Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 02.04.2015. - ... / Spēkā esošā
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 32

Talsos 2010. gada 17. jūnijā (prot. Nr. 14, lēmums Nr. 444)
Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Talsu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta ceturto daļu, likuma "Par nodokļiem un nodevām"
3. panta trešo daļu, "Bāriņtiesu likuma" 79. panta otro daļu

1. Šie saistošie noteikumi nosaka atvieglojumu piemērošanas kārtību valsts nodevai par bāriņtiesas sniegtajiem pakalpojumiem Talsu novadā.

2. Noteikt šādus Valsts nodevas atvieglojumus par Talsu novada bāriņtiesas pakalpojumiem:

2.1. par mantojuma saraksta sastādīšanu trūcīgām personām (ģimenēm), maznodrošinātām personām 50 % apmērā;

2.2. par mantojuma saraksta sastādīšanu nepilngadīgās personas interesēs 100 % apmērā;

2.3. par pilnvaras sagatavošanu Talsu novada izglītības iestāžu organizētiem ārzemju braucieniem 50 % apmērā;

2.4. par pilnvaras apliecināšanu Talsu novada izglītības iestāžu organizētiem ārzemju braucieniem 100 % apmērā;

2.5. par pilnvaras sagatavošanu trūcīgām personām (ģimenēm), maznodrošinātām personām 50 % apmērā;

2.6. par paraksta apliecināšanu uz likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta, kas sastādīts saskaņā ar likuma "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" 22. pantu, 65 % apmērā.

(Grozīts ar Talsu novada domes 12.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 6)

3. Valsts nodevu atvieglojumus piemēro Talsu novada bāriņtiesa. Lai saņemtu 2.1., 2.5. apakšpunktā minētos atvieglojumus, personai jāuzrāda sociālā dienesta izsniegta izziņa par trūcīgas personas (ģimenes), maznodrošinātas statusa piešķiršanu.

4. Atteikumu piemērot valsts nodevas atvieglojumus var apstrīdēt, iesniedzot rakstveida vai mutisku iesniegumu Talsu novada bāriņtiesā, kura nosūta iesniegumu izskatīšanai Talsu novada domei. Domes atteikumu piemērot valsts nodevas atvieglojumus var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.

Talsu novada domes priekšsēdētājs M. Krotovs
02.04.2015