Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 39

Talsos 2018. gada 15. novembrī (prot. Nr. 26, 7. p., lēmums Nr. 479)

Par Talsu novada domes 2009. gada 10. septembra saistošo noteikumu Nr. 41 "Par detālplānojumu zemesgabaliem Raiņa ielā 5 un 7 (kods 09-7)" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41. panta pirmās daļas 1. punktu un
Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu

Atzīt par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 2009. gada 10. septembra saistošos noteikumus Nr. 41 "Par detālplānojumu zemesgabaliem Raiņa ielā 5 un 7 (kods 09-7)".

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols

 

Saistošo noteikumu Nr. 39 "Par Talsu novada domes 2009. gada 10. septembra saistošo noteikumu Nr. 41 "Par detālplānojumu zemesgabaliem Raiņa ielā 5 un 7 (kods 09-7)" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Talsu novada pašvaldībā saņemts SIA "KRAUZERS" iesniegums, kurā lūgts atcelt detālplānojumu zemesgabalam Talsos, Raiņa iela 5 un 7, kods 09-7.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. pantu, vietējā pašvaldība koordinē un uzrauga vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu īstenošanu.

Detālplānojums ir spēkā, līdz to atceļ vai atzīst par spēku zaudējušu.

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 41. pantu pašvaldības dome pieņem ārējos normatīvos aktus (saistošos noteikumus).

Talsu novada domes 2009. gada 10. septembra saistošie noteikumi Nr. 41 "Par detālplānojumu zemesgabaliem Raiņa ielā 5 un 7 (kods 09-7)" atzīstami par spēku zaudējušiem, izdodot jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts Talsu novada domes 2009. gada 10. septembra saistošo noteikumu Nr. 41 "Par detālplānojumu zemesgabaliem Raiņa ielā 5 un 7(kods 09-7)" risinājumā tika paredzēts veikt zemesgabalu Raiņu iela 5 un Raiņa iela 7, Talsos, apvienošanu un tika noteikta perspektīvā apbūves teritorija, stāvlaukuma teritorija, perspektīvie inženierkomunikāciju izvietojumi. Detālplānojums daļēji īstenots, veikta zemesgabalu apvienošana. Nekustamā īpašuma Raiņa ielā 5, Talsos, Talsu novadā, kadastra Nr. 8801 009 0146, īpašnieks vēlas turpināt īpašuma apsaimniekošanu saskaņā ar Talsu novada domes 2015. gada 14. maija saistošo noteikumu Nr. 15 "Par Talsu novada teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem" prasībām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols

15.01.2019