Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 28.04.2021. - 31.12.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Smiltenes novada domes 2021. gada 27. oktobra saistošos noteikumus Nr. 14 "Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā".
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 15/17

Smiltenē 2017. gada 25. oktobrī
Par pašvaldības pabalstiem Smiltenes novadā
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2017. gada 25. oktobra lēmumu (prot. Nr. 17, 3. §)

Ar precizējumu, kas izdarīts ar Smiltenes novada domes
2017. gada 29. novembra lēmumu (prot. Nr. 18, 6. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pašvaldības pabalstu veidus, to apmēru un saņemšanas kārtību Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām personām vai personām, kuras faktiski dzīvo un kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Pašvaldības pabalstu veidi ir:

2.1. pabalsts ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs;

2.2. vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts;

2.3. pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā;

2.4. apbedīšanas pabalsts;

2.5. pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotajiem;

2.6. svētku pabalsts, atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu;

2.7. vienreizējs pabalsts personu apliecinošu dokumentu noformēšanai;

2.8. Ziemassvētku pabalsts.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 31.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 9/18; 31.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/21)

3. Pašvaldības pabalstus, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, piešķir Smiltenes novada domes Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) un izmaksā Smiltenes novada dome apstiprinātā budžeta ietvaros.

4. Noteikumu izpratnē pašvaldības pabalsti ir pabalsti, kurus piešķir, lai nodrošinātu pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

II. Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs

5. Tiesības saņemt ēdināšanas pabalstu izglītojamajiem vispārējā izglītības iestādē 100% apmērā, ja tie mācās Smiltenes novada vispārizglītojošās skolās, ir:

5.1. bērniem, kuriem noteikta invaliditāte;

5.2. daudzbērnu ģimeņu bērniem;

5.3. aizbildnībā esošiem bērniem.

6. Tiesības saņemt ēdināšanas pabalstu izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādē, ja tie mācās Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestādē, ir:

6.1. bērniem, kuriem noteikta invaliditāte – 100 % apmērā;

6.2. daudzbērnu ģimeņu bērniem – 75 % apmērā;

6.3. aizbildnībā esošiem bērniem – 100 % apmērā.

7. Ēdināšanas pabalsts tiek piešķirts uz mācību pusgadu. Sākoties jaunam mācību pusgadam, pabalsta pieprasītājs iesniedz dokumentus Sociālajā dienestā, lai tas izvērtētu tiesības saņemt ēdināšanas pabalstu izglītojamajiem vispārējās izglītības un/vai pirmsskolas izglītības iestādēs.

8. Ēdināšanas pabalsta apmērs tiek noteikts, ņemot vērā attiecīgajā izglītības iestādē esošās ēdināšanas izmaksas vienam bērnam dienā.

9. Ēdināšanas pabalstu izglītojamiem izglītības iestādēs ar internātu/nakšņošanu piešķir 100% apmērā, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

10. Ēdināšanas pabalstam izglītojamajiem vispārējā izglītības iestādē un/vai pirmsskolas izglītības iestādē piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina ēdināšanu katrā konkrētā izglītības iestādē saskaņā ar norēķinu dokumentiem.

III. Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts

11. Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts ar mērķi uzlabot demogrāfisko situāciju Smiltenes novadā un sniegt materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.

12. Tiesības saņemt pabalstu ir vienam no jaundzimušā bērna vecākiem vai 19.2. un 19.3. apakšpunktā minētām personām pie nosacījuma, ka abu bērna vecāku, aizbildņa vai audžuģimenes vecāku pamata dzīvesvieta ir deklarēta Smiltenes novada administratīvajā teritorijā un bērna pamatdzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.

13. Pabalsts ir vienreizējs un tā lielums ir 300 euro apmērā par katru bērnu.

14. Ja bērnam ir tikai viens no vecākiem un tā pamata dzīvesvieta ir deklarēta Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, pabalstu piešķir pilnā apmērā.

15. Ja tikai vienam no bērna vecākiem vai audžuģimenes vecākiem pamata dzīvesvieta ir deklarēta Smiltenes novada administratīvajā teritorijā un bērna pamatdzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, pabalstu piešķir 50 % apmērā.

16. Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas, aizbildņa iecelšanas vai adopcijas apstiprināšanas dienas.

17. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs Sociālajā dienestā vai Smiltenes novada Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā iesniedz iesniegumu pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu.

18. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests pieņem piecu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

19. Pabalstu izmaksā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas:

19.1. vienam no jaundzimušā bērna vecākiem;

19.2. personai, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem;

19.3. vienam no audžuģimenes vecākiem, ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.

20. Pabalsts netiek piešķirts, ja bērns pēc dzimšanas ir nodzīvojis mazāk par sešām diennaktīm, kā arī gadījumos, ja bērnam ir nodrošināta ārpusģimenes aprūpe.

IV. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā

(Nodaļa Smiltenes novada domes 31.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 9/18 redakcijā)

21. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā personai tiek piešķirts ar mērķi sniegt materiālu atbalstu cienījamu vecumu sasniegušām personām.

(Smiltenes novada domes 31.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 9/18 redakcijā)

22. Pabalsta apmērs:

22.1. personai, kura sasniegusi 75, 80, 85, 90 gadu un 91–99 gadu vecumu – līdz 15 euro apmērā mantas veidā;

22.2. personai, kura sasniegusi 100 gadu vecumu – 150 euro;

22.3. personai pēc 100 gadu vecuma sasniegšanas katrā nākamajā personas dzimšanas dienā 22.2. apakšpunktā pabalsta summa tiek palielināta par 10 euro.

(Smiltenes novada domes 31.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 9/18 redakcijā)

23. Pabalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz valsts un pašvaldības datu reģistros pieejamām ziņām par personu. Sarakstu pabalsta izmaksai sagatavo Sociālais dienests.

(Smiltenes novada domes 31.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 9/18 redakcijā)

24. Pabalsta izmaksa:

24.1. Noteikumu 22.1. apakšpunktā noteiktajā gadījumā personu sveic, pabalstu mantas veidā pasniedzot personīgi personas jubilejas dienā, bet, ja jubilejas datums ir pašvaldības administrācijas brīvdiena vai svētku diena – ne vēlāk, kā nākamajā darba dienā;

24.2. Noteikumu 22.2., 22.3. apakšpunktā piešķirto pabalstu personai izmaksā tās jubilejas dienā, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc noteiktā vecuma sasniegšanas.

(Smiltenes novada domes 31.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 9/18 redakcijā)

V. Apbedīšanas pabalsts

25. Apbedīšanas pabalstu piešķir par personām, kuru deklarētā dzīvesvieta pirms miršanas ir bijusi Smiltenes novada administratīvajā teritorijā un par kurām nesaņem palīdzību no darba devēja vai par kurām Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra neizmaksā apbedīšanas pabalstu.

26. Pabalsts netiek piešķirts par personām, kuras uzturējušās sociālās aprūpes iestādēs.

27. Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 143 euro.

28. Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc miršanas dienas.

29. Apbedīšanas pabalstu izmaksā personai, kura Sociālajā dienestā vai Smiltenes novada Vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā iesniedz iesniegumu, miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu) un apņemas veikt mirušās personas apbedīšanu. Pabalstu var saņemt tikai viena persona.

30. Lēmumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu Sociālā dienesta darbinieks pieņem trīs darba dienu laikā no iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas dienas.

31. Gadījumā, ja mirušā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Smiltenes novada administratīvajā teritorijā un neviena persona nav uzņēmusies tā apbedīšanu, mirušās personas apbedīšanu organizē Sociālais dienests, apmaksājot ar apbedīšanu saistītos un citus izdevumus (mirušā transportēšana, uzglabāšana, apbedīšanas pakalpojumi u.c.).

32. Šo Noteikumu 31. punktā minētajā gadījumā apbedīšanas izdevumus pārskaita pakalpojuma organizētājam/sniedzējam saskaņā ar norēķinu dokumentiem.

VI. Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotajam

33. Pabalstu no ieslodzījuma atbrīvotajiem piešķir personai, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms ieslodzījuma ir bijusi Smiltenes novada administratīvā teritorija un kura ieslodzījumā pavadījusi ne mazāk kā sešus mēnešus.

34. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 50 euro.

35. Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietas.

36. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālā dienesta darbinieks piecu darba dienu laikā no dienas, kad pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, izvērtēšanai iesniedzis nepieciešamos dokumentus:

36.1. iesniegumu;

36.2. Ieslodzījuma vietu pārvaldes izdotu izziņa par personas atbrīvošanu.

37. Pabalstu izmaksā piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

VII. Svētku pabalsts, atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu

(Nodaļa Smiltenes novada domes 31.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 6/21 redakcijā)

38. Svētku pabalstu, atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, piešķir politiski represētajām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidēšanas dalībniekiem ar mērķi sniegt atbalstu atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu.

(Smiltenes novada domes 31.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 6/21 redakcijā)

39. Tiesības saņemt noteikumu 38. punktā noteikto pabalstu ir personai, kurai piešķirts politiski represētās personas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieka vai Černobiļas atomelektrostacijas likvidēšanas dalībnieka statuss un tās pamata dzīvesvieta ir deklarēta Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.

(Smiltenes novada domes 31.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 6/21 redakcijā)

40. Pabalsta apmērs vienai personai ir 50 euro.

(Smiltenes novada domes 31.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 6/21 redakcijā)

41. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā – maija mēnesī, bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas.

(Smiltenes novada domes 31.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 6/21 redakcijā)

42. Pabalsta pieprasītājs, sākot ar aprīļa mēnesi līdz maija mēneša pēdējai darba dienai, iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu.

(Smiltenes novada domes 31.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 6/21 redakcijā)

43. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

(Smiltenes novada domes 31.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 6/21 redakcijā)

44. Sociālais dienests nodrošina pabalsta izmaksas laika paziņošanu.

(Smiltenes novada domes 31.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 6/21 redakcijā)

VIII. Vienreizējs pabalsts personu apliecinošu dokumentu noformēšanai

45. Tiesības saņemt pabalstu personu apliecinošu dokumentu noformēšanai ir personai bez ienākumiem, kurai nav piešķirts trūcīgas personas statuss.

46. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 30 euro.

47. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Sociālā dienesta darbinieks piecu darba dienu laikā no dienas, kad pabalsta pieprasītājs iesniedzis iesniegumu un izdevumus apliecinošus dokumentus.

48. Pabalstu pārskaita iestādei, kas izsniedz konkrēto dokumentu.

VIII.1 Ziemassvētku pabalsts

(Nodaļa Smiltenes novada domes 31.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 9/18 redakcijā)

48.1 Ziemassvētku pabalstu ir tiesības saņemt:

48.11. vientuļam pensionāram;

48.12. ģimenei, kura audzina aizbildnībā esošu bērnu (bērnus);

48.13. ģimenei, kura audzina ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu (bērnus);

48.14. Smiltenes novada vispārējās izglītības un pirmsskolas iestādes izglītojamam;

48.15. bērnam līdz 7 gadu vecumam.

(Smiltenes novada domes 31.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 9/18 redakcijā)

48.2 Ziemassvētku pabalstu līdz 6 euro apmērā mantas (saldumu paciņas) veidā personai katru gadu piešķir un pasniedz mantiskā veidā novada Ziemassvētku pasākumos un/vai personas dzīvesvietā.

(Smiltenes novada domes 31.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 9/18 redakcijā)

48.3 Noteikumu 48.12. un 48.13. apakšpunktā noteiktajos gadījumos pabalstu piešķir par katru ģimenē dzīvojošu bērnu.

(Smiltenes novada domes 31.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 9/18 redakcijā)

48.4 Pabalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Smiltenes novada vispārējās izglītības iestāžu, pirmsskolas izglītības iestāžu, Smiltenes novada Bāriņtiesas un Sociālā dienesta sastādītu sarakstu.

(Smiltenes novada domes 31.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 9/18 redakcijā)

IX. Sociālā dienesta lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība

49. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Smiltenes novada pašvaldības domē.

50. Smiltenes novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

X. Noslēguma jautājumi

51. Atzīt par spēku zaudējušiem Smiltenes novada pašvaldības 2012. gada 27. decembra saistošos noteikumus Nr. 15/12 "Par materiālo palīdzību Smiltenes novada pašvaldībā".

52. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis
28.04.2021