Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 5

Liepājā 1997. gada 19. jūnijā (prot. Nr. 11, 9. §)

Liepājas pilsētas tirdzniecības noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15., 21. un 43. pantu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu darbībai Liepājas pilsētā.

2. Noteikumu ieviešanas mērķis ir sakārtot tirdzniecības uzņēmumu (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un sabiedriskā ēdināšana) darbību, veicināt tirdzniecības attīstības godīgu konkurenci, aizsargāt patērētāju intereses un sakārtot alkoholisko dzērienu tirdzniecību Liepājas pilsētā.

3. Tirdzniecības uzņēmumam var būt vairumtirdzniecības uzņēmuma, mazumtirdzniecības uzņēmuma vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma statuss:

3.1. Vairumtirdzniecības uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ir Uzņēmumu reģistrā un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas nodarbojas ar preču pirkšanu, pārdošanu un piegādi. Vairumtirgotājs preces drīkst iepirkt un realizēt juridiskām un fiziskām personām, noformējot stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķinus.

Vairumtirdzniecības telpām jābūt sagatavotām atbilstoši noteiktajām sanitāri higiēniskajām prasībām atkarībā no realizējamo preču sortimenta saskaņā ar pielikumu Nr. 1;

3.2. Mazumtirdzniecības uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) ir Uzņēmumu reģistrā un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas veic preču galīgo realizāciju fiziskām un juridiskām personām, noformējot darījumu ar elektroniskā kases aparāta čeku vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētām norēķinu kvītīm. Pēc juridisko personu pieprasījuma var noformēt stingrās uzskaites preču pavadzīmes-rēķinus.

Mazumtirdzniecības telpām jābūt sagatavotām atbilstoši noteiktajām sanitāri higiēniskajām prasībām atkarībā no realizējamo preču sortimenta saskaņā ar pielikumu Nr. 2;

3.3. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums ir Uzņēmumu reģistrā un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēts uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kas nodarbojas ar speciāli tūlītējai lietošanai sagatavotu produktu un citu pārtikas preču realizēšanu, kuru lietošanai uz vietas ir paredzēta konkrēta telpa vai telpas daļa. Pie šīs grupas pieskaitāmi:

- restorāni,

- ēdnīcas,

- kafejnīcas (arī vasaras),

- bāri,

- ātrās ēdināšanas uzņēmumi,

- veikali-kafetērijas.

Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu telpām jābūt īpaši sagatavotām atbilstoši sanitāri higiēniskajām prasībām saskaņā ar pielikumu Nr. 2.

4. Pašvaldība izsniedz reģistrācijas kartes juridiskai personai konkrētas tirdznieciskās darbības veikšanai. Tirdzniecības uzņēmumu darbības vietas izvēle un specializācija jāsaskaņo ar pastāvīgo Pilsētas saimniecības un attīstības komiteju.

5. Tirdzniecisko darbību vai sabiedriskās ēdināšanas objekta darbību uzņēmumi var uzsākt pēc reģistrācijas kartes saņemšanas.

Lai saņemtu reģistrācijas karti vairumtirdzniecībai un (vai) mazumtirdzniecībai (t. sk. tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem), juridiskām personām nepieciešams iesniegt pašvaldībai šādus dokumentus:

5.1. iesniegumu reģistrācijas kartes saņemšanai;

5.2. uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopiju;

5.3. ar Vides veselības centru saskaņotu telpu plānojumu un iekārtu atbilstību attiecīgās preču nomenklatūras tirdzniecībai;

5.4. slēdzienu par telpu nodošanu ekspluatācijā gadījumos, kad notiek jauna būvniecība, telpu pārbūve vai citas nozīmes telpu pielāgošana tirdzniecībai vai sabiedriskajai ēdināšanai;

5.5. slēdzienu par tirdzniecības telpu atbilstību ugunsdrošības noteikumiem;

5.6. nodokļu maksātāja un sociālā nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecību kopijas, uzrādot apliecību oriģinālus;

5.7. Valsts ieņēmumu dienesta un Labklājības ministrijas Valsts sociālās apdrošināšanas fonda izziņas par pilnīgu norēķināšanos ar valsts budžetu un pašvaldības budžetu;

5.8. telpu un (vai) zemes nomas u.c. līgumus vai dokumentus, kas apliecina to lietošanas likumību;

5.9. Valsts ieņēmumu dienesta Liepājas nodaļā reģistrētu elektroniskā kases aparāta pases kopiju;

5.10. reklāmas un vizuālā noformējuma saskaņojumu ar pilsētas galveno mākslinieku.

6. Tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem tiek atļauta:

- dienā no pulksten 8 līdz pulksten 22;

- naktī no pulksten 22 līdz pulksten 8.

7. Lai saņemtu piekrišanas atļauju tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, veikalos vai sabiedriskās ēdināšanas objektos tirdzniecības zāles platībai jābūt ne mazākai par 20 m2.

8. Tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem nakts laikā ir tiesības veikt veikaliem, kuri pārtikas produktu un alkoholisko dzērienu tirdzniecību veic ilgāk par vienu gadu un kuru darbība notiek tirdzniecības zālēs. Pirms tiek uzsākta tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem nakts laikā, Liepājas pilsētas domē jāsaņem reģistrācijas karte.

9. Saskaņojums tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem nakts laikā netiek izsniegts veikaliem, kuriem iepriekšējā gada laikā konstatēti dokumentāli fiksēti alkohola tirdzniecības noteikumu pārkāpumi saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1996. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 248 "Noteikumi par spirta un alkoholisko dzērienu valsts monopolu".

10. Tirdzniecība kioskos un citās pārvietojamās celtnēs pilsētas teritorijā atļauta Liepājas pilsētas domes noteiktās vietās saskaņā ar pilsētas plānojumu.

11. Sabiedriskās ēdināšanas objektiem pludmales zonā un Jūrmalas parkā reģistrācijas kartes neizsniedz, ja apmeklētāju vajadzībām nav izveidotas tualetes.

12. Tirdzniecību ar lietotiem apģērbiem uzņēmumi var veikt teritorijās, kurām noteikts tirgus statuss, kā arī ārpus pilsētas ekonomiskā centra zonas.

13. Ja uzņēmums (uzņēmējsabiedrība) gada laikā pēc saskaņojuma saņemšanas ir pārkāpis mazumtirdzniecības pamatnoteikumus, alkoholisko dzērienu tirdzniecības noteikumus (netiek nodrošināta realizējamo alkoholisko dzērienu kvalitātes atbilstība normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām vai tiek pārkāpta apstiprinātā alkoholisko dzērienu uzskaites kārtība uzglabāšanas un realizācijas (tirdzniecības) vietās), Liepājas pilsētas domes Licencēšanas komisija anulē izsniegtās piekrišanas atļaujas un sagatavo lūgumu Finansu ministrijas Akcizēto preču pārvaldei anulēt licenci alkoholisko dzērienu realizācijai.

14. Izlejamā alkohola mazumtirdzniecība ir pieļaujama tikai veikalos - kafetērijās, kafejnīcās, bāros un restorānos. Šī punkta neizpildes gadījumā Liepājas pilsētas domes Licencēšanas komisija izdoto piekrišanas atļauju var anulēt un par to rakstiski informēt Finansu ministrijas Akcizēto preču pārvaldi.

15. Tirdzniecības uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) tiešs pienākums ir ievērot un izpildīt visus valsts varas un pārvaldes tirdzniecības darbību kontrolējošo institūciju, kā arī Liepājas pilsētas domes normatīvos aktus, kas nosaka preču pirkšanas, pārdošanas, uzskaites un transportēšanas pamatnoteikumus, tajā skaitā sanitāri higiēniskās prasības personālam, telpām, tehnoloģijas iekārtām, inventāram, traukiem, tarai, iesaiņojumam, pārtikas pārvadāšanas līdzekļiem, un preču realizācijas termiņus.

16. Pircējam jādod iespēja patstāvīgi vai ar tirdzniecības darbinieku palīdzību pārbaudīt nopirkto preču svara un mēra pareizību.

17. Tirdzniecības tīklā nopirktās nepārtikas preces, kā arī nekvalitatīvās pārtikas preces apmaina vai izmaksā to vērtību naudā atbilstoši Latvijas Republikas Ministru padomes 1993. gada 12. februāra lēmumam Nr. 77 "Par nepārtikas preču apmaiņas noteikumiem".

18. Tirdzniecības uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) īpašniekiem vai to pilnvarotām personām jānodrošina sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošana tirdzniecības telpās un to apkārtnē, kā arī jāuztur kārtībā viņu pārziņā nodotā un līgumā fiksētā apkārtējā teritorija, jānodrošina pašvaldības, pilsētas galvenā arhitekta norādījumu izpilde un labiekārtošanas noteikumu prasības par tirdzniecības punktu ēku fasāžu sakārtošanu un reklāmas izvietošanu. Atverot jaunas tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas vietas, pie to 1. stāva ieejām jābūt uzbrauktuvēm un paplašinātām durvju ieejām cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās iespējām vietās, kur tas tehniski iespējams.

19. Šo tirdzniecības noteikumu pārkāpēji sodāmi saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksu un Liepājas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem "Par administratīvo atbildību Liepājas pilsētā".

20. Pilsētas dome no 1997. gada 19. jūnija tirdzniecības atļaujas vairumtirdzniecībai pilsētas sabiedriskajā un dzīvojamā zonā izsniedz tikai saskaņā ar pilsētas teritoriālplānojumu.

21. Pircēja tiesības tiek garantētas saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par patērētāju tiesību aizsardzību".

22. Tirgotāja vai pakalpojumu sniedzēja tiesības un pienākumi tiek noteikti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par preču un pakalpojumu drošumu un ražotāja un pakalpojumu sniedzēja atbildību" un uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) iekšējās kārtības noteikumiem.

23. Tirdzniecības noteikumu izpildes kontroli savu pilnvaru robežās, izdarot atzīmi kontroles žurnālā (ja tāds ir uzņēmumā), veic:

- Valsts ieņēmumu dienests;

- Municipālā policija;

- Vides veselības centrs;

- Veterinārā inspekcija;

- Liepājas pilsētas dome.

24. Šiem noteikumiem ir saistoši visi Saeimas, Ministru kabineta un citu valsts institūciju pieņemtie normatīvie akti, to izmaiņas un ierobežojumi, kas attiecas uz tirdzniecisko darbību.

25. Noteikumi stājas spēkā pēc saskaņošanas ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 45. pantu.

26. Šiem noteikumiem jāatrodas tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumos un jābūt pieejamiem pircējiem un pakalpojumu saņēmējiem.

Pārejas noteikumi

27. Sakarā ar jaunu tirdzniecības noteikumu apstiprināšanu Liepājas pilsētā uzņēmumiem, kuri tirdzniecības atļaujas saņēmuši līdz 1996.gada 31. decembrim, jāpārreģistrē tirdzniecības atļaujas līdz 1997. gada 1. oktobrim.

Pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks G. Krieviņš

Pielikums Nr. 1
Liepājas pilsētas domes 1997. gada 19. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. 5

Vairumtirdzniecības telpu iekārtošanas normatīvi

1. Vairumtirdzniecības bāzu telpām jābūt iekārtotām (izbūvētām) atbilstoši šādiem normatīviem:

1.1. Latvijas pagaidu būvnormatīvi LBN-100 "Teritoriālplānošana. Pilsētu un pagastu izbūve";

1.2. Valsts ugunsdrošības noteikumi VUN-001;

1.3. Latvijas būvnormatīvi LBN 201-96 "Ugunsdrošības normas";

1.4. Pārtikas tirdzniecības uzņēmumu sanitārie noteikumi Nr. 5781-91;

1.5. Liepājas Apbūves noteikumi;

1.6. vēlāk pieņemtie normatīvie dokumenti, kas papildina vai nomaina kādu no iepriekš minētajiem.

2. Par telpu plānojuma atbilstību iepriekš minētajām normām atbild licencēts arhitekts, izstrādājot iekārtu izvietojuma un, ja nepieciešams, telpu izbūves (pārbūves) projektus, kā arī saskaņojot pieļautās atkāpes no normatīviem ar atbilstošajiem valsts uzraudzības dienestiem.

Pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks G. Krieviņš

Pielikums Nr. 2
Liepājas pilsētas domes 1997. gada 19. jūnija
saistošajiem noteikumiem Nr. 5

Mazumtirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas telpu iekārtošanas normatīvi

1. Sabiedriskās ēdināšanas un mazumtirdzniecības uzņēmumu telpām jābūt iekārtotām (izbūvētām) atbilstoši šādiem normatīviem:

1.1. Latvijas pagaidu būvnormatīvi LBN-100 "Teritoriālplānošana. Pilsētu un pagastu izbūve";

1.2. Valsts ugunsdrošības noteikumi VUN-001;

1.3. Latvijas būvnormatīvi LBN 201-96 "Ugunsdrošības normas";

1.4. pārtikas tirdzniecības uzņēmumu sanitārie noteikumi Nr. 5781-91;

1.5. Liepājas Apbūves noteikumi;

1.6. vēlāk pieņemtie normatīvie dokumenti, kas papildina vai nomaina kādu no iepriekš minētajiem;

1.7. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu 1991. gada 27. oktobra sanitārie noteikumi Nr. 17-820/15-133.

2. Par telpu plānojuma atbilstību iepriekš minētajām normām atbild licencēts arhitekts un telpu īpašnieks (lietotājs), izstrādājot iekārtu izvietojuma un, ja nepieciešams, telpu izbūves (pārbūves) projektus, kā arī saskaņojot pieļautās atkāpes no normatīviem ar atbilstošajiem valsts uzraudzības dienestiem.

Pilsētas domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks G. Krieviņš

23.07.1997