Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 02.10.2018. - ... / Spēkā esošā
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 17

Talsos 2018. gada 14. jūnijā (prot. Nr. 13, 4. p., lēmums Nr. 199)
Par veselības aprūpes pabalstu Talsu novadā
Izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu
un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35. panta trešo un ceturto daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka veselības aprūpes pabalsta apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību, kā arī personas, kurām ir tiesības saņemt veselības aprūpes pabalstu.

1.2. Veselības aprūpes pabalsts (turpmāk tekstā – pabalsts) ir Talsu novada pašvaldības pabalsts, kas paredzēts ar veselības aprūpi saistīto izdevumu segšanai.

1.3. Pabalstu piešķir personai (ģimenei), kura ir deklarējusi dzīvesvietu un dzīvo Talsu novada administratīvajā teritorijā.

1.4. Pabalstu ir tiesīgas saņemt šādas iedzīvotāju kategorijas:

1.4.1. trūcīgas ģimenes (personas);

1.4.2. maznodrošinātas ģimenes (personas).

1.5. Pabalsts paredzēts veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības palielināšanai un ietver:

1.5.1. materiālu palīdzību veselības apdrošināšanas polišu iegādei;

1.5.2. materiālu palīdzību pacientu iemaksu segšanai un veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai;

1.5.3. materiālu palīdzību medikamentiem, medicīnas preču iegādei un tehnisko palīglīdzekļu īrei vai iegādei.

II. PABALSTA PIEPRASĪŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Pabalsta saņemšanai pieprasītājs iesniedz Talsu novada Sociālajā dienestā (turpmāk tekstā – Sociālais dienests) iesniegumu.

2.2. Papildus jāiesniedz rēķini vai stingrās uzskaites maksājuma čeki no ārstniecības iestādes un/vai aptiekas, kas izsniegts tekošā kalendārā gada laikā, kamēr ģimenei (personai) ir spēkā Sociālā dienesta lēmums par ģimenes atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam. Ja iesniegtais rēķins vai čeks netiek apmaksāts pilnībā, to nokopē un oriģinālu atgriež iesniedzējam ar atzīmi par apmaksātās summas apmēru.

(Grozīts ar Talsu novada domes 13.09.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 33)

III. PABALSTA APMĒRS UN PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai spēkā ir:

3.1.1. trūcīgas ģimenes (personas) statuss, ne vairāk kā 100,00 euro vienai personai gadā;

3.1.2. maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, ne vairāk kā 120,00 euro vienai personai gadā, no kuriem 60,00 euro paredzēti tikai stacionāro pakalpojumu apmaksai.

3.2. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem 10 darba dienu laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

3.3. Ja pabalsta pieprasītājam nav tiesību saņemt pabalstu, Sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

3.4. Pabalstu pēc pabalsta pieprasītāja izvēles izmaksā:

3.4.1. ar pārskaitījumu pabalsta pieprasītāja bankas kontā;

3.4.2. skaidrā naudā;

3.4.3. attiecīgā pakalpojuma sniedzēja kontā;

3.4.4. piegādājot dzīvesvietā, ja pabalsta pieprasītājam ir ierobežota pārvietošanās.

IV.  APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt Talsu novada Domē.

4.2. Talsu novada Domes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

5.1. Noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Talsu novada domes priekšsēdētājs E. Zelderis
02.10.2018