Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 14.05.2019. - ... / Spēkā esošā
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 19

Talsos 2016. gada 29. septembrī
Talsu novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Talsu novada kapsētu darbību un uzturēšanu, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtību, kapsētu apsaimniekotāju, kapsētu pārziņu un kapavietas nomnieka tiesības un pienākumus.

2. Lietotie termini:

2.1. kapsēta – īpaša teritorija, kas saskaņā ar Talsu novada pašvaldības teritorijas plānojumu ierādīta mirušo apbedīšanai;

2.2. atvērta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas;

2.3. daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušos apbedī ģimenes kapavietās, bet jaunu kapavietu ierādīšana ir ierobežota;

2.4. slēgta kapsēta – kapsēta, kas ir slēgta apbedījumiem un virsapbedījumiem;

2.5. kaps – vieta, kurā tiek apbedīts mirušais;

2.6. kapavieta – zemes teritorija kapsētā ar noteiktām robežām viena vai vairāku mirušo apbedīšanai, kapavietas izveidošanai un kopšanai;

2.7. neuzraudzīta kapavieta – kapavieta, kura netiek kopta trīs gadus pēc kārtas;

2.8. kapavietas nomnieks – fiziska persona, ar kuru noslēgts beztermiņa nomas līgums par ģimenes kapavietas izveidošanu un kopšanu;

2.9. kapsētas apsaimniekotājs – Talsu novada pašvaldības pilsētu un pagastu pārvalde vai juridiska persona, kura saskaņā ar līgumu, veic kapsētas apsaimniekošanu;

2.10. kapsētas pārzinis – persona, kura pilda saistošajos noteikumos un amata aprakstā paredzētos kapsētu uzturēšanas pienākumus;

2.11. kapliča ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijas norisei;

2.12. apbedīto reģistrs – kapsētā apglabāto uzskaites dokuments, kuru veido mirušo reģistrācijas grāmatas (arī elektroniskā formātā), apbedījumu vietu shēmas, par ko atbild kapsētas apsaimniekotājs;

2.13. apbedījums – mirušā vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana kapavietā;

2.14. virsapbedījums – mirušā vai urnas ar kremēta mirušā pelniem apbedīšana virs esošā apbedījuma šajos saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā;

2.15. bezpiederīgo mirušais mirušais, kura apbedīšanai nav pieteikušies piederīgie vai citas personas, un kura apbedīšanu organizē Talsu novada Sociālais dienests.

3. Jaunas kapsētas tiek veidotas atbilstoši Talsu novada teritorijas plānojumam.

4. Zemes īpašnieks atbild par kapsētas teritorijas zemes gabala reģistrēšanu zemesgrāmatā un kapsētas apsaimniekošanu.

5. Talsu novadā ir atvērtās, daļēji slēgtās un slēgtās kapsētas. Kapsētas statusu nosaka vai maina Talsu novada dome normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6. Talsu novada dome nosaka slēgto kapsētu izmantošanas veidu (kapsētas, sabiedriskās lietošanas parki, skvēri, dārzi, u.c.).

7. Kapsētu apsaimniekotājs pārrauga un kontrolē šo noteikumu ievērošanu, kapsētu arhitektūras un ainavas veidošanu kapsētās.

8. Talsu novada pašvaldības kapsētas vai to daļas pēc atsevišķu reliģisko organizāciju vai konfesiju pieprasījuma, vai citu juridisko personu pieprasījuma var nodot šo organizāciju apsaimniekošanā. Mirušo reģistrācijas grāmatas un visi ar apbedīšanu saistītie dokumenti tiek nodoti saskaņā ar līgumu, kuram pievieno apbedīšanas vietas shēmu.

9. Kapsētu apsaimniekotājs, ar kuru Talsu novada pašvaldība noslēgusi apsaimniekošanas līgumu, pārrauga Talsu novada administratīvajā teritorijā esošās atsevišķās kapavietas, pasaules karos un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo Latvijas karavīru un nacionālo partizānu, Talsu novada administratīvajā teritorijā apbedīto citu valstu karavīru brāļu kapus un karu upuru kapus. Veido apbedīto reģistru (pielikums Nr. 1).

10. Objektu (pieminekļu un citu objektu), kuru augstums no kapavietas virsmas pārsniedz 1,2 m, uzstādīšana jāsaskaņo ar Talsu novada būvvaldi. Strīdus par kapakmeņu, pieminekļu, piemiņas plākšņu, apmaļu un citu objektu atbilstību šiem noteikumiem izskata Talsu novada būvvalde.

II. Kapsētu kārtības noteikumi

11. Kapsētu apmeklētājiem, kapavietu nomniekiem, strādniekiem, amatniekiem, kopējiem un citām personām, kuras atrodas kapsētā, jāizturas godbijīgi un klusi, jāievēro šie noteikumi, kā arī citi kapsētas īpašnieka, apsaimniekotāja un pārziņa norādījumi.

12. Kapsētās aizliegts:

12.1. ievest dzīvniekus un pieļaut to atrašanos kapsētās;

12.2. patvaļīgi mainīt ierādītās kapavietas robežas;

12.3. iebraukt ar automašīnām vai citiem motorizētiem transportlīdzekļiem, izņemot gadījumus, kad ir saņemta kapsētas īpašnieka vai apsaimniekotāja atļauja. Ja darbu veikšanai nepieciešams transports, drīkst izmantot tikai tos celiņus, kuri atbilst transportlīdzekļu izmēriem;

12.4. ņemt smiltis un zemi neatļautās vietās.

III. Kapsētu apsaimniekotāja pienākumi un tiesības

13. Kapsētu apsaimniekotāja pienākumi:

13.1. nodrošināt kapsētu arhitektūras un ainavas veidošanu atbilstoši vietējām kultūrvēsturiskajām tradīcijām un apstiprinātajiem projektiem;

13.2. informēt par šo noteikumu neievērošanu Talsu novada pašvaldības policiju;

13.3. nodrošināt kapsētu sektoru un rindu nospraušanu dabā;

13.4. uzturēt apbedīto reģistru (reģistra paraugs pielikumā Nr. 1);

13.5. veikt kapsētu paplašināšanu un jaunu kapsētu ierīkošanu saskaņā ar noteiktā kārtībā apstiprinātajiem projektiem, kuros būtu apzīmēti zemes gabali (iecirkņi) apbedīšanai, gājēju celiņu izmēri, izvietojums un labiekārtojums, zaļo stādījumu izvietojums, funkcionālo ēku un iekārtu (kapliča, sabiedriskā tualete, ūdensvads, iežogojums u.c.) izvietojums;

13.6. nodrošināt kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu (iekšējo ceļu un celiņu, koplietošanas laukumu, sētu, solu uzturēšanu un remontu, ārpus kapavietām esošo apstādījumu un koku kopšanu, atkritumu vietas ierādīšanu, atkritumu izvešanu un tīrību laukumos pie konteineriem);

13.7. pie kapsētas izvietot informācijas stendu ar kapu apsaimniekotāja adresi, tālruņa numuru un kārtības noteikumiem;

13.8. kapsētas apsaimniekotājs ir atbildīgs par to, lai kapsētu kārtības noteikumi būtu izvietoti redzamā vietā;

13.9. katru gadu sastādīt aktu par neuzraudzītām kapavietām un rakstiski brīdināt kapavietas nomnieku par iespējamo kapavietas nomas līguma vienpusēju pārtraukšanu, ja kapavieta nav uzraudzīta 3 gadus. Kapsētas apsaimniekotājs par līguma pārtraukšanu un kapa kopiņas nolīdzināšanu 30 dienas iepriekš rakstiski informē kapavietas nomnieku. Kapavietas brīvo platību piešķir citiem tikai saskaņā ar šo noteikumu 30. punktu;

13.10. iznomāt kapliču bēru ceremonijai.

14. Kapsētu apsaimniekotāja norīkots kapsētas pārzinis nodrošina:

14.1. kapavietas ierādīšanu, uzmērīšanu un nospraušanu dabā kapa rakšanai un apbedījumu kartēšanu, mirušo reģistrācijas grāmatas aizpildīšanu un kapsētas apsaimniekotāja informēšanu par grāmatā reģistrētajiem;

14.2. kapsētas un kapličas sakopšanu pēc bēru ceremonijas un kapsētas teritorijas ikdienas uzturēšanu;

14.3. citus kapsētas īpašnieka noteiktos pakalpojumus.

IV. Kapavietas noma

15. Kapavietas nomnieks iegūst kapavietas nomas tiesības, noslēdzot līgumu par kapavietu ar kapsētas apsaimniekotāju (līguma paraugs pielikumā Nr. 2).

16. Līgumu par kapavietu var noslēgt, pamatojoties uz:

16.1. miršanas apliecību vai miršanas izziņu;

16.2. pilnvarojumu par ģimenes vai dzimtas kapavietas nomas tiesību pārņemšanu;

16.3. kapavietas piešķiršanu apliecinošu ierakstu apbedīto reģistrā;

16.4. iesniegumu par kapavietas izveidošanu (maksimālais ģimenes kapavietu skaits ir līdz 5 vietām vienkopus).

17. Kapsētas apsaimniekotājs noslēdz ar mirušā radinieku beztermiņa līgumu par kapavietu. Kapavietas nomnieks līgumā apņemas kopt iznomāto kapavietu, veicot šo darbu pats vai algojot kapa vietas kopēju.

18. Noslēdzot līgumu par kapavietu, kapavietas nomniekam jāizvēlas un jānorāda viens no radiniekiem, kas būs kapavietas nomnieka pienākumu pārņēmējs.

19. Kapavietas nomniekam ir tiesības tikt apglabātam, kā arī apbedīt savus piederīgos, viņa nomātajā kapavietā, ģimenes vai dzimtas kapavietā. Daļēji slēgtās kapsētās gadījumos, kad mirušajam ir tiesības tikt apbedītam ģimenes kapavietā, bet saskaņā ar šiem noteikumiem nav tiesību kapavietā veikt virsapbedījumus, kapu apsaimniekotājam ir tiesības izlemt jautājumu par kapavietas piešķiršanu.

20. (Svītrots ar Talsu novada domes 28.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

21. Līgums par kapavietu izbeidzas, ja:

21.1. kapavietas nomnieks atsakās no kapavietas nomas un pārtrauc nomas līgumu;

21.2. kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu;

21.3. nepiesakās neviens kapavietas nomnieka pienākumu pārņēmējs;

21.4. kapavieta atzīta par neuzraudzītu.

22. Pārtraucot līgumu par kapavietu 21.1., 21.2., 21.4. punktos noteiktajos gadījumos, kapsētas īpašnieks vai apsaimniekotājs izlemj jautājumu par kapavietas nomas tiesību piešķiršanu citai personai.

V. Kapavietas kopšana

23. Krūmi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 70 cm. Tos nedrīkst stādīt aiz kapavietas robežām, un to zari nedrīkst sniegties pār kapavietas robežai.

24. Koki, kuri nav paredzēti dekoratīvo apstādījumu veidošanai, nedrīkst būt augstāki par 1,50 m.

25. Kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, nedrīkst pārsniegt 15 cm augstumu.

26. Kapavietas nožogošanai un noformēšanai aizliegts izmantot neatbilstošus materiālus: šīferi, skārdu, ķieģeļus, materiālus no plastmasas un citus nepiemērotus materiālus.

27. Atkritumi pēc kapu kopšanas pabeigšanas jānogādā atkritumu konteineros vai citā apsaimniekotāja norādītā un attiecīgi apzīmētā vietā. Aizliegts patvarīgi veidot atkritumu kaudzes kapsētās un to pieguļošajās teritorijās.

28. Kapavietas nomnieka pienākums ir gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapavietu un to regulāri kopt.

29. Izvest no kapsētas pieminekļus vai to elementus drīkst tikai ar kapavietas nomnieka un kapsētas apsaimniekotāja rakstisku saskaņojumu.

30. Virsapbedījumus kapavietās var izdarīt ne agrāk kā 20 gadus pēc pēdējā apbedījuma.

VI. Apbedīšanas kārtība

31. Kapsētas pārzinis ierāda kapavietu un saskaņo apbedīšanas laiku.

32. Apbedīšanas (izvadīšanas) un kapu rakšanas pakalpojumu sniedzēju izvēlas un par apbedīšanu un kapa rakšanu atbilstoši šiem noteikumiem atbild bēru rīkotājs.

33. Talsu novada pašvaldība veic bezpiederīgo apbedīšanu Eglaines, Pūckalna kapos un Maķu kapos.

34. Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā. Kapa garumam jābūt ne mazākam par 2 m, platumam – l m, dziļumam – 1,5 līdz zārka vākam. Apglabājot bērnus, izmēri var attiecīgi mainīties, izņemot kapa dziļumu.

35. Urna ar mirušā pelniem jāierok 1 m dziļumā. Attālumam starp kopiņām jābūt 0,5 m.

36. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā ģimenes kapavietā, jaunā ģimenes kapavietā. Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā kapavietā, uzstādot kopēju piemiņas zīmi.

37. Izdarot virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,2 m līdz zārka vākam.

38. Kaps nedrīkst būt tuvāk par l m līdz kokam un 0,3 m līdz piemineklim.

39. Pašvaldības kapsētu kapu pārzinim kapavieta pašvaldības kapsētās jāierāda atbilstoši šādiem noteiktiem izmēriem:

 KapavietaPlatums, mGarums, mLaukums, m2
39.1.Vienvietīga1,753,05,25
39.2.Divvietīga3,03,09,0
39.3.Trīsvietīga4,53,013,5
39.4.Četrvietīga6,53,019,5
39.5.Piecvietīga7,53,022,5

(Talsu novada domes 28.03.2019. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

40. Izraktā (liekā) kapu grunts jānovieto ar kapsētas apsaimniekotāju saskaņotā vietā.

41. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt, saņemot Veselības inspekcijas atļauju.

42. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, informējot par to kapsētas apsaimniekotāju un kapavietas nomnieku.

43. Aizliegta mirstīgo atlieku ekshumācija no Brāļu kapiem pārapbedīšanai citā vietā, izņemot gadījumu, kad tiek ekshumētas visas mirstīgās atliekas.

VII. Atbildība un administratīvā soda piemērošana

44. Personas par šo noteikumu neievērošanu var saukt pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ņemot vērā izdarītā pārkāpuma raksturu un vainas pakāpi.

VIII. Noslēguma jautājums

45. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Talsu novada domes 2011. gada 13. oktobra saistošie noteikumi Nr. 25 "Talsu novada kapsētu uzturēšanas un kārtības noteikumi".

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 1
29.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 19
"Talsu novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi"
N.P.K.Mirušā uzvārds, vārds un personas kodsMirušā vecāku uzvārdi, vārdi un dzimtie uzvārdiMiršanas gads, mēnesis, diena, stundaMiršanas vietaDzimšanas gads, mēnesis, dienaPēdējā dzīvesvietaPaziņotāja uzvārds un vārds, telefona nr.Apbedīšanas laiks, vieta un kapavietas numursPiezīmes (papildus ziņas, ko vēlas norādīt paziņotājs)
1.         
2.         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 2
29.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 19
"Talsu novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi"

(Pielikums grozīts ar Talsu novada domes 28.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

Līgums par kapavietu Nr.___

Talsu novada pašvaldība

20__.gada "__"_______________  
  (Vieta)

__________________________________, reģ.Nr. ______________________, turpmāk tekstā – APSAIMNIEKOTĀJS, tās vadītāja__________________personā, no vienas puses, un ____________________________________________personas kods___________________, dzīvojošs_________________________________________________________________, no otras puses, turpmāk saukts NOMNIEKS, saskaņā ar LR Civillikumu, citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Talsu novada pašvaldības 2016.gada 29.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.19 "Talsu novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi", noslēdz šādu līgumu:

1. APSAIMNIEKOTĀJS nodod NOMNIEKAM izmantošanai zemes gabalu – kapavietu ______________________________ pagasta/pilsētas ___________________________ kapsētā  ___________ m² kopplatībā ar Nr.________, kura robežas iezīmētas apbedījumu vietu shēmā un NOMNIEKAM dabā ierādītas un zināmas ar mērķi veikt apbedījumus un vietas rezervēšanu saskaņā ar "Talsu novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumiem".

2. Kapavietas kopšana:

2.1. Krūmi, kuri norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 70 cm. Tos nedrīkst stādīt aiz kapavietas robežām, un to zari nedrīkst sniegties pār kapavietas robežai.

2.2. Koki, kuri nav paredzēti dekoratīvo apstādījumu veidošanai, nedrīkst būt augstāki par 1,50 m.

2.3. Kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, nedrīkst pārsniegt 15 cm augstumu.

2.4. Kapavietas nožogošanai un noformēšanai aizliegts izmantot neatbilstošus materiālus: šīferi, skārdu, ķieģeļus, materiālus no plastmasas un citus nepiemērotus materiālus.

2.5. Atkritumi pēc kapu kopšanas pabeigšanas jānogādā atkritumu konteineros vai citā apsaimniekotāja norādītā un attiecīgi apzīmētā vietā. Aizliegts patvarīgi veidot atkritumu kaudzes kapsētās un to pieguļošajās teritorijās.

2.6. Kapavietas nomnieka pienākums ir gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapavietu un to regulāri kopt.

2.7. Izvest no kapsētas pieminekļus vai to elementus drīkst tikai ar kapavietas nomnieka un kapsētas apsaimniekotāja rakstisku saskaņojumu.

2.8. Virsapbedījumus kapavietās var izdarīt ne agrāk kā 20 gadus pēc pēdējā apbedījuma.

3. NOMNIEKS apņemas:

3.1. Ievērot Talsu novada pašvaldības saistošos noteikumus "Talsu novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi".

3.2. (Svītrots ar Talsu novada domes 28.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

3.3. Izmantot zemi tikai šajā līgumā norādītiem mērķiem un atbilstoši nosacījumiem.

4. Šis līgums ir beztermiņa un ir saistošs visiem pušu un saistību pārņēmējiem.

5. Šo līguma tekstu Pusēm ir tiesības grozīt, papildināt, to noformējot rakstveidā kā līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6. Noslēgtais līgums izbeidzas, ja:

6.1. kapavietas nomnieks atsakās no kapavietas nomas un pārtrauc nomas līgumu;

6.2. kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu;

6.3. nepiesakās neviens kapavietas nomnieka pienākumu pārņēmējs;

6.4. kapavieta atzīta par neuzraudzītu.

7. Šis līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros valsts valodā, ar vienādu juridisko spēku, katrai Pusei pa vienam eksemplāram.

8. Jebkuri strīdi starp APSAIMNIEKOTĀJU un NOMNIEKU izšķirami pusēm vienojoties. Ja tas nav iespējams, tad LR normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

NOMNIEKS APSAIMNIEKOTĀJS
   
(Vārds, uzvārds)  
   
tālrunis   
e-pats   
   

 

Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
Pielikums Nr. 3
29.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 19
"Talsu novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi"
Kapavietu izmēri un nomas maksas apmēri
Talsu novada pašvaldības kapsētām

(Pielikums svītrots ar Talsu novada domes 28.03.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 9)

Pielikums Nr. 2
Talsu novada domes 29.09.2016. lēmumam Nr. 484
Talsu novada pašvaldības kapsētu saraksts

Atvērtās kapsētas

N.p.k.Zemes vienības
kadastra apzīmējums
NosaukumsPlatība, haAdministratīvā teritorija
1.88420090097Annužu kapsēta0.7Abavas pagasts, Talsu novads
2.88420100060Kalnu kapsēta1.5Abavas pagasts, Talsu novads
3.88420020046Veģu kapsēta0.5Abavas pagasts, Talsu novads
4.88420070179Valgales kapsēta1.8Abavas pagasts, Talsu novads
5.88420150028Briņķu kapsēta2.3Abavas pagasts, Talsu novads
6.88420040088Kāroņu kapsēta1.1Abavas pagasts, Talsu novads
7.88370050060Pareizticīgo kapsēta1.1Ārlavas pagasts, Talsu novads
8.88370030080Amuļu kapsēta0.8Ārlavas pagasts, Talsu novads
9.88370090070Giļu kapsēta1.1Ārlavas pagasts, Talsu novads
10.88370090082Tiļkalnu kapi0.5Ārlavas pagasts, Talsu novads
11.88460020080Sēņu kapsēta0.68Balgales pagasts, Talsu novads
12.88460070106Galtenes kapi0.4Balgales pagasts, Talsu novads
13.88460040080Dursupes kapi1.0Balgales pagasts, Talsu novads
14.88460050036Balgales kapi0.9Balgales pagasts, Talsu novads
15.88540050060Eglaines kapi Anša Lerha-Puškaiša ielā6.0Ģibuļu pagasts, Talsu novads
16.88540050097Liepu kapi1.78Ģibuļu pagasts, Talsu novads
17.88540080115Ģibuļu kapi0.61Ģibuļu pagasts, Talsu novads
18.88540030028Cīruļu kapi0.4Ģibuļu pagasts, Talsu novads
19.88540150029Garsilu kapi0.14Ģibuļu pagasts, Talsu novads
20.88540130077Gaviļnieku kapi0.1Ģibuļu pagasts, Talsu novads
21.88540180038Dižruņķu kapi0.2Ģibuļu pagasts, Talsu novads
22.88540160037Vērtnieku kapi2.7Ģibuļu pagasts, Talsu novads
23.88540050099Talsciema vecie kapi0.48Ģibuļu pagasts, Talsu novads
24.88540050098Talsciema kapi (neglabā, brīva zeme)0.7Ģibuļu pagasts, Talsu novads
25.88540120214Spāres kapi3.94Ģibuļu pagasts, Talsu novads
26.88540090241Maķīšu kapi3.1Ģibuļu pagasts, Talsu novads
27.88540140042Lieknieku kapi1.32Ģibuļu pagasts, Talsu novads
28.88540070056Labdzeņu kapi0.4Ģibuļu pagasts, Talsu novads
29.88540190061Kalešu kapi0.5Ģibuļu pagasts, Talsu novads
30.88580070102Sila kapsēta1.9Īves pagasts, Talsu novads
31.88580050063Dūmciema kapsēta1.1Īves pagasts, Talsu novads
32.88640020130Krievraga kapsēta0.22Ķūļciema pagasts, Talsu novads
33.88640030185Ķūļciema pareizticīgo kapi0,33Ķūļciema pagasts, Talsu novads
34.88640030185Ķūļciema kapsēta0.9Ķūļciema pagasts, Talsu novads
35.88640040058Dzedru kapsēta0.3Ķūļciema pagasts, Talsu novads
36.88680050017Nodenu kapi1.92Laidzes pagasts, Talsu novads
37.88680060059Rocežu kapi1.28Laidzes pagasts, Talsu novads
38.88700170061Pūckalna kapi
Rezevēta vieta kapiem
2.29Laucienes pagasts, Talsu novads
887001700900.9
887001700621.4
39.88700050126Garlenes kapi1.01Laucienes pagasts, Talsu novads
40.88700100068Tuņņu kapi0.8Laucienes pagasts, Talsu novads
41.88700130039Klopenes kapi1.5Laucienes pagasts, Talsu novads
42.88700060031Oktes kapi1.0Laucienes pagasts, Talsu novads
43.88700030011Maķu kapi1.66Laucienes pagasts, Talsu novads
44.88720080023Ķīļu kapsēta0.4Lībagu pagasts, Talsu novads
45.88720040153Ozoliņu kapsēta0.3Lībagu pagasts, Talsu novads
46.88720010006Sukturu kapsēta3.3818Lībagu pagasts, Talsu novads
46.88720080023Bungu kapsēta3.19Lībagu pagasts, Talsu novads
47.88720140023 88720140046Bungu kapsēta
Bungu kapi
3.19 4.0Lībagu pagasts, Talsu novads
48.88720170071Lībagu kapsēta1.0Lībagu pagasts, Talsu novads
49.88720190023Ratnieku kapsēta0.2Lībagu pagasts, Talsu novads
50.88740020113Lubes kapi3.0Lubes pagasts, Talsu novads
51.88740040031Mārciema kapi0.4Lubes pagasts, Talsu novads
52.88740010049Dižgalu kapi1.06Lubes pagasts, Talsu novads
53.88130010069Meža kapi8.1481Sabile, Talsu novads
54.88860010081Jaunie (Kalna) kapsēta2.9Strazdes pagasts, Talsu novads
55.88860050048Annasciema kapsēta0.4Strazdes pagasts, Talsu novads
56.88010060076Jaunie kapi Miera ielā2.5Talsi, Talsu novads
57.88010070012Antiņu kapi Saules ielā1.42Talsi, Talsu novads
58.88010070008Friča Blumbaha iela 122.66Talsi, Talsu novads
59.88170060025Meža 1 – kapi1.9725Valdemārpils, Talsu novads
60.88920090277Frītagu kapi2.85Valdgales pagasts, Talsu novads
61.88920010050Sumbru kapsēta0.6931Valdgales pagasts, Talsu novads
62.88920020028Kalna kapsēta0.39Valdgales pagasts, Talsu novads
63.88940060059Upesgrīvas kapi0.57Vandzenes pagasts, Talsu novads
64.88940070065Stebuļu kapi0.15Vandzenes pagasts, Talsu novads
65.88940020036Krauju kapsēta0.5Vandzenes pagasts, Talsu novads
66.88940030117Dārtes kapsēta0.8Vandzenes pagasts, Talsu novads
67.88940050326Uguņu kapsēta1.3Vandzenes pagasts, Talsu novads
68.88940120110Klānu kapsēta1.33Vandzenes pagasts, Talsu novads
69.88940090133Lādzeres0.15Vandzenes pagasts, Talsu novads
70.88940100344Dižkuģnieku kapsēta0.73Vandzenes pagasts, Talsu novads
71.88940110116Kalniņu kapsēta1.7Vandzenes pagasts, Talsu novads
72.88940100345Mazkuģnieku kapsēta0.2Vandzenes pagasts, Talsu novads
73.88960040236Jaunpagasta kapi2.0Virbu pagasts, Talsu novads

Daļēji slēgtas kapsētas

N.p.k.Kadastra Nr.
Kadastra apzīmējums
NosaukumsPlatība, haAdministratīvā teritorija
1.88420030104Sventu kapsēta0.1Abavas pagasts, Talsu novads
2.88370100038Krumaļu kapi0.6Ārlavas pagasts, Talsu novads
3.88370070071Kapi aiz Veldrēm0.1Ārlavas pagasts, Talsu novads
4.88540090219Bāļu kapi0.8Ģibuļu pagasts, Talsu novads
5.88540070055Rūmnieku kapi0.15Ģibuļu pagasts, Talsu novads
6.88540110024Dižputniņu kapi0.1Ģibuļu pagasts, Talsu novads
7.88130040048Strautu kapsēta0.41Sabile, Talsu novads
8.88010080106Vācu kapi Brīvības ielā0.4851Talsi, Talsu novads
9.88860020045Gravu kapsēta0.2Strazdes pagasts, Talsu novads
10.88860010082Vecā kapsēta1.1Strazdes pagasts, Talsu novads
11.88940100337Odriņu kapi0.51Vandzenes pagasts, Talsu novads

Slēgtas kapsētas

N.p.k.Kadastra Nr.
Kadastra apzīmējums
NosaukumsPlatība, haAdministratīvā teritorija
1.88420040089Līvenu kapsēta0.2Abavas pagasts, Talsu novads
2.88420040199Veckapsēta0.1Abavas pagasts, Talsu novads
3.88420130160Pareizticīgo kapsēta0.2Abavas pagasts, Talsu novads
4.88420100057Laiņu kapsēta0.3Abavas pagasts, Talsu novads
5.88420160046Pedoles kapsēta1.0Abavas pagasts, Talsu novads
6.88420100059Stirnīšu kapsēta0.3Abavas pagasts, Talsu novads
7.88370060082Siliņu kapi1.0Ārlavas pagasts, Talsu novads
8.88460070081Galtenes meža kapi0.18Balgales pagasts, Talsu novads
9.88460070082Emkalnu kapi0.3Balgales pagasts, Talsu novads
10.88460060104Salu kapi0.3Balgales pagasts, Talsu novads
884600601050.4
11.88460090126Kaplāžu vecie kapi0.71Balgales pagasts, Talsu novads
12.88540090269Barona kapliča0.2Ģibuļu pagasts, Talsu novads
13.88540030033Šlīpu kapi0.2Ģibuļu pagasts, Talsu novads
14.88540010039Krūziņu kapi0.4Ģibuļu pagasts, Talsu novads
15.8858 002 0049Gobu kapi0.24Īves pagasts, Talsu novads
16.88680130005Ebreju kapi0.7Laidzes pagasts, Talsu novads
17.88680080016Strautu kapi0.4Laidzes pagasts, Talsu novads
18.88700110305Timmu kapi0.22Laucienes pagasts, Talsu novads
19.88700160082Ozoliņu kapi0.3Laucienes pagasts, Talsu novads
20.88700050163Melku kapsēta0.13Laucienes pagasts, Talsu novads
21.88010080107Varoņu kapi Brīvības ielā0.248Talsi, Talsu novads
22.88170030056Vecie kapi0.3721Valdemārpils, Talsu novads
23.88940110110Pašvaldības zeme0.4Vandzenes pagasts, Talsu novads
Talsu novada domes priekšsēdētājs A. Lācarus
14.05.2019