Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 18

Tērvetes novada Tērvetes pagastā 2018. gada 28. jūnijā
Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi Tērvetes novadā
APSTIPRINĀTI
ar Tērvetes novada domes
2018. gada 28. jūnija sēdes lēmumu
(prot. Nr. 11, 2. §), ar precizējumiem
2018. gada 26. jūlija sēdē (prot. Nr. 12, 22. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 5., 6. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā kopjama Tērvetes novada administratīvā teritorija un uzturamas tajā esošās ēkas un būves, nodrošinot sanitāro tīrību, teritorijas sakoptību un aizsardzību.

2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:

2.1. apstādījumi – visas ar augiem dabiskā vai mākslīgā ceļā apaugušas platības ārpus meža zemes, kurās neiegūst produkciju (pārtiku, koksni, ziedus u.c.) realizācijai;

2.2. ēka (arī nams, māja, būve) – atsevišķs arhitektonisks, tehnisks vai konstruktīvs virszemes, arī daļēji pazemes būves veids, kurā atrodas telpas dzīvošanai, saimnieciskai un publiskai izmantošanai, kā arī citu ar to saistītu darbību nodrošināšanai;

2.3. pagalms – ir apbūvēta zemesgabala daļa starp galveno ēku/būvi un kādu no zemesgabala robežām;

2.4. piegulošā teritorija – publiskā lietošanā esošas ietves, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas, zālieni u.c. apstādījumi līdz ielas brauktuves malai, kas robežojas ar nekustamo īpašumu;

2.5. zālājs – ar zālaugiem dabiski apaugusi zemes platība, izņemot 2.6. punktā minētos gadījumu;

2.6. zāliens – ar zālaugiem apaugusi intensīvi kopta teritorija, kā arī apbūvēta teritorija un sabiedriskās teritorijas (parki, skvēri utt.).

3. Noteikumi ir saistoši visām juridiskām un fiziskām personām neatkarīgi no tā, vai nekustamais īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai zemesgrāmatā.

II. Zemes gabalu un tam piegulošo teritoriju uzturēšana un kopšana

4. Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu un nedzīvojamo namu teritoriju uzturēšanu un savlaicīgu uzkopšanu šo noteikumu 5. un 6. punktā noteiktajā kārtībā nodrošina tā īpašnieks vai valdītājs.

(Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

4.1 Viena dzīvokļa dzīvojamās mājas īpašnieks vai valdītājs nodrošina nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanu atbilstoši noteikumu 5.2. apakšpunktā norādītajam.

(Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

5. Šo noteikumu 4. punktā minētās personas nodrošina:

5.1. Nekustamā īpašuma teritorijās:

5.1.1. teritorijas sakopšanu;

5.1.2. zāliena kopšanu;

5.1.3. zālāju nopļaušanu ciematu teritorijās;

5.1.4. apstādījumu uzturēšanu;

5.2. Nekustamam īpašumam piegulošās teritorijās:

5.2.1. zāliena kopšanu līdz 6 metriem, mērot no zemes gabala robežas;

5.2.2. ietvju, grāvju gar brauktuves malu, caurteku uzkopšanu un ziemā ietvju attīrīšanu no sniega un to kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem, kā arī atkritumu savākšanu.

6. Noteikumu šīs nodaļas izpratnē:

6.1. zālāja pļaušana nozīmē zāles pļaušanu ne retāk kā divas reizes gadā, ne vēlāk kā līdz 23. jūnijam un 1. septembrim;

6.2. zāliena kopšana nozīmē zāles pļaušanu, nepieļaujot zāles vidējo garumu virs 20 cm;

6.3. teritorijas sakopšana nozīmē tīrības uzturēšanu, nepieļaujot būvgružu, zaru, lapu vai atkritumu uzkrāšanos.

7. Ēku pagalmos un piegulošās teritorijās sausās lapas, zarus u.c. organiskos atkritumus drīkst dedzināt nelielos daudzumos, ievērojot ugunsdrošības noteikumus, nenodarot kaitējumu lieliem kokiem un apstādījumiem.

Mazsaimniecību teritorijās un lauksaimniecībā izmantojamās zemēs organiskos atkritumus drīkst dedzināt, ievērojot ugunsdrošības noteikumus, nenodarot kaitējumu lieliem kokiem un apstādījumiem.

Šajā punktā atrunātajā kārtībā atkritumu dedzināšana ir pieļaujama tikai nekustamā īpašnieka (īpašnieku), tiesiskā valdītāja (valdītāju) vai lietotāja (lietotāju) klātbūtnē.

Nav pieļaujama atkritumu dedzināšana laika periodā, kuru pašvaldība ir pasludinājusi par ugunsnedrošu.

III. Atvieglojumi

8. Atvieglojumi īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanai (turpmāk – atvieglojums) var tikt piešķirti viendzīvokļa māju, kuras netiek izmantotas saimnieciskajai darbībai, īpašniekam vai valdītājam, kas ir trūcīgas vai maznodrošinātas personas, ja šīs personas turklāt ir:

8.1. vientuļi pensionāri, kas ir personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti un kuriem nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas ar citām pilngadīgām personām;

8.2. pensionāri, kas ir personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, kuriem ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personām, kas ir pensionāri vai personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti.

9. Lēmumu par atvieglojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atvieglojumu pieņem pašvaldības izpilddirektors.

10. Lai saņemtu atvieglojumu, persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu un dokumentus, kas apliecina apstākļus, kas ir par pamatu atvieglojuma piešķiršanai. Ja atvieglojuma saņēmējam ir zuduši apstākļi, kas ir par pamatu atvieglojuma saņemšanai, tam ir pienākums 3 darba dienu laikā par to paziņot pašvaldībai.

11. Personas, kuru īpašumam piegulošās teritorijas platība ir lielāka par pusi no zemesgabala platības, var saņemt pašvaldības palīdzību piegulošās teritorijas kopšanā, slēdzot ar pašvaldību vienošanos par sadarbību piegulošās teritorijas kopšanā.

IV. Ēku/būvju uzturēšana

12. Par ēku (būvju), izņemot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, uzturēšanu atbild tās īpašnieks (valdītājs).

13. Šo noteikumu 12. punktā minētās personas veic ēku (būvju) tehnisko uzturēšanu, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu, Tērvetes novada saistošo noteikumu par teritorijas izmantošanu un apbūvi prasības, un uztur ēkas, būves vai žogus tādā stāvoklī, ka tās nav bīstamas un no tām nevar rasties kaitējums sabiedrībai vai trešo personu īpašumam.

14. Šo noteikumu 12. punktā minētajām personām ir pienākums:

14.1. īpašumu uzturēt tehniskā un vizuālā kārtībā;

14.2. nodrošināt ēku, būvju jumtu, karnīžu, notekcauruļu savlaicīgu attīrīšanu no gružiem, sniega, ledus un lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt cilvēka dzīvību un veselību vai trešo personu īpašuma (tai skaitā transportlīdzekļu) drošību, nepieciešamības gadījumā norobežojot bīstamo (darba) zonu;

14.3. nodrošināt uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavošanu un uzstādīšanu savā īpašumā, ievērojot šādus nosacījumus:

14.3.1. uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavojamas tumši sarkanā krāsā;

14.3.2. uzrakstu šrifts Balt helvetica bold CE baltā krāsā;

14.3.3. ēku numerācijas plāksnes (320 x 220 mm), ielu un lauku mājas nosaukuma plāksnes (160 x 560 mm) ēkas numura plāksnes apakšējā daļā jānorāda īpašuma piederība – "privātīpašums" vai īpašnieka uzvārds, vai juridiskās personas nosaukums;

14.3.4. ēkas numerācijas plāksne ir uzstādāma 2,5 m augstumā no zemes (skaitot līdz plāksnes augšējai malai), to izvietojot redzamā vietā;

14.3.5. nodrošināt atbilstošas norādes izvietošanu pie sētas, ja sētā ir suns.

V. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

15. Par noteikumu 5., 7. un 14. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 30 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 60 naudas soda vienībām.

(Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

16. Administratīvā pārkāpuma procesu par 5., 7. un 14. punktā noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Tērvetes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Tērvetes novada domes administratīvā komisija.

(Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 24 redakcijā)

17. (Svītrots ar Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 24)

18. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika
01.07.2020