Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 32/13

Smiltenē 2013. gada 28. decembrī
Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2013. gada 28. decembra
lēmumu (prot. Nr. 23, 3. §)

APSTIPRINĀTI
precizējumi ar Smiltenes novada domes
2014. gada 29. janvāra lēmumu (prot. Nr. 2, 3. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 7. punktu,
Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra
noteikumu Nr. 732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja
 reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu" 28. un 45. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka reklāmu un reklāmas objektu izvietošanas, ekspluatācijas, grafiskā dizaina maiņas saskaņošanas kārtību, demontāžas kārtību, atļaujas izsniegšanas kārtību par reklāmu un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Smiltenes novadā), kā arī atbildību par šo Noteikumu neievērošanu.

2. Tiesības izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, kā arī priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus Smiltenes novadā ir visām fiziskām un juridiskām personām šo Noteikumu noteiktajā kārtībā saskaņā ar Smiltenes novada domes (turpmāk – pašvaldība) izsniegto reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kā arī Smiltenes novada pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentus.

3. Par reklāmas saturu, karogu, valstu, pilsētu nosaukumu un simboliku, firmu, kā arī firmu un preču zīmēs lietoto nosaukumu (logotipu, simbolizējošo grafisko zīmju, kuros iekļauti burti, vārdi, teikumi u.tml.) iekļaušanu un izmantošanu reklāmās atbild reklāmas devējs.

4. Smiltenes novadā ir aizliegta patvaļīga reklāmu, reklāmas objektu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana.

II. Reklāmas, reklāmas objekta izvietošanas pamatprincipi

5. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu, jānodrošina Smiltenes novadam raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana, jāsaglabā konkrētās teritorijas apbūves un ainavas raksturs un mērogs, kā arī jāievēro prasības, kas noteiktas teritorijas attīstības plānošanas dokumentos vai būvprojektos, ja tādi izstrādāti konkrētai teritorijai vai būvei.

6. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu konstruktīvā saistībā ar ēku:

6.1. jārespektē ēkas proporcijas;

6.2. reklāma vai reklāmas objekts nedrīkst daļēji vai pilnībā aizsegt ēkas arhitektoniskās detaļas (logus, karnīzes, fasādes dekorus u.c.);

6.3. jāievēro reklāmā pielietojamo materiālu atbilstība ēkas fasādes apdares materiāliem un ēkas arhitektoniskajam risinājumam;

6.4. reklāmas objekta stiprinājuma veids nedrīkst bojāt ēkas nesošās konstrukcijas;

6.5. perpendikulāri ēkas fasādei izvietota reklāmas objekta apakšējā mala nedrīkst atrasties zemāk par 2,5 m no zemes, neatkarīgi no tās platuma;

6.6. maksimāli pieļaujamais reklāmas objekta izvirzījums no ēkas sienas ir 1,3 m, ja reklāmas objekta ārējās malas attālums līdz brauktuvei nav mazāks par 0,7 m;

6.7. reklāmas un reklāmas objekta elektropiegādes kabeļi nedrīkst kontrastēt ar ēkas fasādi.

7. Ja pie ēkas fasādes plānots izvietot vairāk par vienu reklāmas objektu, ēkas īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums nodrošināt vienotas reklāmas izvietošanas koncepcijas izstrādi. Reklāmas izvietošanas koncepcija jāiesniedz saskaņošanai Smiltenes novada Būvvaldē (turpmāk – Būvvalde).

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 28.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/18)

8. Valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri, nepārveido saglabājamā kultūras pieminekļa substanci un neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu.

9. Valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsardzības zonā reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri un nemazina tā kultūrvēsturisko vērtību.

10. Reklāmu vai reklāmas objektu atļauts izvietot tikai uz vizuāli sakoptas, sakārtotas ēkas fasādes.

11. Izvietojot reklāmas objektus ar vai bez piesaistes zemei, tie nedrīkst aizsegt skatu uz pilsētas vai lauku ainaviski vērtīgu panorāmu, valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, baznīcām, ielu un ceļu perspektīvi.

12. Izvietojot reklāmas objektu ar piesaisti zemei, reklāmas objekta elektroapgāde jāparedz pazemes kabeļos.

13. Minimālais attālums starp stacionāri izvietotiem reklāmas objektiem vai bloķētām stendu grupām ir 30 m. Attālums tiek atlikts starp vienā ielas pusē izvietotu reklāmas objektu vai bloķētas stendu grupas savstarpēji tuvākajām malām.

14. Slietņu izvietošana pieļaujama tikai tādos gadījumos, kad nav iespējams izvietot reklāmas objektu konstruktīvā saistībā ar ēku (objekts, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, atrodas pagrabstāvā vai pagalmā, vai augstāk par 1. stāva līmeni). Slietņi jāizvieto ne tālāk kā 2 m no ieejas ēkā vai teritorijā, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, tie jāizvieto vienā līnijā un gājēju plūsmai jāatstāj ne mazāk kā 1,5 m no ietves platuma. Slietnim jābūt ne lielākam par 1,50 m augstumā un 1 m platumā.

15. Aizliegts ielu sarkano līniju teritorijā izvietot reklāmas objektu ar betona pamatiem, kuru izmēri plānā ir lielāki par 0,7 m x 0,5 m un ieguldīšanas dziļums lielāks par 1,0 m.

16. Smiltenes pilsētā aizliegts izvietot reklāmas un reklāmas objektus Baznīcas laukumā 1, 10, Pils ielā 2, bet īslaicīgi atļauts izvietot (uz laiku līdz vienam mēnesim) Smiltenes novada domes un tai pakļauto iestāžu rīkoto pasākumu reklāmas un informāciju par tiem.

17. Smiltenes pilsētas centra teritorijā (1. pielikums) un centra teritoriju norobežojošo ielu abās pusēs aizliegts izvietot stacionārus reklāmas objektus ar piesaisti zemei (neattiecas uz sabiedriskā transporta pieturu vietām), ja to izvietojums nav tiešā saistībā ar reklāmas devēja saimnieciskās darbības veikšanas vietu.

18. Aizliegts izvietot reklāmu un reklāmas objektus uz inženiertehniskām būvēm, elektrības sadales kastēm, transformatoriem.

19. Aizliegts izvietot īslaicīga rakstura reklāmas un informatīvus materiālus – plakātus, afišas, sludinājumus, aģitācijas materiālus un citus informatīvos materiālus uz žogiem, nožogojumiem un sētām, ēku fasādēm, jaunbūvēm, apgaismošanas stabiem, inženiertehniskām būvēm, elektrības sadales kastēm, transformatoriem un citiem inženiertehnisko komunikāciju būvju elementiem, ceļu satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem un informatīvajām norādēm, pilsētas labiekārtojuma elementiem, reklāmas un dizaina elementu konstrukcijām, kā arī kokiem un apstādījumiem.

20. Aizliegts no iekšpuses aizsegt skatlogus ar tirdzniecības iekārtām, preču izvietošanai paredzētiem plauktiem vai stendu aizmugurēm, ja nav izveidota skatloga ekspozīcija, izņemot gadījumus, kad tirdzniecības iekārta paredzēta tirdzniecībai pa logu.

21. Aizliegts izvietot reklāmas objektu uz viena balsta ar satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem. Reklāmas, reklāmas objekts nedrīkst apžilbināt transporta līdzekļu vadītājus un aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus, kā arī traucēt to redzamību vai uztveramību.

22. Aizliegts izvietot reklāmas objektus ielu krustojumu redzamības zonās, kā arī ierobežot transportlīdzekļu vadītājiem noteikto redzamību izbraukšanas vietās uz ielām no blakus teritorijām, atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

23. Aizliegts izvietot reklāmu un reklāmas objektu uz ūdens, arī izmantojot dažādus peldlīdzekļus (pontoni, plosti, kuģi, laivas u.tml.) un dažādus reklāmas izvietošanas palīglīdzekļus, izņemot gadījumus, ja reklāma vai reklāmas objekts tiek izvietots normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņota publiska izklaides, svētku pasākuma norises vietā un laikā.

24. Uz Smiltenes pilsētas administratīvajā teritorijā esošiem afišu stabiem, stendiem un Smiltenes pilsētas sabiedriskā transporta pieturvietu stendos atļauts izvietot Smiltenes novada Kultūras pārvaldē saskaņotas afišas, plakātus un paziņojumus par pasākumiem, lekcijām, izstādēm, koncertiem u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu.

25. Smiltenes novada pagastu administratīvajās teritorijās uz pašvaldībai piederošiem stendiem atļauts izvietot attiecīgajā pagasta pārvaldē saskaņotas afišas, plakātus, paziņojumus un sludinājumus.

26. Pašvaldībā saskaņotu priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana pieļaujama uz pašvaldībai piederošiem afišu stabiem Smiltenes pilsētā un uz pašvaldībai piederošiem stendiem novada pagastos.

27. Afišu stabus un sabiedriskā transporta pieturvietu stendus:

27.1. Smiltenes pilsētā apsaimnieko SIA "Smiltenes NKUP", ar noteikumu, ka katra ceturkšņa pirmajā pirmdienā visa uz afišu stabiem esošā informācija no afišu stabiem tiek notīrīta;

27.2. afišu stendus Smiltenes pilsētā un reklāmas baneru stendus uz autoceļa A2 apsaimnieko Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļa;

27.3. afišu stendus Smiltenes novada ciemos apsaimnieko pašvaldības pagastu pārvaldes.

28. Priekšroka reklāmas izvietošanai uz pašvaldības afišu stabiem, stendiem un Smiltenes pilsētas sabiedriskā transporta pieturvietu stendiem ir pašvaldības un tai pakļauto iestāžu rīkoto pasākumu reklāmas izvietošanai. Stendos izvietojamo afišu, plakātu un paziņojumu pieļaujamais izmērs ir A3 (297 mm x 420 mm), A2 (420 mm x 594 mm) un A1 (594 mm x 1189 mm) formāts.

29. Komersantiem, kas nodarbojas ar azartspēļu organizēšanu, uzturēšanu vai erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanu, izkārtnēs, reklāmas objektos aizliegts izmantot skaņu specefektus.

30. Azartspēļu, to organizēšanas vietu un azartspēlēs iegūstamo laimestu reklāma atļauta tikai to organizēšanas vietās.

31. Erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanas vietās atļauts norādīt tikai erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanas vietas nosaukumu un erotiska rakstura pakalpojumu sniegšanas organizētāja reģistrētu preču zīmi, nodrošinot, ka sniegtais pakalpojums nav redzamas no ēkas ārpuses.

32. Veicot inženierkomunikāciju vai ielu izbūvi, reklāmas objekti, kas izvietoti ielu sarkanajās līnijās, demontējami pēc Smiltenes novada domes pirmā pieprasījuma. Demontāžu veic reklāmas devējs par saviem līdzekļiem.

33. Izvietojot īslaicīga rakstura reklāmu vai reklāmas objektu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņota publiska izklaides, svētku pasākuma norises vietā un laikā, jāievēro šajos Noteikumos noteiktie reklāmas, reklāmas objekta izvietošanas pamatprincipi.

34. Gadījumā, ja ir vairāki pretendenti uz reklāmas objekta izvietošanu vienā un tajā pašā vietā uz Smiltenes novada pašvaldībai piederošas zemes vai ēkas, tad tiesības izvietot reklāmas objektu pašvaldība var noteikt konkursa kārtībā.

35. Reklāmas pie apgaismes stabiem drīkst izvietot tikai uz Smiltenes novada pašvaldības izvietotajiem reklāmas nesējiem.

III. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana

(Nodaļas numerācija grozīta ar Smiltenes novada domes 28.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/18)

36. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus publiskās lietošanas ārtelpās atļauts izvietot saskaņā ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu, ievērojot šajos Noteikumos noteiktos reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas pamatprincipus, ekspluatācijas un demontāžas kārtību, kā arī paredzēto atbildību.

37. Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā nedrīkst priekšvēlēšanu aģitācijai novietot galdus, uzsliet teltis un pārvietojamas nojumes šādās publiskās lietošanas ārtelpās Smiltenes novadā:

37.1. Baznīcas laukumā 1, Smiltenē;

37.2. Baznīcas laukumā 10, Smiltenē;

37.3. pašvaldības iestāžu telpās un teritorijās;

37.4. pašvaldībai piederošo kapitālsabiedrību, kuru funkcijas ir veselības aizsardzības, telpās un teritorijās;

37.5. Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošo kapsētu teritorijās un tām pieguļošajās teritorijās 25 m attālumā no kapsētu ārējās robežas.

IV. Reklāmas vai reklāmas objektu projektu izskatīšanas un saskaņošanas kārtība

(Nodaļas numerācija grozīta ar Smiltenes novada domes 28.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/18)

38. Persona, kura vēlas izvietot izkārtni, mobilo reklāmu, reklāmas objektu ar piesaisti zemei vai bez tās, tīkla reklāmu, publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu, pašvaldībā iesniedz saskaņošanai reklāmas vai reklāmas objekta projektu, kas noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

39. Pašvaldībā nav jāsaskaņo reklāma un reklāmas objekti, kas tiek izvietoti normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņota publiska izklaides, svētku pasākuma norises vietā un laikā. Reklāmas un reklāmas objektu izvietošana publiska izklaides, svētku pasākuma norises vietā un laikā jāskaņo ar attiecīgā pasākuma organizētāju.

40. Pēc Būvvaldes lēmuma par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas izsniegšanu (ar nosacījumiem vai bez tiem) pieņemšanas, Būvvalde sagatavo reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju.

(Smiltenes novada domes 28.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 10/18 redakcijā)

41. Būvvalde ir tiesīgs pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju, ja reklāmas vai reklāmas objekta izvietošana neatbilst konkrētās pilsētvides apbūves raksturam un mērogam, ēkas arhitektoniskajam risinājumam, pielietotie materiāli neatbilst fasādes apdares materiāliem, reklāmas vai reklāmas objekta projektā nav ievērotas šajos Noteikumos un citos normatīvajos aktos ietvertās prasības vai arī nav iesniegti normatīvajos aktos noteiktie dokumenti.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 28.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/18)

42. Būvvalde ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu izdarīt grozījumus reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujā saistībā ar reklāmas vai reklāmas objekta grafiskā dizaina maiņu, ja reklāmas vai reklāmas objekta projektā nav ievērotas šajos Noteikumos un citos normatīvajos aktos ietvertās prasības vai arī nav iesniegti normatīvajos aktos noteiktie dokumenti.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 28.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/18)

V. Reklāmas vai reklāmas objekta ekspluatācija un demontāža

(Nodaļas numerācija grozīta ar Smiltenes novada domes 28.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/18)

43. Reklāmas devējs ir tiesīgs izvietot reklāmu vai reklāmas objektu un ekspluatēt to tikai pēc pašvaldības reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas saņemšanas, atļaujā noteikto nosacījumu izpildes, pašvaldības nodevas samaksas, kā arī ievērojot reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas derīguma termiņu.

44. Reklāmas devējam vai attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam izvietotā reklāma, reklāmas objekts jāuztur tehniskā un augstvērtīgā vizuāli estētiskā kārtībā, objektam jābūt piestiprinātam statiski drošā veidā.

45. Reklāmas objekts ar savu tehnisko stāvokli nedrīkst radīt apdraudējumu cilvēku veselībai vai dzīvībai.

46. Par reklāmas objekta konstrukciju drošību un elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību normatīvo aktu prasībām, ekspluatācijas prasībām un demontāžu ir atbildīgs reklāmas devējs, ja tas nav atrodams, tad attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

47. Ja reklāmas devējs attiecīgās reklāmas izvietošanas vietā ir izbeidzis saimniecisko darbību vai beidzies reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas derīguma termiņš, reklāmas devējam jāveic reklāmas vai reklāmas objekta demontāža 15 (piecpadsmit) dienu laikā, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot pamatu demontāžu utt.). Ja reklāmas devējs neveic reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu, tad par demontāžu ir atbildīgs attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

48. Būvvalde ir tiesīga izskatīt jautājumu un pieņemt lēmumu par reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu šādos gadījumos:

48.1. ja reklāma vai reklāmas objekts netiek ekspluatēts atbilstoši prasībām, netiek uzturēts drošā tehniskā un augstvērtīgā estētiski vizuālā stāvoklī;

48.2. ja reklāmas devējs attiecīgās reklāmas izvietošanas vietā ir izbeidzis saimniecisko darbību vai beidzies reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas derīguma termiņš un reklāmas devējs vai attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nav veicis reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu, atbilstoši šo Noteikumu prasībām;

48.3. ja reklāma vai reklāmas objekts uzstādīts, nesaņemot pašvaldības reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju vai uzstādīts neatbilstoši saskaņotajam reklāmas vai reklāmas objekta projektam;

48.4. ja izvietota reklāma vai reklāmas objekts un nav izpildīti reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujā minētie nosacījumi;

48.5. ja par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu nav samaksāta pašvaldības nodeva, atbilstoši noslēgtajam līgumam.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 28.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/18)

49. Pirms šo Noteikumu 48. punktā minētā lēmuma pieņemšanas Būvvalde Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā nosūta reklāmas devējam un attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītajam brīdinājumu par nepieciešamību demontēt reklāmu vai reklāmas objektu. Gadījumos, ja reklāmas devējs nav atrodams, tad brīdinājumu nosūta tikai attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam.

(Smiltenes novada domes 28.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 10/18 redakcijā)

50. Ja viena mēneša laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas un šo Noteikumu 48. punktā minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas reklāma vai reklāmas objekts netiek demontēts, pašvaldība ir tiesīga organizēt nepieciešamos pasākumus reklāmas demontāžai.

51. Pašvaldība ir tiesīga bez brīdinājuma organizēt nepieciešamos pasākumus reklāmas objekta demontāžai šādos gadījumos:

51.1. ja reklāmas objekts ar savu tehnisko stāvokli rada apdraudējumu cilvēku veselībai vai dzīvībai un tas nav demontēts pēc pašvaldības pirmreizēja pieprasījuma;

51.2. ja tiek konstatēts šo Noteikumu 19. punkta pārkāpums.

52. Pirms reklāmas vai reklāmas objekta demontāžas darbu uzsākšanas pašvaldība sastāda aktu, kurā fiksē reklāmas tehnisko un vizuālo stāvokli, aktam pievieno reklāmas vai reklāmas objekta fotofiksāciju.

53. Reklāmas devējam vai, ja tas nav atrodams, tad attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam tiek nosūtīts pašvaldības sagatavots rēķins par attiecīgās reklāmas vai reklāmas objekta demontāžas un uzglabāšanas izdevumiem.

54. Reklāmas devējam vai, ja tas nav atrodams, tad attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums segt izdevumus, kas saistīti ar reklāmas vai reklāmas objekta demontāžu un uzglabāšanu.

55. Ja šo Noteikumu 53. punktā minētais rēķins nav apmaksāts, tad pašvaldības vēršas ar prasību tiesā atlīdzināt reklāmas vai reklāmas objekta demontāžas un uzglabāšanas izdevumus.

56. Demontēto reklāmu vai reklāmas objektu pašvaldība uzglabā 3 (trīs) mēnešus, pēc tam tas tiek utilizēts bez iespējas atgūt. Pašvaldība nekompensē utilizētas reklāmas vai reklāmas objekta vērtību.

VI. Administratīvā atbildība par Noteikumu pārkāpšanu

(Nodaļas numerācija grozīta ar Smiltenes novada domes 28.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/18)

57. Par šo Noteikumu pārkāpšanu fiziskām vai juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu šādā apmērā:

57.1. līdz piecpadsmit naudas soda vienībām, ja tiek pārkāpts Noteikumu 44. vai 47. punkts;

57.2. no piecpadsmit līdz trīsdesmit naudas soda vienībām, ja tiek pārkāpts Noteikumu 4., 10. vai 22. punkts;

57.3. no trīsdesmit līdz sešdesmit naudas soda vienībām, ja tiek pārkāpts Noteikumu 45. punkts.

(Smiltenes novada domes 29.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 10/20 redakcijā)

58. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu 57. punktā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Smiltenes novada pašvaldības policijas amatpersonas.

(Smiltenes novada domes 29.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 10/20 redakcijā)

59. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Smiltenes novada pašvaldības Administratīvā komisija.

(Smiltenes novada domes 29.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 10/20 redakcijā)

60. (Svītrots ar Smiltenes novada domes 29.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/20)

VII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

(Nodaļas numerācija grozīta ar Smiltenes novada domes 28.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/18)

61. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu par atteikumu izsniegt reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju vai atteikumu izdarīt grozījumus reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujā var apstrīdēt Smiltenes novada pašvaldības domē.

62. Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

63. Smiltenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

VIII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas numerācija grozīta ar Smiltenes novada domes 28.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/18)

64. Reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas saskaņojumi, kas izsniegti līdz šo Noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgi līdz tajos norādītā derīguma termiņa beigām.

65. Reklāmas un reklāmas objekti, kuru saskaņojumā nav norādīts derīguma termiņš, jāpārskaņo Smiltenes novada domē 6 mēnešu laikā no Noteikumu stāšanās spēkā.

66. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības bezmaksas izdevumā "Smiltenes novada Domes Vēstis".

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis
1. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības
2013. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 32/13
"Par reklāmas izvietošanu publiskā vietās un vietās,
kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā"

2. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības
2013. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 32/13
"Par reklāmas izvietošanu publiskā vietās un vietās,
kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā"

Smiltenes novada domei

  
 Juridiskas personas nosaukums/fiziskas personas vārds, uzvārds
  
 Reģistrācijas numurs/personas kods
  
 Juridiskā adrese/deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese
  
 Tālrunis, elektroniskā pasta adrese

IESNIEGUMS

Lūdzu saskaņot reklāmas/izkārtnes objektam bez piesaistes zemei
  reklāmas objektam ar piesaisti zemei
  mobilās reklāmas
  tīkla reklāmas projektu un izsniegt atļauju:
(atzīmēt iesniegto dokumentu nosaukumu)
Reklāmas devējs (ja atšķiras no iesnieguma iesniedzēja):
 
(Juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas numurs/ fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, tālrunis, elektroniskā pasta adrese)
Izvietošanas adrese (izņemot mobilo reklāmu):
 
Zemesgabala kadastra numurs (objektam ar piesaisti zemei): 
Reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas laiks (izņemot izkārtni):
____.____.20____. līdz ____.____.20_____.
Papildefektu raksturojums (piemēram: apgaismojums, skaņu efekti), ja tādi plānoti:
 
Nodevas maksātājs: 
 fiziskas personas vārds un uzvārds / juridiskas personas nosaukums
  
 reģ. Nr. /personas kods
  
 nodevas maksātāja juridiskā adrese
  
 nodevas maksātāja faktiskā adrese
  
 pasta indekss, tālrunis
  
 nodevas maksātāja norēķinu banka
                      
konta numurs:                     

Pielikumā iesniegti šādi dokumenti (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 732):

1. Reklāmas/izkārtnes objektam bez piesaistes zemei

Krāsainas reklāmas vai reklāmas objekta vizuālās skices vai fotomontāžas (divos eksemplāros, ja iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu), norādot izmērus un mērogu;

Reklāmas devēja rakstisku apliecinājumu, ka saņemta būves, zemes īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotas personas rakstiska piekrišana izkārtnes izvietošanai, ja izkārtni paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma;

Krāsainu uz objekta izvietojamās reklāmas vizuālo skici vai fotomontāžas, ja vienlaikus ar reklāmas objekta izvietošanu uz tā plānots izvietot reklāmu;

Pieslēguma projektu un saskaņojumu ar attiecīgo inženierkomunikāciju turētāju, ja objektu nepieciešams pieslēgt elektropiegādes tīkliem vai citām inženierkomunikācijām, kā arī ar citiem inženierkomunikāciju turētājiem un trešajām personām, kuru īpašumtiesības tiek skartas.

2. Reklāmas objektam ar piesaisti zemei:

Krāsainas reklāmas vai reklāmas objekta vizuālās skices vai fotomontāžas (divos eksemplāros, ja iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu), norādot izmērus un mērogu;

Pieslēguma projektu un saskaņojumu ar attiecīgo inženierkomunikāciju turētāju, ja objektu nepieciešams pieslēgt elektropiegādes tīkliem vai citām inženierkomunikācijām, kā arī ar citiem inženierkomunikāciju turētājiem un trešajām personām, kuru īpašumtiesības tiek skartas;

Apdares materiālu un krāsu risinājumu aprakstu;

Krāsainu uz objekta izvietojamās reklāmas vizuālo skici vai fotomontāžu, ja vienlaikus ar objekta izvietošanu uz tā plānots izvietot reklāmu;

Noteiktā kārtībā sagatavotu zemes vienības situācijas plānu, kurā attēlota objekta uzstādīšanas vieta;

Zemes īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotās personas rakstisku piekrišanu objekta izvietošanai, ja to paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma.

3. Mobilās reklāmas

Krāsainas reklāmas vai reklāmas objekta vizuālās skices vai fotomontāžas (divos eksemplāros, ja iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu), norādot izmērus un izvietošanas veidu;

Izvietojamo reklāmu skaits;

Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru;

Transportlīdzekļa piekabes (puspiekabes) valsts reģistrācijas numuru, ja reklāmu plānots izvietot uz piekabes (puspiekabes).

Pielikumi iesniegti uz __________________ lapām.

Ar šo uzņemos atbildību par sniegto ziņu patiesīgumu, pievienoto dokumentu likumīgu izcelsmi un kopiju atbilstību oriģināliem.

20_____.gada_____.__________    
  (paraksts) (paraksta atšifrējums)
3. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības
2013. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 32/13
"Par reklāmas izvietošanu publiskā vietās un vietās,
kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā"

Smiltenes novada domei

  
 Juridiskas personas nosaukums/fiziskas personas vārds, uzvārds
  
 Reģistrācijas numurs/personas kods
  
 Juridiskā adrese/deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese
  
 Tālrunis, elektroniskā pasta adrese

IESNIEGUMS

Lūdzu saskaņot Afišas projektu.
Reklāmas devējs (ja atšķiras no iesnieguma iesniedzēja):
 
(Juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas numurs/ fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, tālrunis, elektroniskā pasta adrese)

Izvietošanas adrese:

 

Izvietošanas laiks: _____._____.20_____. Līdz _____._____.20_____.

Afišas izmērs: ________X________m, afišu skaits: 

Nodevas maksātājs:

 
 fiziskas personas vārds un uzvārds / juridiskas personas nosaukums
  
 reģ. Nr. /personas kods
  
 nodevas maksātāja juridiskā adrese
  
 nodevas maksātāja faktiskā adrese
  
 pasta indekss, tālrunis
  
 nodevas maksātāja norēķinu banka
                      
konta numurs:                     

Pielikumā:

Krāsainas afišas vizuālās skices vai fotomontāžas (divos eksemplāros, ja iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu), norādot izmērus.

Ar šo uzņemos atbildību par sniegto ziņu patiesīgumu, pievienoto dokumentu likumīgu izcelsmi un kopiju atbilstību oriģināliem.

20_____.gada_____.__________

    
  (paraksts) (paraksta atšifrējums)

 

4. pielikums
Smiltenes novada pašvaldības
2013. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 32/13
"Par reklāmas izvietošanu publiskā vietās un vietās,
kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā"

(Pielikums Smiltenes novada domes 28.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 10/18 redakcijā)

SMILTENES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novadā, LV-4729
tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv

_________________________________________________________________________________

ATĻAUJA
reklāmas izvietošanai Smiltenes novadā

Smiltenē, 20____. gada __________________Nr. __________________

Smiltenes novada Būvvalde izsniedz atļauju:

Reklāmas devējs: 
 (Juridiskai personai nosaukums / fiziskai personai vārds, uzvārds)
  
 (Juridiskai personai reģistrācijas numurs/fiziskai personai personas kods)
 
Reklāmas izvietošanas adrese (izņemot mobilo reklāmu): 
 
 
Reklāmas veids: 
 
Papildefektu raksturojums: 

Reklāma nav pašvaldības nodevas objekts.

Reklāma ir pašvaldības nodevas objekts.

Atļaujas derīguma termiņš (izņemot izkārtni): 
 
Pašvaldības nodeva euro samaksāta 
 
Smiltenes novada Būvvaldes vadītājs 
 (paraksts)

Z.v.

Dokumenta rekvizītus "paraksts", "zīmoga vieta" un "datums" neaizpilda, ja atļauja tiek izsniegta elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

01.07.2020