Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 02.02.2011. - ... / Spēkā esošā
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 39

Talsos 2010. gada 16. septembrī (prot. Nr. 26, lēmums Nr. 666)
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Talsu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 1. un 13. punktu, trešo daļu un
Ģeotelpiskās informācijas likuma
13. panta sesto daļu un 26. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Talsu novada administratīvajā teritorijā notiek topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām izsniegšana, pieņemšana, pārbaude un uzkrāšana.

(Grozīts ar Talsu novada domes 16.12.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 47)

2. Noteikumi ir obligāti visām juridiskajām un fiziskajām personām, kas Talsu novadā veic:

2.1. inženierkomunikāciju, būvju un ceļu inženierbūvju būvniecību;

2.2. ģeodēziskos, topogrāfiskos un kadastrālās uzmērīšanas darbus;

2.3. (svītrots ar Talsu novada domes 16.12.2010. saistošajiem noteikumiem Nr. 47).

4. Inženierkomunikāciju (izņemot inženiertīklu pievadu), būvju un ceļu inženierbūvju būvniecība (rekonstrukcija, restaurācija vai renovācija) jāveic pēc būvatļaujas saņemšanas saskaņā ar Talsu novada būvvaldes akceptēto būvprojektu, kuram par pamatu ņemts ģeodēzijā un mērniecībā licencēto un sertificēto personu izstrādāts topogrāfiskais plāns, kas saskaņots ar komunikāciju turētāju organizācijām, pašvaldības digitālās kartes uzturētāju, un savietots ar vienotās novada digitālās kartes topogrāfisko informāciju.

5. Novada administratīvajā teritorijā topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi un uzkrāšanu mērogā 1:500, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Talsu novada pašvaldības izvēlēta juridiska persona, kurai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu. Pakalpojumu veidus un maksimālos maksas apmērus nosaka Talsu novada dome ar lēmumu. Informāciju, kas nepieciešama pašvaldības pasūtījumiem, datu bāzes uzturētājs izsniedz bez maksas.

(Talsu novada domes 16.12.2010. saistošo noteikumu Nr. 47 redakcijā)

6. Inženierkomunikāciju, būvju un transporta būvju ekspluatējošās organizācijas (kā arī būvdarbu veicēji) Talsu novada teritorijā uzbūvēto, rekonstruēto, restaurēto vai renovēto objektu pieņemšanu (nodošanu) ekspluatācijā veic saskaņā ar MK 13.04.2004. noteikumu Nr. 299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā" prasībām pēc objektu (ieskaitot tos, kuriem nav vajadzīga būvatļauja) apsekošanas un pārbaudes to atbilstībai akceptētam būvprojektam, kā arī ģeodēzisko darbu rezultātā iegūtās informācijas savietošanas ar novada vienoto digitālo karti.

7. Izbūvēto inženierkomunikāciju uzmērīšanu (pirms vaļējās tranšejas (būvbedres) aizbēršanas) organizē persona, kas saņēmusi rakšanas atļauju vai būvatļauju.

8. Topogrāfiskās informācijas savietošanai novada vienotajā digitālajā kartē Talsu novada pašvaldība pieņem tikai mērniecībā licencētu vai sertificētu personu topogrāfiskos, ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā izpilduzmērījumus, izpildshēmas un būvasu nospraušanas aktus), kas sagatavoti digitālā formā (*dgn, *dwg vai *dxf formātā), LKS 92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmās.

9. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai, izsniedz pašvaldības izvēlētā juridiskā persona pēc rakstiska (elektroniska) pieprasījuma saņemšanas divu darba dienu laikā.

10. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēzisko darbu rezultātā iegūtā informācija iesniedzama pārbaudei pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai, kas to par samaksu saskaņo divu darba dienu laikā gadījumā, ja iesniegtie uzmērījumi atbilst valstī noteiktajiem standartiem. Talsu novada pašvaldības institūcijas, tai skaitā būvvalde, atzīst par atbilstošu (lietošanai derīgu) tikai šādā veidā saskaņotu (reģistrētu) informāciju.

11. Ja, veicot būvdarbus, tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, tad jāfiksē to novietne dabā un tās jāuzmēra un jāparāda izpildshēmā. Izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.

12. Objektu pieņemšana ekspluatācijā nenotiek, ja uz izpildshēmas nav pašvaldības izvēlētās juridiskās personas apliecinājuma par objekta topogrāfiskā materiāla savietošanu ar novada digitālo karti.

13. Detālplānojuma saistošā daļa pēc apstiprināšanas un saistošo noteikumu izdošanas, un zemes ierīcības projekta grafiskā daļa pēc apstiprināšanas 2 nedēļu laikā nododama pašvaldības izvēlētajai juridiskajai personai informācijas uzkrāšanai.

(Talsu novada domes 16.12.2010. saistošo noteikumu Nr. 47 redakcijā)

14. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas informatīvajā izdevumā "Talsu novada ziņas".

15. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Talsu pilsētas domes 2007. gada 11. jūnija saistošie noteikumi Nr. 8 "Par topogrāfisko materiālu saskaņošanas kārtību un izpildshēmu iesniegšanas kārtību" un Ģibuļu pagasta padomes 2008. gada 30. jūlija saistošie noteikumi Nr. 11/2008 "Ģibuļu pagasta teritorijas digitālās topogrāfiskās uzmērīšanas noteikumi".

Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs
02.02.2011