

23. Pēc Personas apliecinājuma par piedāvātās dzīvojamās telpas īrēšanu saņemšanas, lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu Personai pieņem Dome, lēmumā nosakot īres līguma termiņu un īres maksu.

24. Viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas par dzīvojamās telpas izīrēšanu, personai ir jānoslēdz īres līgums un jāatbrīvo iepriekšējā dzīvojamā telpa. Dzīvojamo telpu īres līgumus uz Domes lēmuma pamata Smiltenes pilsētā slēdz SIA "Smiltenes NKUP", pagastos – Pagastu pārvaldes.

25. Šo Noteikumu kārtībā izīrētās dzīvojamās telpas netiek nodotas privatizācijai, netiek citādi atsavinātas.

III. SOCIĀLĀ DZĪVOKĻA IZĪRĒŠANA

26. Sociālā dzīvokļa izīrēšanas Palīdzības reģistrā reģistrējamas likuma "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" 5. pantā noteiktās personas.

27. Sociālā dzīvokļa statusu atbilstoši likumam "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" nosaka ar Domes lēmumu, ņemot vērā Komitejas atzinumu.

28. Persona, kura vēlas īrēt sociālo dzīvokli, iesniedzot rakstveida iesniegumu Domē, Pagasta pārvaldē vai Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz likumā "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" noteiktos dokumentus.

29. Personai, kura īrē sociālo dzīvokli, Dome apmaksā:

29.1. 2/3 (divas trešdaļas) no īres (apsaimniekošanas izdevumu) maksas;

29.2. izdevumus par ūdens skaitītāja pārbaudi saskaņā ar rēķinu.

30. Komiteja 1 (viena) mēneša laikā izskata Personas iesniegumu, tam pievienotos dokumentus un iesniedz Domē atzinumu par tās iekļaušanu sociālā dzīvokļa izīrēšanas Palīdzības reģistrā.

31. Dome neizīrētos sociālos dzīvokļus izīrē attiecīgā Palīdzības reģistrā iekļautām Personām to reģistrēšanas secībā.

32. Saskaņā ar Komitejas atzinumu Domei ir tiesības grozīt sociālā dzīvokļa izīrēšanas secību, ja likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums par Personas izlikšanu un sprieduma izpilde atlikta līdz brīdim, kad Dome ierādīs tai citu dzīvojamo telpu.

33. Palīdzības reģistrā iekļautās Personas pienākums ir rakstveidā informēt Domi par izmaiņām tās materiālajos un sociālajos apstākļos, kuru dēļ tā iekļauta reģistrā. Ja pēc Domes rakstiska atgādinājuma Persona Domes noteiktajā termiņā informāciju nav sniegusi, tā tiek izslēgta no reģistra.

34. Sociālie dzīvokļi tiek apsaimniekoti un pārvaldīti, pamatojoties uz Domes pieņemto lēmumu un saskaņā ar noslēgto dzīvojamo māju apsaimniekošanas pilnvarojuma (pārvaldīšanas) līgumu. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas par sociālā dzīvokļa izīrēšanu, Personai viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas jānoslēdz sociālā dzīvokļa īres līgums ar attiecīgās dzīvojamo mājas apsaimniekotāju. Dzīvojamās mājas apsaimniekotājam sociālā dzīvokļa īres līguma kopija ne vēlāk kā septiņu dienu laikā jāiesniedz Sociālajam dienestam.

IV. ĪRĒTĀS DZĪVOJAMĀS TELPAS APMAIŅA PRET CITU ĪRĒJAMU DZĪVOJAMO TELPU

35. Dzīvojamās telpas apmaiņas pret citu dzīvojamo telpu (turpmāk – dzīvojamās telpas apmaiņa) Palīdzības reģistrā Dome reģistrē:

35.1. Personu, kura dzīvo Pašvaldībai piederošās vai uz likumīga pamata tās lietojumā esošā dzīvojamā telpā un vēlas pārcelties no lielākas uz mazāku dzīvojamo telpu;

35.2. Pašvaldībai piederošas vai uz likumīga pamata tās lietojumā esošas dzīvojamā telpā dzīvojošu Personu, ja pretēja dzimuma ģimenes locekļiem, kuri nav laulātie, nākas dzīvot vienā istabā vai viens no ģimenes locekļiem ir invalīds, kuram nepieciešama atsevišķa izolēta dzīvojamā platība, un Persona vismaz 1 (vienu) gadu katru mēnesi ir pilnā apmērā maksājusi īres un pakalpojumu maksas, un vēlas pārcelties no mazākas uz lielāku dzīvojamo telpu.

36. Persona, kura vēlas apmainīt īrēto dzīvojamo telpu, Domē vai Pagasta pārvaldē iesniedz iesniegumu. Ja Persona vēlas pārcelties no mazākas dzīvojamās telpas uz lielāku dzīvojamo telpu, iesniegumam Persona pievieno dokumenta kopiju, kas apliecina nepieciešamību mainīt dzīvojamo platību uz lielāku (invalīda apliecības u.tml. faktu pierādošu dokumentu kopijas).

37. Komiteja viena mēneša laikā izskata Personas iesniegumu, tam pievienotos dokumentus un iesniedz Domē atzinumu par Personas iekļaušanu īrētās dzīvojamās telpas apmaiņas reģistrā.

38. Noteikumu 35. punktā minēto palīdzību Personām Dome sniedz tādā secībā, kādā reģistrēti iesniegumi par palīdzības saņemšanu. Lēmumu par dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu īrējamu dzīvojamo telpu pieņem Dome pēc Komitejas atzinuma saņemšanas.

V. VIENREIZĒJA DZĪVOJAMĀS TELPAS ATBRĪVOŠANAS PABALSTA PIEŠĶIRŠANA

39. Dome izmaksā vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu (turpmāk – atbrīvošanas pabalsts) Likuma 26.1 panta pirmajā daļā noteiktajām un Palīdzības reģistrā reģistrētām Personām 1422,87 euro apmērā, ja attiecīgā gada Pašvaldības budžetā ir paredzēti līdzekļi atbrīvošanas pabalsta izmaksas finansēšanai.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 30.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 14/13)

40. Persona, kura vēlas saņemt atbrīvošanas pabalstu, Domē iesniedz iesniegumu, kuram pievienoti sekojoši dokumenti:

40.1. īres līguma, kurš bija spēkā namīpašuma denacionalizācijas vai likumīgajam īpašniekam atdošanas brīdī, kopija;

40.2. vienošanās ar izīrētāju par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu atbrīvošanas pabalsta saņemšanas gadījumā;

40.3. ja persona tiek izlikta no dzīvojamās telpas ar tiesas spriedumu likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 28.2, 28.4 un 28.5 pantā paredzētajos gadījumos – tiesas sprieduma kopija;

40.4. pilngadīgo ģimenes locekļu rakstisku vienošanos, kurā noteikts atbrīvošanas pabalsta saņēmējs;

40.5. Zemesgrāmatas izziņa par to, ka Personas īpašumā nav citas dzīvojamās telpas, un no šo Noteikumu spēkā stāšanās dienas neviens no ģimenes locekļiem nav atsavinājis viņiem piederošu nekustamo īpašumu;

40.6. nepieciešamības gadījumā – dokuments vai tā kopija, kas apliecina Personas ievietošanos dzīvojamā mājā pirms tās denacionalizācijas vai atdošanas likumīgajam īpašniekam.

41. Komiteja viena mēneša laikā izskata Personas iesniegumu, tam pievienotos dokumentus un iesniedz atzinumu Domei par tās iekļaušanu atbrīvošanas pabalsta izmaksāšanas reģistrā un pabalsta izmaksāšanu.

42. Persona izslēdzama no Palīdzības reģistra pēc atbrīvošanas pabalsta izmaksāšanas (pārskaitīšanas), pamatojoties uz Komitejas lēmumu.

VI. DIENESTA DZĪVOJAMĀS TELPAS IZĪRĒŠANAS KĀRTĪBĀ

43. Pašvaldībai piederošus vai uz likumīga pamata tās lietojumā esošām dzīvojamām telpām, kurām ir noteikts dienesta dzīvokļa statuss, izīrē, ievērojot likuma "Par dzīvojamo telpu īri" nosacījumus un šajos Noteikumos noteikto izīrēšanas kārtību.

44. Pašvaldībai piederošām vai uz likumīga pamata tās lietojumā esošām dzīvojamām telpām piešķirtā dienesta dzīvokļa statusu atceļ Dome.

45. Dienesta dzīvokli var izīrēt Personai, kurai darba devējs ir Dome vai tās iestāde, kuras pastāvīgā dzīvesvieta atrodas ārpus Smiltenes pilsētas administratīvās teritorijas un kuras īpašumā vai lietošanā Smiltenes novada administratīvajā teritorijā nav dzīvojamās telpas.

46. Noteikumu 45. punktā minētā Persona iesniedz Domē motivētu iesniegumu par nepieciešamību īrēt dienesta dzīvokli, iesniegumā iekļaujot Noteikumu 48. punktā noteiktās ziņas.

47. Komiteja viena mēneša laikā izskata Personas iesniegumu un iesniedz Domē atzinumu par tās iekļaušanu dienesta dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā.

48. Lemjot par dienesta dzīvojamās telpas piešķiršanu izīrēšanai, priekšrocības ir tai attiecīgajā reģistrā iekļautajai Personai:

48.1. kurai attālums no patstāvīgās dzīvesvietas līdz darbavietai ir tālāks;

48.2. kura pie darba devēja ir nostrādājusi ilgāku laiku;

48.3. kuras ir Smiltenes novada domes nodaļas vai iestādes vadītājs.

Nevienai no šajā Noteikumu punktā minētajām priekšrocībām nav prioritāra salīdzinājumā ar pārējām.

VII. LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

49.  Noteikumos noteiktos Smiltenes novada domes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VIII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

50. Personas, kuras iekļautas pašvaldības Palīdzības reģistrā līdz šo spēkā stāšanās brīdim, nodrošināmas ar Palīdzību reģistrācijas secībā.

51. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Smiltenes novada pašvaldības informatīvajā laikrakstā "Smiltenes Novada Vēstis".

52. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Smiltenes pilsētas domes 2008. gada 7. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 1/08 "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā" un tajos veiktie grozījumi.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis
22.02.2019