Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 05.03.2020. - ... / Spēkā esošā
Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 32

Tērvetes novada Tērvetes pagastā 2013. gada 19. decembrī
Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem
Apstiprināti
ar Tērvetes novada domes 2013. gada 19. decembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 16, 9. §),
precizēti ar Tērvetes novada domes 2014. gada 23. janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 1, 34. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta 7. punktu, 43. panta 13. punktu,
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Tērvetes novada domes saistošie noteikumi "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem" (turpmāk – noteikumi) nosaka izglītojamos, kuriem ir tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumus, atvieglojumu apmērus, to pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību.

2. Atvieglojumus piešķir:

2.1. izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas, pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu Tērvetes novada izglītības iestādēs;

2.2. izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu citu pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un kuru deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā;

2.3. izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri apgūst vidējās izglītības programmu no 10.–12.klasei citu pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un kuru deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. (Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tērvetes novada domes 2016. gada 25. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2)

4. Noteikumi neattiecas uz izglītojamajiem, kuru ēdināšanas izmaksas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem.

5. Izglītojamajiem, kuri mācās citas pašvaldības izglītības iestādēs un kuru ģimenēm noteikts trūcīgas ģimenes statuss, pabalstu brīvpusdienām piešķir saskaņā ar Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem par sociālajiem pabalstiem.

II. Atvieglojumu apmērs un piešķiršanas kārtība izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas, pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu Tērvetes novada izglītības iestādēs

6. Bezmaksas pusdienas izglītības iestādes ēdnīcā tiek nodrošinātas sekojošiem izglītojamajiem:

6.1. izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu Tērvetes novada izglītības iestādēs;

6.2. izglītojamajiem, kuri apgūst vidējās izglītības programmu Tērvetes novada izglītības iestādēs;

6.3. pirmsskolas izglītības grupu izglītojamajiem, kuri apgūst 5 un 6 gadīgo apmācības programmu Tērvetes novada izglītības iestādēs.

7. Tērvetes novada pašvaldības izglītības iestāžu pirmsskolas izglītības grupu un 1.–4. klašu izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuru deklarētā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā, tiek nodrošināts bezmaksas launags izglītības iestādes ēdnīcā.

(Tērvetes novada domes 30.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 redakcijā)

7.1 Izglītojamajam no daudzbērnu ģimenes, kura deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuram Tērvetes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības grupās nevar tikt nodrošināta vieta, ir tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumu launagam citas pašvaldības izglītības iestādes ēdnīcā, kuru izglītojamais apmeklē. Ēdināšanas maksas atvieglojums dienā atbilst Tērvetes novada domes apstiprinātajam viena launaga porcijas izcenojumam Tērvetes novada izglītības iestādēs.

8. Šo noteikumu 6. punkta apakšpunktos noteiktos izglītojamo ēdināšanas izdevumu atvieglojumus piešķir ar attiecīgās izglītības iestādes direktora lēmumu.

9. Šo noteikumu 7. punktā un 7.1 punktā noteiktos izglītojamā ēdināšanas izdevumu atvieglojumus piešķir ar Tērvetes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja lēmumu. Atvieglojumu pieprasa izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu Tērvetes novada pašvaldības Sociālajam dienestam.

III. Atvieglojumu apmērs un piešķiršanas kārtība izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu citu pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs

10. Izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu citu pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un kuru deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumu. Ēdināšanas maksas atvieglojums dienā atbilst Tērvetes novada domes apstiprinātajam vienas pusdienu porcijas izcenojumam Tērvetes novada izglītības iestādēs.

11. Atvieglojumu pieprasa izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu Tērvetes novada pašvaldības Sociālajam dienestam. Iesniegumam pievieno izziņu no izglītības iestādes par attiecīgās izglītības programmas apguvi.

12. Izglītojamā ēdināšanas maksas atvieglojumus piešķir ar Tērvetes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja lēmumu.

13. Ēdināšanas maksas atvieglojuma izmaksa tiek veikta, apmaksājot izglītojamā ēdināšanas izmaksas atbilstoši ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja izsniegtajam rēķinam, ievērojot šo noteikumu 12. punktā noteikto ēdināšanas maksas atvieglojumu apmēru.

IV. Atvieglojumu apmērs un piešķiršanas kārtība izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri apgūst vidējās izglītības programmu no 10.–12.klasei citu pašvaldību vispārējās vidējās izglītības iestādēs un kuru deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā

14. Izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri apgūst vispārējās vidējās izglītības programmu no 10.–12.klasei citu pašvaldību vispārējās vidējās izglītības iestādēs un kuru deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Tērvetes pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumu. Ēdināšanas maksas atvieglojums dienā atbilst Tērvetes novada domes apstiprinātajam vienas pusdienu porcijas izcenojumam Tērvetes novada izglītības iestādēs.

15. Atvieglojumu pieprasa izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu Tērvetes novada pašvaldības Sociālajam dienestam. Iesniegumam pievieno izziņu no izglītības iestādes par attiecīgās izglītības programmas apguvi.

16. Izglītojamā ēdināšanas maksas atvieglojumus piešķir ar Tērvetes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja lēmumu.

17. Ēdināšanas maksas atvieglojuma izmaksa tiek veikta, apmaksājot izglītojamā ēdināšanas izmaksas atbilstoši ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja iesniegtajam rēķinam, ievērojot šo noteikumu 14. punktā noteikto ēdināšanas maksas atvieglojumu apmēru.

V. Lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

18. Lēmumi par ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu vai atteikšanu tiek sagatavoti, pieņemti un paziņoti adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma un citu normatīvo aktu noteikumiem, tos, šajos noteikumos noteiktajos gadījumos, pieņem izglītības iestādes direktors vai Tērvetes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājs.

19. Izglītības iestādes direktora vai Tērvetes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Tērvetes novada domē.

20. Tērvetes novada domes pieņemtos lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājums

21. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Tērvetes novada domes 2011. gada 28. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 5 "Brīvpusdienu piešķiršanas kārtība".

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika
05.03.2020