Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 563

Rīgā 2018. gada 4. septembrī (prot. Nr. 41 23. §)
Audžuģimeņu informācijas sistēmas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 25.1 panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Audžuģimeņu informācijas sistēmā (turpmāk – sistēma) iekļaujamo datu apjomu, kā arī to iekļaušanas, saņemšanas un apstrādes kārtību.

2. Par sistēmā iekļaujamo datu patiesumu un aktualitāti ir atbildīgs attiecīgās informācijas sniedzējs vai tās valsts informācijas sistēmas pārzinis, no kuras dati tiek sniegti sistēmā.

3. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk – centrs) ir tiesīgs pieprasīt un bez maksas saņemt no institūcijām un personām, kuras lieto sistēmu, sistēmas darbībai nepieciešamo informāciju.

4. Metodisko vadību par ziņu iekļaušanu un aktualizēšanu sistēmā nodrošina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.

II. Sistēmā iekļaujamā informācija

5. Sistēmā iekļauj šādu informāciju:

5.1. par personu (vienu no laulātajiem), kurai piešķirts audžuģimenes statuss:

5.1.1. vārds (vārdi);

5.1.2. uzvārds;

5.1.3. personas kods;

5.1.4. dzimšanas datums;

5.1.5. kontaktinformācija;

5.1.6. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

5.1.7. faktiskās dzīvesvietas adrese;

5.1.8. ziņas par ģimenes stāvokli;

5.1.9. informācija par nodarbošanos:

5.1.9.1. darbavietas nosaukums;

5.1.9.2. amats;

5.1.9.3. darbalaiks un tā veids;

5.1.10. miršanas datums (ja attiecināms);

5.2. par otru laulāto (ja attiecināms):

5.2.1. vārds (vārdi);

5.2.2. uzvārds;

5.2.3. personas kods;

5.2.4. dzimšanas datums;

5.2.5. tautība;

5.2.6. valstiskā piederība un tās veids;

5.2.7. kontaktinformācija;

5.2.8. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese;

5.2.9. faktiskās dzīvesvietas adrese;

5.2.10. informācija par nodarbošanos:

5.2.10.1. darbavietas nosaukums;

5.2.10.2. amats;

5.2.10.3. darbalaiks un tā veids;

5.2.11. miršanas datums (ja attiecināms);

5.3. audžuģimenes specializācija, ja bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par specializētās audžuģimenes statusa piešķiršanu:

5.3.1. krīzes audžuģimene;

5.3.2. audžuģimene bērnam ar invaliditāti, kuram izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;

5.4. informācija par to, cik bērnus audžuģimene var uzņemt savā ģimenē;

5.5. informācija par to, kāda dzimuma bērnus audžuģimene var uzņemt;

5.6. informācija par to, kāda vecuma bērnus audžuģimene var uzņemt;

5.7. informācija par to, vai audžuģimenē vēl ir brīvas vietas ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu uzņemšanai (audžuģimenes kapacitāte);

5.8. informācija par to, kāds(-i) mājdzīvnieks(-i) atrodas mājsaimniecībā;

5.9. reliģiskā piederība;

5.10. saziņas valoda ģimenē;

5.11. informācija par citām mājsaimniecībā esošām personām:

5.11.1. vārds (vārdi), uzvārds;

5.11.2. dzimšanas datums;

5.11.3. saistība ar audžuģimeni;

5.12. informācija par mājsaimniecībā esošiem bērniem (tai skaitā par šo noteikumu 5.17. apakšpunktā minētajiem bērniem):

5.12.1. vārds (vārdi), uzvārds;

5.12.2. dzimšanas datums;

5.12.3. saistība ar audžuģimeni;

5.13. par bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz audžuģimenes statusu:

5.13.1. lēmuma pieņemšanas datums;

5.13.2. lēmuma numurs;

5.13.3. lēmuma veids:

5.13.3.1. lēmums par audžuģimenes statusa piešķiršanu;

5.13.3.2. lēmums par audžuģimenes statusa atņemšanu;

5.13.3.3. lēmums par audžuģimenes statusa izbeigšanu;

5.13.4. informācija par bāriņtiesu, kas pieņēmusi lēmumu:

5.13.4.1. bāriņtiesas nosaukums;

5.13.4.2. adrese;

5.13.4.3. kontaktinformācija;

5.13.5. šo noteikumu 5.13.3.2. un 5.13.3.3. apakšpunktā minētajos gadījumos papildus norāda arī iemeslu statusa izbeigšanai vai atņemšanai;

5.13.6. šo noteikumu 5.13.3.2. apakšpunktā minētajā gadījumā papildus norāda arī:

5.13.6.1. tiesībaizsardzības iestādes nosaukumu, kura informēta;

5.13.6.2. datumu, kad informēta;

5.14. par bāriņtiesas lietu:

5.14.1. lietas numuru;

5.14.2. lietas reģistrācijas datumu;

5.14.3. atzīmi, ka lieta ir pārņemta no citas bāriņtiesas;

5.14.4. pārņemšanas datumu;

5.14.5. bāriņtiesu, no kuras lieta pārņemta;

5.15. par audžuģimeņu apmācībām, ko atbilstoši normatīvajiem aktiem audžuģimenēm nepieciešams apgūt:

5.15.1. apmācību datums;

5.15.2. apmācību tēma;

5.15.3. apmācību stundu skaits;

5.15.4. dokumenta izdevējiestāde;

5.16. par audžuģimenes dzīvesvietas apmeklējumu:

5.16.1. datums, kad apmeklējums veikts;

5.16.2. institūcija, kas veikusi apmeklējumu (nosaukums);

5.16.3. apmeklētās dzīvesvietas adrese;

5.16.4. apmeklējuma statuss;

5.16.5. dokuments, kas sagatavots, veicot apmeklējumu (veids);

5.16.6. dzīvesvietas veids (piemēram, dzīvoklis, māja);

5.16.7. informācija par telpu novērtējumu;

5.16.8. dzīvošanai nepieciešamo vajadzību nodrošinājums;

5.16.9. dzīvesvietas apraksts;

5.16.10. cita attiecināma informācija;

5.17. par audžuģimenē ievietotiem ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem:

5.17.1. vārds (vārdi);

5.17.2. uzvārds;

5.17.3. personas kods;

5.17.4. dzimšanas datums;

5.17.5. bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi (nosaukums);

5.17.6. lietas numurs;

5.17.7. lēmuma numurs;

5.17.8. lēmuma tēma;

5.17.9. lēmuma pieņemšanas datums;

5.17.10. lēmuma spēkā stāšanās datums;

5.17.11. lēmuma spēkā esības laiks;

5.17.12. pamatojums lēmuma pieņemšanai;

5.17.13. datums, no kura bērns ievietots ģimenē;

5.17.14. informācija par bērnu, kurš bijis ievietots audžuģimenē, bet tajā vairs neatrodas:

5.17.14.1. atgriezies vecāku aprūpē;

5.17.14.2. adoptēts;

5.17.14.3. nodibināta aizbildnība;

5.17.14.4. ievietots citā audžuģimenē;

5.17.14.5. ievietots bērnu aprūpes iestādē;

5.17.14.6. sasniegta pilngadība;

5.17.14.7. miris;

5.18. par ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru, ar ko audžuģimene noslēgusi vienošanos par atbalsta sniegšanu, – nosaukums, operatora tālruņa numurs.

6. Šo noteikumu 5.13., 5.15. un 5.16. apakšpunktā minētajai informācijai var pievienot foto, video, audio un teksta materiālus (datnes).

7. Šo noteikumu 5.1.9., 5.2.10., 5.8. un 5.9. apakšpunktā minēto informāciju kompetentās institūcijas sistēmā aktualizē, ja audžuģimenē ir brīvas vietas (audžuģimenes kapacitāte) ārpusģimenes aprūpē esoša bērna uzņemšanai (šo noteikumu 5.7. apakšpunkts).

III. Informācijas apstrādes kārtība

8. Bāriņtiesa un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs triju darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas iegūšanas vai radīšanas iekļauj sistēmā šo noteikumu 5. punktā minēto informāciju.

9. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sniedz no Iedzīvotāju reģistra šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4., 5.1.6., 5.1.8., 5.1.10., 5.2. (izņemot 5.2.7., 5.2.9. un 5.2.10. apakšpunktā minēto informāciju), 5.17.1., 5.17.2., 5.17.3. un 5.17.4. apakšpunktā minēto informāciju.

10. Šo noteikumu 8. punktā minētās institūcijas atbilstoši to tehniskajām iespējām informāciju sistēmā iesniedz tiešsaistes datu pārraides režīmā, ievadot to manuāli, kopējot vai nododot no citām informācijas sistēmām ar informācijas sistēmu sasaistes līdzekļu palīdzību.

11. Lai nodrošinātu informācijas iesniegšanu sistēmā datu pārraides tiešsaistes režīmā, to manuāli ievadot, kopējot vai nododot no citām informācijas sistēmām, centrs noslēdz starpresoru vienošanos vai sadarbības līgumu ar šo noteikumu 8. un 9. punktā minētajām institūcijām par datu aprites kārtību.

12. Ja attiecīgās informācijas iekļaušana sistēmā ietilpst vairāku šo noteikumu 8. punktā minēto institūciju kompetencē, katra institūcija pārbauda, vai informācija par audžuģimeni ir iekļauta sistēmā. Ja informācija nav iekļauta sistēmā, attiecīgā institūcija nodrošina tās iekļaušanu. Ja informācija ir iekļauta sistēmā, attiecīgā institūcija, ja nepieciešams, to papildina.

13. Ja šo noteikumu 8. punktā minēto institūciju rīcībā nonāk sistēmā iesniedzama informācija, tai skaitā ārvalstu kompetento institūciju sniegtā informācija, bet šīs informācijas iesniegšana neietilpst attiecīgās institūcijas kompetencē, tā nosūta informāciju institūcijai, kuras kompetencē ir šīs informācijas iesniegšana sistēmā.

14. Sistēmu veido aktuālā datubāze un arhīva datubāze.

15. Sistēmas aktuālajā datubāzē uzkrāj informāciju par audžuģimenēm, kurām ir spēkā audžuģimenes statuss, kā arī par šajās ģimenēs ievietotiem ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. Pēc minētā statusa beigām centrs informāciju ievieto sistēmas arhīva datubāzē.

16. Sistēmas arhīva datubāzē centrs ievieto un uzglabā informāciju par:

16.1. audžuģimenēm, kurām spēkā stājies lēmums par audžuģimenes statusa atņemšanu vai izbeigšanu, vai ir reģistrēts audžuģimenes personas miršanas fakts, ja audžuģimenē bija viena persona un tā ir mirusi;

16.2. audžuģimenēs ievietotiem bērniem, kuri sasnieguši pilngadību, vai ir reģistrēts šo bērnu miršanas fakts.

17. Centrs nekavējoties automātiski arhivē sistēmas aktuālajā datubāzē esošo informāciju par audžuģimeni šādos gadījumos:

17.1. audžuģimenes lietai ir reģistrēts kāds no spēkā esošiem lēmumiem:

17.1.1. par audžuģimenes statusa atņemšanu;

17.1.2. par audžuģimenes statusa izbeigšanu;

17.2. mēneša laikā pēc audžuģimenes personas miršanas datuma, ja audžuģimenē bija viena persona un tā ir mirusi.

18. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai, bāriņtiesai un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centram piekļuvi sistēmas arhīva datubāzē esošajai informācijai piešķir atbilstoši šo noteikumu 22.2., 22.4. un 22.7. apakšpunktā attiecīgajai institūcijai noteiktajam informācijas apjomam. Centrālajai statistikas pārvaldei piekļuvi sistēmas arhīva datubāzē esošajai informācijai, lai pārvalde izpildītu normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, var piešķirt, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts nepieciešamais personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats.

19. Centrs nodrošina, ka 10 gadus pēc tam, kad pieņemts lēmums par audžuģimenes statusa izbeigšanu vai lēmums par audžuģimenes statusa atņemšanu, sistēmā esošā informācija par audžuģimeni un audžuģimenē ievietotiem bērniem tiek automātiski dzēsta.

20. Ja sistēmā iesniegta kļūdaina šo noteikumu 5. punktā minētā informācija, centrs, pamatojoties uz šo noteikumu 8. vai 9. punktā minētās institūcijas oficiālu pieprasījumu, to dzēš no sistēmas.

IV. Informācijas saņemšanas kārtība

21. Centrs piekļuvi sistēmā esošajai informācijai, izmantojot datu pārraides tiešsaistes režīmu vai citus līdzekļus, attiecīgajām institūcijām nodrošina, pamatojoties uz starpresoru vienošanos vai sadarbības līgumu ar informācijas saņēmēju, un tikai tādā apjomā, kādā informācija nepieciešama attiecīgās institūcijas uzdevumu izpildei.

22. Piekļuvi sistēmā uzkrātajai aktuālajai informācijai piešķir:

22.1. valsts un pašvaldības policijai par šo noteikumu 5.3.1. apakšpunktā minētajām personām – šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.7., 5.13.4. un 5.18. apakšpunktā minētajai informācijai;

22.2. bāriņtiesai – šo noteikumu 5. punktā minētajai informācijai;

22.3. pašvaldības sociālajam dienestam – šo noteikumu 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13.1., 5.13.2., 5.13.3., 5.13.4., 5.16., 5.17. un 5.18. apakšpunktā minētajai informācijai;

22.4. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai – šo noteikumu 5. punktā minētajai informācijai;

22.5. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei – šo noteikumu 5.1.3. un 5.2.3. apakšpunktā minētajai informācijai vai, ja nav 5.2.3. apakšpunktā minētās informācijas, – šo noteikumu 5.2.1., 5.2.2., 5.2.4., 5.2.5. un 5.2.6., kā arī 5.17.3., 5.17.5., 5.17.7., 5.17.8., 5.17.9., 5.17.10. un 5.17.11. apakšpunktā minētajai informācijai;

22.6. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai – šo noteikumu 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.7., 5.2.1, 5.2.2., 5.2.3., 5.2.9., 5.13.1., 5.13.2., 5.13.3. un 5.13.4. apakšpunktā minētajai informācijai;

22.7. ārpusģimenes aprūpes atbalsta centram – šo noteikumu 5. punktā minētajai informācijai.

23. Šo noteikumu 22. punktā minētajām institūcijām, citām valsts un pašvaldību institūcijām un privātpersonām, kuras nav minētas šo noteikumu 22. punktā, bet kuru kompetencē ir jautājumi saistībā ar audžuģimeņu darbību, var piešķirt piekļuvi sistēmā uzkrātajai informācijai attiecīgā apjomā, ja ārējos normatīvajos aktos ir noteiktas institūcijas vai privātpersonas tiesības iepazīties ar attiecīgu informāciju, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts nepieciešamais personas datu apstrādes mērķis. Centrālajai statistikas pārvaldei piekļuvi sistēmas datubāzē esošajai informācijai, lai pārvalde izpildītu normatīvajos aktos noteiktās funkcijas, var piešķirt, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu, kurā norādīts nepieciešamais personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats.

24. Šo noteikumu 22. un 23. punktā minētajām institūcijām un privātpersonām pieeju sistēmā uzkrātajai informācijai piešķir centra priekšnieks, pamatojoties uz starpresoru vienošanos vai sadarbības līgumu, kas noslēgts ar informācijas saņēmēju, vai – attiecībā uz manuālu datu pieprasīšanu –, pamatojoties uz attiecīgu rakstisku iesniegumu, iepriekš izvērtējot informācijas piešķiršanas pamatojumu.

25. Šo noteikumu 8. punktā minētās institūcijas, izmantojot sistēmu, var automātiski nosūtīt cita citai vai vienlaikus vairākām institūcijām attiecināmus paziņojumus vai informāciju par audžuģimeņu vai tajās ievietoto bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

V. Noslēguma jautājumi

26. Šo noteikumu 22.5. apakšpunkts stājas spēkā 2019. gada 1. maijā.

27. Šo noteikumu 8. punktā minētās institūcijas nodrošina to rīcībā esošās informācijas ievadi sistēmā par audžuģimenēm un tajās ievietotiem bērniem četru mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās. Primāri pienākums ievadīt informāciju ir bāriņtiesai, kura pieņēmusi lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu, un par audžuģimeni atbildīgajam ārpusģimenes aprūpes atbalsta centram.

28. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde šo noteikumu 5.2. apakšpunktā (izņemot 5.2.7., 5.2.9. un 5.2.10. apakšpunktā minēto informāciju) minētās informācijas automātisku nodošanu sistēmai nodrošina līdz 2019. gada 1. martam.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs
13.09.2018