Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Finanšu ministrijas 2002. gada 14. novembra rīkojumu Nr. 1161 "Par Latvijas kombinēto nomenklatūru".
Skatīt Finanšu ministrijas 2002. gada 14. novembra rīkojumu Nr. 1161 "Par Latvijas kombinēto nomenklatūru".
Skatīt Finanšu ministrijas 2002. gada 14. novembra rīkojumu Nr. 1161 "Par Latvijas kombinēto nomenklatūru".

Finansu ministrijas rīkojums Nr. 1055

Rīgā 2001. gada 30. novembrī

Par Latvijas kombinēto nomenklatūru

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta
1998. gada 16. jūnija noteikumu Nr.222
"Noteikumi par vienoto ekonomiskās
informācijas klasifikācijas sistēmu" 9. punktu

Lai piemērotu Eiropas Savienības kombinētās nomenklatūras 2002. gada versiju:

1. Apstiprināt Latvijas kombinētās nomenklatūras 2002. gada versiju saskaņā ar pielikumu.

2. Atzīt par spēku zaudējušu finansu ministra 2000. gada 7. decembra rīkojumu Nr.1271 "Par Latvijas kombinēto nomenklatūru".

3. Rīkojums stājas spēkā 2002. gada 1. janvārī.

Finansu ministrs G.Bērziņš

 

Pielikums

I nodaļa
DZĪVI DZĪVNIEKI;
LOPKOPĪBAS PRODUKCIJA

Piezīmes:

1. Šajā nodaļā jebkura atsauce uz konkrētu dzīvnieku dzimtu un sugu attiecas arī uz šīs dzimtas un sugas jaunlopiem un jaunputniem, ja nav citu paskaidrojumu.

2. Visā nomenklatūrā ar jēdzienu "kaltēti produkti" jāsaprot produkti, kas dehidratizēti, tvaicēti vai kaltēti, ja nav citu paskaidrojumu.

1. G R U P A
DZĪVI DZĪVNIEKI

Piezīme:

Šajā grupā ietverti visi dzīvie dzīvnieki, izņemot:

a) zivis un vēžveidīgos, moluskus un pārējos ūdens bezmugurkaulniekus, kas minēti 0301., 0306. vai 0307.preču pozīcijā;

b) mikroorganismu kultūras un pārējos produktus, kas minēti 3002. preču pozīcijā, un

c) dzīvniekus, kas minēti 9508. preču pozīcijā.

Kods Apraksts Papild-
mērvienība
0101 Dzīvi zirgi, ēzeļi, mūļi un zirgēzeļi:
0101 10 -vaislas tīršķirnes:
* 0101 10 10 0 --zirgi gab.
* 0101 10 90 0 --pārējie gab.
0101 90 -pārējie:
--zirgi:
* 0101 90 11 0 ---kaušanai gab.
* 0101 90 19 0 ---pārējie gab.
* 0101 90 30 0 --ēzeļi gab.
* 0101 90 90 0 --mūļi un zirgēzeļi gab.
0102 Dzīvi liellopi:
0102 10 -vaislas tīršķirnes:
0102 10 10 0 --grūsnas teles (liellopi līdz pirmajai atnešanās reizei) gab.
0102 10 30 0 --govis gab.
0102 10 90 0 --pārējie gab.
0102 90 -pārējie:
--mājdzīvnieku sugas:
0102 90 05 0 ---ar svaru ne vairāk kā 80 kg gab.
---ar svaru vairāk nekā 80 kg, bet ne vairāk kā 160 kg:
0102 90 21 0 ----kaušanai gab.
0102 90 29 0 ----pārējie gab.
---ar svaru vairāk nekā 160 kg, bet ne vairāk kā 300 kg:
0102 90 41 0 ----kaušanai gab.
0102 90 49 0 ----pārējie gab.
---ar svaru vairāk nekā 300 kg:
----grūsnas teles (liellopi līdz pirmajai atnešanās reizei):
0102 90 51 0 -----kaušanai gab.
0102 90 59 0 -----pārējās gab.
----govis:
0102 90 61 0 -----kaušanai gab.
0102 90 69 0 -----pārējās gab.
----pārējie:
0102 90 71 0 -----kaušanai gab.
0102 90 79 0 -----pārējie gab.
0102 90 90 0 --pārējie gab.
0103 Dzīvas cūkas:
0103 10 00 0 -vaislas tīršķirnes gab.
-pārējās:
0103 91 --ar svaru mazāk nekā 50 kg:
0103 91 10 0 ---mājdzīvnieku sugas gab.
0103 91 90 0 ---pārējās gab.
0103 92 --ar svaru 50 kg vai vairāk:
---mājdzīvnieku sugas:
0103 92 11 0 ----sivēnmātes, kurām ir ne mazāk par vienu atnešanos,
ar svaru ne mazāk kā 160 kg gab.
0103 92 19 0 ----pārējās gab.
0103 92 90 0 ---pārējās gab.
0104 Dzīvas aitas un kazas:
0104 10 -aitas:
0104 10 10 0 --vaislas tīršķirnes gab.
--pārējās:
0104 10 30 0 ---jēri (līdz 1 gada vecumam) gab.
0104 10 80 0 ---pārējās gab.
0104 20 -kazas:
0104 20 10 0 --vaislas tīršķirnes gab.
0104 20 90 0 --pārējās gab.
0105 Dzīvi mājputni, tas ir, Gallus domesticus sugas putni (vistas), pīles, zosis, tītari un pērļvistas:
-ar svaru ne vairāk kā 185 g:
0105 11 --Gallus domesticus sugas putni (vistas):
---vaislas cāļi ( vecvecāku un vecāku māšu līnijas):
0105 11 11 0 ----dējējputnu līnijas gab.
0105 11 19 0 ----pārējie gab.
---pārējie:
0105 11 91 0 ----dējējputnu līnijas gab.
0105 11 99 0 ----pārējie gab.
0105 12 00 0 --tītari gab.
0105 19 --pārējie:
0105 19 20 0 ---zosis gab.
0105 19 90 0 ---pīles un pērļvistas gab.
-pārējie:
0105 92 00 0 --Gallus domesticus sugas putni (vistas) ar svaru ne vairāk kā 2000 g
0105 93 00 0 --Gallus domesticus sugas putni (vistas) ar svaru vairāk nekā 2000 g
0105 99 --pārējie:
0105 99 10 0 ---pīles gab.
0105 99 20 0 ---zosis gab.
0105 99 30 0 ---tītari gab.
0105 99 50 0 ---pērļvistas gab.
0106 00 Pārējie dzīvie dzīvnieki:
-zīdītāji:
* 0106 11 00 0 --primāti gab.
* 0106 12 00 0 --vaļi, delfīni un cūkdelfīni (vaļveidīgo kārtas zīdītāji ); lamantīni un dugongi (jūrassirēnu kārtas zīdītāji) gab.
0106 19 --pārējie:
* 0106 19 10 0 ---mājas truši gab.
* 0106 19 90 0 ---pārējie -
* 0106 20 00 0 -abinieki (ieskaitot čūskas un bruņurupučus) gab.
-putni:
* 0106 31 00 0 --plēsīgie putni gab.
* 0106 32 00 0 --papagaļveidīgie (ieskaitot papagaiļus, mazos papagaiļus, makao un kakadū) gab.
0106 39 --pārējie:
* 0106 39 10 0 ---baloži gab.
* 0106 39 90 0 ---pārējie -
* 0106 90 00 0 -pārējie -

2. G R U P A
GAĻAS UN PĀRTIKAS GAĻAS SUBPRPODUKTI

Piezīme:

Šajā grupā nav ietverti:

a) produkti, kas minēti 0201.- 0208. vai 0210. preču pozīcijā, bet nav derīgi uzturam;

b) dzīvnieku zarnas, pūšļi un kuņģi (0504. preču pozīcija) vai dzīvnieku asinis (0511. vai 3002. preču pozīcija);

c) dzīvnieku tauki, izņemot taukus, kas minēti 0209. preču pozīcijā (15. grupa).

Papildpiezīmes:

1. A. Šādiem jēdzieniem ir šāda nozīme:

a) "liellopu gaļas liemeņi", kas minēti 0201 10. un 0202 10. subpozīcijā, ir nokautu dzīvnieku veseli liemeņi pēc atasiņošanas, uzšķēršanas, iekšu izņemšanas un atādošanas, ko importē ar galvu vai bez galvas, ar nagiem vai bez nagiem, ar pārējiem subproduktiem vai bez tiem. Ja liemeņus importē bez galvas, to atdala no liemeņiem locītavā starp pakauša kaulu un kakla skriemeļiem. Ja liemeņus importē bez nagiem, tiem jābūt nogrieztiem starp pēdas pamatu un pēdas locītavu vai starp pēdas un priekšpēdas kauliem; liemenis ir priekšējā liemeņa daļa ar visiem kauliem un sprandu, kā arī kaklu, turklāt kakla un lāpstiņas gabalam ir ne mazāk kā 10 pāru ribu;

b) "liellopu gaļas liemeņa puses", kas minētas 0201 10. un 0202 10. subpozīcijā, ir produkti, kas iegūti, simetriski sagriežot veselu liemeni pa kakla, krūšu, jostas un krusta skriemeļu centru un pa krūšu kaulu un sēdes un kaunuma kaulu centru; "liemeņa pusē" jābūt priekšējai liemeņa puses daļai, kurā ietilpst visi kauli, sprands, kakls, turklāt kakla un lāpstiņas gabalam ir ne mazāk kā 10 ribu;

c) "priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0201 20 200.un 0201 20 100. subpozīcijā, sastāv no:

- liemeņa daļas, kas ir no priekšējās liemeņa ceturtdaļas ar visiem kauliem, sprandu, kaklu un lāpstiņas daļu, kas nogriezta pie 10. ribas, un no pakaļējās liemeņa ceturtdaļas ar visiem kauliem, augšstilbu un iegurņa gabalu (pakaļējās jostas daļas), kas nogriezta pie 3. kakla skriemeļa,

- liemeņa daļas, kas ir no priekšējās liemeņa ceturtdaļas ar visiem kauliem, sprandu, kaklu un lāpstiņas daļu, kas nogriezta pie 5. ribas ar visu malu un krūšdaļas malu un pakaļējo liemeņa ceturtdaļu ar visiem kauliem, augšstilbu un iegurņa gabalu (pakaļējās jostas daļas), kas nogriezts pie 8. ribas. "Priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas" jāimportē

vienlaicīgi un vienādā skaitā, turklāt priekšējās liemeņa ceturtdaļas kopsvaram jābūt vienādam ar pakaļējās liemeņa ceturtdaļas svaru, tomēr ir pieļaujama abu daļu svara starpība ar nosacījumu, ka tā nepārsniedz 5% no smagākās daļas svara (priekšējās vai pakaļējās liemeņa ceturtdaļas);

d) "nesadalītas priekšējās liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0201 20 300. un 0202 20 300. subpozīcijā, ir priekšējā liemeņa daļa ar visiem kauliem un sprandu, kakla un lāpstiņas daļu, ar 4 pāriem ribu (minimums) un 10 pāriem ribu (maksimums; pirmajiem četriem ribu pāriem jābūt nesacirstiem, pārējie var būt sacirsti), ar vai bez plānas malas;

e) "sadalītas priekšējās liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0201 20 300. un 0202 20 300. subpozīcijā, ir priekšējās liemeņa puses daļa ar visiem kauliem, sprandu, kakla un lāpstiņas daļu ar 4 pāriem ribu (minimums) un 10 pāriem ribu (maksimums; pirmajiem četriem ribu pāriem jābūt nesacirstiem, pārējie var būt sacirsti), ar vai bez plānas malas;

f) "nesadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0201 20 500. un 0202 20 500. subpozīcijā, ir pakaļējā liemeņa daļa ar visiem kauliem, augšstilbu un iegurņa gabalu, ar 3 pāriem nesacirstu ribu (minimums) vai ar sacirstām ribām, ar vai bez apakšstilba un ar vai bez plānas malas;

g) "sadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0201 20 500. un 0202 20 500. subpozīcijā, ir pakaļējā liemeņa daļa ar visiem kauliem, augšstilbu un iegurņa gabalu, ar 3 pāriem nesacirstu ribu (minimums) vai ar sacirstām ribām, ar vai bez apakšstilba un ar vai bez plānas malas;

h) 1.1. "pakrūts, lāpstiņas un kakla daļas un lāpstiņas daļas ar krūšdaļu izcirtni", kas minētas 0202 30 500. subpozīcijā, ir priekšējās liemeņa ceturtdaļas krūšdaļa (dorsāla) ar mugurkaula augšējo daļu vai ar lāpstiņas daļas ribu malu, ko veido priekšējā liemeņa ceturtdaļa ar 4 (minimums) vai 10 (maksimums) ribām, sacērtot liemeni taisnā līnijā pa 1. ribas savienojumu ar krūšu kaula 1. segmentu līdz diafragmas refleksijas punktam pie 10. ribas;

2.2. "krūšdaļas izcirtnis", kas minēts 0202 30 500. subpozīcijā, ir priekšējās liemeņa ceturtdaļas apakšējā daļa ar krūšdaļas augšējo un apakšējo daļu.

B. Nosakot nesacirsto un sacirsto ribu skaitu saskaņā ar 1.A paragrāfu, vērā ņem tikai tās ribas, kas nav atdalītas no mugurkaula.

2. A. Šādiem jēdzieniem un nosaukumiem ir šāda nozīme:

a) "liemeņi vai liemeņa puses", kas minētas 0203 11 100. un 0203 21 100. subpozīcijā, ir mājas šķirņu cūku liemeņi pēc atasiņošanas, uzšķēršanas un iekšu izņemšanas un pēc plucināšanas (pēc saru un nagu likvidēšanas). Liemeņa pusi iegūst, sagriežot liemeni pa kakla, krūšu, jostas un krusta skriemeļu centru un pa sēdes un kaunuma kaula savienojuma līniju.

Liemeņi un liemeņa puses var būt ar galvu vai bez galvas, ar nagiem, nieru taukiem, nierēm, asti, diafragmu vai bez tiem.

Liemeņa puse var būt ar vai bez mugurkaula smadzenēm, galvas smadzenēm un mēles. Sivēnmāšu liemenis vai liemeņa puse var būt ar vai bez piena dziedzeriem;

b) "šķiņķis" (cūkas pakaļējās daļas šķiņķis ar stilbiņu), kas minēts 0203 12 110., 0203 22 110., 0210 11 110. un 0210 11 310. subpozīcijā, ir liemeņa puses pakaļējā (astes) daļa ar kauliem, ar nagiem vai bez nagiem, ar apakšstilbu, ādu un zemādas taukiem vai bez tiem.

Šķiņķi (cūkas pakaļējās daļas šķiņķis ar stilbiņu) atdala no liemeņa puses pa līniju, kas ietver pēdējo jostas skriemeli;

c) "priekšējā daļa", kas minēta 0203 19 110., 0203 29 110., 0210 19 300. un 0210 19 600. subpozīcijā, ir liemeņa puses priekšējā (galvas) daļa bez galvas (ieskaitot kaulus), ar nagiem, apakšstilbu, ādu un zemādas taukiem vai bez tiem.

Priekšējo daļu no liemeņa puses atdala pa līniju, kas ietver ne vairāk kā 5. krūšu skriemeli.

Priekšējās daļas augšējā (dorsālā) daļa ir ar vai bez lāpstiņas kaula un esošā mīkstuma (kakla daļa un sprands svaigā veidā vai sālīta bekona puses kakla daļa), to sauc par filejas gabala izcirtni, ja sadalīšana no priekšējās daļas apakšējās puses notiek pa līniju, kas tieši iet zem mugurkaula;

d) "lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi)", kas minētas 0203 12 190., 0203 22 190., 0210 11 190. un 0210 11 390. subpozīcijā, ir liemeņa puses priekšējās daļas apakšējā daļa ar vai bez kauliem, lāpstiņu un esošo mīkstumu, ragiem, stilbiņu, ādu un zemādas taukiem.

Lāpstiņu ar esošo mīkstumu, ko importē atsevišķi, ietver šajā preču pozīcijā kā daļu no priekšējās daļas cūkas šķiņķa;

e) "filejas gabali", kas minēti 0203 19 130., 0203 29 130., 0210 19 400. un 0210 19 700. subpozīcijā, ir liemeņa puses augšējā daļa, sākot ar pirmo kakla skriemeli līdz astes kaula skriemelim, ar kauliem, ar vai bez filejas,ar lāpstiņu, zemādas taukiem, ādu. Filejas gabalu atdala no liemeņa puses pa līniju, kas iet zem mugurkaula;

f) "krūtiņas", kas minētas 0203 19 150., 0203 29 150., 0210 12 110. un 0210 12 190. subpozīcijā, ir liemeņa puses apakšējā daļa, kura atrodas starp pakaļējās daļas cūkas šķiņķi ar stilbiņu un priekšējās daļas cūkas šķiņķi (lāpstiņas daļa), kura ir bekona puses krūtiņa ar kauliem vai bez kauliem, bet ar ādu un zemādas taukiem;

g) "bekonu liemeņa puses", kas minētas 0210 19 100. subpozīcijā, ir cūkas liemeņa puses bez galvas, vaigiem, žokļiem, nagiem, astes, nieru taukiem, nierēm, filejas, lāpstiņas, krūšdaļas, mugurkaula, pieres kaula un diafragmas;

h) "bekonu puses", kas minētas 0210 19 100. subpozīcijā, ir bekona puse bez šķiņķa, atkaulota vai neatkaulota;

i) "3/4 liemeņa puses", kas minētas 0210 19 200. subpozīcijā, ir bekona liemeņa puse bez priekšējās daļas, atkaulota vai neatkaulota;

j) "liemeņa vidusdaļa", kas minēta 0210 19 200. subpozīcijā, ir bekona liemeņa puse bez šķiņķa un priekšējās daļas, atkaulota vai neatkaulota.

Šajā preču pozīcijā ietver arī cūkas liemeņa vidusdaļas izcirtņus, kuros ietilpst filejas gabali un vēderplēve dabiskā proporcijā pret kopējo cūkas liemeņa vidusdaļas masu.

B. Daļa izcirtņu, kas minēti 2.A "f" paragrāfā, var atrasties šajā preču pozīcijā tikai tādā gadījumā, ja muskuļaudu un kaulu saturs tajos atbilst proporcijai, kas raksturīga veseliem izcirtņiem.

Ja izcirtņi, kas minēti 0210 11 110. un 0210 11 190. subpozīcijā, kā arī 0210 11 310., 0210 11 390., 0210 19 300. un 0210 19 600. subpozīcijā un ir iegūti no bekonu puses bez kauliem, kas minēti 2.A "g" paragrāfā, tad griezuma līnijai ir jāiet caur punktu, kas minēts attiecīgi 2.A "b", "c" un "d" paragrāfā; jebkurā gadījumā šiem izcirtņiem vai to daļām jābūt ar kauliem.

C. 0206 30 310., 0206 49 910. un 0210 90 390. subpozīcijā daļēji ietver mājas šķirņu cūku galvas vai pusgalvas ar vai bez smadzenēm, vaigiem un mēli, vai to daļas.

Galvu nocērt no pārējās liemeņa puses masas ar tiešu cirtienu paralēli galvaskausam.

Vaigi, šņukuri un ausis, kā arī pie galvas esošais mīkstums, pakauša puse (ieskaitot žokļus) jāklasificē kā galvas daļa.

Priekšējās daļas atkauloto gaļu (ieskaitot vaigus) atkarībā no konkrētiem apstākļiem ietver 0203 19 550., 0203 29 550., 0210 19 510. vai 0210 19 810. subpozīcijā.

D. 0209 00 110. un 0209 00 190. subpozīcijā "cūku zemādas tauki" nozīmē taukaudus, kas izveidojas zem dzīvnieka ādas un piekļaujas tai, kas neatkarājas no liemeņa daļas, no kuras tie iegūti; nekādā gadījumā taukaudu svars nedrīkst pārsniegt ādas svaru.

Šajās subpozīcijās ietverti arī cūku zemādas tauki, kas atdalīti no ādas.

E. 0210 11 310., 0210 11 390., 0210 12 190. un 0210 19 600.- 0210 19 890. subpozīcijā produkciju (gaļu), kurā ūdens/olbaltumvielas proporcija ir 2,8 vai mazāka (slāpekļa saturs x 6,25), traktē kā "atūdeņotu vai žāvētu" produkciju (gaļu). Slāpekļa saturs noteikts pēc ISO 937-1978 metodes.

3. A. 0204. preču pozīcijā šādiem jēdzieniem ir šāda nozīme:

a) "liemeņi", kas minēti 0204 10., 0204 21., 0204 30., 0204 41., 0204 50 110. un 0204 50 510. subpozīcijā, ir nokautu dzīvnieku veseli liemeņi pēc atasiņošanas, uzšķēršanas un iekšu izņemšanas un atādošanas, ko importē ar galvu vai bez galvas, ar nagiem vai bez nagiem, ar vai bez liemeņu iekšējiem orgāniem. Ja liemeņus importē bez galvas, to nocērt no liemeņa pakauša kaula un kakla skriemeļa savienojuma vietā. Importējot liemeņus bez nagiem, tie jānogriež starp pēdas pamatu un pēdas locītavu vai starp pēdas un priekšpēdas kauliem;

b) "liemeņa puses", kas minētas 0204 10., 0204 21., 0204 30., 0204 41., 0204 50 110. un 0204 50 510. subpozīcijā, ir produkti, kas iegūti, simetriski sagriežot veselu liemeni pa kakla, krūšu, jostas un krusta skriemeļu centru un pa krūšu kaulu un sēdes un kaunuma kaulu centrā;

c) "īsā izcirtuma priekšējās liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0204 22 100., 0204 42 100., 0204 50 130. un 0204 50 530. subpozīcijā, ir liemeņa priekšējā daļa ar krūšdaļu vai bez krūšdaļas, ar visiem kauliem un kājām, vidējo kakla daļu, sacirsta taisnā leņķī pret mugurkaulu, ar 5. pāriem (minimums) un 7. pāriem (maksimums) nesacirstu ribu vai ar sacirstām ribām;

d) "īsā izcirtuma priekšējā liemeņa ceturtdaļas", kas minētas 0204 22 100., 0204 42 100., 0204 50 130. un 0204 50 530. subpozīcijā, ir liemeņa puses priekšējā daļa ar krūšdaļu vai bez krūšdaļas, ar visiem kauliem un kājām, vidējo kakla daļu, sacirsta taisnā leņķī pret mugurkaulu, ar 5. pāriem (minimums) un 7. pāriem (maksimums) nesacirstu ribu vai ar sacirstām ribām;

e) "muguras gabala mugurkaula daļas un/vai nieru daļas", kas minētas 0204 22 300., 0204 42 300., 0204 50 150. un 0204 50 550. subpozīcijā, ir atlikušās liemeņa daļas pēc pakaļējo stilbiņu un īsās priekšējās ceturtdaļas nociršanas ar nierēm vai bez nierēm; nocērtot no nieru daļas muguras gabalu, mugurkaula daļai jābūt 5 (minimums) jostas daļas skriemeļiem, nieru daļai pēc nociršanas no mugurkaula daļas jābūt 5 (minimums) pāriem sacirstu vai nesacirstu ribu;

f) "muguras gabala mugurkaula daļa un/vai nieru daļa", kas minēta 0204 22 300., 0204 42 300., 0204 50 150. un 0204 50 550. subpozīcijā, ir atlikusī liemeņa puses daļa pēc stilbiņu un īsas priekšējās ceturtdaļas nociršanas ar nierēm vai bez nierēm; nocērtot no nieru daļas muguras gabalu, mugurkaula daļai jābūt 5 (minimums) jostas daļas skriemeļiem, nieru daļai pēc nociršanas no mugurkaula daļas jābūt 5 (minimums) pāriem sacirstu vai nesacirstu ribu;

g) "kājas", kas minētas 0204 22 500., 0204 42 500., 0204 50 190. un 0204 50 590. subpozīcijā, ir liemeņa pakaļējā daļa ar visiem kauliem un pakaļējiem stilbiņiem, kas nocirsta taisnā leņķī pret mugurkaulu 6. jostas skriemelī vai 4. krusta skriemelī caur zarnu kaulu pa sēdes un kaunuma kaulu;

h) "kājas", kas minētas 0204 22 500., 0204 42 500., 0204 50 190. un 0204 50 590.subpozīcijā, ir liemeņa puses pakaļējā daļa ar visiem kauliem un pakaļējo stilbiņu, kas nocirsta taisnā leņķī pret mugurkaulu 6.jostas skriemelī vai 4.krusta skriemelī caur zarnu kaulu pa sēdes un kaunuma kaulu.

B. Nosakot sacirsto vai nesacirsto ribu skaitu atbilstoši 3.A paragrāfam, vērā ņem tikai tās ribas, kas piestiprinātas pie mugurkaula.

4. Šādiem jēdzieniem ir šāda nozīme:

a) "mājputnu izcirtņi, ar kauliem", kas minēti 0207 13 200.- 0207 13 600., 0207 14 200.- 0207 14 600., 0207 26 200.- 0207 26 700., 0207 27 200.- 0207 27 700., 0207 35 210.-0207 35 630. un 0207 36 210.- 0207 36 630.preču subpozīcijā: ir liemeņu daļas ar visiem kauliem.

Mājputnu izcirtņi saskaņā ar "a" punktu, kuri var būt daļēji atkauloti, ietverti 0207 13 700., 0207 14 700., 0207 26 800., 0207 35 790., vai 0207 36 790.preču subpozīcijā;

b) "puses", kas minētas 0207 13 200., 0207 14 200., 0207 26 200., 0207 27 200., 0207 35 210., 0207 35 230., 0207 35 250., 0207 36 210., 0207 36 230. un 0207 36 250.preču subpozīcijā, ir mājputnu liemeņu puses, kuras iegūtas ar garenisko sadalīšanu šķēlēs pa aizmugurējo vai sānu daļu;

c) "ceturtdaļas", kas minētas 0207 13 200., 0207 14 200., 0207 26 200., 0207 27 200., 0207 35 210., 0207 35 230., 0207 35 250., 0207 36 210., 0207 36 230. un 0207 36 250.preču subpozīcijā, ir gurnu ceturtdaļas vai krūtiņu ceturtdaļas, kuras iegūtas, šķērsām sadalot puses;

d) "veseli spārni ar spārnu galiem vai bez tiem", kas minēti 0207 13 300., 0207 14 300., 0207 26 300., 0207 27 300., 0207 35 310., un 0207 36 310.preču subpozīcijā, ir mājputnu izcirtņi, kas sastāv no plecu un elkoņa daļām kopā ar apkārtējo muskulatūru. Spārnu gali ir vai nav izgriezti. Izcirtņos var būt sadalīti arī gurnu gabali;

e) "krūšdaļas", kas minētas 0207 13 500., 0207 14 500., 0207 26 500., 0207 27 500., 0207 35 510., 0207 35 530., 0207 36 510. un 0207 36 530.preču subpozīcijā, ir mājputnu izcirtņi, kas sastāv no aizmugurējām daļām un ribām, sadalītām uz pusēm kopā ar apkārtējo muskulatūru;

f) "stilbiņi", kas minēti 0207 13 600., 0207 35 610., 0207 35 630., 0207 14 600., 0207 36 610. un 0207 36 630. subpozīcijā, ir mājputnu izcirtņi, kas sastāv no gurnu un augšstilbu daļām kopā ar apkārtējo muskulatūru. Var būt sadalītiarī divos gurnu gabalos;

g) "tītaru ciskas", kas minētas 0207 26 600. un 0207 27 600. subpozīcijā, ir tītaru izcirtņi, kas sastāv no augšstilbu daļām kopā ar apkārtējo muskulatūru. Var būt sadalīti arī divos gurnu gabalos;

h) "tītaru stilbiņi, izņemot ciskas", kas minēti 0207 26 700. un 0207 27 700. subpozīcijā, ir tītaru izcirtņi, kas sastāv no gurnu daļām kopā ar apkārtējo muskulatūru vai no gurnu un augšstilbu daļām kopā ar apkārtējo muskulatūru. Var būt sadalīti arī divos gurnu gabalos;

i) "sadalīti zosu vai pīļu liemeņi", kas minēti 0207 35 710. un 0207 36 710. subpozīcijā, ir zosis vai pīles, noplūktas un pilnīgi izķidātas, bez galvām vai kājām, ar izgrieztiem liemeņa kauliem (krūšu kauli, mugurkauli, ribas un krustu kauli), bet ar gurnu, augšstilbu un plecu kauliem.

5. Ievedmuita maisījumiem, kuri ietverti šajā grupā, jārēķina šādi:

a) maisījumiem, kuros viena no sastāvdaļām ir vismaz 90% no masas, piemērojama šai sastāvdaļai noteiktā muitas tarifalikme;

b) pārējiem maisījumiem piemērojama tās sastāvdaļas muitas tarifa likme, kurai tā ir visaugstākā.

6. a) Gaļa ar piedevām bez termiskās apstrādes ietverta 16. grupā. "Gaļai ar piedevām" nav nepieciešama termiskā apstrāde; piedevas jāiemaisa produktā vai jāpārber pār produktu; tās var redzēt vai sajust garšojot.

b) Produkti, kas minēti 0210. preču pozīcijā un kam piedevas vai garšvielas pievieno gatavošanas procesā, jāklasificē šajā preču pozīcijā ar nosacījumu, ka garšvielu pievienošana nemaina produkcijas īpašības.

7. 0210. preču pozīcijā termins "gaļa un pārtikas gaļas subprodukti" nozīmē gaļu un pārtikas gaļas subproduktus, kas dziļi vai vienmērīgi piesātināti ar sāli (kopējais sāls saturs ne mazāks kā 1,2%).

Kods Apraksts Papild-
mērvienība
0201 Svaiga vai atdzesēta liellopu gaļa:
0201 10 00 0 -liemeņi un liemeņa puses -
0201 20 -pārējie izcirtņi ar kauliem:
0201 20 20 0 --priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas -
0201 20 30 0 --nesadalītas vai sadalītas priekšējās liemeņa ceturtdaļas -
0201 20 50 0 --nesadalītas vai sadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas -
0201 20 90 0 --pārējie -
0201 30 00 0 -bez kauliem -
0202 Saldēta liellopu gaļa:
0202 10 00 0 -liemeņi un liemeņa puses -
0202 20 -pārējie izcirtņi ar kauliem:
0202 20 10 0 --priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas -
0202 20 30 0 --nesadalītas vai sadalītas priekšējās liemeņa ceturtdaļas -
0202 20 50 0 --nesadalītas vai sadalītas pakaļējās liemeņa ceturtdaļas -
0202 20 90 0 --pārējie -
0202 30 -bez kauliem:
0202 30 10 0 --veselas priekšējās liemeņa ceturtdaļas vai sacirstas,
lielākais, 5 izcirtņos, turklāt katrai ceturtdaļai jāveido
veselums; priekšējās un pakaļējās liemeņa ceturtdaļas
veido 2 puses (veselums), viena no tām ir vesela
priekšējā liemeņa ceturtdaļa vai sacirsta, lielākais,
5 izcirtņos, bet otra pakaļējā liemeņa ceturtdaļa, izņemot fileju, vienā gabalā -
0202 30 50 0 --pakrūts, lāpstiņas un kakla daļas un lāpstiņas daļas
ar krūšdaļu izcirtni -
0202 30 90 0 --pārējie -
0203 Svaiga, atdzesēta vai saldēta cūkgaļa:
-svaiga vai atdzesēta:
0203 11 --liemeņi vai liemeņa puses:
0203 11 10 0 ---mājas šķirņu cūku -
0203 11 90 0 ---pārējie -
0203 12 --šķiņķis, lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi, ar kauliem:
---mājas šķirņu cūku:
0203 12 11 0 ----šķiņķis un tā izcirtņi -
0203 12 19 0 ----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi -
0203 12 90 0 ---pārējie -
0203 19 --pārējie:
---mājas šķirņu cūku:
0203 19 11 0 ----priekšējās daļas un to izcirtņi -
0203 19 13 0 ----filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem -
0203 19 15 0 ----krūtiņas un to izcirtņi -
----pārējie:
0203 19 55 0 -----bez kauliem -
0203 19 59 0 -----pārējie -
0203 19 90 0 ---pārējie -
-saldēti:
0203 21 --liemeņi un liemeņa puses:
0203 21 10 0 ---mājas šķirņu cūku -
0203 21 90 0 ---pārējie -
0203 22 --šķiņķis, lāpstiņas daļas (priekšējais šķiņķis) un to izcirtņi, ar kauliem:
---mājas šķirņu cūku:
0203 22 11 0 ----šķiņķis un to izcirtņi -
0203 22 19 0 ----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi -
0203 22 90 0 ---pārējie -
0203 29 --pārējie:
---mājas šķirņu cūku:
0203 29 11 0 ----priekšējās daļas un to izcirtņi -
0203 29 13 0 ----filejas gabali un to izcirtņi, ar kauliem -
0203 29 15 0 ----krūtiņas un to izcirtņi -
----pārējie:
0203 29 55 0 -----bez kauliem -
0203 29 59 0 -----pārējie -
0203 29 90 0 ---pārējie -
0204 Svaiga, atdzesēta vai saldēta aitu vai kazu gaļa:
0204 10 00 0 -svaigi vai atdzesēti jēru liemeņi un liemeņa puses -
-svaiga vai atdzesēta pārējā aitu gaļa:
0204 21 00 0 --liemeņi vai liemeņa puses -
0204 22 --pārējie izcirtņi ar kauliem:
0204 22 10 0 ---īsā izcirtuma priekšējās liemeņa ceturtdaļas -
0204 22 30 0 ---muguras gabala mugurkaula daļas un/vai nieru daļas -
0204 22 50 0 ---kājas -
0204 22 90 0 ---pārējie -
0204 23 00 0 --bez kauliem -
0204 30 00 0 -saldēti jēru liemeņi un liemeņa puses -
-saldēta pārējā aitu gaļa:
0204 41 00 0 --liemeņi un liemeņa puses -
0204 42 --pārējie izcirtņi ar kauliem:
0204 42 10 0 ---īsā izcirtuma priekšējās liemeņa ceturtdaļas -
0204 42 30 0 ---muguras gabala mugurkaula daļas un/vai nieru daļas -
0204 42 50 0 ---kājas -
0204 42 90 0 ---pārējie -
0204 43 --bez kauliem:
0204 43 10 0 ---jēru -
0204 43 90 0 ---pārējie -
0204 50 -kazu gaļa:
--svaiga vai atdzesēta:
0204 50 11 0 ---liemeņi un liemeņa puses -
0204 50 13 0 ---īsā izcirtuma priekšējās liemeņa ceturtdaļas -
0204 50 15 0 ---muguras gabala mugurkaula daļas un/vai nieru daļas -
0204 50 19 0 ---kājas -
---pārējie:
0204 50 31 0 ----izcirtņi ar kauliem -
0204 50 39 0 ----izcirtņi bez kauliem -
--saldēta:
0204 50 51 0 ---liemeņi un liemeņa puses -
0204 50 53 0 ---īsā izcirtuma priekšējās liemeņa ceturtdaļas -
0204 50 55 0 ---muguras gabala mugurkaula daļas un/vai nieru daļas -
0204 50 59 0 ---kājas -
---pārējie:
0204 50 71 0 ----izcirtņi ar kauliem -
0204 50 79 0 ----izcirtņi bez kauliem -
0205 00 Svaiga, atdzesēta vai saldēta zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu gaļa:
-zirgu:
0205 00 11 0 --svaiga vai atdzesēta -
0205 00 19 0 --saldēta -
0205 00 90 0 -ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu -
0206 Svaigi, atdzesēti vai saldēti liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu, ēzeļu, mūļu vai zirgēzeļu pārtikas subprodukti:
0206 10 -svaigi vai atdzesēti liellopu:
0206 10 10 0 --farmācijas produktu ražošanai -
--pārējie:
0206 10 91 0 ---aknas -
0206 10 95 0 ---biezā diafragma un plānā diafragma -
0206 10 99 0 ---pārējie -
-saldēti liellopu:
0206 21 00 0 --mēles -
0206 22 00 0 --aknas -
0206 29 --pārējie:
0206 29 10 0 ---farmācijas produktu ražošanai -
---pārējie:
0206 29 91 0 ----biezā diafragma un plānā diafragma -
0206 29 99 0 ----pārējie -
0206 30 -svaigi vai atdzesēti cūku:
--mājas šķirņu cūku:
0206 30 20 0 ---aknas -
0206 30 30 0 ---pārējie -
0206 30 80 0 --pārējie -
-saldēti cūku:
0206 41 --aknas:
0206 41 20 0 ---mājas šķirņu cūku -
0206 41 80 0 ---pārējie -
0206 49 --pārējie:
0206 49 20 0 ---mājas šķirņu cūku -
0206 49 80 0 ---pārējie -
0206 80 -svaigi vai atdzesēti pārējie:
0206 80 10 0 --farmācijas produktu ražošanai -
--pārējie:
0206 80 91 0 ---zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu -
0206 80 99 0 ---aitu un kazu -
0206 90 -saldēti pārējie:
0206 90 10 0 --farmācijas produktu ražošanai -
--pārējie:
0206 90 91 0 ---zirgu, ēzeļu, mūļu un zirgēzeļu -
0206 90 99 0 ---aitu un kazu -
0207 0105. pozīcijā minēto mājputnu svaiga, atdzesēta
vai saldēta gaļa un pārtikas subprodukti:
-Gallus domesticus sugas putnu liemeņi:
0207 11 --nesadalīti, svaigi vai atdzesēti:
0207 11 10 0 ---noplūkti un pusķidāti, ar galvām un kājām, "83% cālis" -
0207 11 30 0 ---noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām, bet ar
kakliem, sirdīm, aknām un kuņģiem, "70% cālis" -
0207 11 90 0 ---noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām, bez sirdīm,
kakliem, aknām un kuņģiem, "65% cālis" vai citādi sadalīti -
0207 12 --nesadalīti, saldēti:
0207 12 10 0 ---noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām, bet ar
kakliem, sirdīm, aknām un kuņģiem, "70% cālis" -
0207 12 90 0 ---noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām, bez kakliem,
sirdīm, aknām un kuņģiem, "65% cālis" vai citādi sadalīti -
0207 13 --izcirtņi un subprodukti, svaigi vai atdzesēti:
---izcirtņi:
0207 13 10 0 ----bez kauliem -
----ar kauliem:
0207 13 20 0 -----puses vai ceturtdaļas -
0207 13 30 0 -----spārni ar spārnu galiem vai bez tiem -
0207 13 40 0 -----mugurdaļas, kakliņi, mugurdaļas kopā ar kakliņiem,
astes gabali un spārnu gali -
0207 13 50 0 -----liemeņa krūšdaļas un to izcirtņi -
0207 13 60 0 -----stilbiņi un to izcirtņi -
0207 13 70 0 -----pārējie -
---subprodukti:
0207 13 91 0 ----aknas -
0207 13 99 0 ----pārējie -
0207 14 --izcirtņi un subprodukti, saldēti:
---izcirtņi:
0207 14 10 0 ----bez kauliem -
----ar kauliem:
0207 14 20 0 -----puses vai ceturtdaļas -
0207 14 30 0 -----spārni ar spārnu galiem vai bez tiem -
0207 14 40 0 -----mugurdaļas, kakliņi, mugurdaļas kopā ar kakliņiem,
astes gabali un spārnu gali -
0207 14 50 0 -----krūšdaļas un to izcirtņi -
0207 14 60 0 -----stilbiņi un to izcirtņi -
0207 14 70 0 -----pārējie -
---subprodukti:
0207 14 91 0 ----aknas -
0207 14 99 0 ----pārējie -
-tītaru:
0207 24 --nesadalīti, svaigi vai atdzesēti:
0207 24 10 0 ---noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām, bet ar
kakliem, sirdīm, aknām un kuņģiem, "80% tītars" -
0207 24 90 0 ---noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām, bez kakliem,
sirdīm, aknām un kuņģiem, "73% tītars" vai citādi sadalīti -
0207 25 --nesadalīti, saldēti:
0207 25 10 0 ---noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām, bet ar
kakliem, sirdīm, aknām un kuņģiem, "80% tītars" -
0207 25 90 0 ---noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām,
bez kakliem, sirdīm, aknām un kuņģiem, "73% tītars"
vai citādi sadalīti -
0207 26 --liemeņi un subprodukti, svaigi vai atdzesēti:
---izcirtņi:
0207 26 10 0 ----bez kauliem -
----ar kauliem:
0207 26 20 0 -----puses vai ceturtdaļas -
0207 26 30 0 -----spārni ar spārnu galiem vai bez tiem -
0207 26 40 0 -----mugurdaļas, kakliņi, mugurdaļas kopā
ar kakliņiem, astes gabali un spārnu gali -
0207 26 50 0 -----krūšdaļas un to izcirtņi -
-----stilbiņi un to izcirtņi:
0207 26 60 0 ------ciskas un to izcirtņi -
0207 26 70 0 ------pārējie -
0207 26 80 0 -----pārējie -
---subprodukti:
0207 26 91 0 ----aknas -
0207 26 99 0 ----pārējie -
0207 27 --izcirtņi un subprodukti, saldēti:
---izcirtņi:
0207 27 10 0 ----bez kauliem -
----ar kauliem:
0207 27 20 0 -----puses vai ceturtdaļas -
0207 27 30 0 -----spārni ar spārnu galiem vai bez tiem -
0207 27 40 0 -----mugurdaļas, kakliņi, mugurdaļas kopā
ar kakliņiem, astes gabali un spārnu gali -
0207 27 50 0 -----krūšdaļas un to izcirtņi -
-----stilbiņi un to izcirtņi:
0207 27 60 0 ------ciskas un to izcirtņi -
0207 27 70 0 ------pārējie -
0207 27 80 0 -----pārējie -
---subprodukti:
0207 27 91 0 ----aknas -
0207 27 99 0 ----pārējie -
-pīļu, zosu vai pērļu vistiņu:
0207 32 --nesadalīti, svaigi vai atdzesēti:
---pīļu:
0207 32 11 0 ----noplūkti, atasiņoti, bez zarnām, bet neķidāti,
ar galvām un kājām, "85% pīle" -
0207 32 15 0 ----noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām, bet ar
kakliem, sirdīm, aknām un kuņģiem, "70% pīle" -
0207 32 19 0 ----noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām,
bez kakliem, sirdīm, aknām un kuņģiem, "63% pīle"
vai 'citādi sadalīti -
---zosu:
0207 32 51 0 ----noplūkti, atasiņoti, bet neizķidāti, ar galvām
un kājām, "82% zoss" -
0207 32 59 0 ----noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām,
ar sirdīm un kuņģiem vai bez tiem, "75% zoss"
vai citādi 'sadalīti -
0207 32 90 0 ---pērļu vistiņu -
0207 33 --nesadalīti, saldēti:
---pīļu:
0207 33 11 0 ----noplūkti vai izķidāti, bez galvām un kājām,
bet ar kakliem, sirdīm, aknām un kuņģiem, "70% pīle" -
0207 33 19 0 ----noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām,
bez kakliem, sirdīm, aknām un kuņģiem,
"63% pīle" vai 'citādi sadalīti -
---zosu:
0207 33 51 0 ----noplūkti, atasiņoti, neķidāti, ar galvām un kājām,
"82% zoss" -
0207 33 59 0 ----noplūkti un izķidāti, bez galvām un kājām,
ar sirdīm un kuņģiem vai bez tiem, "75% zoss"
vai citādi 'sadalīti -
0207 33 90 0 ---pērļu vistiņu -
0207 34 --treknās aknas, svaigas vai atdzesētas:
0207 34 10 0 ---zosu -
0207 34 90 0 ---pīļu -
0207 35 --pārējie, svaigi vai atdzesēti:
---izcirtņi:
----bez kauliem:
0207 35 11 0 -----zosu -
0207 35 15 0 -----pīļu un pērļu vistiņu -
----ar kauliem:
-----puses vai ceturtdaļas:
0207 35 21 0 ------pīļu -
0207 35 23 0 ------zosu -
0207 35 25 0 ------pērļu vistiņu -
0207 35 31 0 -----spārni ar spārnu galiem vai bez tiem -
0207 35 41 0 -----mugurdaļas, kakliņi, mugurdaļas kopā
ar kakliņiem, astes gabali un spārnu gali -
-----krūšdaļas un to izcirtņi:
0207 35 51 0 ------zosu -
0207 35 53 0 ------pīļu un pērļu vistiņu -
-----stilbiņi un to izcirtņi:
0207 35 61 0 ------zosu -
0207 35 63 0 ------pīļu un pērļu vistiņu -
0207 35 71 0 -----sadalīti zosu vai pīļu liemeņi -
0207 35 79 0 -----pārējie -
---subprodukti:
0207 35 91 0 ----aknas, izņemot treknās aknas -
0207 35 99 0 ----pārējie -
0207 36 --pārējie, saldēti:
---izcirtņi:
----bez kauliem:
0207 36 11 0 -----zosu -
0207 36 15 0 -----pīļu un pērļu vistiņu -
----ar kauliem:
-----puses vai ceturtdaļas:
0207 36 21 0 ------pīļu -
0207 36 23 0 ------zosu -
0207 36 25 0 ------pērļu vistiņu -
0207 36 31 0 -----spārni ar spārnu galiem vai bez tiem -
0207 36 41 0 -----mugurdaļas, kakliņi, mugurdaļas kopā ar
kakliņiem, astes gabali un spārnu gali -
-----krūšdaļas un to izcirtņi:
0207 36 51 0 ------zosu -
0207 36 53 0 ------pīļu un pērļu vistiņu -
-----stilbiņi un to izcirtņi:
0207 36 61 0 ------zosu -
0207 36 63 0 ------pīļu un pērļu vistiņu -
0207 36 71 0 -----sadalīti zosu vai pīļu liemeņi -
0207 36 79 0 -----pārējie -
---subprodukti:
----aknas:
0207 36 81 0 -----treknās zosu aknas -
0207 36 85 0 -----treknās pīļu aknas -
0207 36 89 0 -----pārējās -
0207 36 90 0 ----pārējie -
0208 Svaiga, atdzesēta vai saldēta pārējā dzīvnieku gaļa un pārtikas gaļas subprodukti:
0208 10 -trušu vai zaķu:
--mājas trušu:
0208 10 11 0 ---svaigi vai atdzesēti -
0208 10 19 0 ---saldēti -
0208 10 90 0 --pārējie -
0208 20 00 0 -varžu kājiņas -
* 0208 30 00 0 -primātu -
0208 40 -vaļu, delfīnu un cūkdelfīnu (vaļveidīgo kārtas
zīdītāju); lamantīnu un dugongu (jūrassirēnu
kārtas zīdītāju):
* 0208 40 10 0 --vaļu gaļa -
* 0208 40 90 0 --pārējie -
* 0208 50 00 0 -abinieku (ieskaitot čūsku un bruņurupuču) -
0208 90 -pārējie:
0208 90 10 0 --mājas baložu -
--medījumu, izņemot trušus vai zaķus:
0208 90 20 0 ---paipalu -
0208 90 40 0 ---pārējie -
* 0208 90 55 0 --roņu gaļa -
0208 90 60 0 --ziemeļbriežu -
* 0208 90 95 0 --pārējie -
0209 00 Nepārstrādāti vai nepārkausēti, svaigi, atdzesēti,
saldēti, sālīti vai sālījumā, žāvēti vai kūpināti
cūkgaļas tauki, brīvi no liesas gaļas, un mājputnu tauki:
-cūku zemādas tauki:
0209 00 11 0 --svaigi, atdzesēti, saldēti, sālīti vai sālījumā -
0209 00 19 0 --kaltēti vai žāvēti -
0209 00 30 0 -cūkgaļas tauki, izņemot 0209 00 110. vai
0209 00 190. subpozīcijā minētos -
0209 00 90 0 -mājputnu tauki -
0210 Sālīta, kaltēta vai žāvēta gaļa, gaļa sālījumā un
pārtikas gaļas subprodukti; gaļas vai gaļas
subproduktu pārtikas milti un rupja maluma milti:
-cūkgaļa:
0210 11 --šķiņķis, lāpstiņas daļas un to izcirtņi, ar kauliem:
---mājas šķirņu cūku:
----sālīti vai sālījumā:
0210 11 11 0 -----šķiņķi un to izcirtņi -
0210 11 19 0 -----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi -
----kaltēti vai žāvēti:
0210 11 31 0 -----šķiņķi un to izcirtņi -
0210 11 39 0 -----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi -
0210 11 90 0 ---pārējie -
0210 12 --krūtiņas (ar speķi) un to gabali:
---mājas šķirņu cūku:
0210 12 11 0 ----sālītas vai sālījumā -
0210 12 19 0 ----kaltētas vai žāvētas -
0210 12 90 0 ---pārējās -
0210 19 --pārējie:
---mājas šķirņu cūku:
----sālīti vai sālījumā:
0210 19 10 0 -----bekonu liemeņa puses vai bekonu puses -
0210 19 20 0 -----3/4 liemeņa puses vai liemeņa vidusdaļa -
0210 19 30 0 -----priekšējās daļas un to izcirtņi -
0210 19 40 0 -----ciskas un to izcirtņi -
-----pārējie:
0210 19 51 0 ------bez kauliem -
0210 19 59 0 ------pārējie -
----kaltēti vai žāvēti:
0210 19 60 0 -----priekšējās daļas un to izcirtņi -
0210 19 70 0 -----ciskas un to izcirtņi -
-----pārējie:
0210 19 81 0 ------bez kauliem -
0210 19 89 0 ------pārējie -
0210 19 90 0 ---pārējie -
0210 20 -liellopu gaļa:
0210 20 10 0 --ar kauliem -
0210 20 90 0 --bez kauliem -
-pārējie, ieskaitot gaļas vai gaļas subproduktu
pārtikas miltus un rupja maluma miltus:
* 0210 91 00 0 --primātu -
* 0210 92 00 0 --vaļu, delfīnu un cūkdelfīnu (vaļveidīgo kārtas
zīdītāju); lamantīnu un dugongu (jūrassirēnu
kārtas zīdītāju) -
* 0210 93 00 0 --abinieku (ieskaitot čūsku un bruņurupuču) -
0210 99 --pārējā:
---gaļa:
* 0210 99 10 0 ----sālījumā, sālīta vai žāvēta zirgu gaļa, -
----aitu un kazu:
* 0210 99 21 0 -----ar kauliem -
* 0210 99 29 0 -----bez kauliem -
* 0210 99 31 0 ----ziemeļbriežu -
* 0210 99 39 0 ----pārējā -
---subprodukti:
----mājas šķirņu cūku:
* 0210 99 41 0 -----aknas -
* 0210 99 49 0 -----pārējie -
----liellopu:
* 0210 99 51 0 -----biezā diafragma un plānā diafragma -
* 0210 99 59 0 -----pārējā -
* 0210 99 60 0 ----aitu un kazu -
----pārējā:
-----mājputnu aknas:
* 0210 99 71 0 ------zosu vai pīļu treknās aknas, sālītas vai sālījumā -
* 0210 99 79 0 ------pārējās -
* 0210 99 80 0 -----pārējās -
* 0210 99 90 0 ---gaļas vai gaļas subproduktu pārtikas milti
vai rupja maluma milti -

3. G R U P A
ZIVIS, VĒŽVEIDĪGIE, MOLUSKI UN PĀRĒJIE ŪDENS BEZMUGURKAULNIEKI

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti:

a) zīdītāji, kas minēti 0106.preču pozīcijā;

b) zīdītāju gaļa, kas minēta 0106.preču pzīcijā (0208. vai 0210.preču pozīcija);

c) zivis (ieskaitot aknas un ikrus) vai vēžveidīgie, moluski un pārējie ūdens bezmugurkaulnieki (5.grupa), kas ir beigti vai uzturā nelietojami to sugas vai stāvokļa dēļ; neēdami milti, rupja maluma milti vai granulas no tiem (2301. preču pozīcija);

d) kaviārs vai kaviāra aizstājējs, kas iegūts no zivju ikriem (1604.preču pozīcija).

2. Šajā grupā termins "granulas" nozīmē produktus, kuri aglomerēti tieši ar spiedienu vai kuriem nelielā daudzumā pievienotas saistvielas.

Kods Apraksts Papild-
mērvienība
0301 Dzīvas zivis:
0301 10 -dekoratīvās zivtiņas:
0301 10 10 0 --saldūdens zivis -
0301 10 90 0 --jūras zivis -
-pārējās dzīvās zivis:
0301 91 --forele (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un
Oncorhynchus chrysogaster):
0301 91 10 0 ---Oncorhynchus apache un Oncorhynchus
chrysogaster sugas -
0301 91 90 0 ---pārējie -
0301 92 00 0 --zutis (Anguilla spp.) -
0301 93 00 0 --karpa -
0301 99 --pārējās:
---saldūdens zivis:
0301 99 11 0 ----Klusā okeāna lasis (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Onorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutsch,
Oncorhynchusmasou un Oncorhynchus rhodurus),
Atlantijas lasis (Salmo salar) un Donavas lasis (Hucho hucho) -
0301 99 19 0 ----pārējās -
0301 99 90 0 ---jūras zivis -
0302 Svaigas vai atdzesētas zivis, izņemot zivju fileju un
pārējo zivju gaļu, kas minēta 0304. preču pozīcijā:
-lašu ģints zivis, izņemot aknas, ikrus un pieņus:
0302 11 --forele (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un
Oncorhynchus chrysogaster):
0302 11 10 0 ---Oncorhynchus apache un Oncorhynchus
chrysogaster sugas -
0302 11 90 0 ---pārējie -
0302 12 00 0 --Klusā okeāna lasis (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus),
Atlantijas lasis (Salmo salar) un Donavas lasis
(Hucho hucho) -
0302 19 00 0 --pārējās -
-plekstveidīgās zivis (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae, Citharidae),
izņemot aknas, ikrus un pieņus:
0302 21 --āte (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus
hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):
0302 21 10 0 ---melnā vai Grenlandes āte (Reinhardtius hippoglossoides) -
0302 21 30 0 ---Atlantijas āte (Hippoglossus hippoglossus) -
0302 21 90 0 ---Klusā okeāna āte (Hippoglossus stenolepis) -
0302 22 00 0 --jūras zeltplekste (Pleuronectes platessa) -
0302 23 00 0 --jūras mēleszivis (Solea spp.) -
0302 29 --pārējās:
0302 29 10 0 ---smilšplekste (Lepidorhombus spp.) -
0302 29 90 0 ---pārējās -
-tunzivis (Thunnus), svītrainās tunzivis jeb svītrainās
bonitas [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis],
izņemot aknas, ikrus un pieņus:
0302 31 --Albakoras vai garspuru tunzivis (Thunnus alalunga):
0302 31 10 0 ---1604. preču pozīcijas produkcijas rūpnieciskai ražošanai -
0302 31 90 0 ---pārējās -
0302 32 --dzeltenspuru tunzivis (Thunnus albacares):
0302 32 10 0 ---1604. preču pozīcijas produkcijas rūpnieciskai ražošanai -
0302 32 90 0 ---pārējās -
0302 33 --svītrainās tunzivis jeb svītrainā bonita:
0302 33 10 0 ---1604. preču pozīcijas produkcijas rūpnieciskai ražošanai -
0302 33 90 0 ---pārējās -
0302 34 --lielaces (Thunnus obesus):
* 0302 34 10 0 ---1604.preču pozīcijas produkcijas rūpnieciskai ražošanai -
* 0302 34 90 0 ---pārējās -
0302 35 --ziemeļu tunzivis (Thunnus thynnus):
* 0302 35 10 0 ---1604.preču pozīcijas produkcijas rūpnieciskai ražošanai -
* 0302 35 90 0 ---pārējās -
0302 36 --dienvidu tunzivis (Thunnus maccoyii):
* 0302 36 10 0 ---1604.preču pozīcijas produkcijas rūpnieciskai ražošanai -
* 0302 36 90 0 ---pārējās -
0302 39 --pārējās:
* 0302 39 10 0 ---1604.preču pozīcijas produkcijas rūpnieciskai ražošanai -
* 0302 39 90 0 ---pārējās -
0302 40 00 -siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii), izņemot
aknas, ikrus un pieņus:
0302 40 00 1 ---reņģes (Clupea harengus membras) -
0302 40 00 9 ---pārējās -
0302 50 -menca (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus), izņemot aknas, ikrus un pieņus:
0302 50 10 0 --Gadus morhua sugas -
0302 50 90 0 --pārējās -
-pārējās zivis, izņemot aknas, ikrus un pieņus:
0302 61 --sardīnes (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),
sardinellas (Sardinella spp.), brētliņas
vai šprotes (Sprattus sprattus):
0302 61 10 0 ---Sardina pilchardus sugas sardīnes -
0302 61 30 0 ---Sardinops ģints sardīnes; sardinella (Sardinella spp.) -
0302 61 80 0 ---brētliņas vai šprotes (Sprattus sprattus) -
0302 62 00 0 --šelzivis (Melanogrammus aeglefinus) -
0302 63 00 0 --ziemeļu saida jeb ziemeļu menca (Pollachius virens) -
0302 64 00 0 --skumbrija (Scomber scombrus, Scomber
australasicus, Scomber japonicus) -
0302 65 --dzeloņzivis un pārējās haizivis:
0302 65 20 0 ---Squalus acanthias sugas dzeloņzivis -
0302 65 50 0 ---Scyliorhinus sugas dzeloņzivis -
0302 65 90 0 ---pārējās -
0302 66 00 0 --zutis (Anguilla spp.) -
0302 69 --pārējie:
---saldūdens zivis:
0302 69 11 0 ----karpas -
0302 69 19 0 ----pārējās -
---jūras zivis:
----Euthynnus ģints zivis, izņemot svītraino tunzivi
vai svītraino bonitu [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis],
kas minētas 0302 33. subpozīcijā:
0302 69 21 0 -----1604. preču pozīcijas produkcijas rūpnieciskai ražošanai -
0302 69 25 0 -----pārējās -
----sarkanzivis (Sebastes spp.):
0302 69 31 0 -----Sebastes marinus sugas -
0302 69 33 0 -----pārējie -
0302 69 35 0 ----Boreogadus saida sugas zivis -
0302 69 41 0 ----merlangs (Merlangus merlangus) -
0302 69 45 0 ----zilmenca (Molva spp.) -
0302 69 51 0 ----Aļaskas saida (Theragra chalcogramma) un
saida (Pollachius pollachius) -
0302 69 55 0 ----anšovi (Engraulis spp.) -
0302 69 61 0 ----jūras karūsas (Dentex dentex un Pagellus spp.) -
----heki (Merluccius spp.; Urophycis spp.):
-----Merluccius ģints heki:
0302 69 66 0 ------sēkļūdens heki (Merluccius capensis) un
dziļūdens heki (Merluccius paradoxus) -
0302 69 67 0 ------Dienvidu heki (Merluccius australis) -
0302 69 68 0 ------pārējie -
0302 69 69 0 -----Urophycis ģints heki -
0302 69 75 0 ----jūras plauži (Brama spp.) -
0302 69 81 0 ----jūras velni (Lophius spp.) -
0302 69 85 0 ----putasū (Micromesistius poutassou vai Gadus poutassou) -
0302 69 86 0 ----dienvidu zilais merlāns (Micromesistius australis) -
0302 69 87 0 ----zobenzivis (Xiphias gladius) -
* 0302 69 88 0 ---- ilkņzivis (Dissostichus spp.) -
0302 69 91 0 ----karanga (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) -
0302 69 92 0 ----rozā zutis (Genypterus blacodes) -
0302 69 94 0 ----jūras asari (Dicentrarchus labrax) -
0302 69 95 0 ----zeltgalvainais jūras plaudis (Sparus aurata) -
* 0302 69 99 0 ----pārējās -
0302 70 00 0 -aknas, ikri un pieņi -
0303 Saldētas zivis, izņemot zivju fileju un pārējo zivju gaļu,
kas minēta 0304. preču pozīcijā:
-Klusā okeāna lasis (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbusha, Oncohynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus),
izņemot aknas un ikrus:
* 0303 11 00 0 --zilmuguras laši (Oncorhynchus nerka) -
* 0303 19 00 0 --pārējās -
-pārējās lašu dzimtas zivis, izņemot aknas un ikrus:
0303 21 --forele (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apashe un
Oncorhynchus chrysogaster):
0303 21 10 0 ---Oncorhynchus apasche un Oncorhynchus
chrysogaster sugas -
0303 21 90 0 ---pārējās -
0303 22 00 0 --Atlantijas lasis (Salmo salar) un Donavas lasis
(Hucho hucho) -
0303 29 00 0 --pārējās -
-plekstveidīgās zivis (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae un Citharidae),
izņemot aknas, ikrus un pieņus:
0303 31 --āte (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus
hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):
0303 31 10 0 ---melnā vai Grenlandes āte (Reinhardtius hippoglossoides) -
0303 31 30 0 ---Atlantijas āte (Hippoglossus hippoglossus) -
0303 31 90 0 ---Klusā okeāna āte (Hippoglossus stenolepis) -
0303 32 00 0 --jūras zeltplekste (Pleuronectes platessa) -
0303 33 00 0 --jūras mēles zivs (Solea spp.) -
0303 39 --pārējās:
0303 39 10 0 ---plekste (Platichthys flesus) -
0303 39 20 0 ---smilšplekste (Lepidorhombus spp.) -
0303 39 30 0 ---Rhombosolea ģints zivis -
0303 39 80 0 ---pārējās -
-tunzivis (Thunnus), svītrainās tunzivis vai svītrainā
bonita [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], izņemot
aknas, ikrus un pieņus:
0303 41 --Albakoras vai garspuru tunzivis (Thunnus alalunga):
---1604. preču pozīcijas produkcijas rūpnieciskai ražošanai:
0303 41 11 0 ----neapstrādātas -
0303 41 13 0 ----bez žaunām un ķidām -
0303 41 19 0 ----pārējās (piemēram, "bez galvām") -
0303 41 90 0 ---pārējās -
0303 42 --dzeltenspuru tunzivs (Thunnus albacares):
---1604. preču pozīcijas produkcijas rūpnieciskai ražošanai:
----neapstrādātas:
0303 42 12 0 -----ar svaru vairāk nekā 10 kg katra -
0303 42 18 0 -----pārējās -
----bez žaunām un ķidām:
0303 42 32 0 -----ar svaru vairāk nekā 10 kg katra -
0303 42 38 0 -----pārējās -
----pārējās (piemēram, "bez galvām"):
0303 42 52 0 -----ar svaru vairāk nekā 10 kg katra -
0303 42 58 0 -----pārējās -
0303 42 90 0 ---pārējās -
0303 43 --svītrainās tunzivis jeb svītrainā bonita:
---1604. preču pozīcijas produkcijas rūpnieciskai ražošanai:
0303 43 11 0 ----neapstrādātas -
0303 43 13 0 ----bez žaunām un ķidām -
0303 43 19 0 ----pārējās (piemēram, "bez galvām") -
0303 43 90 0 ---pārējās -
0303 44 --lielaces (Thunnus obesus):
---1604.preču pozīcijas produkcijas rūpnieciskai ražošanai:
* 0303 44 11 0 ----neapstrādātas -
* 0303 44 13 0 ----bez žaunām un ķidām -
* 0303 44 19 0 ----pārējās (piemēram, "bez galvām") -
* 0303 44 90 0 ---pārējās -
0303 45 --ziemeļu tunzivis (Thunnus thynnus):
---1604.preču pozīcijas produkcijas rūpnieciskai ražošanai:
* 0303 45 11 0 ----neapstrādātas -
* 0303 45 13 0 ----bez žaunām un ķidām -
* 0303 45 19 0 ----pārējās (piemēram, "bez galvām") -
* 0303 45 90 0 ---pārējās -
0303 46 --dienvidu tunzivis (Thunnus maccoyii):
---1604.preču pozīcijas produkcijas rūpnieciskai ražošanai:
* 0303 46 11 0 ----neapstrādātas -
* 0303 46 13 0 ----bez žaunām un ķidām -
* 0303 46 19 0 ----pārējās (piemēram, "bez galvām") -
* 0303 46 90 0 ---pārējās -
0303 49 --pārējās:
---1604.preču pozīcijas produkcijas rūpnieciskai ražošanai:
* 0303 49 31 0 ----neapstrādātas -
* 0303 49 33 0 ----bez žaunām un ķidām -
* 0303 49 39 0 ----pārējās (piemēram, "bez galvām") -
* 0303 49 80 0 ---pārējās -
0303 50 00 -siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii), izņemot
aknas, ikrus un pieņus -
0303 60 -menca (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus), izņemot aknas, ikrus un pieņus:
0303 60 11 0 --Gadus morhua sugas -
0303 60 19 0 --Gadus ogac sugas -
0303 60 90 0 --Gadus macrocephalus sugas -
-pārējās zivis, izņemot aknas, ikrus un pieņus:
0303 71 --sardīnes (Sardina pilchardus, Sardinops spp.),
sardinellas (Sardinella spp.), brētliņas
vai šprotes (Sprattus sprattus):
0303 71 10 0 ---Sardina pilchardus sugas sardīnes -
0303 71 30 0 ---Sardinops ģints sardīnes; sardinella (Sardinella spp.) -
0303 71 80 0 ---brētliņas vai šprotes (Sprattus sprattus) -
0303 72 00 0 --šelzivis (Melanogrammus aeglefinus) -
0303 73 00 0 --ziemeļu saida jeb ziemeļu menca (Pollachius virens) -
0303 74 --skumbrija (Scomber scombrus, Scomber
australasicus, Scomber japonicus):
0303 74 30 0 ---Scomber scombrus un Scomber japonicus sugu -
0303 74 90 0 ---Scomber australasicus sugas -
0303 75 --dzeloņzivis un pārējās haizivis:
0303 75 20 0 ---Squalus acanthias sugas dzeloņzivis -
0303 75 50 0 ---Scyliorhinus spp. sugas dzeloņzivis -
0303 75 90 0 ---pārējās -
0303 76 00 0 --zutis (Anguilla spp.) -
0303 77 00 0 --jūras asari (Dicentrarchus labrax,
Dicentrarchus punctatus) -
0303 78 --heki (Merluccius spp., Urophycis spp.):
---Merluccius ģints heki:
0303 78 11 0 ----sēkļūdens heki (Merluccius capensis) un
dziļūdens heki (Merluccius paradoxus) -
0303 78 12 0 ----Argentīnas heki (Dienvidrietumu Atlantijas heki)
(Merluccius hubbsi) -
0303 78 13 0 ----dienvidu heki (Merluccius australis) -
0303 78 19 0 ----pārējie -
0303 78 90 0 ---Urophycis ģints heki -
0303 79 --pārējās:
---saldūdens zivis:
0303 79 11 0 ----karpas -
0303 79 19 0 ----pārējās -
---jūras zivis:
---- 0303 43. subpozīcijā minētās Euthynnus ģints zivis,
izņemot svītraino tunzivi vai svītraino bonitu
[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]:
-----1604. preču pozīcijas produkcijas rūpnieciskai ražošanai:
0303 79 21 0 ------neapstrādātas -
0303 79 23 0 ------bez žaunām un ķidām -
0303 79 29 0 ------pārējās (piemēram, "bez galvām") -
0303 79 31 0 -----pārējās -
----sarkanzivis (Sebastes spp.):
0303 79 35 0 -----Sebastes marinus sugas -
0303 79 37 0 -----pārējās -
0303 79 41 0 ----Boreogadus saida sugas zivis -
0303 79 45 0 ----merlangs (Merlangus merlangus) -
0303 79 51 0 ----zilmenca (Molva spp.) -
0303 79 55 0 ----Aļaskas saida (Theragra chalcogramma) un saida
(Pollachius pollachius) -
0303 79 58 0 ----Orcynopsis unicolor sugas zivis -
0303 79 65 0 ----anšovi (Engraulis spp.) -
0303 79 71 0 ----jūras karūsas (Dentex dentex un Pagellus spp.) -
0303 79 75 0 ----jūras plauži (Brama spp.) -
0303 79 81 0 ----jūras velni (Lophius spp.) -
0303 79 83 0 ----putasū (Micromesistius poutassou vai Gadus poutassou) -
0303 79 85 0 ---dienvidu zilais (Micromesistius australis) -
0303 79 87 0 ----zobenzivis (Xiphias gladius) -
0303 79 88 0 ----ilkņzivis (Dissostichus spp.) -
0303 79 91 0 ----karanga (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) -
0303 79 92 0 ----zilais makruruss (Macruronus novaezealandiae) -
0303 79 93 0 ----rozā zutis (Genypterus blacodes) -
0303 79 94 0 ----Pelotreis flavilatus un Peltorhamplus
navaezealandiae sugas zivis -
0303 79 98 0 ----pārējās -
0303 80 -aknas, ikri un pieņi:
0303 80 10 0 --cietie un mīkstie ikri un pieņi, kurus izmanto
dezoksiribonukleīnskābes vai provitamīnu sulfāta ražošanā -
0303 80 90 0 --pārējās -
0304 Svaiga, atdzesēta vai saldēta zivju fileja un pārējā
zivju gaļa (ieskaitot maltu gaļu):
0304 10 -svaiga vai atdzesēta:
--fileja:
---saldūdens zivju:
0304 10 11 0 ----Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita un Oncorhynchus
gilae sugas foreles -
0304 10 13 0 ----Klusā okeāna laša (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou un Oncorhynchus
rhodurus), Atlantijas laša (Salmo salar) vai Donavas
laša (Hucho hucho) -
0304 10 19 0 ----pārējo saldūdens zivju -
---pārējo:
0304 10 31 0 ----mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus) un Boreogadus saida sugas zivju -
0304 10 33 0 ----Ziemeļu mencas vai ziemeļu saidas (Pollachius virens) -
0304 10 35 0 ----sarkanzivju (Sebastes spp.) -
0304 10 38 0 ----pārējo -
--pārējā zivju gaļa (ieskaitot maltu gaļu):
0304 10 91 0 ---saldūdens zivju -
---pārējo:
0304 10 97 0 ----siļķes gabaliņi -
0304 10 98 0 ----pārējā -
0304 20 -saldēta fileja:
--saldūdens zivju:
0304 20 11 0 ---Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita un Oncorhynchus
gilae sugas foreles -
0304 20 13 0 ---Klusā okeāna laša (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha,Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus),
Atlantijas laša (Salmo salar) un Donavas laša (Hucho hucho) -
0304 20 19 0 ---pārējo saldūdens zivju -
--mencas (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus
ogac) un Boreogadus saida sugas zivju:
0304 20 21 0 ---Gadus macrocephalus sugas mencas -
0304 20 29 0 ---pārējo -
0304 20 31 0 --ziemeļu saidas jeb ziemeļu mencas (Pollachius virens) -
0304 20 33 0 --šelzivju (Melanogrammus aeglefinus) -
--sarkanzivju (Sebastes spp.):
0304 20 35 0 ---Sebastes marinus sugas -
0304 20 37 0 ---pārējo -
0304 20 41 0 --merlangu (Merlangus merlangus) -
0304 20 43 0 --zilmencas (Molva spp.) -
0304 20 45 0 --tunzivju (Thunnus ģints) un Euthynnus ģints tunzivju -
--skumbrijas (Scomber scombrus, Scomber australasicus,
Scomber japonicus) un Orcynopsis unicolor sugas zivju:
0304 20 51 0 ---Scomber australasicus sugas skumbrijas -
0304 20 53 0 ---pārējo -
--heku (Merluccius spp., Urophycis spp.):
---Merluccius ģints heku:
0304 20 55 0 ----seklūdens heku (Merluccius capensis) un dziļūdens
heku (Merluccius paradoxus): -
0304 20 56 0 ----Argentīnas heku (Dienvidrietumu Atlantijas heku)
(Merluccius hubbsi) -
0304 20 58 0 ----pārējo -
0304 20 59 0 ---Urophycis ģints heku -
--dzeloņzivju un pārējo haizivju:
0304 20 61 0 ---dzeloņzivju (Squalus acanthias un Scyliorhinus spp.) -
0304 20 69 0 ---pārējo haizivju -
0304 20 71 0 --jūras zeltplekstes (Pleuronectes platessa) -
0304 20 73 0 --plekstes (Platichthys flesus) -
0304 20 75 0 --siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii) -
0304 20 79 0 --smilšplekstes (Lepidorhombus spp.) -
0304 20 81 0 --jūras plaužu (Brama spp.) -
0304 20 83 0 --jūras velnu (Lophius spp.) -
0304 20 85 0 --Aļaskas saidas (Theragra chalcogramma) -
0304 20 87 0 --zobenzivju (Xiphias gladius) -
0304 20 88 0 --ilkņzivju (Dissostichus spp.) -
0304 20 91 0 --zilā makrurusa (Macruronus novaezealandiae) -
0304 20 95 0 --pārējo -
0304 90 -pārējā:
0304 90 05 0 --surimi (maltās zivis) -
--pārējā:
0304 90 10 0 ---saldūdens zivju -
---pārējā:
0304 90 22 0 ----siļķu (Clupea harengus, Clupea pallasii) -
0304 90 31 0 ----sarkanzivju (Sebastes spp.) -
----mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus) un Boreogadus saida sugas zivju:
0304 90 35 0 -----Gadus macrocephalus sugas mencas -
0304 90 38 0 -----Gadus morhua sugas mencas -
0304 90 39 0 -----pārējo -
0304 90 41 0 ----ziemeļu saidas jeb ziemeļu mencas (Pollachius virens) -
0304 90 45 0 ----šelzivju (Melanogrammus aeglefinus) -
----heku (Merluccius spp., Urophycis spp.):
0304 90 47 0 -----Merluccius ģints heku -
0304 90 49 0 -----Urophycis ģints heku -
0304 90 51 0 ----smilšplekstu (Lepidorhombus spp.) -
0304 90 55 0 ----jūras plaužu (Brama spp.) -
0304 90 57 0 ----jūras velnu (Lophius spp.) -
0304 90 59 0 ----putasū (Micromesistius poutassou vai Gadus poutassou) -
0304 90 61 0 ----Aļaskas saidas (Theragra chalcogramma) -
0304 90 65 0 ----zobenzivju (Xiphias gladius) -
0304 90 97 0 ----pārējo -
0305 Kaltētas, sālītas zivis vai zivis sālījumā; karsti
vai auksti kūpinātas zivis; pārtikas zivju
milti un granulas:
0305 10 00 0 -pārtikas zivju milti un granulas -
0305 20 00 0 -zivju aknas un ikri kaltēti, kūpināti, sālīti vai sālījumā -
0305 30 -kaltēta, sālīta zivju fileja vai zivju fileja
sālījumā, izņemot kūpināto:
--mencas (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
un Boreogadus saida sugas zivju:
0305 30 11 0 ---Gadus macrocephalus sugas mencas -
0305 30 19 0 ---pārējo -
0305 30 30 0 --sālīta vai sālījumā Klusā okeāna laša
(Oncorhynchus nerka,ncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha,
Oncorhynchus kisutsch, Oncorhynchus masou,
Oncorhynchus rhodurus), Atlantijas laša (Salmo salar)
un Donavas laša (Hucho hucho) -
0305 30 50 0 --sālīta vai sālījumā melnās ātes (Reinhardtius
hippoglossoides) -
0305 30 90 0 --pārējo -
-kūpinātas zivis, ieskaitot fileju:
0305 41 00 0 --Klusā okeāna lasis (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus),
Atlantijas lasis (Salmo salar) un Donavas lasis
(Hucho hucho) -
0305 42 00 0 --siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii) -
0305 49 --pārējās:
0305 49 10 0 ---melnā vai Grenlandes āte (Reinhardtius hippoglossoides) -
0305 49 20 0 ---Atlantijas āte (Hippoglossus hippoglossus) -
0305 49 30 0 ---skumbrija (Scomber scombrus, Scomber australasicus,
Scomber japonicus) -
0305 49 45 0 ---forele (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un
Oncorhynchus chrysogaster) -
0305 49 50 0 ---zutis (Anguilla spp.) -
0305 49 80 0 ---pārējās -
-kaltētas, sālītas vai nesālītas zivis, izņemot kūpinātās:
0305 51 --menca (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus):
0305 51 10 0 ---kaltēta, nesālīta -
0305 51 90 0 ---kaltēta, sālīta -
0305 59 --pārējās:
---Boreogadus saida sugas zivis:
0305 59 11 0 ----kaltēta, nesālīta -
0305 59 19 0 ----kaltēta, sālīta -
0305 59 30 0 ---siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii) -
0305 59 50 0 ---anšovi (Engraulis spp.) -
0305 59 60 0 ---melnā vai Grenlandes āte (Reinhardtius hippoglossoides)
un Klusā okeāna āte (Hippoglossus stenolepis) -
0305 59 70 0 ---Atlantijas āte (Hippoglossus hippoglossus) -
0305 59 90 0 ---pārējās -
-sālītas zivis, izņemot kaltētās vai kūpinātās zivis,
un zivis sālījumā:
0305 61 00 0 --siļķes (Clupea harengus, Clupea pallasii) -
0305 62 00 0 --menca (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus) -
0305 63 00 0 --anšovi (Engraulis spp.) -
0305 69 --pārējās:
0305 69 10 0 ---Boreogadus saida sugas zivis -
0305 69 20 0 ---melnā vai Grenlandes āte (Reinhardtius hippoglossoides)
un Klusā okeāna āte (Hippoglossus stenolepis) -
0305 69 30 0 ---Atlantijas āte (Hippoglossus hippoglossus) -
0305 69 50 0 ---Klusā okeāna lasis (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou un Oncorhynchus rhodurus),
Atlantijas lasis (Salmo salar) un Donavas lasis (Hucho hucho) -
0305 69 90 0 ---pārējās -
0306 Dzīvi, svaigi, atdzesēti, saldēti, kaltēti, sālīti vai
sālījumā vēžveidīgie, ar vai bez čaulas; tvaicēti vai
vārīti ūdenī, atdzesēti vai neatdzesēti, saldēti, kaltēti,
sālīti vai sālījumā vēžveidīgie čaulā; pārtikas milti un
granulas no vēžveidīgajiem:
-saldēti:
0306 11 --langusti un pārējie jūras vēži (Palinurus spp.,
Panulirus spp., Jasus spp.):
0306 11 10 0 ---jūras vēžu astes -
0306 11 90 0 ---pārējie -
0306 12 --omāri (Homarus spp.):
0306 12 10 0 ---negriezti -
0306 12 90 0 ---pārējie -
0306 13 --garneles un garneļvēži:
0306 13 10 0 ---Pandalidae dzimtas -
0306 13 30 0 ---Crangon ģints garneles -
0306 13 40 0 ---dziļūdens rozā garneles (Parapenaeus longirostris) -
0306 13 50 0 ---Penaeus ģints garneles -
0306 13 80 0 ---pārējās -
0306 14 --krabji:
0306 14 10 0 ---Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. un
Callinectes sapidus sugu krabji -
0306 14 30 0 ---Cancer pagurus sugas krabji -
0306 14 90 0 ---pārējie -
0306 19 --pārējie, ieskaitot pārtikas miltus un
granulas no vēžveidīgajiem:
0306 19 10 0 ---saldūdens vēži -
0306 19 30 0 ---Norvēģijas omāri (Nephrops norvegicus) -
0306 19 90 0 ---pārējie -
-nesaldēti:
0306 21 00 0 --langusti un pārējie jūras vēži (Palinurus spp.,
Panulirus spp., Jasus spp.) -
0306 22 --omāri (Homarus spp.):
0306 22 10 0 ---dzīvi -
---pārējie:
0306 22 91 0 ----negriezti -
0306 22 99 0 ----pārējie -
0306 23 --garneles un garneļvēži:
0306 23 10 0 ---Pandalidae dzimtas -
---Crangon ģints garneles:
0306 23 31 0 ----svaigi, atdzesēti, tvaicēti vai vārīti ūdenī -
0306 23 39 0 ----pārējie -
0306 23 90 0 ---pārējās -
0306 24 --krabji:
0306 24 10 0 ---Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. un
Callinectes sapidus sugu krabji -
0306 24 30 0 ---Cancer pagurus sugas krabji -
0306 24 90 0 ---pārējie -
0306 29 --pārējie, ieskaitot pārtikas miltus un
granulas no vēžveidīgajiem:
0306 29 10 0 ---saldūdens vēži -
0306 29 30 0 ---Norvēģijas omāri (Nephrops norvegicus) -
0306 29 90 0 ---pārējie -
0307 Dzīvi, svaigi, atdzesēti, saldēti, kaltēti, sālīti vai
sālījumā moluski, ar vai bez čaulas; dzīvi, svaigi,
atdzesēti, saldēti, kaltēti, sālīti vai sālījumā ūdens
bezmugurkaulnieki, izņemot vēžveidīgos un
moluskus; pārtikas milti un granulas no ūdens
bezmugurkaulniekiem, izņemot vēžveidīgos:
0307 10 -austeres:
0307 10 10 0 --dzīvas plakanās (Ostrea ģints) austeres, ar svaru
(ieskaitot gliemežvākus) ne vairāk kā 40 g katra -
0307 10 90 0 --pārējās -
-Pecten, Chlamys vai Placopecten ģints gliemenes,
ieskaitot karaliskās gliemenes:
0307 21 00 0 --dzīvas, svaigas vai atdzesētas -
0307 29 --pārējās:
0307 29 10 0 ---saldētas Sv.Žaka gliemenes (Pecten maximus) -
0307 29 90 0 ---pārējās -
-mīdijas (Mytilus spp., Perna spp.):
0307 31 --dzīvas, svaigas vai atdzesētas:
0307 31 10 0 ---Mytilus spp. -
0307 31 90 0 ---Perna spp. -
0307 39 --pārējās:
0307 39 10 0 ---Mytilus spp. -
0307 39 90 0 ---Perna spp. -
-sēpijas (Sepia officinalis, Rossia macrosoma,
Sepiola spp.) un kalmāri (Ommastrephes spp.,
Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):
0307 41 --dzīvas, svaigas vai saldētas:
0307 41 10 0 ---sēpijas (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) -
---kalmāri (Ommasstrephes spp., Loligo spp.,
Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):
0307 41 91 0 ----Loligo spp., Ommastrephes sagittatus -
0307 41 99 0 ----pārējie -
0307 49 --pārējie:
---saldēti:
----sēpijas (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.):
-----Sepiola ģints:
0307 49 01 0 ------mazās sēpijas (Sepiola rondeleti) -
0307 49 11 0 ------pārējās -
0307 49 18 0 -----pārējie -
----kalmāri (Ommastrephes spp., Loligo spp.,
Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):
-----Loligo spp.:
0307 49 31 0 ------Loligo vulgaris -
0307 49 33 0 ------Loligo pealei -
0307 49 35 0 ------Loligo patagonica -
0307 49 38 0 ------pārējie -
0307 49 51 0 -----Ommastrephes sagittatus -
0307 49 59 0 -----pārējie -
---pārējie:
0307 49 71 0 ----sēpijas (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) -
----kalmāri (Ommastrephes spp., Loligo spp.,
Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):
0307 49 91 0 -----Loligo spp., Ommastrephes sagittatus -
0307 49 99 0 -----pārējie -
-astoņkāji (Octopus spp.):
0307 51 00 0 --dzīvi, svaigi vai atdzesēti -
0307 59 --pārējie:
0307 59 10 0 ---saldēti -
0307 59 90 0 ---pārējie -
0307 60 00 0 -gliemeži, izņemot jūras gliemežus -
-pārējie, ieskaitot pārtikas miltus un granulas
no ūdens bezmugurkaulniekiem, izņemot vēžveidīgos:
0307 91 00 0 --dzīvi, svaigi vai atdzesēti -
0307 99 --pārējie:
---saldēti:
0307 99 11 0 ----Illex spp. -
0307 99 13 0 ----svītrotais venuss un pārējie Veneridae dzimtas sugas -
0307 99 15 0 ----medūza (Rhopilema spp.) -
0307 99 18 0 ----pārējie ūdens bezmugurkaulnieki -
0307 99 90 0 ---pārējie -

4. G R U P A
PIENS UN PIENA PRODUKTI; PUTNU OLAS, DABISKAIS MEDUS; CITUR NEMINĒTI DZĪVNIEKU IZCELSMES PĀRTIKAS PRODUKTI

Piezīmes:

1. Ar jēdzienu "piens" jāsaprot pilnpiens, daļēji vai pilnīgi nokrejots piens.

2. 0405. preču pozīcijā:

a) termins "sviests" nozīmē dabisku sviestu, sviestu no sūkalām vai kausētu sviestu (svaigu, sālītu, ieskaitot konservētu), kurš iegūts galvenokārt no piena un kurā piena tauku saturs ir 80% vai vairāk, bet ne vairāk kā 95%, maksimālais noteiktais piena beztauku sausnas saturs 2% un maksimālais ūdens saturs 16%. Sviests nedrīkst saturēt emulgatorus, bet var saturēt nātrija hlorīdu, pārtikas krāsvielas un pienskābes baktēriju ieraugus;

b) jēdziens "sviesta pastas" nozīmē ūdens-eļļas tipa emulsiju, kura satur tikai piena taukus un kurā piena tauku saturs ir 39% vai vairāk, bet mazāks nekā 80%.

3. Produkti, kas iegūti, koncentrējot sūkalas ar piena piedevu vai piena taukvielām, ietilpst 0406. preču pozīcijā kā sieri ar nosacījumu, ka tiem ir trīs šādas īpašības:

a) piena tauku saturs sausnā 5% vai vairāk;

b) sausnas saturs vismaz 70%, bet ne vairāk kā 85%;

c) ir pelējums vai tāds var veidoties.

4. Šajā grupā nav ietverti:

a) produkti, kuri iegūti no sūkalām un kuros laktozes saturs pārsniedz 95%, kas izteikta kā sausā laktoze, pārrēķināta sausnā (1702. preču pozīcija);

b) albumīni (ieskaitot divu vai vairāku olbaltumvielu koncentrātus, kas satur vairāk nekā 80% sūkalu olbaltumvielas, pārrēķinot sausnā) (3502. preču pozīcija) vai globulīni (3504. preču pozīcija).

Piezīmes par subpozīcijām:

1. 0404 10.preču pozīcijā jēdziens "modificētas sūkalas" nozīmē sūkalu sastāvdaļu saturošus produktus, t.i., sūkalas, no kurām pilnībā vai daļēji atdalītas laktoze, olbaltumvielas vai minerālvielas, vai sūkalas, kurām pievienotas pārējās sūkalu sastāvdaļas un produkti, kas iegūti, samaisot ar pārējām sūkalu sastāvdaļām.

2. 0405 10.preču pozīcijā jēdziens "sviests" neietver kausēto sviestu (0405 90. subpozīcija).

Papildpiezīmes:

1. Tarifa likmes maisījumiem, kas ietilpst 0401.- 0406. preču pozīcijā, piemērojamas šādi:

a) maisījumiem, kuros viena no sastāvdaļām ir vismaz 90%, piemērojama šai sastāvdaļai noteiktā likme;

b) pārējiem maisījumiem piemērojama tās sastāvdaļas likme, kurai noteikta visaugstākā ievedmuita.

2. 0406 90 020. un 0406 90 030.subpozīcijā jēdziens "veseli sieri" nozīmē veselus sierus ar šādu neto masu:

- Emmentaler: ne mazāk kā 60 kg, bet ne vairāk kā 130 kg,

- Gruyere un Sbrinz: ne mazāk kā 20 kg, bet ne vairāk kā 45 kg,

- Bergkase: ne mazāk kā 20 kg, bet ne vairāk kā 60 kg,

- Appenzell: ne mazāk kā 6 kg, bet ne vairāk kā 8 kg.

Kods Apraksts Papild-
mērvienība
0401       Piens un krējums, neiebiezināts, bez cukura  
        vai citām saldinātājvielām:  
0401 10     -ar tauku saturu ne vairāk kā 1%:  
0401 10 10 0 --iesaiņojumā ar neto tilpumu ne vairāk kā 2 l -
0401 10 90 0 --pārējie -
0401 20     -ar tauku saturu vairāk nekā 1%, bet ne vairāk kā 6%:  
        --ne vairāk kā 3%:  
0401 20 11 0 ---iesaiņojumā ar neto tilpumu ne vairāk kā 2 l -
0401 20 19 0 ---pārējie -
        --vairāk nekā 3%:  
0401 20 91 0 ---iesaiņojumā ar neto tilpumu ne vairāk kā 2 l -
0401 20 99 0 ---pārējie -
0401 30     -ar tauku saturu vairāk nekā 6%:  
        --ne vairāk kā 21%:  
0401 30 11 0 ---iesaiņojumā ar neto tilpumu ne vairāk kā 2 l -
0401 30 19 0 ---pārējie -
        --vairāk nekā 21%, bet ne vairāk kā 45%:  
0401 30 31 0 ---iesaiņojumā ar neto tilpumu ne vairāk kā 2 l -
0401 30 39 0 ---pārējie -
        --vairāk nekā 45%:  
0401 30 91 0 ---iesaiņojumā ar neto tilpumu vairāk nekā 2 l -
0401 30 99 0 ---pārējie -
0402       Piens un krējums, iebiezināts vai ar cukuru  
        vai citām saldinātājvielām:  
0402 10     -pulverī, granulās vai citās cietās formās ar tauku  
        saturu ne vairāk kā 1,5%:  
        --bez cukura vai citām saldinātājvielām:  
0402 10 11 0 ---iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 2,5 kg -
0402 10 19 0 ---pārējie -
        --pārējie:  
0402 10 91 0 ---iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 2,5 kg -
0402 10 99 0 ---pārējie -
        -pulverī, granulās vai citās cietās formās ar  
        tauku saturu vairāk nekā 1,5%:  
0402 21     --bez cukura vai citām saldinātājvielām:  
        ---ar tauku saturu ne vairāk kā 27%:  
0402 21 11 0 ----iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 2,5 kg -
        ----pārējie:  
0402 21 17 0 -----ar tauku saturu ne vairāk kā 11% -
0402 21 19 0 -----ar tauku saturu vairāk nekā 11%, bet ne vairāk kā 27% -
        ---ar tauku saturu vairāk nekā 27%:  
0402 21 91 0 ----iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 2,5 kg -
0402 21 99 0 ----pārējie -
0402 29     --pārējie:  
        ---ar tauku saturu ne vairāk kā 27%:  
0402 29 11 0 ----speciālas nozīmes piens zīdaiņiem hermētiskā  
        iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 500 g,  
        ar tauku saturu vairāk nekā 10% -
        ----pārējie:  
0402 29 15 0 -----iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 2,5 kg -
0402 29 19 0 -----pārējie -
        ---ar tauku saturu vairāk nekā 27%:  
0402 29 91 0 ----iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 2,5 kg -
0402 29 99 0 ----pārējie -
        -pārējie:  
0402 91     --bez cukura vai citām saldinātājvielām:  
        ---ar tauku saturu ne vairāk kā 8%:  
0402 91 11 0 ----iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 2,5 kg -
0402 91 19 0 ----pārējie -
        ---ar tauku saturu vairāk nekā 8%, bet ne vairāk kā 10%:  
0402 91 31 0 ----iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 2,5 kg -
0402 91 39 0 ----pārējie -
        ---ar tauku saturu vairāk nekā 10%, bet ne vairāk kā 45%:  
0402 91 51 0 ----iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 2,5 kg -
0402 91 59 0 ----pārējie -
        ---ar tauku saturu vairāk nekā 45%:  
0402 91 91 0 ----iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 2,5 kg -
0402 91 99 0 ----pārējie -
0402 99     --pārējie:  
        ---ar tauku saturu ne vairāk kā 9,5%:  
0402 99 11 0 ----iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 2,5 kg -
0402 99 19 0 ----pārējie -
        ---ar tauku saturu vairāk nekā 9,5%, bet ne vairāk kā 45%:  
0402 99 31 0 ----iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 2,5 kg -
0402 99 39 0 ----pārējie -
        ---ar tauku saturu vairāk nekā 45%:  
0402 99 91 0 ----iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 2,5 kg -
0402 99 99 0 ----pārējie -
0403       Paniņas, ieraudzēts piens un krējums, jogurts, kefīrs  
        un pārējie fermentēti vai skābpiena produkti, iebiezināti  
        vai neiebiezināti, ar vai bez cukura vai citām  
        saldinātājvielām un aromatizētājvielām, ar vai  
        bez augļiem, riekstiem vai kakao:  
0403 10     -jogurts:  
        --nearomatizēts, bez augļiem, riekstiem vai kakao:  
        ---bez cukura vai citām saldinātājvielām, ar tauku saturu:  
0403 10 11 0 ----ne vairāk kā 3% -
0403 10 13 0 ----vairāk nekā 3%, bet ne vairāk kā 6% -
0403 10 19 0 ----vairāk nekā 6% -
        ---pārējais ar tauku saturu:  
0403 10 31 0 ----ne vairāk kā 3% -
0403 10 33 0 ----vairāk nekā 3%, bet ne vairāk kā 6% -
0403 10 39 0 ----vairāk nekā 6% -
        --aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao:  
        ---pulverī, granulās vai citās cietās formās ar piena tauku saturu:  
0403 10 51 0 ----ne vairāk kā 1,5% -
0403 10 53 0 ----vairāk nekā 1,5%, bet ne vairāk kā 27% -
0403 10 59 0 ----vairāk nekā 27% -
        ---pārējais ar piena tauku saturu:  
0403 10 91 0 ----ne vairāk kā 3% -
0403 10 93 0 ----vairāk nekā 3%, bet ne vairāk kā 6% -
0403 10 99 0 ----vairāk nekā 6% -
0403 90     -pārējie:  
        --nearomatizēti, bez augļiem, riekstiem vai kakao:  
        ---pulverī, granulās vai citās cietās formās:  
        ----bez cukura vai citām saldinātājvielām, ar tauku saturu:  
0403 90 11 0 -----ne vairāk kā 1,5% -
0403 90 13 0 -----vairāk nekā 1,5%, bet ne vairāk kā 27% -
0403 90 19 0 -----vairāk nekā 27% -
        ----pārējie ar tauku saturu:  
0403 90 31 0 -----ne vairāk kā 1,5% -
0403 90 33 0 -----vairāk nekā 1,5%, bet ne vairāk kā 27% -
0403 90 39 0 -----vairāk nekā 27% -
        ---pārējie:  
        ----bez cukura vai citām saldinātājvielām, ar tauku saturu:  
0403 90 51 0 -----ne vairāk kā 3% -
0403 90 53 0 -----vairāk nekā 3%, bet ne vairāk kā 6% -
0403 90 59 0 -----vairāk nekā 6% -
        ----pārējie, ar tauku saturu:  
0403 90 61 0 -----ne vairāk kā 3% -
0403 90 63 0 -----vairāk nekā 3%, bet ne vairāk kā 6% -
0403 90 69 0 -----vairāk nekā 6% -
        --aromatizēti vai ar augļiem, riekstiem vai kakao:  
        ---pulverī, granulās vai citās cietās formās ar piena tauku saturu:  
0403 90 71 0 ----ne vairāk kā 1,5% -
0403 90 73 0 ----vairāk nekā 1,5%, bet ne vairāk kā 27% -
0403 90 79 0 ----vairāk nekā 27% -
        ---pārējie, ar piena tauku saturu:  
0403 90 91 0 ----ne vairāk kā 3% -
0403 90 93 0 ----vairāk nekā 3%, bet ne vairāk kā 6% -
0403 90 99 0 ----vairāk nekā 6% -
0404       Iebiezinātas vai neiebiezinātas piena sūkalas ar  
        vai bez cukura vai citām saldinātājvielām;  
        produkti no dabiskiem piena komponentiem ar vai  
        bez cukura vai citām saldinātājvielām, kas citur nav minēti:  
0404 10     -iebiezinātas vai neiebiezinātas piena sūkalas un  
        modificētās sūkalas ar vai bez cukura  
        vai citām saldinātājvielām:  
        --pulverī, granulās vai citās cietās formās:  
        ---bez cukura vai citām saldinātājvielām, ar  
        olbaltumvielu saturu (slāpekļa saturu x 6,38):  
        ----ne vairāk kā 15% un ar tauku saturu:  
0404 10 02 0 -----ne vairāk kā 1,5% -
0404 10 04 0 -----vairāk nekā 1,5%, bet ne vairāk kā 27% -
0404 10 06 0 -----vairāk nekā 27% -
        ----vairāk nekā 15% un ar tauku saturu:  
0404 10 12 0 -----ne vairāk kā 1,5% -
0404 10 14 0 -----vairāk nekā 1,5%, bet ne vairāk kā 27% -
0404 10 16 0 -----vairāk nekā 27% -
        ---pārējās, ar olbaltumvielu saturu (slāpekļa saturu x 6,38):  
        ----ne vairāk kā 15% un ar tauku saturu:  
0404 10 26 0 -----ne vairāk kā 1,5% -
0404 10 28 0 -----vairāk nekā 1,5%, bet ne vairāk kā 27% -
0404 10 32 0 -----vairāk nekā 27% -
        ----vairāk nekā 15% un ar tauku saturu:  
0404 10 34 0 -----ne vairāk kā 1,5% -
0404 10 36 0 -----vairāk nekā 1,5%, bet ne vairāk kā 27% -
0404 10 38 0 -----vairāk nekā 27% -
        --pārējās:  
        ---bez cukura vai citām saldinātājvielām, ar  
        olbaltumvielu saturu (slāpekļa saturu x 6,38):  
        ----ne vairāk kā 15% un ar tauku saturu:  
0404 10 48 0 -----ne vairāk kā 1,5% -
0404 10 52 0 -----vairāk nekā 1,5%, bet ne vairāk kā 27% -
0404 10 54 0 -----vairāk nekā 27% -
        ----vairāk nekā 15% un ar tauku saturu:  
0404 10 56 0 -----ne vairāk kā 1,5% -
0404 10 58 0 -----vairāk nekā 1,5%, bet ne vairāk kā 27% -
0404 10 62 0 -----vairāk nekā 27% -
        ---pārējās, ar olbaltumvielu saturu (slāpekļa saturu x 6,38):  
        ----ne vairāk kā 15% un ar tauku saturu:  
0404 10 72 0 -----ne vairāk kā 1,5% -
0404 10 74 0 -----vairāk nekā 1,5%, bet ne vairāk kā 27% -
0404 10 76 0 -----vairāk nekā 27% -
        ----vairāk nekā 15% un ar tauku saturu:  
0404 10 78 0 -----ne vairāk kā 1,5% -
0404 10 82 0 -----vairāk nekā 1,5%, bet ne vairāk kā 27% -
0404 10 84 0 -----vairāk nekā 27% -
0404 90     -pārējās:  
        --bez cukura vai citām saldinātājvielām, ar tauku saturu:  
0404 90 21 0 ---ne vairāk kā 1,5% -
0404 90 23 0 ---vairāk nekā 1,5%, bet ne vairāk kā 27% -
0404 90 29 0 ---vairāk nekā 27% -
        --pārējās, ar tauku saturu:  
0404 90 81 0 ---ne vairāk kā 1,5% -
0404 90 83 0 ---vairāk nekā 1,5%, bet ne vairāk kā 27% -
0404 90 89 0 ---vairāk nekā 27% -
0405       Sviests un pārējie piena tauki; sviesta pastas:  
0405 10     -sviests:  
        --ar tauku saturu ne vairāk kā 85%:  
        ---dabiskais sviests:  
0405 10 11 0 ----iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 1 kg -
0405 10 19 0 ----pārējais -
0405 10 30 0 ---atjaunots sviests -
0405 10 50 0 ---sūkalu sviests -
0405 10 90 0 --pārējais -
0405 20     -sviesta pastas: -
0405 20 10 0 --ar tauku saturu 39% vai vairāk, bet mazāk nekā 60% -
0405 20 30 0 --ar tauku saturu 60% vai vairāk, bet ne vairāk kā 75% -
0405 20 90 0 --ar tauku saturu vairāk nekā 75%, bet mazāk nekā 80% -
0405 90     -pārējais:  
0405 90 10 0 --ar tauku saturu 99,3% vai vairāk un ar ūdens saturu  
        ne vairāk kā 0,5% -
0405 90 90 0 --pārējie -
0406       Sieri un biezpiens:  
0406 10     -svaigi (nenogatavināti vai nesālīti) sieri, ieskaitot  
        sieru no sūkalām, un biezpiens:  
0406 10 20 0 --ar tauku saturu ne vairāk kā 40% -
0406 10 80 0 --pārējie -
0406 20     -visu šķirņu rīvējamie sieri vai pulverveida sieri:  
0406 20 10 0 --Glarus siers (Schabziger), kas pagatavots no  
        vājpiena ar sasmalcinātu aromātisko zālīšu piedevu -
0406 20 90 0 --pārējie -
0406 30     -kausēti sieri, izņemot rīvējamos vai pulverveida sierus:  
0406 30 10 0 --kuru ražošanā izmanto tikai Emmentaler, Gruyere un  
        Appenzell sierus un kuros kā papildingredients  
        var būt Glarus siers (Schabziger); iesaiņoti pārdošanai  
        mazumtirdzniecībā, ar tauku saturu sausnā ne vairāk kā 56% -
        --pārējie:  
        ---ar tauku saturu ne vairāk kā 36% un ar tauku saturu sausnā:  
0406 30 31 0 ----ne vairāk kā 48% -
0406 30 39 0 ----vairāk nekā 48% -
0406 30 90 0 ---ar tauku saturu vairāk nekā 36% -
0406 40     -zilie sieri:  
0406 40 10 0 --Roquefort -
0406 40 50 0 --Gorgonzola -
0406 40 90 0 --pārējie -
0406 90     -pārējie sieri:  
0406 90 01 0 --ražošanai -
        --pārējie:  
        ---Emmentaler, Gruyere, Sbrinz, Bergkase un Appenzell:  
0406 90 02 0 ----veseli siera gabali ar "free-at-frontier" vērtību,  
        kas pārsniedz 401,85 e, bet nepārsniedz 430,62 e  
        par 100 kg tīras masas, ar tauku saturu sausnā 45%  
        vai vairāk, nogatavināti trīs mēnešus vai vairāk -
0406 90 03 0 ----veseli siera gabali ar "free-at-frontier" vērtību, kas  
        pārsniedz 430,62 e par 100 kg tīras masas, ar tauku  
        saturu sausnā 45% vai vairāk, nogatavināti  
        trīs mēnešus vai vairāk -
0406 90 04 0 ----gabali, iesaiņoti vakuumā vai inertās gāzes atmosfērā,  
        ar mizu uz vismaz vienas puses, ar neto masu 1 kg vai  
        vairāk, bet mazāk nekā 5 kg un ar "free-at-frontier"  
        vērtību, kas pārsniedz 430,62 e, bet nepārsniedz 459,39 e par -
        100 kg tīras masas, ar tauku saturu sausnā 45%  
        vai vairāk, nogatavināti trīs mēnešus vai vairāk  
0406 90 05 0 -----gabali, iesaiņoti vakuumā vai inertās gāzes atmosfērā,  
        ar mizu vismaz uz vienas puses, ar neto masu 1 kg vai  
        vairāk un ar "free-at-frontier" vērtību, kas pārsniedz  
        459,39 e par 100 kg tīras masas, ar tauku saturu sausnā 45% -
        vai vairāk, nogatavināti trīs mēnešus vai vairāk  
0406 90 06 0 ----gabali bez mizas, ar neto masu mazāku nekā 450 g  
        un ar "free-at-frontier" vērtību, kas pārsniedz 499,67 e  
        par 100 kg tīras masas, iesaiņoti vakuumā vai inertās  
        gāzes atmosfērā, iesaiņojumā, kur minēts siera  
        apraksts, tauku saturs, atbildīgais iesaiņotājs, ražotājvalsts,  
        ar tauku saturu sausnā 45% vai vairāk, nogatavināti  
        trīs mēnešus vai vairāk -
        ----pārējie:  
0406 90 13 0 -----Emmentaler -
0406 90 15 0 -----Gruyere, Sbrinz -
0406 90 17 0 -----Bergkase, Appenzell -
0406 90 18 0 -----Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or  
        un Tete de Moine -
0406 90 19 0 ---Glarus siers (Schabziger), kas pagatavots no  
        vājpiena ar sasmalcinātu aromātisko zālīšu piedevu -
0406 90 21 0 ---Cheddar -
0406 90 23 0 ---Edam -
0406 90 25 0 ---Tilsit -
0406 90 27 0 ---Butterkase -
0406 90 29 0 ---Kashkaval -
        ---Feta:  
0406 90 31 0 ----no aitu piena vai bifeļmātītes piena, konteineros  
        ar sālījumu vai maisos no aitu vai kazu ādas -
0406 90 33 0 ----pārējie -
0406 90 35 0 ---Kefalo-Tyri -
0406 90 37 0 ---Finlandia -
0406 90 39 0 ---Jarlsberg -
        ---pārējie:  
0406 90 50 0 ----sieri no aitu piena vai bifeļmātītes piena, konteineros  
        ar sālījumu vai maisos no aitu vai kazu ādas -
        ----pārējie:  
        -----ar tauku saturu ne vairāk kā 40% un ar ūdens  
        saturu beztauku sausnā:  
        ------ne vairāk kā 47%:  
0406 90 61 0 -------Grana Padano, Parmigiano Reggiano -
0406 90 63 0 -------Fiore Sardo, Pecorino -
0406 90 69 0 -------pārējie -
        ------vairāk nekā 47%, bet ne vairāk kā 72%:  
0406 90 73 0 -------Provolone -
0406 90 75 0 -------Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano -
0406 90 76 0 -------Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samso -
0406 90 78 0 -------Gouda -
0406 90 79 0 -------Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nektaire,  
        Saint-Paulin, Taleggio -
0406 90 81 0 -------Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lankashire,  
        Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey -
0406 90 82 0 -------Camembert -
0406 90 84 0 -------Brie -
0406 90 85 0 -------Kefalograviera, Kasseri -
        -------pārējie sieri ar ūdens saturu, pārrēķinot beztauku sausnā:  
0406 90 86 0 --------vairāk nekā 47%, bet ne vairāk kā 52% -
0406 90 87 0 --------vairāk nekā 52%, bet ne vairāk kā 62% -
0406 90 88 0 --------vairāk nekā 62%, bet ne vairāk kā 72% -
0406 90 93 0 ------vairāk nekā 72% -
0406 90 99 0 -----pārējie -
0407 00     Putnu olas ar čaumalu, svaigas, konservētas vai vārītas:  
        -mājputnu:  
        --inkubēšanai:  
0407 00 11 0 ---tītaru vai zosu gab.
0407 00 19 0 ---pārējās gab.
0407 00 30 0 --pārējās 1000 gab.
0407 00 90 0 -pārējās 1000 gab.
0408       Putnu olas, svaigas, žāvētas, ūdenī vārītas vai tvaicētas,  
        saldētas vai konservētas ar citu paņēmienu, olas  
        kultenī, ar vai bez cukura vai citām saldinātājvielām,  
        bez čaumalas un olu dzeltenumi:  
        -olu dzeltenumi:  
0408 11     --žāvēti:  
0408 11 20 0 ---nederīgi uzturam -
0408 11 80 0 ---pārējie -
0408 19     --pārējie:  
0408 19 20 0 ---nederīgi uzturam -
        ---pārējie:  
0408 19 81 0 ----šķidrā veidā -
0408 19 89 0 ----pārējie, tai skaitā saldēti -
        -pārējie:  
0408 91     --žāvēti:  
0408 91 20 0 ---nederīgi uzturam -
0408 91 80 0 ---pārējie -
0408 99     --pārējie:  
0408 99 20 0 ---nederīgi uzturam -
0408 99 80 0 ---pārējie -
0409 00 00 0 Dabiskais medus -
0410 00 00 0 Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti,  
        kas citur nav minēti -

5. G R U P A
CITUR NEMINĒTI DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti:

a) pārtikas produkti (dzīvnieku zarnas, pūšļi un kuņģi, veseli vai to gabali, un dzīvnieku asinis, šķidrā vai sausā veidā);

b) ādas (ieskaitot kažokādas), izņemot 0505. preču pozīcijā minētās, kā arī neapstrādātu ādu un ādu atgriezumi, kas minēti 0511. preču pozīcijā (41. vai 43. grupā);

c) dzīvnieku izcelsmes produkti tekstilrūpniecībai, izņemot zirgu sarus un to atlikumus (XI nodaļa);

d) gatavi mezgli vai kūlīši suku ražošanai (9603. preču pozīcija).

2. 0501. preču pozīcijā matus, sašķirotus pēc garuma (ja matu pamats vai beigas nav kaut kādā veidā saistīti kopā), neuzskata par apstrādātiem.

3. Visā nomenklatūrā ar terminu "ziloņkauls" jāsaprot ziloņu, nīlzirgu, valzirgu, narvaļu un mežakuiļu ilkņi, degunradžu ragi un visu dzīvnieku zobi.

4. Ar terminu "zirgu sari" jāsaprot zirgu vai liellopu krēpes vai astes.

Kods Apraksts Papild-
mērvienība
0501 00 00 0 Cilvēku mati, neapstrādāti, mazgāti vai nemazgāti,  
        attīrīti vai neattīrīti; cilvēku matu atlikumi -
0502       Cūku, mežacūku vai kuiļu sari un apmatojums;  
        āpšu spalvas un pārējās spalvas suku ražošanai;  
        saru vai apmatojuma atlikumi:  
0502 10 00 0 -cūku, mežacūku vai kuiļu sari un apmatojums  
        un to atlikumi -
0502 90 00 0 -pārējie -
0503 00 00 0 Zirgu astri un to atlikumi, likti vai nelikti kārtās,  
        ar vai bez atbalstošā materiāla -
0504 00 00 0 Dzīvnieku (izņemot zivis) svaigas, atdzesētas,  
        saldētas, sālītas vai sālījumā, žāvētas vai kūpinātas  
        zarnas, pūšļi un kuņģi, veseli vai to gabali -
0505       Ādas un pārējās putnu daļas, ar spalvām vai dūnām;  
        spalvas un to daļas (ar apgrieztām vai neapgrieztām  
        malām) vai dūnas bez tālākas apstrādes, izņemot  
        tīrīšanu, dezinficēšanu vai apstrādāšanu uzglabāšanai;  
        spalvu vai to daļu pulveris un atlikumi:  
0505 10     -putnu spalvas, ko izmanto pildījumam; dūnas:  
0505 10 10 0 --neapstrādātas -
0505 10 90 0 --pārējās -
0505 90 00 0 -pārējās -
0506       Kauli vai ragu serdeņi, neapstrādāti, attaukoti,  
        pirmapstrādāti (bet neizgriezti pēc formas), apstrādāti  
        ar skābi vai deželatinizēti; šo produktu milti un atlikumi:  
0506 10 00 0 -ar skābi apstrādāts oseīns un kauli -
0506 90 00 0 -pārējie -
0507       Ziloņkauls, bruņurupuču bruņas, vaļu bārda un  
        vaļu bārdas mati, ragi, briežu ragi, nagi un knābji,  
        neapstrādāti vai pirmapstrādāti, bet neizgriezti;  
        šo produktu pulveris un atkritumi:  
0507 10 00 0 -ziloņkauls; ziloņkaula pulveris un atlikumi -
0507 90 00 0 -pārējie -
0508 00 00 0 Koraļļi un līdzīgi materiāli, neapstrādāti vai  
        pirmapstrādāti bez citas apstrādes; molusku,  
        vēžveidīgo vai adataino dzīvnieku čaulas un sēpijas  
        skeleta plāksnītes, neapstrādātas vai pirmapstrādātas,  
        bet neizgrieztas pēc formas, to milti un atlikumi -
0509 00     Dzīvnieku izcelsmes dabiskie sūkļi:  
0509 00 10 0 -neapstrādāti -
0509 00 90 0 -pārējie -
0510 00 00 0 Ambra, bebru ģenitāliju sekrēts, civeta un muskuss;  
        žults, tai skaitā kaltēta, dziedzeri un pārējās dzīvnieku  
        izcelsmes vielas, kas izmantojamas farmaceitisko  
        produktu ražošanai, svaigas, atdzesētas, saldētas  
        vai iepriekš citādi sagatavotas -
0511       Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav minēti;  
        beigti dzīvnieki, kas minēti 01. vai 03. grupā,  
        nelietojami uzturā:  
0511 10 00 0 -buļļu sperma -
        -pārējie:  
0511 91     --zivju vai vēžveidīgo, molusku vai pārējo ūdens  
        bezmugurkaulnieku produkti; beigti dzīvnieki,  
        kas minēti 03. grupā:  
0511 91 10 0 ---zivju atkritumi -
0511 91 90 0 ---pārējie -
0511 99     --pārējie:  
0511 99 10 0 ---asinsvadi vai cīpslas; to atgriezumi un līdzīgi  
        jēlādu vai epidermu atlikumi -
0511 99 90 0 ---pārējie -

II nodaļa
AUGU PRODUKTI

Piezīme:

Šajā nodaļā termins "zirnīši" nozīmē produktus, kas aglomerēti tieši ar spiedienu vai pievienojot saistvielu proporcijā, kura nepārsniedz 3 % masas.

6. G R U P A
AUGOŠI KOKI UN PĀRĒJIE AUGI; BUMBUĻI, SAKNES UN LĪDZĪGAS AUGU DAĻAS, GRIEZTI ZIEDI UN DEKORATĪVI ZAĻUMI

Piezīmes:

1. 0601. preču pozīcijā ietverti tikai augoši koki un augi (ieskaitot dārzeņu stādus), kurus parasti piegādā no kokaudzētavām vai siltumnīcām stādīšanai vai dekoratīviem mērķiem; šajā pozīcijā netiek ietverti kartupeļi, sīpoli, šalotes sīpoli, ķiploki vai pārējie produkti no 7.grupas.

2. 0603. vai 0604. preču pozīcija attiecas uz precēm, kas ietver pušķus, puķu grozus, vainagus vai līdzīgus priekšmetus, kuri izgatavoti pilnīgi vai daļēji no šāda veida precēm, izņemot piederumus no citiem materiāliem. Minētajās preču pozīcijās neietilpst kolāžas vai līdzīgi dekoratīvi veidojumi, kas minēti 9701. preču pozīcijā.

Kods Apraksts Papild-
mērvienība
0601       Sīpoli, gumi, bumbuļi, saknes ar lapu rozetēm  
        un sakneņi veģetatīvā miera stāvoklī, veģetācijas vai  
        ziedēšanas laikā; cigoriņu augi un saknes, izņemot  
        1212. preču pozīcijā minētos:  
0601 10     -sīpoli, gumi, bumbuļi, saknes ar lapu rozetēm un  
        sakneņi veģetatīvā miera stāvoklī:  
0601 10 10 0 --hiacintes gab.
0601 10 20 0 --narcises gab.
0601 10 30 0 --tulpes gab.
0601 10 40 0 --gladiolas gab.
0601 10 90 0 --pārējie -
0601 20     -sīpoli, gumi, bumbuļi, saknes ar lapu rozetēm un  
        sakneņi veģetācijas un ziedēšanas laikā;  
        cigoriņu augi un saknes:  
0601 20 10 0 --cigoriņu augi un saknes -
0601 20 30 0 --orhidejas, hiacintes, narcises un tulpes -
0601 20 90 0 --pārējie -
0602       Pārējie augošie augi (ieskaitot to saknes),  
        spraudeņi un potzari; micēlijs:  
0602 10     -spraudeņi bez saknēm un potcelmi:  
0602 10 10 0 --vīnkoki -
0602 10 90 0 --pārējie -
0602 20     -koki, krūmi un krūmveidīgie, potēti vai nepotēti,  
        kas ražo pārtikas augļus un riekstus:  
0602 20 10 0 --vīnkoku noliektņi, potēti vai ar sakni -
0602 20 90 0 --pārējie -
0602 30 00 0 -rododendri un acālijas, potēti vai nepotēti -
0602 40     -rozes, potētas vai nepotētas:  
0602 40 10 0 --neacotas vai nepotētas gab.
0602 40 90 0 --acotas vai potētas gab.
0602 90     -pārējie:  
0602 90 10 0 --micēlijs -
0602 90 20 0 --ananasa stādi -
0602 90 30 0 --dārzeņu un zemeņu stādi -
        --pārējie:  
        ---āra kultūru augi:  
        ----koki, krūmi un krūmveidīgie:  
0602 90 41 0 -----meža koki -
        -----pārējie:  
0602 90 45 0 ------spraudeņi un jauni augi ar saknēm -
0602 90 49 0 ------pārējie -
        ----pārējie āra kultūru augi:  
0602 90 51 0 -----daudzgadīgie augi -
0602 90 59 0 -----pārējie -
        ---telpaugi:  
0602 90 70 0 ----spraudeņi un jauni augi ar saknēm, izņemot kaktusus -
        ----pārējie:  
0602 90 91 0 -----ziedoši augi ar ziedpumpuriem vai ziediem,  
        izņemot kaktusus -
0602 90 99 0 -----pārējie -
0603       Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem griezti,  
        svaigi, žāvēti, balināti, krāsoti, piesātināti vai citādi  
        apstrādāti ziedi un ziedpumpuri:  
0603 10     -svaigi:  
0603 10 10 0 --rozes gab.
0603 10 20 0 --neļķes gab.
0603 10 30 0 --orhidejas gab.
0603 10 40 0 --gladiolas gab.
0603 10 50 0 --krizantēmas gab.
0603 10 80 0 --pārējie -
0603 90 00 0 -pārējie -
0604       Pušķiem vai dekoratīviem nolūkiem svaigas, žāvētas,  
        balinātas, krāsotas, piesūcinātas vai citādi apstrādātas  
        lapas, lapoti augu zari un pārējās augu daļas bez  
        ziediem un ziedpumpuriem, lakstaugi, sūnas un ķērpji:  
0604 10     -sūnas un ķērpji:  
0604 10 10 0 --briežu ķērpji -
0604 10 90 0 --pārējie -
        -pārējie:  
0604 91     --svaigi:  
        ---Ziemassvētku eglītes:  
0604 91 21 0 ----Nordmaņa baltegle [Abies nordmanniana (Stev.)  
        Spach] un staltā baltegle (Abies procera Rehd.) gab.
0604 91 29 0 ----pārējās gab.
        ---skuju koku zari:  
0604 91 41 0 ----Nordmaņa baltegle [Abies nordmanniana (Stev.)  
        Spach] un staltā baltegle (Abies procera Rehd.) -
0604 91 49 0 ----pārējie -
0604 91 90 0 ---pārējie -
0604 99     --pārējie:  
0604 99 10 0 ---bez apstrādes, izņemot kaltēšanu -
0604 99 90 0 ---pārējie -

7. G R U P A
PĀRTIKAS DĀRZEŅI UN DAŽI SAKŅAUGI UN BUMBUĻAUGI

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti lopbarības produkti no 1214.preču pozīcijas.

2. 0709.- 0712.preču pozīcijā termins "dārzeņi" ietver pārtikas sēnes, trifeles, olīvas, kaperus, ķirbjus, baklažānus, saldo kukurūzu (Zea mays var.saccharata ), ģinšu Capsicum vai Pimenta augļus, dilles, pētersīļus, lapu kārveli, estragonu, kressalātus un dārza majorānu (Majorana hortensis vai Origanum majorana).

3. 0712. preču pozīcijā ir ietverti visi žāvētie dārzeņi, kas minēti 0701.- 0711. preču pozīcijā, izņemot:

a) žāvētus pākšaugu dārzeņus bez pākstīm (0713. preču pozīcija);

b) saldo kukurūzu tādā veidā, kā tas minēts 1102.- 1104. preču pozīcijā;

c) kartupeļu miltus, rupja maluma miltus un pulverus, pārslas, granulas un zirnīšus (1105. preču pozīcija);

d) žāvētu pākšaugu dārzeņu miltus, rupja maluma miltus un pulverus 0713.preču pozīcijā (1106. preču pozīcija).

4. Žāvēti vai saberzti, vai sasmalcināti Capsicum vai Pimenta ģints augļi šajā grupā nav ietverti (0904.preču pozīcija).

Papildpiezīme:

0714 10 100. subpozīcijā termins "miltu un rupja maluma miltu zirnīši" nozīmē zirnīšus, pēc kuru izšķīdināšanas ūdenī vismaz 95% masas, pārrēķinot sausnā, iet cauri pītam metāla sietam ar 2 mm lielām acīm.

Kods Apraksts Papild-
mērvienība
0701       Kartupeļi, svaigi vai atdzesēti:  
0701 10 00   -sēklas:  
0701 10 00 1 --superelites un augstāko kategoriju sēklas -
0701 10 00 9 --pārējās -
0701 90     -pārējie:  
0701 90 10 0 --cietes ražošanai -
        --pārējie:  
0701 90 50 0 ---jaunie, no 1.janvāra līdz 30.jūnijam -
0701 90 90 0 ---pārējie -
0702 00 00   Tomāti, svaigi vai atdzesēti:  
0702 00 00 1 -no 1.janvāra līdz 14.maijam -
0702 00 00 2 -no 15.maija līdz 31.maijam -
0702 00 00 3 -no 1.jūnija līdz 30.jūnijam -
0702 00 00 4 -no 1.jūlija līdz 31.augustam -
0702 00 00 5 -no 1.septembra līdz 31.oktobrim -
0702 00 00 6 -no 1.novembra līdz 31.decembrim -
0703       Sīpoli, šalotes sīpoli, ķiploki, puravi un pārējās sīpolu  
        kultūras, svaigas vai atdzesētas:  
0703 10     -sīpoli un šalotes sīpoli:  
        --sīpoli:  
0703 10 11 0 ---sējas -
0703 10 19 0 ---pārējie -
0703 10 90 0 --šalotes sīpoli -
0703 20 00 0 -ķiploki -
0703 90 00 0 -puravi un pārējās sīpolu kultūras -
0704       Galviņkāposti, ziedkāposti, kolrābji, brokoļi un  
        līdzīgi Brassicas ģints augu pārtikas produkti,  
        svaigi vai atdzesēti:  
0704 10     -ziedkāposti un brokoļi:  
0704 10 05 0 --no 1.janvāra līdz 14.aprīlim -
0704 10 10 0 --no 15.aprīļa līdz 30.novembrim -
0704 10 80 0 --no 1.decembra līdz 31.decembrim -
0704 20 00 0 -Briseles kāposti -
0704 90     -pārējie:  
0704 90 10 0 --baltie galviņkāposti un sarkanie galviņkāposti -
0704 90 90 0 --pārējie -
0705       Lapu salāti (Lactuca sativa) un cigoriņi  
        (Cichorium spp.), svaigi vai atdzesēti:  
        -lapu salāti:  
0705 11     --lapu galviņsalāti:  
0705 11 05 0 ---no 1.janvāra līdz 31.martam -
0705 11 10 0 ---no 1.aprīļa līdz 30.novembrim -
0705 11 80 0 ---no 1.decembra līdz 31.decembrim -
0705 19 00 0 --pārējie -
        -cigoriņi:  
0705 21 00 0 --lapu cigoriņi (Cichorium intybus var. foliosum) -
0705 29 00 0 --pārējie -
0706       Burkāni, rāceņi, galda bietes, puravlapu plostbārdis,  
        sakņu selerijas, redīsi un līdzīgi pārtikas sakņaugi,  
        svaigi vai atdzesēti:  
0706 10 00 0 -burkāni un rāceņi -
0706 90     -pārējie:  
0706 90 10 0 --selerijas (sakņu selerijas vai vācu selerijas) -
0706 90 30 0 --mārrutki (Cochlearia armoracia) -
0706 90 90 0 --pārējie -
0707 00     Gurķi un pipargurķīši, svaigi vai atdzesēti:  
0707 00 05   -gurķi:  
0707 00 05 1 --no 1.janvāra līdz februāra beigām -
0707 00 05 2 --no 1.marta līdz 30.aprīlim -
0707 00 05 3 --no 1.maija līdz 30.jūnijam -
0707 00 05 4 --no 1.jūlija līdz 30.septembrim -
0707 00 05 5 --no 1.oktobra līdz 31.oktobrim -
0707 00 05 6 --no 1.novembra līdz 31.decembrim -
0707 00 90 0 -pipargurķīši -
0708       Pākšaugu dārzeņi, lobīti vai nelobīti,  
        svaigi vai atdzesēti:  
0708 10 00 0 -zirņi (Pisum sativum) -
0708 20 00 0 -pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.) -
0708 90 00 0 -pārējie pākšaugu dārzeņi -
0709       Pārējie dārzeņi, svaigi vai atdzesēti:  
0709 10 00 0 -artišoki -
0709 20 00 0 -sparģeļi -
0709 30 00 0 -baklažāni -
0709 40 00 0 -selerijas, izņemot sakņu selerijas -
        -sēnes un trifeles:  
* 0709 51 00 0 --Agaricus ģints sēnes -
0709 52 00 0 --trifeles -
0709 59     --pārējās:  
* 0709 59 10 0 ---gailenes -
* 0709 59 30 0 ---samtbekas -
* 0709 59 90 0 ---pārējās -
0709 60     -Capsicum ģints vai Pimenta ģints pipari:  
0709 60 10 0 --saldie pipari -
        --pārējie:  
0709 60 91 0 ---Capsicum ģints, kapsicīna vai Capsicum  
        oleoresin krāsvielu ražošanai -
0709 60 95 0 ---ēterisko eļļu vai smaržīgo ekstraktu rūpnieciskai ražošanai -
0709 60 99 0 ---pārējie -
0709 70 00 0 -spināti, Jaunzēlandes spināti un dārza spināti -
0709 90     -pārējie:  
0709 90 10 0 --salātaugi, izņemot lapu salātus (Lactuca sativa)  
        un cigoriņus (Cichorium spp.) -
0709 90 20 0 --mangolds (jeb lapu biete) un lapu artišoki -
        --olīvas:  
0709 90 31 0 ---visiem nolūkiem, izņemot augu eļļas ražošanu -
0709 90 39 0 ---pārējās -
0709 90 40 0 --kaperi -
0709 90 50 0 --dilles -
0709 90 60 0 --saldā kukurūza -
0709 90 70 0 --kabači -
0709 90 90 0 --pārējie -
0710       Saldēti dārzeņi (nevārīti, tvaicēti vai ūdenī vārīti):  
0710 10 00 0 -kartupeļi -
        -pākšaugu dārzeņi, lobīti vai nelobīti:  
0710 21 00 0 --zirņi (Pisum sativum) -
0710 22 00 0 --pupiņas (Vigna spp.,Phaseolus spp.) -
0710 29 00 0 --pārējie -
0710 30 00 0 -spināti, Jaunzēlandes spināti un dārza spināti -
0710 40 00 0 -saldā kukurūza -
0710 80     -pārējie dārzeņi:  
0710 80 10 0 --olīvas -
        --Capsicum ģints vai Pimenta ģints pipari:  
0710 80 51 0 ---saldie pipari -
0710 80 59 0 ---pārējie -
        --sēnes:  
0710 80 61 0 ---Agaricus ģints -
0710 80 69 0 ---pārējās -
0710 80 70 0 --tomāti -
0710 80 80 0 --artišoki -
0710 80 85 0 --sparģeli -
0710 80 95 0 --pārējie -
0710 90 00 0 -dārzeņu maisījumi -
0711       Dārzeņi, konservēti īslaicīgai glabāšanai (piemēram,  
        ar sēra anhidrīdu, sālījumā, sēru saturošā ūdenī  
        vai citā īslaicīgi konservējošā šķīdumā), kurus  
        nevar tieši lietot uzturā bez papildu apstrādes:  
0711 20     -olīvas:  
0711 20 10 0 --visiem nolūkiem, izņemot augu eļļas ražošanu -
0711 20 90 0 --pārējie -
0711 30 00 0 -kaperi -
0711 40 00 0 -gurķi un pipargurķīši -
        -sēnes un trifeles:  
* 0711 51 00 0 --Agaricus ģints sēnes kg/net eda
* 0711 59 00 0 --pārējās -
0711 90     -pārējie dārzeņi; dārzeņu maisījumi:  
        --dārzeņi:  
0711 90 10 0 ---Capsicum ģints vai Pimenta ģints pipari, izņemot  
        saldos piparus -
0711 90 30 0 ---saldā kukurūza -
* 0711 90 50 0 ---sīpoli -
* 0711 90 80 0 ---pārējie -
0711 90 90 0 --dārzeņu maisījumi -
0712       Žāvēti dārzeņi, veseli, gabaliņos vai šķēlītēs  
        sagriezti, smalki sasmalcināti vai pulverveidā, bet  
        bez tālākas apstrādes:  
0712 20 00 0 -sēnes, ausaines, receklenes un trifeles: -
        -sēnes, ausaines (Auricularia spp.), recreklenes  
        (Tremella spp.) un trifeles:  
* 0712 31 00 0 --Agaricus ģints sēnes -
* 0712 32 00 0 -- ausaines (Auricularia spp.) -
* 0712 33 00 0 -- receklenes (Tremella spp.) -
* 0712 39 00 0 --pārējās -
0712 90     -pārējie dārzeņi; dārzeņu maisījumi:  
0712 90 05 0 --veseli, gabaliņos vai šķēlītēs sagriezti kartupeļi,  
        bet bez tālākas apstrādes -
        --saldā kukurūza (Zea mays var. saccharata):  
0712 90 11 0 ---hibrīdi sējai -
0712 90 19 0 ---pārējie -
0712 90 30 0 --tomāti -
0712 90 50 0 --burkāni -
0712 90 90 0 --pārējie -
0713       Žāvēti pākšaugu dārzeņi bez pākstīm, tai skaitā  
        lobīti vai sasmalcināti:  
0713 10     -zirņi (Pisum sativum):  
0713 10 10 0 --sējai -
0713 10 90 0 --pārējie -
0713 20 00 0 -aunazirņi -
        -pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.):  
0713 31 00 0 --Vigna mungo (L.) Hepper vai Vigna radiata (L.)  
        Wilczek šķirņu pupiņas -
0713 32 00 0 --mazas sarkanas (Adzuki) pupiņas (Phaseolus  
        vai Vigna angularis) -
0713 33     --parastās (Kidney) pupiņas, tai skaitā baltās  
        pupiņas (Phaseolus vulgaris):  
0713 33 10 0 ---sējai -
0713 33 90 0 ---pārējās -
0713 39 00 0 --pārējās -
0713 40 00 0 -lēcas -
0713 50 00 0 -lauka pupas (Vicia faba var. major) un zirgu pupas  
        (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor) -
0713 90     -pārējās:  
0713 90 10 0 --sējai -
0713 90 90 0 --pārējās -
0714       Manioka, maranta, saleps, Jeruzalemes artišoki,  
        batātes un līdzīgi gumi un saknes ar augstu cietes  
        vai inulīna saturu, svaigi, atdzesēti, saldēti vai žāvēti,  
        veseli, šķēlītēs sagriezti vai nesagriezti vai granulu  
        veidā; sāgo palmu serdes:  
0714 10     -manioka (kasava):  
0714 10 10 0 --miltu vai rupja maluma miltu zirnīši -
        --pārējā:  
0714 10 91 0 ---lietojama uzturā, iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk  
        kā 28 kg, svaiga un vesela vai mizota un saldēta,  
        šķēlītēs sagriezta vai nesagriezta -
0714 10 99 0 ---pārējā -
0714 20     -batātes:  
0714 20 10 0 --svaigas, veselas, paredzētas uzturam -
0714 20 90 0 --pārējās -
0714 90     -pārējie:  
        --maranta, saleps un līdzīgi gumi un saknes ar augstu  
        cietes saturu:  
0714 90 11 0 ---lietojami uzturā, iesaiņojumā ar neto masu  
        ne vairāk kā 28 kg, svaigi un veseli vai mizoti un saldēti,  
        šķēlītēs sagriezti vai nesagriezti -
0714 90 19 0 ---pārējie -
0714 90 90 0 --pārējie -

8. G R U P A
PĀRTIKAS AUGĻI UN RIEKSTI; CITRUSAUGĻU UN ĶIRBJAUGU MIZAS

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti neēdami rieksti un augļi.

2. Atdzesēti augļi un rieksti klasificēti tajās pašās preču pozīcijās, kur ietverti svaigi augļi un rieksti.

3. Šajā nodaļā ietilpstošie žāvētie augļi vai rieksti var būt rehidrēti vai apstrādāti šādiem nolūkiem:

(a) papildus konservēšanai vai stabilizēšanai (piemēram, ar mērenu karsēšanu, apstrādāšanu ar sēra savienojumiem, pievienojot sorbīnskābi vai kālija sorbinātu);

(b) izskata uzlabošanai vai saglabāšanai (piemēram, pievienojot augu eļļu vai nelielos daudzumos - glikozes sīrupu) ar noteikumu, ka tie saglabā žāvētu augļu un riekstu raksturu.

Papildpiezīmes:

1. Dažādu cukuru saturs izteikts, pārrēķinot saharozes saturu (cukura saturs) produktos, kas klasificēti šajā grupā atbilstoši refraktometra rādījumiem [pēc metodikas, kas ieteikta Noteikumu (EEA) Nr. 558/93 pielikumā] 20 grādos pēc C ar koeficientu 0,95.

2. 0811 90 110., 0811 90 310. un 0811 90 850.subpozīcijā jēdziens "tropiskie augļi" ietver guavas, mango, mangostānus, tamarindus, kešju ābolus, lidži, džekfrūtus (maizes koka augļus), sapodillo plūmes, pasionaugļus, karambolas un pitahajas.

3. 0811 90 110., 0811 90 310., 0811 90 850., 0812 90 700. un 0813 50 310. subpozīcijā jēdziens "tropiskie rieksti" nozīmē kokosriekstus, kešju riekstus, Brazīlijas riekstus, arekas (beteļrieksti), kolas un makadamia riekstus.

Kods Apraksts Papild-
mērvienība
0801       Kokosrieksti, Brazīlijas rieksti un kešjurieksti,  
        svaigi vai žāvēti, tīrīti vai netīrīti, lobīti vai nelobīti:  
        -kokosrieksti:  
0801 11 00 0 --atūdeņoti -
0801 19 00 0 --pārējie -
        -Brazīlijas rieksti:  
0801 21 00 0 --čaumalā -
0801 22 00 0 --bez čaumalas -
        -kešjurieksti:  
0801 31 00 0 --čaumalā -
0801 32 00 0 --bez čaumalas -
0802       Pārējie rieksti, svaigi vai žāvēti, tīrīti vai netīrīti,  
        lobīti vai nelobīti:  
        -mandeles:  
0802 11     --čaumalā:  
0802 11 10 0 ---rūgtās -
0802 11 90 0 ---pārējās -
0802 12     --bez čaumalas:  
0802 12 10 0 ---rūgtās -
0802 12 90 0 ---pārējās -
        -lazdu rieksti (Corylus spp.):  
0802 21 00 0 --čaumalā -
0802 22 00 0 --bez čaumalas -
        -valrieksti:  
0802 31 00 0 --čaumalā -
0802 32 00 0 --bez čaumalas -
0802 40 00 0 -ēdamie kastaņi (Castanea spp.) -
0802 50 00 0 -pistācijas -
0802 90     -pārējie:  
0802 90 20 0 --arekas (beteļrieksti),kolas rieksti un pekanrieksti -
0802 90 50 0 --priežu rieksti -
0802 90 60 0 --makadamia rieksti -
0802 90 85 0 --pārējie -
0803 00     Banāni, ieskaitot plantānus, svaigi vai žāvēti:  
        -svaigi:  
0803 00 11 0 --plantāni -
0803 00 19 0 --pārējie -
0803 00 90 0 -žāvēti -
0804       Dateles, vīģes, ananasi, avokado, guavas,  
        mango un mangostāni, svaigi vai žāvēti:  
0804 10 00 0 -dateles -
0804 20     -vīģes:  
0804 20 10 0 --svaigas -
0804 20 90 0 --žāvētas -
0804 30 00 0 -ananasi -
0804 40 00 0 -avokado -
0804 50 00 0 -guavas, mango un mangostāni -
0805       Citrusaugļi, svaigi vai žāvēti:  
0805 10     -apelsīni:  
        --saldie apelsīni, svaigi:  
0805 10 10 0 ---sarkanie un pussarkanie (Sanguines un semi-sanguines) -
        ---pārējie:  
0805 10 30 0 ----Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas,  
        Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis,  
        Trovita un Hamlins šķirnes -
0805 10 50 0 ----pārējie -
0805 10 80 0 --pārējie -
0805 20     -mandarīni (ieskaitot tanžerīnus un satsumas),  
        klementīni, vilkingi un līdzīgi citrusu hibrīdi:  
0805 20 10 0 --klementīni -
0805 20 30 0 --monreāli un satsumas -
0805 20 50 0 --mandarīni un vilkingi -
0805 20 70 0 --tanžerīni -
0805 20 90 0 --pārējie -
0805 40 00 0 -greipfrūti -
0805 50     -citroni (Citrus limon, Citrus limonum) un  
        laimi (Citrus aurantifolia):  
* 0805 50 10 0 --citroni (Citrus limon, Citrus limonum) -
* 0805 50 90 0 --laimi (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) -
0805 90 00 0 -pārējie -
0806       Vīnogas, svaigas vai žāvētas:  
0806 10     -svaigas:  
0806 10 10 0 --galda vīnogas -
0806 10 90 0 --pārējās -
0806 20     -žāvētas:  
        --iesaiņojumā ar neto masu ne vairāk kā 2 kg:  
0806 20 11 0 ---korintes -
0806 20 12 0 ---bezkauliņu rozīnes -
0806 20 18 0 ---pārējās -
        --pārējās:  
0806 20 91 0 ---korintes -
0806 20 92 0 ---bezkauliņu rozīnes -
0806 20 98 0 ---pārējās -
0807       Ķirbjaugu kultūras (ieskaitot arbūzus) un  
        meloņkoka (papaijas) augļi, svaigi:  
        -ķirbjaugu kultūras (ieskaitot arbūzus):  
0807 11 00 0 --arbūzi -
0807 19 00 0 --pārējie -
0807 20 00 0 -papaijas -
0808       Āboli, bumbieri un cidonijas, svaigi:  
0808 10     -āboli:  
0808 10 10 0 --āboli sidra izgatavošanai, neiesaiņoti, no 16. septembra  
        līdz 15. decembrim -
        --pārējie:  
0808 10 20   ---Golden Delicious šķirnes:  
0808 10 20 1 ----no 1. janvāra līdz 31. janvārim -
0808 10 20 2 ----no 1.februāra līdz 31.martam -
0808 10 20 3 ----no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam -
0808 10 20 4 ----no 1.augusta līdz 31.decembrim -
0808 10 50   ---Granny Smith šķirnes:  
0808 10 50 1 ----no 1. janvāra līdz 31. janvārim -
0808 10 50 2 ----no 1.februāra līdz 31.martam -
0808 10 50 3 ----no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam -
0808 10 50 4 ----no 1.augusta līdz 31.decembrim -
0808 10 90   ---pārējie:  
0808 10 90 1 ----no 1. janvāra līdz 31. janvārim -
0808 10 90 2 ----no 1.februāra līdz 31.martam -
0808 10 90 3 ----no 1.aprīļa līdz 31.jūlijam -
0808 10 90 4 ----no 1.augusta līdz 31.decembrim -
0808 20     -bumbieri un cidonijas:  
        --bumbieri:  
0808 20 10 0 ---peri bumbieri, neiesaiņoti, no 1. augusta  
        līdz 31. decembrim -
0808 20 50 0 ---pārējie: -
0808 20 90 0 --cidonijas -
0809       Aprikozes, ķirši, persiki (ieskaitot nektarīnus),  
        plūmes un dzeloņplūmes, svaigas:  
0809 10 00 0 -aprikozes -
0809 20     -ķirši:  
0809 20 05 0 --skābie ķirši (Prunus cerasus) -
0809 20 95 0 --pārējie -
0809 30     -persiki, ieskaitot nektarīnus:  
0809 30 10 0 --nektarīni -
0809 30 90 0 --pārējie -
0809 40     -plūmes un dzeloņplūmes:  
0809 40 05 0 --plūmes -
0809 40 90 0 --dzeloņplūmes -
0810       Pārējie augļi, svaigi:  
0810 10 00   -zemenes:  
0810 10 00 1 --no 1.janvāra līdz 30.aprīlim -
0810 10 00 2 --no 1.maija līdz 14.jūnijam -
0810 10 00 3 --no 15.jūnija līdz 31.jūlijam -
0810 10 00 4 --no 1.augusta līdz 31.decembrim -
0810 20     -avenes, kazenes, zīdkoka augļi un loganogas  
        (kazeņavenes):  
0810 20 10 0 --avenes -
0810 20 90 0 --pārējie -
0810 30     -upenes, baltās vai sarkanās jāņogas un ērkšķogas:  
0810 30 10   --upenes:  
0810 30 10 1 ---no 1.janvāra līdz 30.jūnijam -
0810 30 10 2 ---no 1.jūlija līdz 31.jūlijam -
0810 30 10 3 ---no 1.augusta līdz 15.augustam -
0810 30 10 4 ---no 16.augusta līdz 31.decembrim -
0810 30 30   --sarkanās jāņogas:  
0810 30 30 1 ---no 1.janvāra līdz 30.jūnijam -
0810 30 30 2 ---no 1.jūlija līdz 31.jūlijam -
0810 30 30 3 ---no 1.augusta līdz 15.augustam -
0810 30 30 4 ---no 16.augusta līdz 31.decembrim -
0810 30 90   --pārējās:  
0810 30 90 1 ---no 1.janvāra līdz 30.jūnijam -
0810 30 90 2 ---no 1.jūlija līdz 31.jūlijam -
0810 30 90 3 ---no 1.augusta līdz 15.augustam -
0810 30 90 4 ---no 16.augusta līdz 31.decembrim -
0810 40     -dzērvenes, mellenes un pārējie Vaccinium ģints augļi:  
0810 40 10 0 --brūklenes (Vaccinium vitis-idaea sugas augļi) -
0810 40 30 0 --Vaccinium myrtillus sugas augļi (mellenes) -
0810 40 50 0 --Vaccinium macrocarpon un Vaccinium  
        corymbosum sugas augļi -
0810 40 90 0 --pārējie -
0810 50 00 0 -kivi -
* 0810 60 00 0 -duriāni -
0810 90     -pārējie:  
0810 90 30 0 --tamarindi, kešju augļi, lidži, džekfrūti, sapodillo plūmes -
0810 90 40 0 --pasionaugļi, karambolas un pitahajas -
* 0810 90 95 0 --pārējie -
0811       Augļi un rieksti, svaigi, ūdenī vārīti vai tvaicēti, saldēti,  
        ar vai bez cukura vai citām saldinātājvielām:  
0811 10     -zemenes:  
        --ar cukuru vai citām saldinātājvielām:  
0811 10 11 0 ---ar cukura saturu vairāk nekā 13% -
0811 10 19 0 ---pārējie -
0811 10 90 0 --pārējie -
0811 20     -avenes, kazenes, zīdkoka augļi, loganogas  
        (kazeņavenes), upenes, baltās vai sarkanās  
        jāņogas un ērkšķogas:  
        --ar cukuru vai citām saldinātājvielām:  
0811 20 11 0 ---ar cukura saturu vairāk nekā 13% -
0811 20 19 0 ---pārējie -
        --pārējie:  
0811 20 31 0 ---avenes -
0811 20 39 0 ---upenes -
0811 20 51 0 ---sarkanās jāņogas -
0811 20 59 0 ---kazenes un zīdkoka augļi -
0811 20 90 0 ---pārējie -
0811 90     -pārējie:  
        --ar cukuru vai citām saldinātājvielām:  
        ---ar cukura saturu vairāk nekā 13%:  
0811 90 11 0 ----tropiskie augļi un tropiskie rieksti -
0811 90 19 0 ----pārējie -
        ---pārējie:  
0811 90 31 0 ----tropiskie augļi un tropiskie rieksti -
0811 90 39 0 ----pārējie -
        --pārējie:  
0811 90 50 0 ---Vaccinium myrtillus sugas augļi (mellenes) -
0811 90 70 0 ---Vaccinium myrtilloides un Vaccinium angustifolium  
        sugas augļi -
        ---ķirši:  
0811 90 75 0 ----skābie ķirši (Prunus cerasus) -
0811 90 80 0 ----pārējie -
0811 90 85 0 ---tropiskie augļi un tropiskie rieksti -
0811 90 95 0 ---pārējie -
0812       Augļi un rieksti, konservēti īslaicīgai uzglabāšanai  
        (piemēram, ar sēra anhidrīdu, sālījumā, sēru  
        saturošā ūdenī vai citā īslaicīgi konservējošā  
        šķīdumā), kurus nevar tieši lietot uzturā  
        bez papildu apstrādes:  
0812 10 00 0 -ķirši -
0812 90     -pārējie:  
0812 90 10 0 --aprikozes -
0812 90 20 0 --apelsīni -
0812 90 30 0 --papaijas -
0812 90 40 0 --Vaccinium myrtillus sugas augļi (mellenes) -
0812 90 50 0 --upenes -
0812 90 60 0 --avenes -
0812 90 70 0 --guavas, mango, mangostāni, tamarindi, kešju augļi,  
        lidži, džekfrūti, sapodillo plūmes, pasionaugļi,  
        karambolas, pitahajas un tropiskie rieksti -
* 0812 90 99 0 --pārējie -
0813       Žāvēti augļi, izņemot 0801.- 0806. preču pozīcijā  
        minētos; šajā grupā minēto riekstu vai žāvētu  
        augļu maisījumi:  
0813 10 00 0 -aprikozes -
0813 20 00 0 -melnplūmes -
0813 30 00 0 -āboli -
0813 40     -pārējie augļi:  
0813 40 10 0 --persiki, ieskaitot nektarīnus -
0813 40 30 0 --bumbieri -
0813 40 50 0 --papaijas -
0813 40 60 0 --tamarindi -
0813 40 70 0 --kešju augļi, lidži, džekfrūti, sapodillo plūmes,  
        pasionaugļi, karambolas un pitahajas -
0813 40 95 0 --pārējie -
0813 50     -šajā grupā minēto riekstu vai žāvētu augļu maisījumi:  
        --augļu salāti no žāvētiem augļiem, izņemot  
        0801.-0806. preču pozīcijā minētos:  
        ---bez melnplūmēm:  
0813 50 12 0 ----no papaijām, tamarindiem, kešju augļiem, lidži,  
        džekfrūtiem, sapodillo plūmēm, pasionaugļiem,  
        karambolām un pitahajām -
0813 50 15 0 ----pārējie -
0813 50 19 0 ---ar melnplūmēm -
        --maisījumi, kas sastāv tikai no žāvētiem riekstiem,  
        kuri minēti 0801. un 0802. preču pozīcijā:  
0813 50 31 0 ---no tropiskajiem riekstiem -
0813 50 39 0 ---pārējie -
        --pārējie maisījumi:  
0813 50 91 0 ---bez melnplūmēm vai vīģēm -
0813 50 99 0 ---pārējie -
0814 00 00 0 Citrusaugļu vai ķirbjaugu (ieskaitot arbūzus) mizas,  
        svaigas, saldētas, žāvētas vai īslaicīgi konservētas  
        sālījumā, sēru saturošā ūdenī vai citā īslaicīgi  
        konservējošā šķīdumā -

9. G R U P A
KAFIJA, TĒJA, MATĒ UN GARŠVIELAS

Piezīmes:

1. Produktu maisījumus, kas ietverti 0904. - 0910. preču pozīcijā, klasificē šādi:

a) produktu maisījumus, kas sastāv no diviem vai vairāk produktiem, kuri ietilpst vienā un tajā pašā pozīcijā, klasificē tajā pašā preču pozīcijā;

b) maisījumus, kas sastāv no diviem vai vairāk produktiem, kuri ietilpst dažādās pozīcijās, klasificē 0910. preču pozīcijā.

Citu vielu pievienošana produktiem, kas ietverti 0904.- 0910. preču pozīcijā, vai maisījumiem, uz kuriem atsauce dota "a" un "b" punktā, neietekmē to klasifikāciju ar nosacījumu, ka iegūtie maisījumi saglabā tajos ietilpstošo produktu raksturu.

Pretējā gadījumā šādus maisījumus neklasificē šajā grupā; tos, kuri satur garšvielu maisījumus vai piedevu maisījumus, klasificē 2103.preču pozīcijā.

2. Šajā grupā neietilpst Kubebas pipars (Piper cubeba) un citi produkti, kas minēti 1211.preču pozīcijā.

Papildpiezīme:

Nosakot tarifa likmes 1."a" piezīmē minētajiem maisījumiem, jālieto tā komponenta likme, kurai ir augstākā tarifa likme.

Kods Apraksts Papild-
mērvienība
0901       Kafija, grauzdēta vai negrauzdēta, ar kofeīnu  
        vai bez kofeīna; kafijas čaumalas un graudu  
        sēklapvalki; kafijas aizvietotāji ar kafijas  
        saturu dažādās proporcijās:  
        -negrauzdēta kafija:  
0901 11 00 0 --ar kofeīnu -
0901 12 00 0 --bez kofeīna -
        -grauzdēta kafija:  
0901 21 00 0 --ar kofeīnu -
0901 22 00 0 --bez kofeīna -
0901 90     -pārējā:  
0901 90 10 0 --kafijas graudu čaumalas un sēklapvalki -
0901 90 90 0 --kafijas aizvietotāji, kas satur kafiju -
0902       Tēja, aromatizēta vai nearomatizēta:  
0902 10 00 0 -zaļā tēja (nefermentēta), iesaiņojumā ar masu  
        ne vairāk kā 3 kg -
0902 20 00 0 -pārējā zaļā tēja (nefermentēta) -
0902 30 00 0 -melnā tēja (fermentēta) un daļēji fermentēta tēja,  
        iesaiņojumā ar masu ne vairāk kā 3 kg -
0902 40 00 0 -pārējā melnā tēja (fermentēta) un pārējā daļēji  
        fermentētā tēja -
0903 00 00 0 Mate -
0904       Piper ģints pipari; žāvēti vai rupja vai smalka  
        maluma Capsicum ģints vai Pimenta ģints pipari:  
        -pipari:  
0904 11 00 0 --nesasmalcināti un nemalti -
0904 12 00 0 --rupja vai smalka maluma -
0904 20     -Capsicum ģints vai Pimenta ģints pipari, žāvēti,  
        rupja vai smalka maluma:  
        --nesasmalcināti un nemalti:  
0904 20 10 0 ---saldie pipari -
0904 20 30 0 ---pārējie -
0904 20 90 0 --rupja vai smalka maluma -
0905 00 00 0 Vaniļa -
0906       Kanēlis un kanēļkoka ziedi:  
0906 10 00 0 -nesasmalcināti un nemalti -
0906 20 00 0 -rupja vai smalka maluma -
0907 00 00 0 Krustnagliņas (veseli augļi, ziedi un stublāji) -
0908       Muskatrieksts, muskatrieksta sēklapvalki un kardamons:  
0908 10 00 0 -muskatrieksts -
0908 20 00 0 -muskatrieksta sēklapvalki -
0908 30 00 0 -kardamons -
0909       Anīsa, anīsa koka, diļļu, koriandra, kumīna  
        vai ķimeņu sēklas; kadiķu ogas:  
0909 10 00 0 -anīsa vai anīsa koka sēklas -
0909 20 00 0 -koriandra sēklas -
0909 30 00 0 -kumīna sēklas -
0909 40 00 0 -ķimeņu sēklas  
0909 50 00 0 -diļļu sēklas; kadiķu ogas -
0910       Ingvers, safrāns, kurkuma, timiāns, lauru lapas,  
        karijs un pārējās garšvielas:  
0910 10 00 0 -ingvers -
0910 20     -safrāns:  
0910 20 10 0 --nesasmalcināts un nemalts -
0910 20 90 0 --rupja vai smalka maluma -
0910 30 00 0 -kurkuma -
0910 40     -timiāns; lauru lapas:  
        --timiāns:  
        ---nesasmalcināts un nemalts:  
0910 40 11 0 ----mazais mārsils (Thymus serpyllum) -
0910 40 13 0 ----pārējās -
0910 40 19 0 ---rupja vai smalka maluma -
0910 40 90 0 --lauru lapas -
0910 50 00 0 -karijs -
        -pārējās garšvielas:  
0910 91     --maisījumi, kas minēti šīs grupas 1."b" piezīmē:  
0910 91 10 0 ---nesasmalcināti un nemalti -
0910 91 90 0 ---rupja vai smalka maluma -
0910 99     --pārējās:  
0910 99 10 0 ---grieķu trigonellas sēklas -
        ---pārējās:  
0910 99 91 0 ----nesasmalcinātas un nemaltas -
0910 99 99 0 ----rupja vai smalka maluma -

10. G R U P A
GRAUDAUGU KULTŪRAS

Piezīmes:

1. Šajā grupā ietverti:

a) izkulti graudi, graudi vārpās un skarās;

b) graudi, kas atdalīti no apvalkiem vai citādi apstrādāti. Taču lobītus, balinātus, maltus, pulētus vai drupinātus rīsus klasificē 1006. preču pozīcijā.

2. 1005.preču pozīcijā nav ietverta saldā kukurūza (7.grupa).

Piezīme par subpozīcijām:

Termins "cietie kvieši" nozīmē Triticum durum sugas kviešus un hibrīdus, kuri iegūti, Triticum durum krustojot, un kuros ir tāds pats hromosomu skaits (28) kā šajā sugā.

Papildpiezīmes:

1. Šādiem terminiem ir šāda nozīme:

a) "īsgraudu rīsi" (1006 10 210., 1006 10 920., 1006 20 110., 1006 20 920., 1006 30 210., 1006 30 420., 1006 30 610. un 1006 30 920. subpozīcija) ir rīsi, kuru graudi garumā nepārsniedz 5,2 mm un kuru graudu garuma un platuma attiecība ir mazāka par 2;

b) "vidējgraudu rīsi" (1006 10 230., 1006 10 940., 1006 20 130., 1006 20 940., 1006 30 230., 1006 30 440., 1006 30 630. un 1006 30 940. subpozīcija) ir rīsi, kuru graudi garumā pārsniedz 5,2 mm, bet nepārsniedz 6 mm un kuru graudu garuma un platuma attiecība ir mazāka par 3;

c) "gargraudu rīsi" (1006 10 250., 1006 10 270., 1006 10 960., 1006 10 980., 1006 20 150., 1006 20 170., 1006 20 960., 1006 20 980., 1006 30 250., 1006 30 270., 1006 30 460., 1006 30 480., 1006 30 650., 1006 30 670., 1006 30 960. un 10 06 30 980. subpozīcija) ir rīsi, kuru graudi garumā pārsniedz 6 mm;

d) "nelobīti rīsi" (1006 10 210., 1006 10 230., 1006 10 250., 1006 10 270., 1006 10 920., 1006 10 940., 1006 10 960. un 1006 10 980. subpozīcija) ir rīsi, kuri pēc kulšanas ir ar graudu apvalku;

e) "lobīti rīsi" (1006 20 110., 1006 20 130., 1006 20 150., 1006 20 170., 1 006 20 920., 1006 20 940., 1006 20 960. un 1006 20 980. subpozīcija) ir rīsi, kuriem atdalīts tikai graudu apvalks. Piemēram, šis termins attiecināms uz rīsiem, kas tirdzniecībā tiek apzīmēti kā "brown rice", "cargo rice", "loonzain " un "riso sbramato";

f) "daļēji skaldīti rīsi" (1006 30 210., 1006 30 230., 1006 30 250., 1006 3 0 270., 1006 30 420., 1006 30 440., 1006 30 460. un 1006 30 480. subpozīcija) ir rīsi, kuriem atdalīts graudu apvalks, daļa dīgļa un pilnīgi vai daļēji perikarpa ārējais apvalks, bet atstāta apvalka iekšējā daļa;

g) "pilnīgi skaldīti rīsi" (1006 30 610., 1006 30 630., 1006 30 650., 1006 30 670., 1006 30 920., 1006 30 940., 1006 30 960. un 1006 30 980. subpozīcija) ir rīsi, kuriem atdalīts grauda apvalks, perikarps un viss dīglis gargraudu un vidējgraudu rīsu gadījumā vai vismaz daļa no tiem - īsgraudu rīsu gadījumā, bet kuru struktūra garenisku baltu svītru veidā saglabājas ne vairāk kā 10% graudu;

h) "drupinātie rīsi" (1006 40. subpozīcija) ir graudu fragmenti, kuru garums nepārsniedz trīs ceturtdaļas no veselu graudu vidējā garuma.

2. Tarifa likmes maisījumiem, kuri ietverti šajā grupā, piemērojamas šādi:

a) maisījumiem, kuros viena no sastāvdaļām ir vismaz 90%, piemērojama šai sastāvdaļai noteiktā likme;

b) pārējiem maisījumiem piemērojama tās sastāvdaļas likme, kurai noteikta visaugstākā ievedmuita.

Kods Apraksts Papild-
mērbrienība
1001       Kvieši un kviešu un rudzu maisījums:  
1001 10 00 0 -cietie kvieši -
1001 90     -pārējie:  
1001 90 10 0 --plēkšņu kvieši sējai -
        --pārējie plēkšņu kvieši, mīkstie kvieši un kviešu  
        un rudzu maisījums:  
1001 90 91   ---mīksto kviešu sēklas un kviešu un rudzu maisījums:  
1001 90 91 1 ----superelites un augstāko kategoriju sēklas -
1001 90 91 2 ----kodināta elites un I ataudzējuma sēkla -
1001 90 91 9 ----pārējie -
1001 90 99 0 ---pārējie -
1002 00 00   Rudzi:  
1002 00 00 1 -superelites un augstāko kategoriju sēklas -
1002 00 00 2 -kodināta elites un I ataudzējuma sēkla -
1002 00 00 9 -pārējie -
1003 00     Mieži:  
1003 00 10   -sēklas:  
1003 00 10 1 --superelites un augstāko kategoriju sēklas -
1003 00 10 2 --kodināta elites un I ataudzējuma sēkla -
1003 00 10 9 --pārējās -
1003 00 90 0 -pārējie -
1004 00 00   Auzas:  
1004 00 00 1 -superelites un augstāko kategoriju sēklas -
1004 00 00 2 -kodināta elites un I ataudzējuma sēkla -
1004 00 00 9 -pārējās -
1005       Kukurūza:  
1005 10     -sēklas:  
        --hibrīdi:  
1005 10 11 0 ---divkāršie un vienkāršie hibrīdi pēc vienreizējas  
        iekšsugas krustošanas -
1005 10 13 0 ---trīskāršie hibrīdi -
1005 10 15 0 ---vienkāršie hibrīdi -
1005 10 19 0 ---pārējie -
1005 10 90 0 --pārējā -
1005 90 00 0 -pārējā -
1006       Rīsi:  
1006 10     -kulti rīsi:  
1006 10 10 0 --sējai -
        --pārējie:  
        ---tvaikoti:  
1006 10 21 0 ----īsgraudu -
1006 10 23 0 ----vidējgraudu -
        ----gargraudu:  
1006 10 25 0 -----ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2,  
        bet mazāku par 3 -
1006 10 27 0 -----ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku -
        ---pārējie:  
1006 10 92 0 ----īsgraudu -
1006 10 94 0 ----vidējgraudu -
        ----gargraudu:  
1006 10 96 0 -----ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2,  
        bet mazāku par 3 -
1006 10 98 0 -----ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku -
1006 20     -rīsi, lobīti (neslīpēti):  
        --tvaikoti:  
1006 20 11 0 ---īsgraudu -
1006 20 13 0 ---vidējgraudu -
        ---gargraudu:  
1006 20 15 0 ----ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2,  
        bet mazāku par 3 -
1006 20 17 0 ----ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku -
        --pārējie:  
1006 20 92 0 ---īsgraudu -
1006 20 94 0 ---vidējgraudu -
        ---gargraudu:  
1006 20 96 0 ----ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2,  
        bet mazāku par 3 -
1006 20 98 0 ----ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku -
1006 30     -rīsi, daļēji lobīti vai pilnīgi lobīti, pulēti  
        vai nepulēti, glazēti vai neglazēti:  
        --daļēji lobīti rīsi:  
        ---tvaikoti:  
1006 30 21 0 ----īsgraudu -
1006 30 23 0 ----vidējgraudu -
        ----gargraudu:  
1006 30 25 0 -----ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2,  
        bet mazāku par 3 -
1006 30 27 0 -----ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku -
        ---pārējie:  
1006 30 42 0 ----īsgraudu -
1006 30 44 0 ----vidējgraudu -
        ----gargraudu:  
1006 30 46 0 -----ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2,  
        bet mazāku par 3 -
1006 30 48 0 -----ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku -
        --rīsi, pilnīgi lobīti:  
        ---tvaikoti:  
1006 30 61 0 ----īsgraudu -
1006 30 63 0 ----vidējgraudu -
        ----gargraudu:  
1006 30 65 0 -----ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2,  
        bet mazāku par 3 -
1006 30 67 0 -----ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku -
        ---pārējie:  
1006 30 92 0 ----īsgraudu -
1006 30 94 0 ----vidējgraudu -
        ----gargraudu:  
1006 30 96 0 -----ar garuma un platuma attiecību lielāku par 2,  
        bet mazāku par 3 -
1006 30 98 0 -----ar garuma un platuma attiecību vienādu ar 3 vai lielāku -
1006 40 00 0 -drupināti rīsi -
1007 00     Sorgo:  
1007 00 10 0 -hibrīdi sējai -
1007 00 90 0 -pārējie -
1008       Griķu, prosas un Kanāriju miežubrāļa sēklas;  
        pārējie graudaugi:  
1008 10 00 0 -griķi -
1008 20 00 0 -prosa -
1008 30 00 0 -Kanāriju miežubrāļa sēklas -
1008 90     -pārējie graudaugi:  
1008 90 10   --rudzu-kviešu hibrīds (tritikāle):  
1008 90 10 1 ---superelites un augstāko kategoriju sēklas -
1008 90 10 9 ---pārējās sēklas -
1008 90 90 0 --pārējie -

11. G R U P A
MILTRŪPNIECĪBAS PRODUKCIJA; IESALS, CIETE, INULĪNS, KVIEŠU LIPEKLIS

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti:

a) grauzdēts iesals, kuru izmanto kā kafijas aizvietotāju (0901. vai 2101.preču pozīcija);

b) gatavi milti, rupja maluma milti, cietes 1901 preču pozīcijā;

c) kukurūzas pārslas un pārējie produkti, kas minēti 1904.preču pozīcijā;

d) sagatavoti vai konservēti dārzeņi, kas minēti 2001., 2004. vai 2005.preču pozīcijā;

e) farmācijas produkti (30.grupa);

f) cietes, kas ir līdzīgas parfimērijas, kosmētikas un tualetes preparātiem (33.grupa).

2. A. Miltrūpniecības produkcija, kas minēta tālāk dotajā tabulā, tiek ietverta šajā grupā tajā gadījumā, ja pēc masas sausajā vielā:

a) cietes saturs (noteikts pēc Eversa modificētās polarimetriskās metodes) pārsniedz 2.ailē minēto un

b) pelnu saturs (pēc pievienoto minerālvielu atdalīšanas) nepārsniedz 3.ailē minēto.Pretējā gadījumā to ietver 2302.preču pozīcijā.

Taču graudaugu dīgļi, veseli, saspiesti, pārstrādāti granulās vai samalti, vienmēr klasificēti 1104.preču pozīcijā.

B. Produkti, kas ietverami šajā grupā atbilstoši prasībām, jākvalificē 1101. vai 1102.preču pozīcijā, ja miltu iznākums, sijājot caur metāla sietu ar acīm, kuru lielums minēts tabulas 4. vai 5.ailē, pēc masas nav mazāks par to, kas paredzēts katram graudaugam.

Pretējā gadījumā tos ietver 1103. vai 1104.preču pozīcijā.

Graudaugi Cietes saturs Pelnu saturs Caur sietu izgājušā produkta daudzums
315 mikrometri
(mikroni)
500 mikrometri
(mikroni)
1 2 3 4 5
Kvieši un rudzi 45% 2,5% 80% -
Mieži 45% 3% 80% -
Auzas 45% 5% 80% -
Kukurūza un sorgo 45% 2% - 90%
Rīsi 45% 1,6% 80% -
Griķi 45% 4% 80% -
Pārējie 45% 2% 50% -

3. 1103. preču pozīcijā termini "putraimi" un "milti" nozīmē graudu sasmalcināšanas produktus, kuriem:

a) kukurūzas gadījumā vismaz 95 % masas iet cauri pītam metāla sietam ar 2 mm lielām acīm;

b) citu graudaugu gadījumā vismaz 95 % iet cauri pītam metāla sietam ar 1,25 mm lielām acīm.

Papildpiezīmes:

1. Ievedmuitas nodokļa likme maisījumiem, kuri ietverti šajā grupā, jārēķina šādi:

a) maisījumiem, kuros viena no sastāvdaļām ir vismaz 90%, piemērojama šai sastāvdaļai noteiktā likme;

b) pārējiem maisījumiem piemērojama tās sastāvdaļas likme, kurai ir visaugstākā ievedmuita.

2. 1106. preču pozīcijā termini "milti", "rupja maluma milti" un "pulveri" nozīmē tādus produktus kā sasmalcināti kaltēti kokosrieksti vai produktus, kas iegūti, samaļot vai citādi sasmalcinot žāvētus pākšaugu dārzeņus no 0713.preču pozīcijas, sāgo, saknes vai bumbuļus, kas minēti 0714.preču pozīcijā, un 8.grupas produktus, no kuriem:

a) žāvēto pākšaugu dārzeņiem, sāgo, saknēm, bumbuļiem un 8.grupas produktiem (izņemot 0801. un 0802.preču pozīcijas riekstus), ja vismaz 95% to masas iet cauri pītam metāla sietam ar 2 mm lielām acīm;

b) riekstiem (0801. un 0802.preču pozīcija), ja vismaz 50% to masas iet cauri pītam metāla sietam ar 2,5 mm lielām acīm.

Kods Apraksts Papild-
mērvienība
1101 00     Kviešu vai kviešu un rudzu maisījuma milti:  
        -kviešu milti:  
1101 00 11 0 --no cietajiem kviešiem -
1101 00 15 0 --no mīkstajiem un plēkšņu kviešiem -
1101 00 90 0 -kviešu un rudzu maisījuma milti -
1102       Graudaugu milti, izņemot kviešu vai kviešu  
        un rudzu maisījuma miltus:  
1102 10 00 0 -rudzu milti -
1102 20     -kukurūzas milti:  
1102 20 10 0 --ar tauku saturu ne vairāk kā 1,5% -
1102 20 90 0 --pārējie -
1102 30 00 0 -rīsu milti -
1102 90     -pārējie:  
1102 90 10 0 --miežu milti -
1102 90 30 0 --auzu milti -
1102 90 90 0 --pārējie -
1103       Graudu putraimi, milti un granulas:  
        -putraimi un milti:  
1103 11     --kviešu:  
1103 11 10 0 ---no cietajiem kviešiem -
1103 11 90 0 ---no mīkstajiem un plēkšņu kviešiem -
1103 13     --kukurūzas:  
1103 13 10 0 ---ar tauku saturu ne vairāk kā 1,5% -
1103 13 90 0 ---pārējie -
1103 19     --pārējo graudaugu:  
1103 19 10 0 ---rudzu -
1103 19 30 0 ---miežu -
* 1103 19 40 0 ---auzu -
* 1103 19 50 0 ---rīsu -
1103 19 90 0 ---pārējie -
1103 20     -granulas:  
* 1103 20 10 0 --rudzu -
* 1103 20 20 0 --miežu -
* 1103 20 30 0 --auzu -
* 1103 20 40 0 --kukurūzas -
* 1103 20 50 0 --rīsu -
* 1103 20 60 0 --kviešu -
* 1103 20 90 0 --pārējie -
1104       Graudi, kas apstrādāti citādā veidā (piemēram,  
        izkulti, sasmalcināti, saspiesti, slīpēti un  
        pulēti vai drupināti), izņemot rīsus, kas minēti  
        1006.preču pozīcijā; veseli graudu dīgļi, sasmalcināti,  
        pārslu veidā vai samalti:  
        -sasmalcināti graudi vai graudi pārslu veidā:  
1104 12     --auzu:  
1104 12 10 0 ---sasmalcināti -
1104 12 90 0 ---saspiesti -
1104 19     --pārējo graudaugu:  
1104 19 10 0 ---kviešu -
1104 19 30 0 ---rudzu -
1104 19 50 0 ---kukurūzas -
        ---miežu:  
* 1104 19 61 0 ----sasmalcināti -
* 1104 19 69 0 ----saspiesti -
        ---pārējie:  
1104 19 91 0 ----saspiesti rīsi -
1104 19 99 0 ----pārējie -
        -graudi, kas apstrādāti citādā veidā (piemēram,  
        ar atdalītu sēklapvalku, sasmalcināti, pulēti vai drupināti):  
1104 22     --auzu:  
1104 22 20 0 ---ar atdalītu sēklapvalku -
1104 22 30 0 ---ar atdalītu sēklapvalku un pulēti vai drupināti  
        ("Gruetze" vai "grutten") -
1104 22 50 0 ---sasmalcināti -
1104 22 90 0 ---bez pārstrādes, izņemot drupināšanu -
1104 22 98 0 ---pārējie -
1104 23     --kukurūzas:  
1104 23 10 0 ---ar atdalītu sēklapvalku, pulēti vai nepulēti,  
        drupināti vai nedrupināti -
1104 23 30 0 ---sasmalcināti -
1104 23 90 0 ---bez pārstrādes, izņemot drupināšanu -
1104 23 99 0 ---pārējie -
1104 29     --pārējo graudaugu:  
        ---miežu:  
* 1104 29 01 0 ----ar atdalītu sēklapvalku -
* 1104 29 03 0 ----ar atdalītu sēklapvalku un pulēti vai drupināti  
        ("Gruetze" vai "grutten") -
* 1104 29 05 0 ----sasmalcināti -
* 1104 29 07 0 ----bez pārstrādes, izņemot drupināšanu -
* 1104 29 09 0 ----pārējie -
        ---pārējie:  
        ----ar atdalītu sēklapvalku, pulēti vai nepulēti,  
        drupināti vai nedrupināti:  
1104 29 11 0 -----kviešu -
1104 29 15 0 -----rudzu -
1104 29 19 0 -----pārējie -
        ----sasmalcināti:  
1104 29 31 0 -----kviešu -
1104 29 35 0 -----rudzu -
1104 29 39 0 -----pārējie -
        ----bez pārstrādes, izņemot drupināšanu:  
1104 29 51 0 -----kviešu -
1104 29 55 0 -----rudzu -
1104 29 59 0 -----pārējie -
        ----pārējie:  
1104 29 81 0 -----kviešu -
1104 29 85 0 -----rudzu -
1104 29 89 0 -----pārējie -
1104 30     -graudaugu dīgļi, veseli, sasmalcināti, pārslu veidā  
        vai samalti  
1104 30 10 0 --kviešu -
1104 30 90 0 --citu graudaugu -
1105       Kartupeļu milti, rupja maluma milti, pulveri,  
        pārslas, granulas un zirnīši:  
1105 10 00 0 -milti, rupja maluma milti un pulveri -
1105 20 00 0 -pārslas, granulas un zirnīši -
1106       Milti, rupja maluma milti un pulveri no pākšaugu  
        dārzeņiem, kas minēti 0713.preču pozīcijā, no sāgo  
        palmas serdes vai no sakņaugiem vai bumbuļaugiem,  
        kas minēti 0714.preču pozīcijā, vai no produktiem,  
        kas minēti 8.grupā:  
1106 10 00 0 -no žāvētiem pākšaugu dārzeņiem,  
        kas minēti 0713.preču pozīcijā -
1106 20     -no sāgo palmas serdes vai sakņaugiem un  
        bumbuļaugiem, kas minēti 0714.preču pozīcijā:  
1106 20 10 0 --denaturēti -
1106 20 90 0 --pārējie  
1106 30     -no produktiem, kas minēti 8.grupā:  
1106 30 10 0 --no banāniem -
1106 30 90 0 --pārējie -
1107       Iesals, negrauzdēts vai grauzdēts:  
1107 10     -negrauzdēts:  
        --no kviešiem:  
1107 10 11 0 ---miltu veidā -
1107 10 19 0 ---pārējais -
        --pārējais:  
1107 10 91 0 ---miltu veidā -
1107 10 99 0 ---pārējais -
1107 20 00 0 -grauzdēts -
1108       Ciete; inulīns:  
        -ciete:  
1108 11 00 0 --kviešu ciete -
1108 12 00 0 --kukurūzas ciete -
1108 13 00 0 --kartupeļu ciete -
1108 14 00 0 --maniokas ciete -
1108 19     --pārējā ciete:  
1108 19 10 0 ---rīsu ciete -
1108 19 90 0 ---pārējā -
1108 20 00 0 -inulīns -
1109 00 00 0 Izžāvēts vai neizžāvēts kviešu lipeklis -

12. G R U P A
EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI, DAŽĀDI GRAUDI, SĒKLAS UN AUGĻI; AUGI RŪPNIECĪBAS UN MEDICĪNAS VAJADZĪBĀM; SALMI UN LOPBARĪBA

Piezīmes:

1. 1207. preču pozīcijā cita starpā ietverti palmu rieksti un to kodoli, kokvilnas, rīcina, sezama, sinepju, saflora, magoņu sēklas un šī rieksti (karitē rieksti).Šajā preču pozīcijā nav ietverti produkti, kas minēti 08.01. vai 08.02. preču pozīcijā, vai olīvas (7. vai 20.grupa).

2. 1208. preču pozīcijā ietverti ne tikai milti un putraimi, no kuriem nav izspiesta eļļa, bet arī milti un putraimi, no kuriemdaļēji vai pilnīgi izspiesta eļļa vai kuri daļēji vai pilnīgi piesātināti ar no tiem izspiestajām eļļām. Šajā preču pozīcijā nav ietverti atkritumi, kas minēti 2304. - 2306. preču pozīcijā.

3. 1209. preču pozīcijā ietvertas biešu, graudzāļu un citu lakstaugu sēklas, dārza puķu, dārzeņu, meža koku un augļu koku sēklas, vīķu (izņemot Vicia faba sugas) vai lupīnas sēklas, kas paredzētas sējai.

Taču 1209. preču pozīcijā nav ietvertas šādu augu sēklas pat tad, ja tās paredzētas sējai:

a) tauriņziežu dārzeņu vai saldās kukurūzas (7. grupa) sēklas;

b) garšvielu un citu 9.grupā ietverto produktu sēklas;

c) graudaugu kultūru (10.grupa) sēklas vai

d) 1201. - 1207. vai 1211. preču pozīcijā minēto produktu sēklas.

4. 1211. preču pozīcijā cita starpā ietverti šādi augi vai to daļas: baziliks, gurķu mētra, žeņšeņs, ārstniecības izops, lakricsakne, visas mētru sugas, rozmarīns, rūta, ārstniecības salvija un vērmele.

1211. preču pozīcijā nav ietverti:

a) medikamenti, kas ietverti 30.grupā;

b) parfimērijas, kosmētikas vai tualetes preparāti, kas ietverti 33. grupā, vai

c) insekticīdi, fungicīdi, herbicīdi, dezinficējoši līdzekļi un līdzīgi produkti, kas ietverti 3808. preču pozīcijā.

5. 1212. preču pozīcijā termins "jūras aļģes un pārējie ūdensaugi" neietver:

a) neaktīvus vienšūnas mikroorganismus (2102. preču pozīcija);

b) mikroorganismu kultūras (3002. preču pozīcija);

c) mēslošanas līdzekļus (3101. vai 3105. preču pozīcija).

Kods Apraksts Papild-
mērvienība
1201 00     Sojas pupas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas:  
1201 00 10 0 -sējai -
1201 00 90 0 -pārējās -
1202       Zemesrieksti, negrauzdēti vai nekādā citā veidā  
        nesagatavoti, lobīti vai nelobīti,  
        sasmalcināti vai nesasmalcināti:  
1202 10     -čaumalā:  
1202 10 10 0 --sējai -
1202 10 90 0 --pārējie -
1202 20 00 0 -lobīti, sasmalcināti vai nesasmalcināti -
1203 00 00 0 Kopra -
1204 00     Linsēklas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas:  
1204 00 10 0 -sējai -
1204 00 90 0 -pārējās -
1205       Rapšu sēklas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas:  
1205 10     -rapšu sēklas ar zemu erukskābes saturu  
* 1205 10 10 0 --sējai -
* 1205 10 90 0 --pārējās -
* 1205 90 00 0 -pārējās -
1206 00     Saulespuķu sēklas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas:  
1206 00 10 0 -sējai -
        -pārējās:  
1206 00 91 0 --lobītas; pelēkā vai baltsvītrainā čaumalā -
1206 00 99 0 --pārējās -
1207       Pārējo eļļas augu sēklas un augļi,  
        sasmalcināti vai nesasmalcināti:  
1207 10     -palmu rieksti un to kodoli:  
1207 10 10 0 --sējai -
1207 10 90 0 --pārējie -
1207 20     -kokvilnas sēklas:  
1207 20 10 0 --sējai -
1207 20 90 0 --pārējās -
1207 30     -rīcina sēklas:  
1207 30 10 0 --sējai -
1207 30 90 0 --pārējās -
1207 40     -sezama sēklas:  
1207 40 10 0 --sējai -
1207 40 90 0 --pārējās -
1207 50     -sinepju sēklas:  
1207 50 10 0 --sējai -
1207 50 90 0 --pārējās -
1207 60     -saflora sēklas:  
1207 60 10 0 --sējai -
1207 60 90 0 --pārējās -
        -pārējās:  
1207 91     --magoņu sēklas:  
1207 91 10 0 ---sējai -
1207 91 90 0 ---pārējās -
1207 99     --pārējās:  
* 1207 99 20 0 ---sējai -
        ---pārējās:  
1207 99 91 0 ----kaņepju sēklas -
* 1207 99 98 0 ----pārējās -
1208       Eļļas augu sēklu vai augļu rupja maluma milti  
        un milti, izņemot sinepju sēklas:  
1208 10 00 0 -sojas pupu -
1208 90 00 0 -pārējie -
1209       Sēklas, augļi un sporas sējai:  
* 1209 10 00 0 -cukurbiešu sēklas -
        -lopbarības kultūru sēklas:  
1209 21 00 0 --lucernas sēklas -
1209 22     --āboliņa (Trifolium spp.) sēklas:  
1209 22 10   ---sarkanā (pļavas) āboliņa (Trifolium pratense L.):  
1209 22 10 1 ----superelites un augstāko kategoriju sēklas -
1209 22 10 9 ----pārējās -
1209 22 80   ---pārējās:  
1209 22 80 1 ----superelites un augstāko kategoriju sēklas -
1209 22 80 9 ----pārējās -
1209 23     --auzeņu sēklas:  
1209 23 11 0 ---pļavas auzenes (Festuca pratensis Huds.) sēklas -
1209 23 15   ---sarkanās auzenes (Festuca rubra L.) sēklas:  
1209 23 15 1 ----superelites un augstāko kategoriju sēklas -
1209 23 15 9 ----pārējās -
1209 23 80 0 ---pārējās -
1209 24 00   --Kentuki pļavas skarenes (Poa pratensis L.) sēklas:  
1209 24 00 1 ---superelites un augstāko kategoriju sēklas -
1209 24 00 9 ---pārējās -
1209 25     --aireņu (Lolium multiflorum Lam., Lolium  
        perenne L.) sēklas:  
1209 25 10   ---daudzziedu airene (ieskaitot viengadīgo aireni)  
        (Lolium multiflorum Lam.):  
1209 25 10 1 ----superelites un augstāko kategoriju sēklas -
1209 25 10 9 ----pārējās -
1209 25 90   ---daudzgadīgās (ganību) airenes (Lolium perenne L.):  
1209 25 90 1 ----superelites un augstāko kategoriju sēklas -
1209 25 90 9 ----pārējās -
1209 26 00   --pļavas timotiņa sēklas:  
1209 26 00 1 ---superelites un augstāko kategoriju sēklas -
1209 26 00 9 ---pārējās -
1209 29     --pārējo:  
1209 29 10   ---vīķu sēklas, skareņu ģints augu sēklas (Poa palustris L.,  
        Poa trivialis L.); parastā kamolzāle (Dactylis glomerata L.);  
        smilgas (Agrostis):  
1209 29 10 1 ----sējas vīķu, parastās kamolzāles vai smilgu (Agrostis)  
        superelites un augstāko kategoriju sēklas -
1209 29 10 9 ----pārējās -
1209 29 50 0 ---lupīnas sēklas -
* 1209 29 60 0 ---biešu sēklas, izņemot cukurbiešu -
1209 29 80   ---pārējās:  
1209 29 80 1 ----facēlija superelites un augstāko kategoriju sēklas -
1209 29 80 9 ----pārējās -
1209 30 00 0 -galvenokārt ziedu iegūšanai audzējamo lakstaugu sēklas -
        -pārējās:  
1209 91     --dārzeņu sēklas:  
1209 91 10 0 ---kolrābju sēklas (Brassica oleracea caulorapa  
        un gongylodes L.) -
1209 91 90 0 ---pārējās -
1209 99     --pārējās:  
1209 99 10 0 ---meža koku sēklas -
        ---pārējās:  
1209 99 91 0 ----galvenokārt ziedu iegūšanai audzējamo augu sēklas,  
        izņemot 1209 30 000. subpozīcijā minētās -
1209 99 99 0 ----pārējās -
1210       Apiņu rogas, svaigas vai žāvētas, sasmalcinātas  
        vai nesasmalcinātas, pulvera vai granulu veidā; lupulīns:  
1210 10 00 0 -apiņu rogas, nesasmalcinātas, no pulveriem vai  
        granulām atšķirīgā veidā -
1210 20     -apiņu rogas, sasmalcinātas, pulvera vai granulu  
        veidā; lupulīns:  
1210 20 10 0 --apiņu rogas, sasmalcinātas, pulvera vai granulu veidā,  
        ar augstu lupulīna saturu; lupulīns -
1210 20 90 0 --pārējie -
1211       Augi vai augu daļas, ieskaitot sēklas un augļus, kurus  
        izmanto galvenokārt parfimērijā, farmācijā vai  
        insekticīdu un fungicīdu izgatavošanai un līdzīgiem  
        mērķiem, svaigi vai žāvēti, nesagriezti vai  
        sagriezti, sasmalcināti vai pulvera veidā:  
1211 10 00 0 -lakricsaknes -
1211 20 00 0 -žeņšeņa saknes -
* 1211 30 00 0 -kokas lapas -
* 1211 40 00 0 -magoņu stiebri -
1211 90     -pārējās:  
1211 90 30 0 --tonka pupas -
1211 90 70 0 --parastā raudene (Origanum vulgare)  
        (zari, stublāji un lapas) -
1211 90 75 0 --ārstniecības salvija (Salvia officinalis)(lapas un ziedi) -
* 1211 90 98 0 --pārējie -
1212       Baltās Amerikas akācijas pupas, jūras aļģes  
        un pārējie ūdensaugi, cukurbietes un cukurniedres,  
        svaigas vai žāvētas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas;  
        augļu kauliņi un kodoli un pārējie augu izcelsmes  
        produkti (ieskaitot Cichorium in tybus ģints  
        negrauzdētas cigoriņu saknes), kurus galvenokārt  
        lieto uzturā un kuri citur nav minēti:  
1212 10     -baltās Amerikas akācijas pupas, ieskaitot sēklas:  
1212 10 10 0 --baltās Amerikas akācijas pupas -
        --baltās Amerikas akācijas sēklas:  
1212 10 91 0 ---neattīrītas, nesasmalcinātas vai nemaltas -
1212 10 99 0 ---pārējās -
1212 20 00 0 -jūras aļģes un pārējās aļģes -
1212 30 00 0 -aprikožu, persiku (ieskaitot nektarīnu)  
        vai plūmju kauliņi un to kodoli -
        -pārējie:  
1212 91     --cukurbietes:  
1212 91 20 0 ---žāvētas, sasmalcinātas vai nesasmalcinātas -
1212 91 80 0 ---pārējās -
1212 99     --pārējie:  
* 1212 99 20 0 ---cukurniedres -
* 1212 99 80 0 ---pārējie -
1213 00 00 0 Graudaugu pelavas un salmi, neapstrādāti,  
        sasmalcināti vai nesasmalcināti, samalti vai nesamalti,  
        presēti vai nepresēti vai granulu veidā -
1214       Kāļi, lopbarības bietes, lopbarības sakņaugi, siens,  
        lucerna, āboliņš, hedizarija, lopbarības kāposti,  
        lupīna, vīķi un līdzīgi lopbarības produkti,  
        granulēti vai negranulēti:  
1214 10 00 0 -lucernas milti un granulas -
1214 90     -pārējie:  
1214 90 10 0 --lopbarības bietes, kāļi un pārējie lopbarības sakņaugi -
        --pārējie:  
1214 90 91 0 ---granulu veidā -
1214 90 99 0 ---pārējie -

13. G R U P A
ŠELLAKA; SVEĶI, SVEĶAINAS VIELAS UN PĀRĒJĀS AUGU IZCELSMES SULAS UN EKSTRAKTI

Piezīme:

1302. preču pozīcijā cita starpā ietverti lakricas, piretras, apiņu, alojas un opija ekstrakti.

Šajā preču pozīcijā nav ietverti:

a) lakricas ekstrakts, kas satur vairāk kā 10 % saharozes vai sagatavots saldumu veidā (1704. preču pozīcija);

b) iesala ekstrakts (1901. preču pozīcija);

c) kafijas, tējas vai mate ekstrakts (2101. preču pozīcija);

d) augu izcelsmes sulas vai ekstrakti alkoholisko dzērienu sastāvā (22.grupa);

e) kampars, glicirizīns un pārējie produkti, kas minēti 2914. vai 2938. preču pozīcijā;

f) magoņu stiebru koncentrāti, kuros alkaloīdu pēc svara ir vismaz 50% (2939.preču pozīcija);

g) medikamenti, kas minēti 3003. vai 3004.preču pozīcijā, vai asins grupu noteikšanas reaģenti (3006.preču pozīcija);

h) miecēšanas vai krāsošanas ekstrakti (3201. vai 3203.preču pozīcija);

ij) ēteriskās eļļas un esences, rezinoīdi, ekstrahēti oleosveķi, ūdens destilāti vai ēterisko eļļu ūdens šķīdumi vai izstrādājumi, ko izmanto dzērienu ražošanā (33.grupa);

k) dabiskā kaučuka, balatas, gutaperčas, gvajulas, čikles vai līdzīgi sveķi (4001.preču pozīcija).

Kods Apraksts Papild-
mērvienība
1301       Šellaka; dabiskie sveķi, sveķainas vielas, sveķu atlikumi  
        un oleosveķi (piemēram, balzami):  
1301 10 00 0 -šellaka -
1301 20 00 0 -gumiarābiks -
1301 90     -pārējie:  
1301 90 10 0 --chios mastika (Pistacia lentiscus sugas koku mastikas) -
1301 90 90 0 --pārējie -
1302       Augu izcelsmes sulas un ekstrakti; pektīni, pektināti  
        un pektāti; agars un pārējās augu izcelsmes līmes  
        un biezinātāji, pārveidoti vai nepārveidoti:  
        -augu izcelsmes sulas un ekstrakti:  
1302 11 00 0 --opija -
1302 12 00 0 --lakricas -
1302 13 00 0 --apiņu -
1302 14 00 0 --piretras vai pārējo augu sakņu, kas satur rotenonu -
1302 19     --pārējās:  
1302 19 05 0 ---vaniļas oleosveķi -
1302 19 30 0 ---augu izcelsmes ekstraktu maisījumi dzērienu  
        vai pārtikas produktu izgatavošanai -
        ---pārējie:  
1302 19 91 0 ----ārstniecības -
1302 19 98 0 ----pārējie -
1302 20     -pektīni, pektināti un pektāti:  
1302 20 10 0 --sausie -
1302 20 90 0 --pārējie -
        -augu izcelsmes līmes un biezinātāji, pārveidoti  
        vai nepārveidoti:  
1302 31 00 0 --agars -
1302 32     --līmes un biezinātāji no baltās Amerikas akācijas  
        augļiem un sēklām vai no guarda sēklām,  
        pārveidoti vai nepārveidoti:  
1302 32 10 0 ---no baltās Amerikas akācijas pupām vai sēklām -
1302 32 90 0 ---no guarda sēklām -
1302 39 00 0 --pārējie -

14. G R U P A
AUGU IZCELSMES MATERIĀLI PĪŠANAI, AUGU IZCELSMES PRODUKTI, KAS CITUR NAV MINĒTI

Piezīmes:

1.Šajā grupā nav ietverti šādi XI nodaļā minētie produkti: šķiedras tekstilrūpniecībai un augu izcelsmes materiāli neatkarīgi no izgatavošanas veida, kurus galvenokārt izmanto tekstilrūpniecībā, vai citi augu izcelsmes produkti, kuri pārstrādāti kā jēlmateriāls tekstilrūpniecībā.

2. 1401. preču pozīcijā cita starpā ietverti bambusi (skaldīti vai neskaldīti, zāģēti gareniski, skaldīti gareniski, galos noapaļoti, balināti, padarīti ugunsdroši, pulēti vai krāsoti), plēsts kārkls, niedres un līdzīgas preces, rotangpalmu serdes, attīrītas vai saskaldītas. Šajā preču pozīcijā nav ietvertas kokskaidas (4404. preču pozīcija).

3. 1402. preču pozīcijā nav ietverta koka vilna (4405. preču pozīcija).

4. 1403. preču pozīcijā nav ietverti suku vai slotu izgatavošanai sagatavoti pinumi un pušķi (9603. preču pozīcija).

Kods Apraksts Papild-
mērvienība
1401       Augu izcelsmes materiāli, kurus galvenokārt izmanto  
        pīšanai (piemēram, bambusi, rotangpalmas, niedres,  
        meldri, kārkli, rafija, attīrīti, balināti vai krāsoti  
        graudaugu salmi un liepu miza):  
1401 10 00 0 -bambusi -
1401 20 00 0 -rotangpalmas -
1401 90 00 0 -pārējie -
* 1402 00 00 0 Augu izcelsmes materiāli, kurus galvenokārt  
        izmanto kā pildmateriālus (piemēram, kapoks,  
        augu šķiedras un jūras aļģes), tai skaitā veidojot  
        slāni uz cita materiāla pamatnes vai bez tās -
* 1403 00 00 0 Augu izcelsmes materiāli, kurus galvenokārt  
        izmanto suku vai slotu izgatavošanai (piemēram,  
        sorgo, andropogone, piasava un bromēlijas), saišķos,  
        kūlīšos vai bez iesaiņojuma -
1404       Augu izcelsmes produkti, kas citur nav minēti:  
1404 10 00 0 -neapstrādāti augu izcelsmes produkti, kurus  
        galvenokārt izmanto krāsošanai vai miecēšanai -
1404 20 00 0 -kokvilnas lints -
1404 90 00 0 -pārējie -

III nodaļa
DZĪVNIEKU VAI AUGU TAUKI UN EĻĻAS UN TO SAŠĶELŠANAS PRODUKTI; SAGATAVOTI PĀRTIKAS TAUKI; DZĪVNIEKU VAI AUGU VASKI

15. G R U P A
DZĪVNIEKU VAI AUGU TAUKI UN EĻĻAS; TO SAŠĶELŠANAS PRODUKTI; SAGATAVOTI PĀRTIKAS TAUKI; DZĪVNIEKU VAI AUGU VASKI

Piezīmes:

1. Šajā grupā nav ietverti:

a) cūku tauki vai mājputnu tauki, kas minēti 1209. preču pozīcijā;

b) kakao sviests, tauki un eļļa (1804. preču pozīcija);

c) pārtikas izstrādājumi, kas satur vairāk nekā 15% produktu, kuri minēti 0405. preču pozīcijā (galvenokārt 21. grupā);

d) dradži (2301. preču pozīcija) vai atkritumi no 2304.- 2306. preču pozīcijas;

e) taukskābes, sagatavots vasks, medikamenti, krāsas, lakas, ziepes, parfimērijas, kosmētikas vai tualetes preparāti, sulfurētas eļļas vai pārējās preces, kas minētas VI nodaļā, vai

f) faktiss, kas iegūts no eļļas (4002. preču pozīcija).

2. 1509. preču pozīcijā nav ietvertas eļļas, kas iegūtas, ekstrahējot olīvas (1510. preču pozīcija).

3. 1518. preču pozīcijā nav ietverti denaturēti tauki, eļļas vai to frakcijas, kuras klasificē atbilstoši nedenaturizētajiem taukiem un eļļām un to frakcijām attiecīgajā preču pozīcijā.

4. Ziepju pamatvielas, tauku atliekas, stearīnsveķi un glicerīnsveķi minēti 1522. preču pozīcijā.

Subpozīcijas piezīme:

Apakšpozīcijās 1514.11 un 1514.19 apzīmējums "rapšu eļļa ar zemu erukskābes saturu" nozīmē negaistošu eļļu, kurā erukskābes saturs pēc svara ir mazāk par 2 %

Papildpiezīmes:

1. 1507 10., 1508 10., 1510 00 100., 1511 10., 1512 11., 1512 21., 1513 11., 1513 21., 1514 11., 1514 91., 1515 11., 1515 21., 1515 50 110., 1515 50 190., 1515 60 100., 1515 90 210., 1515 90 290., 1515 90 400.- 1515 90 590. un 1518 00 310. subpozīcijā:

a) fiksētās augu eļļas šķidrā vai cietā veidā, kas iegūtas ar spiedienu, uzskatāmas par "neattīrītām", ja tās nav bijušas pakļautas citiem procesiem, piemēram:

- filtrēšanai normālās laika robežās,

- centrēšanai vai filtrēšanai, kura paredz pēc kārtas atdalīt eļļas no to blīvajām sastāvdaļām ar mehānisku spēku - gravitātes, spiediena, centrbēdzes spēku (ieskaitot absorbcijas filtrēšanas procesu vai citus fizikālus vai ķīmiskus procesus);

b) fiksētās augu eļļas šķidrā vai cietā veidā, kas iegūtas ekstrakcijas procesā, uzskatāmas par "neattīrītām", ja tās pēc krāsas, smaržas, garšas vai speciālām analītiskām īpašībām nevar atšķirt no augu eļļām un taukiem, kas iegūti ar spiedi;

c) jēdziens "neattīrītas eļļas" attiecas uz eļļu no sojas sēklām, attīrītām no līmvielas, un eļļu no kokvilnas sēklām, attīrītām no gosipola.

2. A 1509. un 1510. preču pozīcijā ietvertas tikai eļļas, kas iegūtas, apstrādājot olīvas, kuru taukskābju (noteiktas, piemērojot Direktīvas Nr.2568/91 V, X- A un X- B pielikumā minētās metodes) un sterolu sastāva analītiskais raksturojums ir šāds:

1. tabula
Taukskābju sastāvs procentos no kopējo taukskābju daudzuma

Taukskābes Procenti
Miristīnskābe M 0,05
Linolēnskābe M 0,9
Arahidonskābe M 0,6
Eikozānskābe M 0,4
Behenskābe(1) M 0,3
Lignocerīnskābe M 0,2

M - maksimums

(1)- M 0,2 eļļām no 1509. preču pozīcijas

2. tabula
Sterolu saturs procentos no kopējā sterolu daudzuma

Sterols Procenti
Holesterols M 0,5
Brasikosterols M 0,1
Kampesterols M 4,0
Stigmasterols(1) < Kampesterols
Betasitosterols(2) m 93,0
Delta-7-stigmasterols M 0,5

m - minimums

M - maksimums

(1)- Noteikums nav spēkā attiecībā uz lampante eļļu (1509 10 100.subpozīcija) un olīvu atlikumu eļļu (1510 00 100.subpozīcija)

(2)- Delta-5,23-stigmastadienols+hlerosterols+betasitosterols+sitostanols+delta-5-avenasterols+delta-5,24-stigmostadienols

1509. un 1510. preču pozīcijā nav ietvertas ķīmiski pārveidotas olīveļļas (īpaši reesterificēta olīveļļa) un olīveļļu maisījumi ar citām eļļām. Reesterificētas olīveļļas vai citu eļļu klātbūtni var konstatēt, lietojot metodes, kuras minētas Noteikumu (EEC) Nr.2568/91 VII pielikumā.

B. 1509 10.preču pozīcijā ietvertas vienīgi tās olīveļļas, kas minētas 1. un 2.piezīmē un iegūtas tikai ar mehāniskiem vai citādiem fizikāliem paņēmieniem termiskos apstākļos, kuri nerada eļļu pasliktināšanos, un kas nav pakļautas citai apstrādei, izņemot mazgāšanu, dekantēšanu, centrifugēšanu vai filtrēšanu. Eļļas, kas iegūtas no olīvām, izmantojot šķīdinātājus, minētas 1510.preču pozīcijā.

I. 1509 10 100. subpozīcijā jēdziens "neapstrādāta lampantes olīveļļa" neatkarīgi no tās skābuma nozīmē olīveļļu ar:

a) vasku saturu ne vairāk kā 350 mg/kg;

b) eritridiola un uvaola saturu ne vairāk kā 4,5%;

c) piesātināto taukskābju saturu ne vairāk kā 1,3% triglicerīdu 2.pozīcijā;

d) transoleīnizomēru summu ne vairāk kā 0,10% un translinolēnizomēru +translinolizomēru summu ne vairāk kā 0,10% un

e) stigmastadiēna daudzumu saturā ne vairāk kā 0,50 mg/kg;

f) atšķirību augstspiediena šķidruma hromatogrāfijā un teorētiskajā triglicerīdu satura aprēķināšanas procedūrā, ar kuru nosaka olīveļļas kvalitāti (tīrību), ne lielāku par 0,3;

g) vienu vai vairākiem šādiem raksturojumiem:

1) peroksīdskaitlis ne mazāks kā 20 meq 02/kg;

2) gaistošu halogēnsaturošu šķīdinātāju saturs ne mazāks kā 0,20 mg/kg vai ne mazāks kā 0,10 mg/kg katrā šķīdinātājā;

3) ekstinkcijas koeficients K270 ne mazāks kā 0,250 un pēc eļļas apstrādes ar aktivizētu alumīnija oksīdu - ne lielāks kā 0,11. Dažām eļļām, kurās to brīvo taukskābju saturs, kas izteiktas kā oleīnskābes, ir lielāks kā 3,3g uz 100 g, pēc šo eļļu apstrādes ar aktivizētu alumīnija oksīdu saskaņā ar Noteikumu (EEC) Nr. 2568/91 IX pielikumā minēto metodi ekstinkcijas koeficients K270 var būt lielāks nekā 0,10. Ja tas ir tā, tad pēc neitralizācijas un atkrāsošanas laboratorijā saskaņā ar iepriekšminēto Noteikumu XIII pielikumā minēto metodi tām ir jāatbilst šādiem raksturojumiem:

- ekstinkcijas koeficients K270 ne lielāks kā 1,20,

- ekstinkcijas koeficienta izmaiņa (delta K) ar 270 nm vairāk nekā 0,01, bet ne vairāk kā 0,16, t.i.:

delta K = Km - 0,5(K m-4 + K m+4)

Km - ekstinkcijas koeficients ar absorbcijas maksimuma viļņu garumiem 270 nm,

K m-4 un K m+4 - ekstinkcijas koeficienti ar viļņu garumiem 4 nm zemāk un augstāk nekā Km viļņu garumi.

4) organoleptiskie raksturojumi, kas ietver nosakāmas izmaiņas, kuras pārsniedz pieļaujamās robežas, un testa punkti mazāk nekā 3,5 saskaņā ar Noteikumu (EEC) Nr. 2568/91 XII pielikumu.

II. 1509 10 900. subpozīcijā jēdziens "neattīrīta eļļa" nozīmē eļļu ar šādiem raksturojumiem:

a) to skābju saturs, kas izteiktas kā oleīnskābes, ne vairāk kā 3,3g uz 100 g;

b) peroksīdskaitlis ne vairāk kā 20 meq O2/kg;

c) vasku saturs ne vairāk kā 250 mg/kg;

d) gaistošu halogēnsaturošu šķīdinātāju saturs kopumā ne vairāk kā 0,20 mg /kg un ne vairāk kā 0,10 mg/kg uz katru šķīdinātāju;

e) ekstinkcijas koeficients K270 ne lielāks kā 0,250 un pēc eļļas apstrādes ar aktivizētu alumīnija oksīdu - ne lielāks kā 0,10;

f) ekstinkcijas koeficienta izmaiņa (delta K) pie 270 nm ne vairāk kā 0,01;

g) organoleptiskie raksturojumi, kas var ietvert nosakāmus defektus pieļaujamās robežās, un testa punkti ne mazāk kā 3,5 saskaņā ar Noteikumu (EEC) Nr.2568 /91 XII pielikumu;

h) eritrodiola un uvaola saturs ne vairāk kā 4,5%;

ij) piesātināto taukskābju saturs ne vairāk kā 1,3% triglicerīdu 2.pozīcijā;

k) transoleīnizomēru summa ne vairāk kā 0,05% un translinolēnizomēru un translinolizomēru summa ne vairāk kā 0,05%;

l) stigmastadiēnu saturs ne vairāk kā 0,15 mg/kg;

m) atšķirību augstspiediena šķidruma hromatogrāfijā un teorētiskajā triglicerīdu satura aprēķināšanas procedūrā, ar kuru nosaka olīveļļas kvalitāti (tīrību), ne lielāku par 0,2.

C. 1509 90.subpozīcijā ietverta olīveļļa, kura iegūta, apstrādājot 1509 10 100. un 1509 10 900. subpozīcijā minēto olīveļļu, sajauktu vai nesajauktu ar neapstrādātām olīveļļām, un kurai ir šādi raksturojumi:

a) to skābju saturs, kas izteiktas kā oleīnskābes, ne vairāk kā 1,5 g uz 100 g;

b) vasku saturs ne vairāk kā 350 mg/kg;

c) ekstinkcijas koeficients K270 (100) ne lielāks kā 1,0;

d) ekstinkcijas koeficienta izmaiņa (delta K) 270 nm ne vairāk kā 0,13;

e) eritrodiola un uvaola saturs ne vairāk kā 4,5%;

f) piesātināto taukskābju saturs ne vairāk kā 1,5% triglicerīdu 2.pozīcijā;

g) transoleīnizomēru summa ne vairāk kā 0,20% un translinolēnizomēru un translinolizomēru summa ne vairāk kā 0,30%.

h) atšķirību augstspiediena šķidruma hromatogrāfijā un teorētiskajā triglicerīdu satura aprēķināšanas procedūrā, ar kuru nosaka olīveļļas kvalitāti (tīrību), ne lielāku par 0,3.

D. 1510 00 100.subpozīcijā jēdziens "neattīrītas eļļas" nozīmē eļļu, sevišķi olīvu atlikumu eļļu, ar šādiem raksturojumiem:

a) to skābju saturs, kas izteiktas kā oleīnskābes, ir ne vairāk kā 2 g vai vairāk uz 100 g;

b) eritrodiola un uvaola saturs ne mazāk kā 12%;

c) piesātināto taukskābju saturs ne vairāk kā 1,5% triglicerīdu 2.pozīcijā;

d) transoleīnizomēru summa ne vairāk kā 0,20% un translinolēnizomēru un translinolizomēru summa ne vairāk kā 0,10%.

e) atšķirību augstspiediena šķidruma hromatogrāfijā un teorētiskajā triglicerīdu satura aprēķināšanas procedūrā, ar kuru nosaka olīveļļas kvalitāti (tīrību), ne lielāku par 0,6.

E. 1510 00 900.subpozīcijā ietvertas eļļas, kuras iegūtas, apstrādājot 1510 00 100.subpozīcijā minētās eļļas, sajauktas vai nesajauktas ar neapstrādātu olīveļļu, un eļļas, kurām nepiemīt 2B, 2C un 2D papildpiezīmēs minētie raksturojumi. Eļļās, kas minētas subpozīcijā, piesātinātās taukskābes triglicerīda saturam 2.pozīcijā jābūt ne vairāk kā 2,0%, transoleīnizomēru summai mazākai nekā 0,4% un translinolēnizomēru un translinolizomēru summai - mazākai nekā 0,35%, un atšķirību augstspiediena šķidruma hromatogrāfijā un teorētiskajā triglicerīdu satura aprēķināšanas procedūrā, ar kuru nosaka olīveļļas kvalitāti (tīrību), ne lielāku par 0,5.

3. 1522 00 310. un 1522 00 390. subpozīcijā nav ietverti:

a) atlikumi, kas iegūti, apstrādājot eļļu saturošas taukvielas, kurām saskaņā ar Noteikumu (EEC) Nr.2568/91 XVI pielikumā minēto metodi noteiktais joda indekss ir mazāks nekā 70 vai lielāks nekā 100;

b) atlikumi, kas iegūti, apstrādājot eļļu saturošas taukvielas, kurām joda indekss ir mazāks nekā 70 vai lielāks nekā 100 un kurām betasitosterola(1) saglabāšanas tilpuma pīķa maksimālais laukums ir mazāks nekā 93,0% no kopējā sterolu pīķa laukuma, kas noteikts saskaņā ar Noteikumu (EEC) Nr.2568/91 V pielikumu.

4. Iepriekš minētās produktu raksturojumu noteikšanas analītiskās metodes ir izklāstītas Noteikumu (EEA) Nr.2568/91 pielikumos.

(1) Delta-5,23-stigmastadienols+hlehosterols+betasitosterols+sitostanols+delta-5-avenasterols+delta-5,24-stigmastadienols.

Kods Apraksts Papild-
mērvienība
1501 00     Cūku tauki (ieskaitot lardu) un mājputnu tauki,  
        izņemot 0209. vai 1503. preču pozīcijā minētos:  
        -cūku tauki (ieskaitot lardu):  
1501 00 11 0 --rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas  
        produktu ražošanu -
1501 00 19 0 --pārējie -
1501 00 90 0 -mājputnu tauki -
1502 00     Liellopu, aitu vai kazu tauki, izņemot  
        1503. preču pozīcijā minētos:  
1502 00 10 0 -rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas  
        produktu ražošanu -
1502 00 90 0 -pārējie -
1503 00     Larda stearīns, larda eļļa, oleostearīns, oleoeļļa  
        un taleļļa, neemulģēta vai nesajaukta, vai nesagatavota  
        ar kādu citu paņēmienu:  
        -larda stearīns un oleostearīns:  
1503 00 11 0 --rūpnieciskām vajadzībām -
1503 00 19 0 --pārējie -
1503 00 30 0 -taleļļa rūpnieciskām vajadzībām, izņemot  
        pārtikas produktu ražošanu -
1503 00 90 0 -pārējie -
1504       Zivju vai jūras zīdītāju tauki un eļļas un to frakcijas,  
        rafinētie vai nerafinētie, bet bez izmaiņām  
        to ķīmiskajā sastāvā:  
1504 10     -zivju aknu eļļas un to frakcijas:  
1504 10 10 0 --ar A vitamīna saturu ne vairāk kā 2500 IU/g -
        --pārējie:  
1504 10 91 0 ---no ātes -
1504 10 99 0 ---pārējie -
1504 20     -zivju tauki un eļļas un to frakcijas, izņemot aknu eļļas:  
1504 20 10 0 --cietās frakcijas -
1504 20 90 0 --pārējie -
1504 30     -jūras zīdītājdzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas:  
1504 30 10 0 --cietās frakcijas -
1504 30 90 0 --pārējie -