Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 545

Rīgā 2018. gada 28. augustā (prot. Nr. 40 5. §)
Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"
Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 3. punktu

1. Noteikumi apstiprina Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana" (turpmāk – būvnormatīvs).

2. Ekonomikas ministrija sadarbībā ar attiecīgo standartu tehnisko komiteju iesaka nacionālajai standartizācijas institūcijai saistībā ar šiem noteikumiem izstrādājamo, adaptējamo un piemērojamo standartu sarakstu.

3. Nacionālā standartizācijas institūcija savā tīmekļvietnē publicē to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus piemēro būvnormatīva izpildei.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumus Nr. 281 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 113. nr.).

5. Būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā izstrādāta vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
Apstiprināts ar
Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 545
Latvijas būvnormatīvs LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"

1. Būvnormatīvs nosaka prasības būvniecības ieceres dokumentācijas teksta un grafisko dokumentu, tai skaitā rasējumu, noformēšanai.

2. Būvnormatīvs neattiecas uz būvniecības ieceres metu, citiem pirmsprojekta grafiskajiem vai teksta dokumentiem un demonstrācijas materiāliem. Būvnormatīva prasības neattiecas uz būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšanu autoceļu un ielu būvniecības jomā, piemērojot standartu LVS 190-1:2000 "Ceļu projektēšanas noteikumi – 1. daļa: Ceļa trase" vai standartu LVS 190-6:2009 "Ceļu projektēšanas noteikumi. 6. daļa: Autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana".

3. Būvniecības ieceres dokumentācijas teksta un grafiskās datnes būvniecības informācijas sistēmā augšupielādē portatīvā dokumenta (PDF) formātā, bet ģenerālplānu, savietoto demontējamo ārējo inženiertīklu plānu, savietoto projektējamo ārējo inženiertīklu plānu, situācijas plānu, novietnes plānu un novietojuma plānu augšupielādē PDF vai GeoPDF formātā. Ja nepieciešams, grafisko datni var dublēt citā formātā. Citas datnes var augšupielādēt būvniecības informācijas sistēmā jebkurā formātā.

4. Paskaidrojuma raksta un apliecinājuma kartes pielikumus, kuri atbilst būvprojekta sastāvā ietveramajiem teksta un grafiskajiem dokumentiem, noformē tādā pašā veidā kā būvprojektā ietveramos teksta un grafiskos dokumentus.

5. Ja paskaidrojuma rakstu un apliecinājuma karti aizpilda papīra dokumenta veidā, titullapu, sastāva lapu un satura rādītāju var nepievienot, kā arī pielikumus var neveidot sējumā.

6. Būvprojektu minimālā sastāvā un būvprojektu noformē vienādi.

7. Izmaiņas paskaidrojuma rakstā, apliecinājumu kartē, būvprojektā minimālā sastāvā un būvprojektā noformē tāpat kā sākotnējo būvniecības ieceres dokumentāciju.

8. Būvprojekta teksta lapas vai datnes satur nepieciešamo informāciju un skaidrojošos aprakstus par:

8.1. objektu;

8.2. būvprojekta risinājumiem;

8.3. būvprojekta izstrādātāju;

8.4. būvniecības ierosinātāju;

8.5. būvniecības laiku un vietu.

9. Būvprojektu var iesniegt papīra formā, elektroniski vai augšupielādējot būvniecības informācijas sistēmā. Ja būvprojektu iesniedz papīra formā vai elektroniski, tam pievieno:

9.1. titullapu;

9.2. sastāva lapu (būvprojektā iekļautie sējumi ar markām un kārtas numuriem);

9.3. satura rādītāju (sējumā ietvertā teksta lapu un rasējumu satura rādītājs ar lappušu norādēm).

10. Titullapā norāda šādu informāciju:

10.1. juridiskām personām – būvprojekta izstrādātāja nosaukums, būvkomersanta reģistrācijas numurs, fiziskām personām – vārds, uzvārds, sertifikāta numurs;

10.2. juridiskām personām – būvniecības ierosinātāja nosaukums, fiziskām personām – vārds, uzvārds;

10.3. objekta nosaukums un adrese, ja tāda piešķirta;

10.4. daļas nosaukums;

10.5. sējuma numurs un tajā ietvertās daļas marka;

10.6. būvprojekta vadītāja vārds, uzvārds, sertifikāta numurs.

11. Katrā sējumā aiz sējuma titullapas un sastāva lapas ietver satura rādītāja lapu ar lappušu norādēm. Ja būvprojektu augšupielādē būvniecības informācijas sistēmā, būvprojektam nav sējumu un tam nepievieno titullapu, satura rādītāju un sastāva lapu.

12. Būvprojekta vienas daļas sastāvā var iekļaut teksta, grafiskos dokumentus un rasējumus no vairākām markām. Ja būvprojektu augšupielādē būvniecības informācijas sistēmā, katra marka veido atsevišķu daļu.

13. Papīra formā grafiskos dokumentus, kas nav rasējumi, noformē, nodrošinot to vizuālu un skaidru uztveramību.

14. Būvprojekta daļas rasējumus ievada vispārīgo rādītāju lapa (var būt apvienota ar skaidrojošo aprakstu). Vispārīgo rādītāju lapā iekļauj:

14.1. daļas rasējumu sarakstu un markas;

14.2. projektēšanā izmantoto dokumentu sarakstu;

14.3. norādījumus (var būt apvienoti ar skaidrojošo aprakstu) un nestandarta apzīmējumus.

15. Rasējuma lapas labajā apakšējā stūrī izvieto rakstlaukumu. Rakstlaukumā norāda šādu informāciju:

15.1. juridiskām personām – būvprojekta izstrādātāja nosaukums, būvkomersanta reģistrācijas numurs, fiziskām personām – būvprojekta izstrādātāja vārds, uzvārds, sertifikāta numurs;

15.2. objekta nosaukums un adrese, ja tāda piešķirta;

15.3. rasējuma nosaukums vai saturs;

15.4. marka un kārtas numurs;

15.5. mērogs;

15.6. rasējuma lapas izstrādātāja vārds, uzvārds;

15.7. daļas vadītāja vārds, uzvārds (nenorāda, augšupielādējot būvniecības informācijas sistēmā).

16. Atkārtoti lietotiem rasējumiem rakstlaukumā norāda šādu informāciju:

16.1. atkārtoti lietotā rasējuma piesaistītāja vārds, uzvārds;

16.2. marka un numurs.

17. Būvprojekta atsevišķu daļu, darbu vai rasējumu nosaukumus saīsina, apzīmējot ar marku. Marku apzīmējumi norādīti šā būvnormatīva pielikumā. Ja nepieciešams, var veidot arī papildu markas.

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
Pielikums
Latvijas būvnormatīvam LBN 202-18
"Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta
noteikumiem Nr. 545)
Būvniecības ieceres dokumentācijas markas
Nr.
p.k.
MarkaNosaukums
1.AAAinavas analīze
2.AATAukstumapgāde
3.AMIArhitektoniski mākslinieciskā izpēte
4.ARArhitektūras risinājumi
5.ASApūdeņošanas sistēmas
6.AVK-AApkure
7.AVK-KKlimata kontroles sistēma
8.AVK-VVentilācija
9.BABūvdarbu apjomu saraksts
10.BAABūvakustika
11.BKBūvkonstrukcijas
12.DNDūmu nosūce
13.DOPDarbu organizācijas projekts
14.DTDrenāžas inženiertīkli
15.DVPDarbu veikšanas projekts
16.DZKDzelzsbetona konstrukcijas
17.ELElektroapgāde (iekšējā)
18.ELTElektroapgāde (ārējā)
19.ES-PPagaidu energosertifikāts
20.ESSElektronisko sakaru sistēmas
21.ESS- CICentralizētā izziņošanas sistēma
22.ESS-DADūmu aizsardzība
23.ESS- PKPiekļuves kontrole
24.ESS-ASApsardzes signalizācija
25.ESS-TKElektronisko sakaru inženiertīkli
26.ESS-VASVadības un automatizācijas sistēmas
27.ESS-VNVideonovērošana
28.ESTElektronisko sakaru sistēmas (ārējās)
29.FFFotofiksācija
30.GAGāzes apgāde (iekšējā)
31.GATGāzes apgāde (ārējā)
32.GIĢeotehniskā izpēte
33.GPĢenerālplāns
34.HBHidrotehniskās būves
35.HIHidrometeoroloģiskā izpēte
36.IEIekārtu izvietojums
37.INInterjers
38.ISIekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums
39.KKKoka konstrukcijas
40.KTDzelzceļa kontakttīkli
41.LKTLietus ūdens kanalizācijas tīkli
42.MKMetāla konstrukcijas
43.MSMeliorācijas sistēmas
44.MUKMūra konstrukcijas
45.PKPlastmasas konstrukcijas
46.SASkaidrojošais apraksts
47.SATSiltumapgāde (ārējā)
48.SCDzelzceļa sliežu ceļi, zemes klātne, garenprofili un šķērsprofili, ūdensnovade
49.SCBDzelzceļa signalizācijas sistēmas un vilcienu kustības vadības sistēmas tīkli
50.SKStikla konstrukcijas
51.SMSiltummehānika
52.SPSprinkleru sistēma
53.TIzmaksu aprēķins
54.TAATehniskās apsekošanas atzinums
55.TIĢeodēziskā un topogrāfiskā izpēte
56.TNTehnoloģiskā daļa
57.TS-CDCeļa darbi
58.TS-LLabiekārtojums
59.UASUgunsdzēsības automātikas sistēmas
60.UATSUgunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas
61.UKŪdensapgāde un kanalizācija (iekšējā)
62.UKTŪdensapgāde un kanalizācija (ārējā)
63.UNŪdensnotekas
64.UPPUgunsdrošības pasākumu pārskats
65.URUzmērījuma rasējumi
66.VAPVides aizsardzības pasākumi
67.VIVēsturiskā izpēte
68.ZPZemes robežu plāns
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
31.08.2018