Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.139

Rīgā 2017.gada 23.novembrī (prot. Nr.42, 5.p.)

Par obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm no 2018.gada 1.janvāra

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2017.gada 20.oktobrī saņēma akciju sabiedrības "Enerģijas publiskais tirgotājs", vienotais reģistrācijas numurs: 40103762700, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010 (turpmāk - AS "Enerģijas publiskais tirgotājs"), 2017.gada 20.oktobra iesniegumu Nr.40VL00-12/70 ar lūgumu apstiprināt obligātā iepirkuma un jaudas komponentes no 2018.gada 1.janvāra un tam pievienotu obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķinu (turpmāk - Aprēķins). 2017.gada 9.novembrī Regulators saņēma papildu informāciju, papildu izdevumu pamatojošus dokumentus un Aprēķina precizējumu (2017.gada 8.novembra iesniegums Nr.40VL00-12/73).

Regulators konstatē un secina

1. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 1.panta otrās daļas 25.punktam publiskais tirgotājs ir elektroenerģijas tirgotājs, kuram šajā likumā un citos normatīvajos aktos ir noteikti īpaši pienākumi un prasības publiskā tirgotāja pienākumu izpildes nodrošināšanai.

2. Elektroenerģijas tirgus likuma 33.panta otrā daļa noteic publiskajam tirgotājam pienākumu obligātā iepirkuma ietvaros iepirkt koģenerācijas stacijās saražoto elektroenerģiju un elektroenerģiju, kas saražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus, maksāt garantēto maksu par uzstādīto elektrisko jaudu, kā arī veikt atbalsta maksājumus energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem.

3. Elektroenerģijas tirgus likuma 28.panta piektajā daļā, 30.panta trešajā daļā, 30.2 panta trešajā daļā un pārejas noteikumu 53.punktā noteiktās publiskā tirgotāja izmaksas sedz visi elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam.

4. Elektroenerģijas tirgus likuma 28.1 panta ceturtajā daļā noteiktās publiskā tirgotāja izmaksas, ko veido maksājumi par uzstādīto elektrisko jaudu, sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji, un tās tiek sadalītas pa sprieguma un patēriņa līmeņa grupām proporcionāli ieņēmumu fiksētajai daļai no sistēmas pakalpojumiem.

5. AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" 2014.gada 17.martā ir reģistrēta Regulatora elektroenerģijas tirgotāju reģistrā ar reģistrācijas numuru ET0069.

6. AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" obligātā iepirkuma un jaudas komponentes ir aprēķinājusi un iesniegusi saskaņā ar Regulatora 2017.gada 14.septembra lēmumu Nr. 1/24 "Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika).

7. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28.panta piektajā daļā, 30.panta trešajā daļā un pārejas noteikumu 53.punktā noteikto AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" Aprēķinā ir jāņem vērā likumā par vidēja termiņa budžeta ietvaru noteikto valsts budžeta dotāciju obligātā iepirkuma komponenšu apmēra mazināšanai.

8. Ministru kabineta 2017.gada 22.septembra rīkojumā Nr.530 "Par konceptuālo ziņojumu "Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai"" (turpmāk - Rīkojums Nr.530) noteikts, ka likumā "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" tiks noteikts finansējums valsts budžeta dotācijai Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 29.02.00 "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts" obligātā iepirkuma komponentes vidējā līmeņa ierobežošanai (2018. un 2019.gadā - 25,79 EUR/MWh), energoietilpīgo uzņēmumu atbalsta finansēšanai, aizsargāto lietotāju atbalsta finansēšanai un administrēšanas izdevumiem 2018.gadā - 89 314 340 euro.

9. AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" valsts budžeta dotāciju ir attiecinājusi uz kompensējamām izmaksām, kurām netiek piemērota samazinātā līdzdalība izdevumu kompensēšanai publiskajam tirgotājam Elektroenerģijas tirgus likuma 30.2 panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.

10. AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" ir ņēmusi vērā Rīkojumā Nr.530 noteikto un Aprēķinā ir iekļāvusi tādu valsts budžeta dotācijas apjomu, kas nodrošina kopējās obligātā iepirkuma un jaudas komponentes vidējās vērtības saglabāšanu 2018.gadā 25,79 EUR/MWh jeb 0,02579 EUR/kWh.

11. Saskaņā ar Metodikas 18.punktu AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" jaudas komponentes var aprēķināt un iesniegt Regulatoram apstiprināšanai nākamajiem diviem gadiem, piemērojot diviem gadiem Metodikas 10. un 13.punktā noteikto aprēķinu veikšanas kārtību. Šādā gadījumā publiskais tirgotājs jaudas komponentes 2018.gadā neaprēķina.

12. Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumu Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā" (turpmāk - Noteikumi Nr.221) 56.22 punktā noteikto komersants, kas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28.1 pantu saņem garantēto maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu un tā koģenerācijas elektrostacijā uzstādītā jauda ir lielāka par 100MW, un koģenerācijas elektrostacijas kopējā kapitālieguldījumu iekšējās peļņas norma nepārsniedz 9%, var pieteikties vienreizēja diskontēta maksājuma saņemšanai.

13. Atbilstoši Noteikumu Nr.221 56.28 punktam, komersants, kas saņēmis vienreizēju diskontētu maksājumu, atlikušajā atbalsta periodā, sākot ar 2018.gada 1.janvāri, saņem garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto jaudu 25% apmērā no jaudas komponentes, kas noteikta saskaņā ar Noteikumu Nr.221 52.punktu.

14. 2017.gada 19.oktobrī akciju sabiedrība "Latvenergo", vienotais reģistrācijas numurs: 40003032949, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 (turpmāk - AS "Latvenergo") iesniedza Ekonomikas ministrijai pieteikumu vienreizējā maksājuma saņemšanai (AS "Latvenergo" 2017.gada 19.oktobra vēstule Nr.01VD00 - 11/3562 "Par pieteikumu vienreizējā maksājuma saņemšanai").

15. Ministru kabineta 2017.gada 21.novembra rīkojumā Nr.685 "Par garantētās maksas par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu saistību samazināšanu akciju sabiedrībai "Latvenergo"" noteikts, ka AS "Latvenergo" ir tiesības saņemt vienreizēju maksājumu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

16. AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" ir aprēķinājusi jaudas komponentes laika posmam līdz 2019.gada 31.decembrim, ņemot vērā Ministru kabinetā nolemto par garantētās maksas saistību samazināšanu atlikušajā atbalsta periodā par AS "Latvenergo" Rīgas TEC - 1 un Rīgas TEC - 2 koģenerācijas elektrostacijās uzstādīto elektrisko jaudu.

17. AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" ir iesniegusi Regulatoram visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Metodikas 11.punktam.

18. AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" pilnvarotais pārstāvis Regulatora 2017.gada 23.novembra padomes sēdē uzturēja lūgumu apstiprināt obligātā iepirkuma un jaudas komponentes no 2018.gada 1.janvāra.

Saskaņā ar Metodikas 16.punktu, pamatojoties uz Elektroenerģijas tirgus likuma 28.panta piekto daļu, 28.1 panta ceturto daļu, 30.panta trešo daļu, 30.2 panta trešo daļu un pārejas noteikumu 53.punktu, likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta otro daļu un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt obligātā iepirkuma komponenti, kas kompensē publiskajam tirgotājam radītās papildu izmaksas, iepērkot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijas stacijās un obligātā iepirkuma tiesības ieguvuši saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28.pantu - 0,00434 EUR/kWh;

2. apstiprināt obligātā iepirkuma komponenti, kas kompensē publiskajam tirgotājam radītās papildu izmaksas, iepērkot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo elektrostacijās, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un obligātā iepirkuma tiesības ieguvuši saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29.pantu vai elektroenerģiju publiskajam tirgotājam pārdod saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma pārejas noteikumu 52.punktu - 0,01029 EUR/kWh;

3. apstiprināt jaudas komponentes, kas kompensē publiskajam tirgotājam radītās izmaksas, ko veido maksājumi par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu:

Sprieguma pakāpe Lietotāju patēriņa grupa Mērvienība Jaudas komponente
0,4 kV līnijas Mājsaimniecību vienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu
līdz 40A
EUR/gadā* 12,05
0,4 kV līnijas Mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu
līdz 16A ieskaitot
EUR/gadā 31,09
0,4 kV līnijas Mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu
no 17A līdz 63A ieskaitot
EUR/A/gadā** 1,94
0,4 kV līnijas Mājsaimniecību trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu
no 64A un lielāku
EUR/A/gadā 8,51
0,4 kV līnijas Vienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40A EUR/gadā 12,05
0,4 kV līnijas Trīsfāžu pieslēgums visas atļautās slodzes EUR/A/gadā 8,71
0,4 kV kopnes Trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 200 A ieskaitot EUR/A/gadā 6,08
0,4 kV kopnes Trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 201 A līdz 800 A ieskaitot EUR/A/gadā 8,47
0,4 kV kopnes Trīsfāžu pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu no 801 A un lielāku EUR/A/gadā 9,97
6-20 kV līnijas Visas atļautās slodzes EUR/kW/gadā*** 17,08
6-20 kV kopnes Visas atļautās slodzes EUR/kW/gadā 22,31
110 kV līnijas Lietotāji, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV līnijās EUR/kW/gadā 5,46
110 kV kopnes Lietotāji, kuru elektroietaišu piederības robeža ir 110 kV kopnēs EUR/kW/gadā 6,51

* EUR/gadā - euro par pieslēgumu gadā

** EUR/A/gadā - euro par vienu ampēru gadā

*** EUR/kW/gadā - euro par vienu kilovatu gadā;

4. noteikt, ka šā lēmuma 1. un 2.punktā apstiprinātās obligātā iepirkuma komponentes stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī;

5. noteikt, ka šā lēmuma 3.punktā apstiprinātās jaudas komponentes stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī;

6. atcelt no 2018.gada 1.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 16.februāra lēmumu Nr.18 "Par obligātā iepirkuma komponentēm no 2017.gada 1.aprīļa" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 39.nr.).

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

23.11.2017