Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.55

Rīgā 2018.gada 23.maijā (prot. Nr.20, 2.p.)

Par jaudas komponentēm no 2018.gada 1.jūlija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2018.gada 16.maijā saņēma akciju sabiedrības "Enerģijas publiskais tirgotājs", vienotais reģistrācijas numurs: 40103762700, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010 (turpmāk - AS "Enerģijas publiskais tirgotājs"), 2018.gada 16.maija iesniegumu Nr.40VL00-12/30 "Par jaudas komponenšu pārrēķinu" ar tam pievienotu jaudas komponenšu aprēķinu no 2018.gada 1.jūlija.

Regulators konstatē un secina

1. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 1.panta otrās daļas 25.punktam publiskais tirgotājs ir elektroenerģijas tirgotājs, kuram šajā likumā un citos normatīvajos aktos ir noteikti īpaši pienākumi un prasības publiskā tirgotāja pienākumu izpildes nodrošināšanai.

2. Elektroenerģijas tirgus likuma 33.panta otrās daļas 3.punkts noteic publiskajam tirgotājam pienākumu maksāt garantēto maksu par uzstādīto elektrisko jaudu.

3. Elektroenerģijas tirgus likuma 28.1panta ceturtajā daļā noteiktās publiskā tirgotāja izmaksas, ko veido maksājumi par uzstādīto elektrisko jaudu, sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji, un tās tiek sadalītas pa sprieguma un patēriņa līmeņa grupām proporcionāli ieņēmumu fiksētajai daļai no sistēmas pakalpojumiem.

4. Saskaņā ar Regulatora 2017.gada 14.septembra lēmuma Nr. 1/24 "Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) 18.1punktu, ja saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos vidējā obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu vērtība ir mainīta, publiskais tirgotājs var iesniegt Regulatoram apstiprināšanai jaudas komponenšu, kuras piemēro no 2018.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim, aprēķinu. Publiskais tirgotājs aprēķinā ņem vērā atbilstoši Metodikas 18.punktam iesniegtos jaudas komponenšu aprēķina datus.

5. Ar Ministru kabineta 2018.gada 7.maija rīkojumu Nr.202 "Par elektroenerģijas kopējās obligātā iepirkuma un jaudas komponentes samazināšanu" (turpmāk - Rīkojums Nr.202) ir atbalstīta kopējās obligātā iepirkuma un jaudas komponentes vidējās vērtības samazināšana no 25,79 EUR/MWh līdz 22,68 EUR/MWh, sākot ar 2018.gada 1.jūliju.

6. AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" jaudas komponentes ir aprēķinājusi un iesniegusi saskaņā ar Metodiku.

7. AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" ir aprēķinājusi jaudas komponentes laika posmam no 2018.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim, ņemot vērā Ministru kabineta 2017.gada 21.novembra rīkojumā Nr.685 "Par garantētās maksas par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu saistību samazināšanu akciju sabiedrībai "Latvenergo"" noteikto par garantētās maksas saistību samazināšanu atlikušajā atbalsta periodā par AS "Latvenergo" Rīgas TEC-1 un Rīgas TEC-2 koģenerācijas elektrostacijās uzstādīto elektrisko jaudu un Rīkojumā Nr.202 noteikto.

8. AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" ir iesniegusi Regulatoram visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Metodikas 18.1punktam.

9. AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" pilnvarotais pārstāvis Regulatora 2018.gada 23.maija padomes sēdē uzturēja lūgumu apstiprināt jaudas komponentes no 2018.gada 1.jūlija.

Saskaņā ar Metodikas 18.1punktu, pamatojoties uz Elektroenerģijas tirgus likuma 28.1panta ceturto daļu un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta otro daļu un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt jaudas komponentes, kas kompensē publiskajam tirgotājam radītās izmaksas, ko veido maksājumi par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu (bez pievienotās vērtības nodokļa):

Sprieguma pakāpe

Lietotāju patēriņa grupa

Mērvienība

Jaudas komponente

0,4 kV līnijas Mājsaimniecību vienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40A

EUR/gadā*

8,69

0,4 kV līnijas Mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 16A ieskaitot

EUR/gadā

22,43

0,4 kV līnijas Mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 17A līdz 63A ieskaitot

EUR/A/gadā**

1,40

0,4 kV līnijas Mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 64A un lielāku

EUR/A/gadā

6,14

0,4 kV līnijas Vienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40A

EUR/gadā

8,69

0,4 kV līnijas Trīsfāžu pieslēgums visas atļautās slodzes

EUR/A/gadā

6,28

0,4 kV kopnes Trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 200 A ieskaitot

EUR/A/gadā

4,38

0,4 kV kopnes Trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 201 A līdz 800 A ieskaitot

EUR/A/gadā

6,12

0,4 kV kopnes Trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 801 A un lielāku

EUR/A/gadā

7,20

6-20 kV līnijas Visas atļautās slodzes

EUR/kW/gadā***

12,32

6-20 kV kopnes Visas atļautās slodzes

EUR/kW/gadā

16,10

110 kV līnijas Lietotāji, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV līnijās

EUR/kW/gadā

3,94

110 kV kopnes Lietotāji, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV kopnēs

EUR/kW/gadā

4,70

* EUR/gadā - euro par pieslēgumu gadā

** EUR/A/gadā - euro par vienu ampēru gadā

*** EUR/kW/gadā - euro par vienu kilovatu gadā;

2. noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā apstiprinātās jaudas komponentes stājas spēkā 2018.gada 1.jūlijā;

3. atcelt no 2018.gada 1.jūlija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 23.novembra lēmuma Nr.139 "Par obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm no 2018.gada 1.janvāra" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 236.nr.) lemjošās daļas 3. un 5.punktu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

23.05.2018