Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Rīgas Juridiskās augstskolas likums
I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1. pants. Rīgas Juridiskā augstskola (turpmāk — Augstskola) ir izveidota saskaņā ar līgumu, ko 1997. gada 14. jūlijā noslēdza Latvijas Republikas valdība, Zviedrijas Karalistes valdība un Sorosa fonds — Latvija.

2. pants. Augstskolas dalībnieki ir Latvijas Universitāte un nodibinājums "Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS".

3. pants. Augstskola ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību.

4. pants. Augstskola ir augstākās izglītības un zinātnes iestāde.

5. pants. (1) Augstskola ir autonoma izglītības iestāde ar pašpārvaldes tiesībām. Tās pašpārvalde pamatojas uz personāla tiesībām un iespējām noteiktā kārtībā piedalīties akadēmisko, administratīvo un saimniecisko lietu vadīšanā un pārvaldē.

(2) Augstskola darbojas saskaņā ar šo likumu, Augstskolu likumu, citiem Latvijas Republikas likumiem un augstskolu starptautiskajām darbības normām, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem, kā arī saskaņā ar saviem statūtiem un Augstskolas satversmi.

II nodaļa. Augstskolas darbības mērķis un uzdevumi

6. pants. Augstskolas darbības galvenais mērķis ir sniegt studējošajiem iespēju iegūt akadēmiskos grādus un profesionālos grādus un profesionālo kvalifikāciju sociālo zinātņu un ar tām saistītajās starpdisciplinārajās jomās.

7. pants. Augstskolas uzdevums ir izglītot speciālistus, piedāvāt viņiem iespēju celt kvalifikāciju un tālākizglītoties, veikt fundamentālus un lietišķus pētījumus, informēt sabiedrību par zinātniskās pētniecības rezultātiem, kā arī iesaistīties zināšanu pārnesē.

III nodaļa. Augstskolas pārstāvības un vadības institūcijas

8. pants. Dalībnieki ir Augstskolas augstākā vadības institūcija un lēmējinstitūcija stratēģiskajos, finanšu un saimnieciskajos jautājumos, kā arī jautājumos, kas saistīti ar Augstskolas stratēģiskajiem, finanšu un saimnieciskajiem jautājumiem vai izriet no tiem.

9. pants. Augstskolas pārstāvības un vadības institūcijas un lēmējinstitūcijas ir:

1) valde;

2) satversmes sapulce;

3) senāts;

4) rektors;

5) akadēmiskā šķīrējtiesa.

10. pants. Valde ir dalībnieku izveidota institūcija, kuras sastāvu un izveidošanas kārtību nosaka Augstskolas statūti un Komerclikums. Valdes darbību un kompetenci nosaka šis likums, Komerclikums, Augstskolas statūti un Augstskolas satversme.

11. pants. Valdes kompetencē ir:

1) apstiprināt Augstskolas darbības stratēģiju;

2) apstiprināt Augstskolas budžetu;

3) organizēt Augstskolas saimniecisko darbību;

4) ierosināt jaunu Augstskolas studiju programmu izstrādi, ieviešanu vai esošo studiju programmu būtisku grozīšanu, reorganizāciju vai slēgšanu;

5) lemt par Augstskolas struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju vai likvidēšanu;

6) izvirzīt rektora kandidatūru ievēlēšanai amatā un ierosināt rektora atcelšanu;

7) slēgt darba līgumu ar rektoru uz viņa pilnvaru laiku;

8) izteikt priekšlikumu dalībniekiem sasaukt ārkārtas satversmes sapulci;

9) noteikt Augstskolas personāla darba samaksu, kas nav mazāka par Ministru kabineta noteiktajām likmēm;

10) izstrādāt Augstskolas satversmi un tās grozījumu projektu.

12. pants. Satversmes sapulce ir augstākā Augstskolas akadēmiskās un zinātniskās darbības pārstāvības un vadības institūcija un lēmējinstitūcija. Satversmes sapulces pārstāvju vēlēšanas organizē Augstskolas valde.

13. pants. Satversmes sapulce:

1) pieņem un groza Augstskolas satversmi, saskaņojot to ar valdi;

2) ievēlē rektoru un lemj par rektora atcelšanu noteiktā kārtībā;

3) ievēlē senātu;

4) ievēlē akadēmisko šķīrējtiesu;

5) apstiprina satversmes sapulces, senāta un akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumus;

6) ievēlē satversmes sapulces priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru;

7) lemj par šķīrējtiesnešu atbrīvošanu no pienākumiem pēc darba devēja iniciatīvas;

8) veic citus Augstskolas satversmē noteiktos pienākumus.

14. pants. Senāts ir Augstskolas personāla koleģiāla vadības institūcija un lēmējinstitūcija, kas apstiprina kārtību un noteikumus, kuri regulē Augstskolas darbības jomas (izskata un apstiprina studiju programmas, dibina un likvidē struktūrvienības u. c.). Senāta darbību un kompetenci reglamentē satversmes sapulces apstiprināts nolikums.

15. pants. Senāts, ievērojot Augstskolas valdes apstiprināto Augstskolas budžetu un citus lēmumus, veic Augstskolas satversmē un citos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

16. pants. Rektors ir Augstskolas augstākā amatpersona, kas īsteno Augstskolas vispārējo administratīvo vadību un bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Augstskolu. Augstskolas rektora amatā var ievēlēt ārvalsts pilsoni.

17. pants. (1) Rektoru pēc Augstskolas valdes ierosinājuma ievēlē satversmes sapulce uz trijiem gadiem, turklāt ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.

(2) Satversmes sapulcē ievēlēto rektoru amatā apstiprina Ministru kabinets. Augstskolas rektoram jāprot un jālieto valsts valoda tādā apjomā, kāds nepieciešams viņa profesionālo pienākumu pildīšanai, vai augstskolai ir jānodrošina tulkojums valsts valodā.

(3) Rektora atcelšanas procedūru nosaka Augstskolu likums un šis likums.

18. pants. Rektors veic normatīvajos aktos un Augstskolas satversmē noteiktos pienākumus.

19. pants. Augstskolas akadēmiskā šķīrējtiesa darbojas, pamatojoties uz satversmes sapulcē apstiprināto nolikumu.

20. pants. Augstskolas akadēmiskā šķīrējtiesa veic normatīvajos aktos un Augstskolas satversmē noteiktos pienākumus.

IV nodaļa. Studijas un Augstskolas zinātniskā darbība

21. pants. Augstskola īsteno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētas un akreditētas studiju programmas. Studijas augstskolā notiek angļu valodā vai citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā.

22. pants. Augstskolā bakalaura, maģistra un doktora grāda ieguvei nepieciešamos darbus var izstrādāt un aizstāvēt, kā arī kārtot profesionālās kvalifikācijas eksāmenus, izņemot valsts eksāmenu Augstskolu likumā noteiktās otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās, kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

23. pants. Studējošie, kuri izpilda akreditētas Augstskolas studiju programmas prasības, ir tiesīgi saņemt valsts atzītus augstākās izglītības diplomus.

24. pants. Augstskola patstāvīgi nosaka studiju programmu saturu un apguves formu, studentu uzņemšanas noteikumus, imatrikulācijas kārtību, kā arī zinātniskās darbības pamatvirzienus.

25. pants. Uz Augstskolas personālu nav attiecināmas normatīvajos aktos noteiktās prasības par valsts valodas zināšanu līmeni. Augstskola nodrošina dokumentu apriti un saziņu ar valsts iestādēm un privātpersonām valsts valodā.

V nodaļa. Augstskolas īpašums, finanses un saimnieciskā darbība

26. pants. (1) Augstskolas īpašums veidojas no Augstskolai piederošās kustamās un nekustamās mantas, intelektuālā īpašuma, kā arī finanšu līdzekļiem.

(2) Augstskolas īpašumu tās statūtos noteiktajā kārtībā pārvalda Augstskolas valde, ievērojot normatīvo aktu prasības. Augstskolas rektors un senāts rīkojas ar Augstskolas īpašumu Augstskolas valdes noteiktajās robežās un kārtībā.

27. pants. Augstskolas īpašums tiek izmantots, lai nodrošinātu Augstskolas studiju un zinātnisko, kā arī saimniecisko darbību.

Pārejas noteikums

Grozījumi Augstskolas satversmē iesniedzami apstiprināšanai Ministru kabinetā līdz 2019. gada 31. augustam.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 1. novembrī.
Valsts prezidents R. Vējonis
Rīgā 2018. gada 7. novembrī
21.11.2018