Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.15

Liepājā 2018.gada 12.jūlijā (prot. Nr.9, 7.§)
Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Liepājas pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmā daļas 10. punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma
8.panta trešo un ceturto daļu,
Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491
"Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" 3. un 11.punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266
"Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs,
kā arī suņa apmācībai
" 13.punktu
(Grozīta ar Liepājas pilsētas domes 21.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 26)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka mājas dzīvnieku – suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku – turēšanas kārtību, klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu un agresīvu dzīvnieku izķeršanas kārtību, mājas dzīvnieku īpašnieka vai turētāja tiesības un pienākumus Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī nosaka Liepājas pilsētas pašvaldības (turpmāk arī – pašvaldība) institūciju, kas veic noteikumu par mājas dzīvnieka reģistrācijas kārtību izpildes uzraudzību un kontroli.

2. Noteikumu mērķis ir veicināt veselīgu un tīru vidi Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā, lai mājas (istabas) dzīvnieku turēšana neradītu draudus cilvēkiem un dzīvniekiem, panākt, lai mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks vai turētājs rūpētos par labvēlīgu sabiedrības attieksmi pret viņa īpašumā esošo dzīvnieku, samazināt mājas (istabas) dzīvnieku radīto traumu skaitu, novērst dzīvnieku klaiņošanu, kā arī nodrošināt mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas un Liepājas pilsētas pašvaldības noteiktās nodevas uzraudzību un kontroli.

II. Mājas dzīvnieku turēšanas kārtība

3. Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā esošie mājas (istabas) dzīvnieki ir jāreģistrē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Par suņa turēšanu ir jāmaksā ikgadējā pašvaldības nodeva saskaņā ar Liepājas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Liepājā.

5. Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju var veikt arī pašvaldības iestādē "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija", kas to veic pēc vienreizējas valsts nodevas un ikgadējās pašvaldības nodevas par suņa turēšanu samaksas.

6. Mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieks vai turētājs nodrošina mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

7. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir ieteicams nodrošināt, lai kaķim vai mājas (istabas) seskam, kuram nav implantēta mikroshēma, atrodoties ārpus tā īpašnieka valdījumā vai turējumā esošas teritorijas, būtu aplikta kakla siksna ar norādi par dzīvnieka īpašnieka tālruni.

8. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam papildus normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ir pienākums:

8.1. nodrošināt iespēju pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Pašvaldības policija" amatpersonai veikt pārbaudi, vai mājas (istabas) dzīvniekam ir ievietota mikroshēma un tas ir reģistrēts atbilstoši normatīvajiem aktiem;

8.2. konstatējot mājas (istabas) dzīvnieka pazušanu, nekavējoties ziņot par to pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" struktūrvienības Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvnieku patversmei "Lauvas sirds" (turpmāk – Patversme);

8.3. nepieļaut, ka mājas (istabas) dzīvnieki rada netīrību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās un sabiedrisko ēku telpās, kā arī pilsētas sabiedriskajās vietās.

9. Dzīvojamo māju īpašumā esošajā piegulošajā teritorijā var tikt turēti sterilizēti bezsaimnieka kaķi ar nosacījumu, ja:

9.1. atbilstoši īpašnieku noteiktajai kārtībai ir saņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums;

9.2. tiek nodrošināta to labturība un apzīmēšana;

9.3. personas, kuras veic bezsaimnieka kaķu barošanu, nodrošina barošanas vietas sakopšanu.

10. Rodoties nelabvēlīgai epizootiskai situācijai vai epidēmijai, Pārtikas un veterinārais dienests un pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" amatpersona atbilstoši kompetencei var ierobežot vai aizliegt turēt konkrētajā pilsētas vietā mājas (istabas) dzīvniekus.

11. Ārpus norobežotās teritorijas sunim bez pavadas aizliegts atrasties šādās pilsētas zaļās zonas teritorijās:

11.1. bērnu atpūtas un rotaļu laukumos;

11.2. izglītības iestāžu teritorijās;

11.3. daudzdzīvokļu māju pagalmos;

11.4. parkos, publiskos dārzos, skvēros, izņemot vietas, kas speciāli ierīkotas suņu pastaigām.

III. Klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu un agresīvu mājas (istabas) dzīvnieku izķeršana

12. Par klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu vai agresīvu dzīvnieku jāziņo Patversmei, kas organizē un nodrošina Liepājas pilsētas teritorijā klaiņojošu, agresīvu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu mājas (istabas) dzīvnieku izķeršanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un nogādāšanu dzīvnieku patversmē, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un informācijas aktualizāciju par dzīvnieku izķeršanu.

13. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks vai turētājs izņem mājas (istabas) dzīvnieku no Patversmes, uzrādot mājas dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību, un sedz izmaksas, kas saistītas ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi.

14. Par bojā gājušu dzīvnieku sabiedriskajās vietās Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā jāziņo Patversmei, kas organizē bojā gājušā dzīvnieka savākšanu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā līdz nākamās darba dienas beigām no paziņošanas brīža.

IV. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontrole

15. Par šo Noteikumu 8., 9. un 11. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro fiziskajām un juridiskajām personām brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz astoņdesmit naudas soda vienībām.

(Liepājas pilsētas domes 21.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā)

16. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu prasību neievērošanu līdz administratīvās pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Pašvaldības policija". Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Liepājas pilsētas domes Administratīvā komisija.

(Liepājas pilsētas domes 21.05.2020. saistošo noteikumu Nr. 26 redakcijā)

V. Noslēguma jautājumi

17. Ar šo Noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē:

17.1. Liepājas pilsētas domes 2009.gada 8.oktobra saistošie noteikumi Nr.24 "PAR SUŅA IZVEŠANU PASTAIGĀ LIEPĀJAS PILSĒTĀ ĀRPUS NOROBEŽOTĀS TERITORIJAS";

17.2. Liepājas pilsētas domes 2016.gada 19.maija saistošie noteikumi Nr.11 "PAR MĀJAS (ISTABAS) DZĪVNIEKU REĢISTRĀCIJU LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
01.07.2020