Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 24

Talsos 2018. gada 28. jūnijā (prot. Nr.15, 6. p., lēmums Nr. 236)
Par licencēto makšķerēšanu Laidzes ezerā
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
10. panta piekto daļu, Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799
"Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību kārtība
" 15. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta licencētā makšķerēšana un zemūdens medības Talsu novada pašvaldības Laidzes pagasta administratīvajā teritorijā esošajā Laidzes ezerā.

2. Licencētā makšķerēšana Laidzes ezerā tiek organizēta saskaņā ar biedrības "Laidzes ezers" izstrādāto un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saskaņoto nolikumu "Par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Laidzes ezerā 2018.–2021. gadā" (pielikumā).

3. Saistošie noteikumi ir spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim.

Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks D. Karols
Pielikums
Talsu novada domes 28.06.2018.
saistošajiem noteikumiem Nr. 24
NOLIKUMS PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU UN LICENCĒTĀM ZEMŪDENS MEDĪBĀM LAIDZES EZERĀ
2018.–2021. gadā

I. Vispārīgie jautājumi

1. Laidzes ezers atrodas Talsu novada Laidzes pagasta teritorijā. Saskaņā ar Civillikumu Laidzes ezeram ir privāto ūdeņu statuss. Ezera kopējā platība 170,5 ha.

2. Zvejas tiesības Laidzes ezerā, saskaņā ar Civillikuma 1115. panta II pielikumu pieder valstij, izņemot ezera daļu 39,2 ha platībā ar zemes kadastra Nr. 88680030055.

3. Laidzes ezeru apsaimnieko biedrība "Laidzes ezers", kurai ar 03.03.2014. līgumu Nr. PA 41/14 "Laidzes ezera daļas valsts zvejas tiesību izmantošanas un ezera apsaimniekošanas līgums" Talsu novada pašvaldība ir nodevusi rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanai un makšķerēšanas organizēšanai. Apsaimniekošanai un zvejas tiesību izmantošanai nodotā ezera daļa 131,30 ha: Talsu novada pašvaldībai piederošas platības "Spuras" kadastra Nr. 88680080146 un "Zvīņas" Nr. 88680080145; privātpersonām piederošas ezera platības "Viesturi" Nr. 88680080012, "Kļavnieki" Nr. 88680080010, "Kļaviņas" Nr. 88680080011 un "Dziļumi" Nr. 886880080021, izņemot ezera daļu 39,2 ha platībā ar zemes kadastra Nr. 88680030055.

4. Licencētā makšķerēšana un licencētās zemūdens medības Laidzes ezerā tiek ieviestas, lai regulētu makšķernieku ietekmi uz vidi un radītu labvēlīgus apstākļus zivju krājumu aizsardzībai un racionālai izmantošanai, saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība".

5. Licencēto makšķerēšanu un licencētās zemūdens medības Laidzes ezerā pamatojoties uz Talsu novada domes 03.03.2014. noslēgto līgumu Nr. PA 41/14 organizē biedrība "Laidzes ezers" saskaņā ar 27.09.2012. Talsu novada domes apstiprinātajiem Laidzes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem.

6. Biedrības "Laidzes ezers" reģistrācijas Nr. 40008185356, juridiskā adrese: Laidzes pagasts "Gruntnieki", Talsu novads, LV-3280, tālr. 29246817, e-pasts: eriks@cvs.apollo.lv.

II. Licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību noteikumi

7. Licencētā makšķerēšana un licencētās zemūdens medības tiek noteiktas visā Laidzes ezera teritorijā, izņemot ezera daļu ar Kadastra Nr. 88680030055, kuras robeža apzīmēta un norādīta Laidzes ezera shēmā (pielikums Nr. 7).

8. Makšķerēt un nodarboties ar zemūdens medībām Laidzes ezerā atļauts tikai tad, ja makšķernieks vai zemūdens mednieks ir iegādājies, un tam ir līdzi kāda no šajā nolikumā noteiktajām makšķerēšanas vai zemūdens medību licencēm, personu apliecinošs dokuments, bet personām no 16 līdz 65 gadu vecumam (izņemot personas ar invaliditāti) – makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte. Makšķerēšanas un zemūdens medību licences tiek izrakstītas uz konkrētas personas vārda un tās aizliegts nodot citām personām.

9. Makšķerēšanas un zemūdens medību rīki un veidi, loma lielums un citi ierobežojumi Laidzes ezerā tiek noteikti atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 799 "Licencētas makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi", ievērojot šādus papildus nosacījumus:

9.1. Makšķerēšanas sezona Laidzes ezerā paredzēta no kārtējā gada 1. maija līdz nākamā gada 14. martam, makšķerējot no krasta, no ledus vai no laivas, kas reģistrēta Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumos Nr. 213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība" paredzētajā kārtībā.

9.2. Zemūdens medības atļautas no kārtējā gada 1. maija līdz nākamā gada 14. martam tikai diennakts gaišajā laikā no plkst. 10:00 līdz 18:00.

9.3. No 15. marta līdz 30. aprīlim makšķerēšana un zemūdens medības Laidzes ezerā ir aizliegtas.

9.4. Vēžu ķeršana Laidzes ezerā ir aizliegta.

III. Makšķerēšanas un zemūdens medību licenču veidi un maksa par licencēm

10. Makšķerēšanas un zemūdens medību licenču veidi:

Licences nosaukums
Cena EUR
(ieskaitot PVN)
10.1. Vienas dienas licence makšķerēšanai Laidzes ezerā
2.00
10.2. Gada licence makšķerēšanai Laidzes ezerā
20.00
10.3. Bezmaksas gada licence makšķerēšanai Laidzes ezerā
-
10.4. Vienas dienas licence zemūdens medībām Laidzes ezerā
25.00

11. Vienas dienas licence makšķerēšanai, kas izmantojama makšķerēšanai no krasta, no ledus vai laivas, derīga vienu dienu 9.1. punktā norādītajā makšķerēšanas sezonā.

12. Gada licence un bezmaksas gada licence makšķerēšanai, kas izmantojama makšķerēšanai no krasta, no ledus vai laivas, derīga vienu sezonu 9.1. punktā norādītajā makšķerēšanas sezonā.

13. Vienas dienas licence zemūdens medībām Laidzes ezerā derīga vienu dienu 9.2. punktā norādītajā laika periodā.

14. Bērniem un pusaudžiem līdz 14 gadu vecumam bez pieaugušo klātbūtnes aizliegts makšķerēt no motorlaivas, bet līdz 12 gadu vecumam no airu laivas.

15. Bezmaksas gada licences makšķerēšanai Laidzes ezerā ir tiesības saņemt:

15.1. Laidzes ezera piekrastes zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kā arī ezera daļu īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem. (uzrādot īpašumu apliecinošus dokumentus – zemesgrāmatas apliecību.)

15.2. bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadiem (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).

15.3. personām ar invaliditāti un politiski represētajām personām (uzrādot invaliditātes vai represētās personas apliecību).

15.4. personām, kas vecākas par 65 gadiem (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).

IV. Licenču noformēšana un realizācija

16. Katra makšķerēšanas vai zemūdens medību licence satur sekojošus rekvizītus:

16.1. kārtas numurs,

16.2. derīguma termiņš,

16.3. makšķerēšanas un zemūdens medību organizētāja rekvizīti,

16.4. licences saņēmēja vārds un uzvārds,

16.5. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti,

16.6. izsniegšanas datums.

17. Vienas dienas licencē tās izmantošanas datumu ieraksta licences izdevējs. Licences ar labojumiem uzskatāmas par nederīgām.

Licences noformējums parādīts pielikumos Nr. 1.–4.

18. licences makšķerēšanai un zemūdens medībām Laidzes ezerā var iegādāties:

18.1. biedrībā "Laidzes ezers" – Talsu novada Laidzes pagasta "Sārcene", katru dienu no plkst. 8:00 līdz 22:00, informācija pa tel. 25611115 vai 29246817;

18.2. interneta vietnes www.epakalpojumi.lv, sadaļā "e-Loms".

V. Lomu uzskaite

19. Lomu uzskaiti veic licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizētājs saskaņā ar makšķernieku un zemūdens mednieku aizpildītajām lomu uzskaites tabulām.

Makšķernieka un zemūdens mednieka pienākums ir 5 darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām, licenci nodot vai nosūtīt biedrībai "Laidzes ezers" uz licencē norādīto adresi, aizpildot licencē paredzēto lomu uzskaites formu vai arī aizpildīt lomu uzskaites tabulu sadaļā "e-Loms" interneta vietnē www.epakalpojumi.lv (ja licence iegādāta interneta vietnē www.epakalpojumi.lv).

20. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizētājam ir tiesības kārtējā un nākamajā gadā neizsniegt licences tiem makšķerniekiem un zemūdens medniekiem, kuri neievēro šī nolikuma 19. punktā noteiktās prasības.

21. Apkopotos lomu uzskaites datus par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem licencētās makšķerēšanas, un zemūdens medību organizētājs katru gadu līdz 1. februārim iesniedz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtā "BIOR".

VI. No licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums

22. No makšķerēšanas un zemūdens medību licencēm iegūtos līdzekļus sadala sekojoši:

22.1. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 30 % reizi pusgadā – līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu pārskaitāmi valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai.

22.2. Talsu novada pašvaldībai – 10 % ezera aizsardzības pasākumu organizēšanai.

22.3. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizētājam – 60 %.

23. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizētājs savu līdzekļu daļu izlieto Laidzes ezera apsaimniekošanai saskaņā ar 2012. gadā apstiprinātajiem Laidzes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem, un šī nolikuma pielikumā Nr. 6 pievienoto Laidzes ezera apsaimniekošanas plānu 2018.–2021. gadā licencētās makšķerēšanas organizēšanas pasākumu nodrošināšanai.

VII. Vides aizsardzība un Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību vides aizsardzības prasību kontrole

24. Laidzes ezera tuvumā aizliegts trokšņot, izmest atkritumus un novietot transportlīdzekļus ārpus tam speciāli ierīkotām un nozīmētām vietām, kā arī kurināt ugunskurus tam neparedzētajās vietās.

25. Aizliegta biotopu, savvaļas augu, dzīvnieku un zivju dzīvotņu iznīcināšana vai bojāšana.

26. Kontroli par licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību, kā arī vides aizsardzības noteikumu ievērošanu savas kompetences ietvaros veic Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Lauku atbalsta dienests, kā arī Talsu novada pašvaldība.

VIII. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizētāja pienākumi

27. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizētāja pienākumi ir:

27.1. sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību ik gadus sniegt sabiedrības informācijas līdzekļos informāciju par licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību kārtību Laidzes ezerā un izvietot norādes zīmes pie šīs teritorijas,

27.2. nodrošināt makšķerēšanas un zemūdens medību licenču pieejamību saskaņā ar šī nolikuma 18.punktu,

27.3. reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas un zemūdens medību licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām,

27.4. nodrošināt makšķerēšanas un zemūdens medību licenču realizācijā iegūto līdzekļu izlietošanu atbilstoši saistošo noteikumu VI nodaļai,

27.5. reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas un zemūdens medību licences uzskaites žurnālā,

27.6. piedalīties vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos,

27.7. iepazīstināt makšķerniekus un zemūdens medniekus ar šo nolikumu,

27.8. veikt lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma V nodaļā noteiktai kārtībai,

27.9. sagatavot makšķerēšanas vietas krastā un iznomāt laivas.

28. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizētājs nozīmē atbildīgo personu, kura pēc Valsts vides dienesta pilnvarotās personas vai Talsu novada pašvaldības pilnvarotās personas statusa iegūšanas piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī katru gadu līdz 31. decembrim iesniedz Valsts vides dienestā informāciju par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpes apsaimniekošanā, tai skaitā par šī nolikuma paredzētiem pasākumiem zivju resursu papildināšanā un aizsardzībā, kā arī licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā.

29. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizētājam ir pienākums iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981) pārskatu par licencēto makšķerēšanu un zemūdens medībām divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 15. jūlijam un 15. janvārim, kā arī pārskaitīt valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļu daļu, kas iegūti realizējot makšķerēšanas un zemūdens medību licences, divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu.

IX. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību nolikuma spēkā stāšanās laiks un darbības ilgums

30. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību nolikums pēc tā saskaņošanas ar šī nolikuma saskaņojuma lapā norādītajām institūcijām un apstiprināšanas ar Talsu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem stājas spēkā likuma ''Par pašvaldībām'' 45. pantā noteiktajā kārtībā.

31. Saistošo noteikumu darbības ilgums ir līdz 2021. gada 14. martam.

32. Informāciju par licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību vietām, licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizētāju un makšķerēšanas un zemūdens medību licences iegādes iespējām biedrība "Laidzes ezers" ne vēlāk kā mēnesi pirms licencētās makšķerēšanas sākuma publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Talsu novada pašvaldības informatīvā izdevumā "Talsu Novada Ziņas", kā arī Talsu novada pašvaldības mājaslapā.

Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks D. Karols
Pielikums Nr. 1
nolikumam "Par licencēto makšķerēšanu un
licencētām zemūdens medībām
Laidzes ezerā 2018.–2021. gadā"

Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks D. Karols
Pielikums Nr. 2
nolikumam "Par licencēto makšķerēšanu un
licencētām zemūdens medībām
Laidzes ezerā 2018.–2021. gadā"

Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks D. Karols
Pielikums Nr. 3
nolikumam "Par licencēto makšķerēšanu
un licencētām zemūdens medībām
Laidzes ezerā 2018.–2021. gadā"

Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks D. Karols
Pielikums Nr. 4
nolikumam "Par licencēto makšķerēšanu
un licencētām zemūdens medībām
Laidzes ezerā 2018.–2021. gadā"

Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks D. Karols
5. pielikums
nolikumam "Par licencēto makšķerēšanu
un licencētām zemūdens medībām
Laidzes ezerā 2018.–2021. gadā"
Lomu uzskaites forma
DatumsMakšķerēšanas vai zemūdens medību ilgums, st.Zivju sugaZivju skaits, gab.Zivju svars, kg
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Licence nododama laivu bāzē 5 darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām vai izsūtāma uz licencē norādīto licencētās mak šķerēšanas un zemūdens medību organizētāja adresi, aizpildot lomu uz skaites formu, vai arī aizpildāma lomu uzskaites tabulu sadaļā "e-Loms" interneta vietnē www.epakalpojumi.lv (ja licence iegādāta interneta vietnē www.epakalpojumi.lv). Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizētājam ir tiesības kārtējā un nākamajā gadā neizsniegt licences makšķerniekiem un zemūdens medniekiem, kuri šo prasību neievēro.

Makšķernieka, zemūdens mednieka, dzīves vieta (novads) .................................................................................

Paraksts .................................................................................

Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks D. Karols
Pielikums Nr. 6
nolikumam "Par licencēto makšķerēšanu
un licencētām zemūdens medībām
Laidzes ezerā 2018.–2021. gadā"
Laidzes ezera apsaimniekošanas plāns 2018.–2021. gadā
Nr.p.k.Darbu veids2018.gads2019.gads2020.gads
1.Nodrošināt ezera uzraudzību1 cilvēks1 cilvēks1 cilvēks
2.Saskaņā ar Laidzes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem ezerā ielaist:   
2.1.līdaku kāpurus

50 000 (gab.)

50 000 (gab.)

50 000 (gab.)

3.Laivu bāzei blakus esošās atpūtas vietas labiekārtošana un uzturēšanapastāvīgipastāvīgipastāvīgi

Darba pienākumi ezera uzraudzībā:

1. Regulāri veikt ezera apsardzību.

2. Pilnveidot laivu bāzi.

3. Makšķerēšanas vietu krastā aprīkošana, sakopšana un sakārtošana.

4. Makšķernieku un zemūdens mednieku konsultēšana par makšķerēšanas vietām.

5. Laivu uzturēšana, remonts.

6. Makšķerēšanas un zemūdens medību licenču pārdošana un citi ar to saistītie pienākumi.

Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks D. Karols
Pielikums Nr. 7
nolikumam "Par licencēto makšķerēšanu
un licencētām zemūdens medībām
Laidzes ezerā 2018.–2021. gadā"

Laidzes ezera shēma (izkopējums no kadastra kartes).

Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks D. Karols
Saistošo noteikumu Nr. 24 "Par licencēto makšķerēšanu Laidzes ezerā"
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukumsSadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaistošo noteikumu projekts izstrādāts, jo ir beidzies Talsu novada domes 16.10.2014. apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 19 16.10.2014. "Par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Laidzes ezerā 2014.–2017.gadā" darbības termiņš.

Licencētā makšķerēšana tika ieviesta un turpinās, lai regulētu makšķernieku ietekmi uz vidi Laidzes ezerā un radītu labvēlīgus apstākļus zivju krājumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, aizsardzībai un racionālai izmantošanai. Licencētā makšķerēšana sniedz papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai. Atbilstoši Zvejniecības likuma 10. panta piektajai daļai pašvaldība izdod saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm).

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība", kas nosaka, ka pašvaldība pirms saistošo noteikumu izdošanas pārliecinās, ka licencētās makšķerēšanas nolikums ir saskaņots ar noteikumu 10. punktā noteiktajām institūcijām. Biedrība "Laidzes ezers" ir saskaņojusi noteikumus ar Zemkopības ministriju, pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu "Bior", Dabas aizsardzības pārvaldi, Valsts vides dienestu, atbilstoši normatīvā akta prasībām.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošajos noteikumos noteikta kārtība, kādā veicama licencētā makšķerēšana Laidzes ezerā. Būtiskākās izmaiņas salīdzinājumā ar Talsu novada domes 16.10.2014. apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 19 ir licenču cenu paaugstināšana vienas dienas licencei no 1 euro uz 2 euro.

Cenas paaugstinātas, ņemot vērā to pieprasījumu, kā arī licencētās makšķerēšanas organizēšanas izmaksas.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu izpildei netiek prognozēta būtiska finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošinās biedrība "Laidzes ezeri", iesniedzot pašvaldībā atskaites par realizēto makšķerēšanas licenču uzskaiti, ieņēmumiem un lomiem.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNotikušas konsultācijas ar makšķerniekiem.
Talsu novada domes priekšsēdētāja 1. vietnieks D. Karols
10.08.2018