Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 708

Rīgā 2018. gada 21. novembrī (prot. Nr. 53 17. §)
Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes, muitas iestāžu, nodokļu un muitas policijas ierēdņu dienesta pakāpēm
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par Valsts ieņēmumu dienestu"
25. panta otro daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes, muitas iestāžu un nodokļu un muitas policijas ierēdņu (turpmāk – ierēdņi) dienesta pakāpes, to piešķiršanas, saglabāšanas, pazemināšanas un atņemšanas kārtību.

II. Dienesta pakāpes un to piešķiršanas, saglabāšanas, pazemināšanas un atņemšanas kārtība

2. Ierēdņiem piešķir šādas dienesta pakāpes:

2.1. leitnants;

2.2. virsleitnants;

2.3. kapteinis;

2.4. majors;

2.5. pulkvežleitnants;

2.6. pulkvedis;

2.7. ģenerālis.

3. Ierēdņiem dienesta pakāpes, izņemot ģenerāļa dienesta pakāpi, piešķir, saglabā, pazemina un atņem Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors.

4. Ierēdņiem ģenerāļa dienesta pakāpi piešķir, saglabā, pazemina un atņem Ministru kabinets pēc finanšu ministra ieteikuma.

5. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors kārtējās dienesta pakāpes piešķir reizi kalendāra mēnesī, ja pastāv šo noteikumu 17. punktā minētie nosacījumi.

6. Ja ierēdņa amatā ieceļ pretendentu, kurš dienējis Nacionālajos bruņotajos spēkos, valsts drošības iestādē, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādē vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē (turpmāk – speciālās iestādes) un kuram iepriekšējā dienesta vietā ir piešķirta dienesta pakāpe, kas atbilst ieņemamajam amatam atbilstošajai augstākajai dienesta pakāpei, vai par to augstāka dienesta pakāpe, ierēdnim piešķir ieņemamajam amatam atbilstošo augstāko dienesta pakāpi saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu. Lai apliecinātu, ka speciālajā iestādē piešķirta speciālā dienesta pakāpe, pretendents iesniedz attiecīgās iestādes izsniegtu dokumentu par speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu. Dienesta pakāpes piešķir Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors. Ģenerāļa dienesta pakāpi piešķir Ministru kabinets pēc finanšu ministra ieteikuma.

7. Dienesta pakāpi pazemina, ja ierēdnim piemērots Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likuma 11. panta 3. punktā minētais disciplinārsods un ierēdnis tiek pazemināts tādā amatā, kuram saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu atbilst zemāka augstākā dienesta pakāpe par ierēdnim piešķirto dienesta pakāpi. Iepriekšējo dienesta pakāpi atjauno pēc tam, kad beigusies disciplinārsoda darbība.

8. Dienesta pakāpi atņem, ja konstatēts, ka ierēdnis neatbilst Valsts ieņēmumu dienesta ierēdnim noteiktajām prasībām, – ierēdnis ir sodīts par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai atbrīvots no ierēdņa amata ar tiesas spriedumu krimināllietā.

III. Dienesta pakāpes piešķiršana vai saglabāšana, ierēdni ieceļot vai pārceļot amatā

9. Ja, ieceļot amatā, pretendentam noteikts pārbaudes laiks, dienesta pakāpi piešķir vai saglabā pēc noteiktā pārbaudes laika. Pārbaudes laiku ieskaita termiņā, kas nepieciešams kārtējās dienesta pakāpes piešķiršanai.

10. Ja ierēdni no Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienības, kurā dienesta pakāpes nepiešķir, ieceļ vai pārceļ Valsts ieņēmumu dienesta amatā, kurā piešķirama dienesta pakāpe, Valsts ieņēmumu dienestā nostrādāto laiku ieskaita izdienā, kas nepieciešama dienesta pakāpes piešķiršanai, un dienesta pakāpi piešķir, ievērojot šo noteikumu 9., 17. un 21. punktu.

11. Ja ierēdni pārceļ amatā, kuram atbilst zemāka augstākā dienesta pakāpe, nekā Valsts ieņēmumu dienesta ierēdnim piešķirta, saglabā iepriekš piešķirto augstāko dienesta pakāpi.

12. Ja pretendentu, kuram iepriekš nav bijusi piešķirta dienesta pakāpe vai speciālajās iestādēs bijusi piešķirta zemāka speciālā dienesta pakāpe, ieceļ Valsts ieņēmumu dienesta amatā, kuram atbilst augstākā dienesta pakāpe  virsleitnants, kapteinis, majors vai pulkvežleitnants, pretendentam piešķir leitnanta dienesta pakāpi, izņemot šo noteikumu 10. punktā minētos gadījumos.

13. Ja pretendentu, kuram iepriekš nav bijusi piešķirta dienesta pakāpe vai speciālajās iestādēs bijusi piešķirta zemāka speciālā dienesta pakāpe, ieceļ Valsts ieņēmumu dienesta amatā, kuram atbilst augstākā dienesta pakāpe  pulkvedis, pretendentam piešķir majora dienesta pakāpi, izņemot šo noteikumu 10. punktā minētos gadījumus.

14. Ja pretendentu, kuram iepriekš nav bijusi piešķirta dienesta pakāpe vai speciālajās iestādēs bijusi piešķirta zemāka speciālā dienesta pakāpe, ieceļ Valsts ieņēmumu dienesta amatā, kuram atbilst augstākā dienesta pakāpe  ģenerālis, pretendentam piešķir pulkveža dienesta pakāpi.

15. Pretendentam, kuru ieceļ Valsts ieņēmumu dienesta amatā bez pārbaudes laika, dienesta pakāpi piešķir ar iecelšanas dienu amatā atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu dienesta pakāpēm un saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu un 2. pielikumu.

16. Ja ierēdnis ir izbeidzis valsts civildienesta attiecības ar Valsts ieņēmumu dienestu, izņemot šo noteikumu 8. punktā minētos gadījumus, bet vēlāk tās atsāk:

16.1. ierēdnim, kurš nav dienējis speciālajās iestādēs, ar iecelšanas dienu amatā saglabā iepriekš Valsts ieņēmumu dienestā piešķirto dienesta pakāpi. Izdienā, kas nepieciešama kārtējās dienesta pakāpes piešķiršanai, ieskaita laikposmu, līdz tika izbeigtas valsts civildienesta attiecības ar Valsts ieņēmumu dienestu;

16.2. ierēdnim, kurš ir dienējis speciālajās iestādēs un kuram piešķirta speciālā dienesta pakāpe, kas ir augstāka par iepriekš Valsts ieņēmumu dienestā piešķirto dienesta pakāpi, piešķir ieņemamajam amatam atbilstošo augstāko dienesta pakāpi saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu.

IV. Kārtējās dienesta pakāpes piešķiršana

17. Kārtējo dienesta pakāpi piešķir, ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:

17.1. ierēdnis piešķirtajā dienesta pakāpē ir nodienējis laiku, kas nepieciešams kārtējās dienesta pakāpes piešķiršanai atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam;

17.2. amatā, kuru ieņem ierēdnis, paredzēta augstāka speciālā dienesta pakāpe atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam;

17.3. ierēdnis nav atstādināts no amata pienākumu izpildes;

17.4. pret ierēdni nav ierosināta disciplinārlieta.

18. Ja ierēdnim tika piemērots disciplinārsods, kārtējo dienesta pakāpi piešķir, ja pastāv šo noteikumu 17. punktā minētie nosacījumi, kā arī ir beigusies disciplinārsoda darbība.

19. Kārtējo dienesta pakāpi pirms šo noteikumu 3. pielikumā noteiktā termiņa var piešķirt kā vienreizēju apbalvojumu ar Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumu par īpašiem nopelniem un teicamu darbu.

20. Kārtējās dienesta pakāpes piešķiršanu atliek:

20.1. ja pret ierēdni ir ierosināta disciplinārlieta:

20.1.1. līdz brīdim, kad pieņemts lēmums par disciplinārlietas izbeigšanu disciplinārpārkāpuma sastāva trūkuma dēļ vai lēmums par disciplinārlietas izbeigšanu, izsakot aizrādījumu;

20.1.2. līdz brīdim, kad stājies spēkā augstākas iestādes lēmums vai tiesas nolēmums disciplinārlietā par piemērotā disciplinārsoda atcelšanu;

20.2. ja ierēdnis ir atstādināts no amata pienākumu izpildes saistībā ar kriminālprocesu vai disciplinārlietas izskatīšanas laikā – līdz brīdim, kad likumīgā spēkā stājies attaisnojošs spriedums krimināllietā vai kriminālprocess pret personu izbeigts, pamatojoties uz reabilitējošiem apstākļiem, pieņemts lēmums par disciplinārlietas izbeigšanu disciplinārpārkāpuma sastāva trūkuma dēļ vai lēmums par disciplinārlietas izbeigšanu, izsakot aizrādījumu.

21. Kārtējās dienesta pakāpes piešķiršanas termiņā neieskaita:

21.1. laikposmu, kurā ierēdnis bija atstādināts no amata pienākumu izpildes un Valsts civildienesta ierēdņu disciplināratbildības likumā noteiktajā kārtībā atzīts par vainīgu disciplinārpārkāpuma izdarīšanā, un lēmums ir stājies likumīgā spēkā;

21.2. disciplinārsoda darbības laiku.

22. Ja lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu atceļ, laikposmu no disciplinārlietas ierosināšanas līdz augstākas iestādes lēmuma vai tiesas nolēmuma disciplinārlietā pieņemšanai ieskaita laikā, kas nepieciešams kārtējās dienesta pakāpes piešķiršanai.

V. Noslēguma jautājumi

23. Valsts ieņēmumu dienesta ierēdnim, kuram līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir piešķirta dienesta pakāpe, kas ir augstāka par šo noteikumu 1. pielikumā noteikto amatam atbilstošo augstāko dienesta pakāpi, saglabā iepriekš piešķirto dienesta pakāpi.

24. Valsts ieņēmumu dienesta ierēdnim, kuram līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir piešķirta dienesta pakāpe, iepriekš piešķirtās dienesta pakāpes nosaukums atbilst šo noteikumu 2. punktā minētajam dienesta pakāpes nosaukumam.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 21. novembra
noteikumiem Nr. 708
Amatiem atbilstošās augstākās dienesta pakāpes
Nr. p. k.Amata nosaukumsAugstākā dienesta pakāpe
1.Izmeklētāja palīgsvirsleitnants
2.Muitas uzraugsvirsleitnants
3.Vecākais muitas uzraugskapteinis
4.Izmeklētājskapteinis
5.Muitas ekspertskapteinis
6.Galvenais speciālistsmajors
7.Drošības speciālistsmajors
8.Vecākais drošības speciālistsmajors
9.Galvenais juristsmajors
10.Vecākais izmeklētājsmajors
11.Vecākais muitas ekspertsmajors
12.Vecākais ekspertsmajors
13.Muitas maiņas vadītājsmajors
14.Nodaļas vadītāja vietnieksmajors
15.Inspektorsmajors
16.Galvenais inspektorsmajors
17.Vecākais inspektorsmajors
18.Muitas virsuzrauga vietniekspulkvežleitnants
19.Specializētais atašejspulkvežleitnants
20.Nodaļas vadītājspulkvežleitnants
21.Muitas virsuzraugspulkvedis
22.Daļas vadītāja vietniekspulkvedis
23.Daļas vadītājspulkvedis
24.Laboratorijas vadītājspulkvedis
25.Direktora vietniekspulkvedis
26.Direktorsģenerālis
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 21. novembra
noteikumiem Nr. 708
Speciālajās iestādēs piešķirto speciālo dienesta pakāpju atbilstība Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes, muitas iestāžu, nodokļu un muitas policijas ierēdņu dienesta pakāpēm
Nr. p. k.Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldes, muitas iestāžu, nodokļu un muitas policijas ierēdņa dienesta pakāpeSpeciālajā iestādē piešķirtā speciālā dienesta pakāpe
1.Leitnantsierindnieks, kaprālis, seržants, virsseržants, virsniekvietnieks, leitnants
2.Virsleitnantsvirsleitnants
3.Kapteiniskapteinis
4.Majorsmajors
5.Pulkvežleitnantspulkvežleitnants
6.Pulkvedispulkvedis
7.Ģenerālisģenerālis
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
3. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 21. novembra
noteikumiem Nr. 708
Kārtējo dienesta pakāpju piešķiršanas termiņi
Nr. p. k.Dienesta pakāpeKārtējā pakāpeKārtējās pakāpes piešķiršanas termiņš
1.Pulkvedisģenerālispēc triju gadu izdienas pulkveža dienesta pakāpē
2.Pulkvežleitnantspulkvedispēc piecu gadu izdienas pulkvežleitnanta dienesta pakāpē
3.Majorspulkvežleitnantspēc piecu gadu izdienas majora dienesta pakāpē
4.Kapteinismajorspēc četru gadu izdienas kapteiņa dienesta pakāpē
5.Virsleitnantskapteinispēc trīs gadu izdienas virsleitnanta dienesta pakāpē
6.Leitnantsvirsleitnantspēc divu gadu izdienas leitnanta dienesta pakāpē
Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
24.11.2018