Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 05.01.2019. - ... / Spēkā esošā
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.297

Valmierā 2018.gada 25.janvārī (prot. Nr.1; 49.§)
Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība sedz vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta ceturto daļu,
Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu
un trešās daļas 5.punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā no Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) budžeta tiek piešķirti līdzekļi par vispārējās izglītības programmas īstenošanas pakalpojumiem (turpmāk – atbalsts) privātās izglītības iestādēm (turpmāk – Izglītības iestāde), kuras atrodas Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuras īsteno licencētas un akreditētas vispārējās vai speciālās izglītības programmas apguvi klātienes formā izglītojamiem obligātā izglītības vecumā.

2. Pašvaldības atbalsta apmēru Izglītības iestādei nosaka atbilstoši Pašvaldības domes apstiprinātai vispārējās izglītības programmu īstenošanas vidējai izmaksai uz vienu izglītojamo Pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēm, ko pārskata divas reizes gadā.

3. Pašvaldības atbalstu piešķir par izglītojamo, ja izglītojamā un vismaz viena no viņa likumiskajiem pārstāvjiem dzīvesvieta ir deklarēta Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā.

(Valmieras pilsētas domes 29.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 313 redakcijā)

4. Piesakoties Pašvaldības atbalsta saņemšanai, Pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus:

4.1. izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegums;

4.2. līguma starp Izglītības iestādi un likumisko pārstāvi kopija.

5. Par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt Pašvaldības izpilddirektors viena mēneša laikā pieņem lēmumu.

6. Par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu un tā apmēru vai atteikumu piešķirt Pašvaldības atbalstu Pašvaldība rakstiski informē likumisko pārstāvi un Izglītības iestādi.

7. Pašvaldības atbalstu izmaksā Izglītības iestādei, pamatojoties uz Pašvaldības apstiprināta līguma pamata, kas savstarpēji noslēgts starp Pašvaldību, Izglītības iestādi un likumisko pārstāvi. Pašvaldība, Izglītības iestāde un likumiskais pārstāvis slēdz līgumu par atbalsta piešķiršanu, līgumā iekļaujot nosacījumu, ka Izglītības iestāde samazina izglītojamā likumiskā pārstāvja maksu par vispārējās vai speciālās izglītības programmas apguvi tādā apmērā, kas atbilst Pašvaldības izmaksātajam atbalsta apmērām.

(Grozīts ar Valmieras pilsētas domes 29.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 313)

8. Lai pamatotu Pašvaldības atbalsta izlietojumu atbilstoši finansējuma mērķim, Izglītības iestāde, slēdzot līgumu ar Pašvaldību un likumisko pārstāvi, Pašvaldībā iesniedz:

8.1. izmaksu tāmi atbilstoši Izglītības iestādes apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem;

8.2. apstiprinātu plānoto izdevumu tāmi gadījumā, ja tiek dibināta jauna izglītības iestāde.

9. Pašvaldības atbalstu aprēķina no brīža, kad likumiskais pārstāvis Pašvaldībā iesniedzis iesniegumu. Ja izglītojamais iestājas Izglītības iestādē jūnijā, jūlijā vai augustā, tad pašvaldības atbalstu aprēķina sākot ar kārtējā gada 1.septembri. Pašvaldības atbalsta izmaksu uzsāk pēc noteikumu 7.punktā noteiktā līguma noslēgšanas.

(Valmieras pilsētas domes 29.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 313 redakcijā)

10. Lai saņemtu Pašvaldības atbalstu, Izglītības iestāde iesniedz:

10.1. līdz kārtējā mēneša piektajam datumam rēķinu par iepriekšējo mēnesi, pievienojot Izglītības iestādes izglītojamo sarakstu;

10.2. līdz attiecīgā gada 5.septembrim vienu kopēju rēķinu par jūniju, jūliju un augustu, pievienojot Izglītības iestādes izglītojamo sarakstu.

(Valmieras pilsētas domes 29.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 313 redakcijā)

10.1 Pašvaldība norēķinus veic, ņemot vērā, ka jūnijā, jūlijā un augustā izmaksas tiek attiecinātas uz visu izglītojamo (arī absolventu) skaitu, kuri izmantojuši Izglītības iestādes pakalpojumus līdz mācību gada beigām, izņemot gadījumus, ja izglītojamais un viens no viņa likumiskajiem pārstāvjiem šajos mēnešos deklarējis dzīvesvietu citā pašvaldībā.

(Valmieras pilsētas domes 29.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 313 redakcijā)

11. Pašvaldība 10 darba dienu laikā pēc Izglītības iestādes pieprasījuma saņemšanas izvērtē iesniegto dokumentāciju un pārskaita Pašvaldības atbalstu par iepriekšējo mēnesi attiecīgās Izglītības iestādes kontā kredītiestādē, kas norādīts noteikumu 7.punktā noteiktajā līgumā.

12. Pašvaldības atbalstu pārtrauc gadījumos, ja:

12.1. dzīvesvieta izglītojamam, par kuru tiek saņemts Pašvaldības atbalsts, vai tā likumiskajam pārstāvjiem tiek deklarēta citā pašvaldībā un izglītojamais turpina izglītības ieguvi Izglītības iestādē;

12.2. izglītojamo atskaita no Izglītības iestādes;

12.3. Izglītības iestāde ir likvidēta vai tās darbība ir pārtraukta.

12.1 Izglītības iestādes pienākums ir atmaksāt Pašvaldības atbalsta summas pārmaksu, ja tā ir izveidojusies Izglītības iestādes vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot par apstākļiem, kas ietekmē tiesības uz Pašvaldības atbalstu. Izglītības iestāde 15 darba dienu laikā pēc Pašvaldības rakstiska paziņojuma saņemšanas atmaksā pārmaksātos līdzekļus pašvaldības kontā, kas norādīts pašvaldības rakstiskajā paziņojumā.

(Valmieras pilsētas domes 29.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 313 redakcijā)

13. Pašvaldības izpilddirektora lēmumu par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Pašvaldības atbalstu var apstrīdēt Pašvaldības domē.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks
05.01.2019