Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 16

Talsos 2015. gada 30. jūlijā (prot. Nr. 18, lēmums Nr. 354)
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes programmas
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12. panta otro prim daļu un likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 13. punktu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek iekasēta līdzfinansējuma maksa par izglītības ieguvi Talsu novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestāde).

2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz izglītības iestādes audzēkņu vecāku, aizbildņu vai personu, kas viņus aizstāj (turpmāk – vecāki), daļējām iemaksām līdzfinansējumam par profesionālās ievirzes programmu apguvi.

3. Līdzfinansējums paredzēts un izmantojams normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem.

II. LĪDZFINANSĒJUMA NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA

4. Līdzfinansējuma apmēru katrai izglītības iestādei nosaka Talsu novada dome ar savu lēmumu, pamatojoties uz izglītības iestādes iesniegumu.

5. Līdzfinansējums par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs veido daļu no katras izglītības iestādes finansējuma.

6. Vecāki līdzfinansējumu maksā par 9 kalendārajiem mēnešiem gadā.

7. Līdzfinansējumu maksā vecāki, kuru bērni izglītības iestādē apgūst profesionālās ievirzes programmas atbilstoši izglītības iestāžu nolikumiem un kuru bērniem mācību nodarbības organizē un nodrošina izglītības iestādes.

8. No līdzfinansējuma maksas attiecīgajā mācību gadā, bet 8.2. punktā minētajā gadījumā uz attiecīgo periodu, atbrīvo ar iestādes direktora rīkojumu, ja:

8.1. audzēknis ir persona ar invaliditāti vai bārenis – pēc audzēkņa vecāka vai personas, kura viņu aizstāj, iesnieguma;

8.2. audzēknis ir no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss – pēc audzēkņa vecāka vai personas, kura viņu aizstāj, iesnieguma, uzrādot Talsu novada sociālā dienesta izziņu par statusa esamību;

8.3. profesionālās ievirzes izglītības iestādes audzēknis iekļauts Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstā vai guvis izcilus panākumus valsts konkursos, skatēs un sacensībās vai ir īpaši talantīgs - saskaņā ar pedagoģiskās sēdes lēmumu;

8.4. audzēknis, kura deklarētā dzīvesvieta ir Talsu novadā, apmeklē Talsu novada Sporta skolu un vispārējās izglītības iestādi, profesionālās vidējās izglītības iestādi vai augstākās izglītības iestādi ārpus Talsu novada administratīvās teritorijas – pēc audzēkņa (vecāka par 18 gadiem), audzēkņa vecāka vai personas, kura viņu aizstāj, iesnieguma.

9. Pamatojoties uz vecāku iesniegumu, ģimenē, kurā kopā dzīvo divi vai vairāk bērnu un vismaz divi no viņiem apmeklē profesionālās ievirzes izglītības iestādes Talsu novadā, līdzfinansējuma maksa mēnesī katram bērnam tiek samazināta par 50 % katrā iestādē.

10. Ja audzēknis attaisnoti (iesniedzot ārsta izziņu) nav apmeklējis nodarbības un kavējuma periods ir ilgāks par trim kalendārajām nedēļām, par vienu mēnesi līdzfinansējums nav jāmaksā.

11. Ja iestādes mācību grupas darbs tiek organizēts citas pašvaldības teritorijā, tad vecāku līdzfinansējums par šajā pašvaldībā organizētās mācību grupas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu netiek noteikts, ja par sadarbības noteikumiem tiek slēgts līgums ar šo pašvaldību.

III. LĪDZFINANSĒJUMA IEMAKSAS KĀRTĪBA

12. Līdzfinansējumu, pamatojoties uz Talsu novada domes lēmumu, vecāki iemaksā šādā kārtībā:

12.1. veicot skaidras naudas pārskaitījumu bankā vai ar naudas pārskaitījumu interneta bankā uz norādīto norēķinu kontu;

12.2. veicot iemaksu pašvaldības kasē.

13. Līdzfinansējums par kārtējo mēnesi samaksājams līdz nākamā mēneša 30. datumam.

14. Līdzfinansējuma maksu par 6. punktā norādīto periodu var veikt avansā. Avansā pārmaksātā līdzfinansējuma summa pāriet uz nākamo samaksas periodu.

15. Līdzfinansējuma summa tiek aprēķināta līdz brīdim, kad audzēknis izstājas no izglītības iestādes (to apliecina vecāku iesniegums) vai audzēknis ar pedagoģiskās padomes lēmumu tiek atskaitīts no izglītības iestādes. Šajā punktā minētajos gadījumos avansā pārmaksātais līdzfinansējums tiek atmaksāts vecākiem.

16. Līdzfinansējuma maksa tiek izmantota normatīvajos aktos un Talsu novada pašvaldības noteiktā kārtībā.

17. Piešķirto līdzfinansējuma maksu atlaides, izņemot 8.4. punktā noteiktās, izglītības iestādei tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

18. Ja līdzfinansējums nav maksāts par 3 mēnešiem, audzēknis tiek atskaitīts no Skolas. Šajā gadījumā audzēknis netiek atbrīvots no līdzfinansējuma parāda summas apmaksas, ja tāda ir uzkrājusies.

19. Ja audzēknis ir nesekmīgs vai neattaisnoti neapmeklē nodarbības ar direktora lēmumu var tikt atsauktas 8.2., 8.3., 8.4. un 9. punktā piešķirtās atlaides.

20. Šo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina attiecīgās izglītības iestādes direktors.

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

21. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2015. gada 1. septembri.

22. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušiem Talsu novada saistošos noteikumus Nr. 16 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes programmas" (apstiprināti 16.08.2012, protokols Nr. 14, lēmums Nr. 600).

Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks N. Tropiņš
Saistošo noteikumu Nr. 16 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes programmas"
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsIzglītības likuma 12. panta otrā prim daļa un likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 13. punkts. Papildu finansējuma piesaiste, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības pieejamību Talsu novada pašvaldībā.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek iekasēta līdzfinansējuma maksa par izglītības ieguvi Talsu novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. Saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā tiek noteikts līdzfinansējums un piemērots daļējs vai pilnīgs atbrīvojums no vecāku līdzfinansējuma maksas.

Saistošo noteikumu trešā nodaļa nosaka līdzfinansējuma iemaksas kārtību un termiņus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuNoteikumu 8. un 9. punkta ietekme:

• 8.1. punkts – minētās atlaides kopumā tiek piešķirtas vidēji 10 dalībniekiem, kas kopumā sastāda 83 eiro/mēnesī jeb 747 eiro/gadā

• 8.2. punkts – minētās atlaides kopumā tiek piešķirtas vidēji 22 dalībniekiem, kas kopumā sastāda 249 eiro/mēnesī jeb 2241 eiro/gadā

• 8.3. punkts – minētās atlaides kopumā tiek piešķirtas vidēji 24 dalībniekiem, kas kopumā sastāda 137 eiro/mēnesī jeb 1233 eiro/gadā

• 8.4. punkts ietekmi uz pašvaldības budžetu nerada

• 9. punktā minētās atlaides kopumā tiek piešķirtas vidēji 91 dalībniekam, kas kopumā sastāda 363 eiro/mēnesī jeb 3267 eiro/gadā

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāUzņēmējdarbības vidi lēmums neietekmē, jo saistošie noteikumi attiecas uz profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu apguvi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz iedzīvotājiem, kuri vēlas izglītot savus bērnus profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks N. Tropiņš
01.09.2015