Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.42

Rīgā 2018.gada 19.jūnijā (prot. Nr.29, 102.§)

Par Rīgas domes 2011.gada 7.jūnija saistošo noteikumu Nr.133 "Zemesgabalu Kaivas ielā bez numura
(kadastra Nr.01000922159 un Nr.01000922529) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 1.punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2011.gada 7.jūnija saistošos noteikumus Nr.133 "Zemesgabalu Kaivas ielā bez numura (kadastra Nr.01000922159 un Nr.01000922529) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi".

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2018.gada 19.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.42 "Par Rīgas domes 2011.gada 7.jūnija saistošo noteikumu Nr.133 "Zemesgabalu Kaivas ielā bez numura (kadastra Nr.01000922159 un Nr.01000922529) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar Rīgas domes 2011.gada 7.jūnija lēmumu Nr.3288 ir apstiprināts zemesgabalu Kaivas ielā bez numura (kadastra Nr.01000922159 un Nr.01000922529) detālplānojums (turpmāk - Detālplānojums) un izdoti Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.133 "Zemesgabalu Kaivas ielā bez numura (kadastra Nr.01000922159 un Nr.01000922529) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi". Detālplānojums tika izstrādāts ar mērķi veikt zemes vienības sadali vairākos apbūves zemesgabalos, detalizējot Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus, kā arī nosakot tam atbilstošu infrastruktūru.

Detālplānojums šobrīd ir īstenots (izveidoti desmit apbūves zemesgabali un septiņos jau veikta apbūve) un saņemts četru īpašnieku iesniegums, kurā izteikta vēlme atcelt detālplānojumu, kura risinājumi ierobežo zemesgabalu robežu pārkārtošanas iespējas.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek atzīti par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2011.gada 7.jūnija saistošie noteikumi Nr.133 "Zemesgabalu Kaivas ielā bez numura (kadastra Nr.01000922159 un Nr.01000922529) izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi", lai nekustamo īpašumu īpašnieki varētu īstenot ieceri veikt zemesgabalu robežu pārkārtošanu atbilstoši Zemes ierīcības likuma un Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumu Nr.505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" prasībām.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Sešiem Detālplānojuma teritorijā esošo zemesgabalu īpašniekiem, kas nav Detālplānojuma atcelšanas ierosinātāji, tika nosūtītas vēstules viedokļa noskaidrošanai par Detālplānojuma atcelšanu un saņemta viņu piekrišana ar nosacījumu, ka jaunajā Rīgas teritorijas plānojumā līdz 2030.gadam zemesgabalos tiks noteikts savrupmāju apbūves teritorijas funkcionālais zonējums.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

28.07.2018