Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 15

Tērvetes novada Tērvetes pagastā 2018. gada 31. maijā
Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi Tērvetes novadā
APSTIPRINĀTI
ar Tērvetes novada domes
2018. gada 31. maija sēdes lēmumu
(prot. Nr. 9, 8. §), ar precizējumiem
2018. gada 26. jūlija sēdē (prot. Nr. 12, 9. §)

Izdoti saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka prasības, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību, teritorijas sakoptību un sanitārās tīrības uzturēšanu, apstādījumu aizsardzību, tīrības un kārtības uzturēšanu sabiedriskajās vietās, dzīvojamās un koplietošanas telpās Tērvetes novada administratīvajā teritorijā un atbildību par šo prasību neievērošanu.

2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:

2.1. Apstādījumi – visas ar augiem dabiskā vai mākslīgā ceļā apaugušas platības ārpus meža zemes, kurās neiegūst produkciju (pārtiku, koksni, ziedus u.c.) realizācijai.

2.2. Sabiedriska vieta – ikviena pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša par maksu vai bez maksas plašam personu lokam pieejama vieta, kas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai. Vietas, kuras pieejamas personām tikai saistībā ar darba, uzņēmuma vai cita veida līgumu izpildi, attiecīgās vietas īpašniekam, valdītājam vai turētājam šo noteikumu izpratnē, nav sabiedriskas vietas.

2.3. Zaļā zona – visas ar augiem apaudzētas un koptas platības, kas ietver parkus, dārzus, košumdārzus, skvērus, bulvārus, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumus, kā arī daudzdzīvokļu māju pagalmu zālienus u.c., kā arī šim nolūkam paredzētas platības. Zaļajā zonā var būt koki, krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zālieni, ceļi, ūdenstilpnes, takas un laukumi ar dārza mēbelēm un ierīcēm, kā arī celtnes apstādījumu apkopei u.c. elementi.

II. Sabiedriskās kārtības prasības

3. Aizliegta visa veida lielgabarīta priekšmetu (malkas, būvmateriālu, metālā konstrukciju un citu tamlīdzīgu priekšmetu) novietošana un turēšana ilgāk par 10 kalendārām dienām sabiedriskajās vietās vai zaļajā zonā, ja tas traucē šo teritoriju uzkopšanu vai ekspluatāciju.

4. Aizliegta patvaļīga dažāda veidu atribūtu, aprīkojuma un svētku dekorāciju pārvietošana sabiedriskajā vietā.

5. Aizliegta apstādījumu bojāšana, ziedu plūkšana vai izraušana no apstādījumiem, krūmu vai to zaru laušana.

6. Aizliegta braukšana ar transporta līdzekli pa zaļo zonu, izņemot speciālā dienesta transportu, veicot dienesta pienākumus, kā arī izņemot gadījumus, ja ir saņemta speciāla atļauja un izņemot speciāli šim nolūkam izveidotas stāvvietas.

7. Aizliegta transporta līdzekļa novietošana zaļajā zonā, izņemot speciālā dienesta transportu, veicot dienesta pienākumus, kā arī izņemot gadījumus, ja ir saņemta speciāla atļauja un izņemot speciāli šim nolūkam izveidotas stāvvietas.

8. Aizliegta telts, nojumes uzstādīšana vai patvaļīga uguns kurināšana sabiedriskajās vietās, zaļajā zonā, izņemot tam speciāli paredzētajās vietās.

9. Aizliegta nakšņošana vai gulēšana sabiedriskajās vietās vai zaļajā zonā.

10. Aizliegta transporta līdzekļu mazgāšana sabiedriskajās vietās.

11. Aizliegta veļas vai dzīvnieku mazgāšana sabiedriskajās vietās ar mazgāšanas līdzekļiem.

III. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontrole

12. Par noteikumu 4., 8., 9. un 11. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 20 naudas soda vienībām.

(Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 27 redakcijā)

13. Par noteikumu 3., 5., 6., 7., un 10. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 30 naudas soda vienībām.

(Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 27 redakcijā)

14. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11. punktā noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Tērvetes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Tērvetes novada domes administratīvā komisija.

(Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 27 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājums

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Tērvetes novada pašvaldības 2011. gada 16. jūnija saistošos noteikumus Nr. 9 "Nekustamo īpašumu uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi Tērvetes novadā".

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika
01.07.2020