Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 16

Tērvetes novada Tērvetes pagastā 2018. gada 31. maijā
Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi sporta un bērnu rotaļu laukumos
APSTIPRINĀTI
ar Tērvetes novada domes
2018. gada 31. maija sēdes lēmumu (prot. Nr. 9, 11. §),
ar precizējumiem 2018. gada 26. jūlija sēdē (prot. Nr. 12, 10. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kāda jāievēro Tērvetes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) īpašumā esošos sporta un bērnu rotaļu laukumos (turpmāk – laukumi).

2. Laukumu saraksts tiek publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv.

3. Laukumu sastāvā ietilpst apgaismojums, stādījumi, būves un to elementi, kā arī aprīkojums.

4. Laukumi paredzēti iedzīvotāju atpūtai un sportam veselības nostiprināšanai, kā arī fiziskās un garīgās attīstības veicināšanai.

5. Rotaļu laukumu apmeklēšana un izmantošana ir bezmaksas.

II. Kārtības noteikumi

6. Sporta laukumi ir brīvi pieejami apmeklētājiem katru dienu no plkst. 06.00 līdz plkst. 23.00, izņemot gadījumus, kad notiek izglītības programmu izpilde vai notiek sporta pasākumi. Pārējā laikā laukumi netiek izmantoti un nepiederošu personu atrašanās tajos nav atļauta, izņemot pašvaldības rīkotu publisku pasākumu laikā.

7. Laukumos aizliegts:

7.1. ienest un izmantot jebkura veida pirotehnikas priekšmetus, lāpas un dūmu sveces;

7.2. ienest un lietot stikla taru;

7.3. ievest dzīvniekus, izņemot pašvaldības rīkotos vai ar pašvaldību saskaņotos publiskos pasākumos;

7.4. braukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem (izņemot teritoriju apkalpojošos transporta līdzekļus vai pašvaldības rīkotos vai ar pašvaldību saskaņotos publiskos pasākumos);

7.5. laukumos ar specializēto segumu braukt ar velosipēdiem, skrituļdēļiem, skrituļslidām un skrejriteņiem (izņemot pašvaldības rīkotos vai ar pašvaldību saskaņotos publiskos pasākumos);

7.6. izmantot laukumus tam neparedzētajiem mērķiem;

7.7. lietot rotaļu laukumu elementus personām, kas vecākas par 12 gadiem;

7.8. lietot rotaļu laukumos izvietotās ierīces neatbilstoši to paredzētajai nestspējai;

7.9. izmantot rotaļu laukumu elementus lietus laikā, uzreiz pēc lietus un laika periodā, kad klimatiskie apstākļi (sniegs, sals) to nepieļauj;

7.10. piegružot teritoriju ar sīkiem sadzīves atkritumiem;

7.11. patvaļīgi pārvietot laukumā esošo aprīkojumu;

7.12. sporta laukumos ar segumu ienākt un uzturēties ar apaviem, kas bojā segumu (futbola apavi āra laukumiem, vieglatlētikas naglu apavi u.tml.), ienākt un uzturēties dubļainos apavos;

7.13. izmantot skaņu iekārtas publiskai mūzikas atskaņošanai.

8. Laukumu apmeklētāju pienākumi:

8.1. ievērot laukumu apmeklēšanas laiku;

8.2. atturēties no jebkādas darbības vai rīcības, kas traucē vai rada neērtības citiem apmeklētājiem un izraisa pamatotus iebildumus, apdraud savu vai citu apmeklētāju veselību;

8.3. ievērot pašvaldības pilnvaroto darbinieku vai pašvaldības policijas darbinieku norādījumus un pamatotas prasības.

9. Par atbalstāmu un sabiedriski atbildīgu rīcību uzskatāma pašvaldības pilnvaroto personu un pašvaldības policijas darbinieku informēšana par jebkuriem Noteikumu pārkāpumiem.

III. Atbildība par Noteikumu pārkāpumiem

10. (Svītrots ar Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

11. Par noteikumu 7.1., 7.2., 7.3., 7.6., 7.10., 7.11., 7.13. un 8.1. apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 10 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 20 naudas soda vienībām.

(Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

12. Par noteikumu 7.4., 7.5., 7.7., 7.8., 7.9. un 7.12. apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 20 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 30 naudas soda vienībām.

(Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

13. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11., 7.12., 7.13. un 8.1. apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Tērvetes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Tērvetes novada domes administratīvā komisija.

(Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

14. Jebkurš laukumu apmeklētājs ir informēts un apzinās, ka pašvaldība neuzņemas civiltiesisku atbildību par Noteikumos minēto prasību un nosacījumu neievērošanu, kas saistīti ar iespējamo apmeklētāju traumatismu un to sakarā iespējamo mantisko, personisko vai morālo kaitējumu.

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika
01.07.2020