Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 6

Talsos 2018. gada 12. aprīlī (prot. Nr. 7, 2. p., lēmums Nr. 121)
Par garantēto minimālo ienākumu līmeni atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai invalīdam, kuriem nav likumīgu apgādnieku, Talsu novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41. panta pirmās daļas 1. punktu,
43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
35. panta trešo,
ceturto daļu, Ministru kabineta 2012. gada
18. decembra noteikumu Nr. 913
"Noteikumi par garantēto minimālo
ienākumu līmeni
" 3. punktu

1. Noteikumi nosaka garantēto minimālo ienākumu līmeni atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai invalīdam, kuriem nav likumīgu apgādnieku, Talsu novada pašvaldībā.

2. Atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai invalīdam, kuriem nav likumīgu apgādnieku, kuri saņem vecuma pensiju vai invaliditātes pensiju, vai sociālā nodrošinājuma pabalstu, garantētais minimālais ienākumu līmenis ir 128,06 euro.

3. Noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. pantā noteiktajā kārtībā.

Talsu novada domes priekšsēdētājs E. Zelderis
Saistošo noteikumu Nr. 6 "Par garantēto minimālo ienākumu līmeni atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai invalīdam, kuriem nav likumīgu apgādnieku, Talsu novada pašvaldībā"
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukumsSadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsSociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta pirmā daļa noteic pašvaldībai pienākumu no pamatbudžeta izmaksāt pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta pirmo daļu garantēto minimālo ienākumu līmeni nosaka un katru gadu saistībā ar gadskārtējā valsts budžeta likuma projektu pārskata Ministru kabinets.

Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" (turpmāk – noteikumi) 2. punkts noteic, ka garantētais minimālais ienākumu līmenis personai ir 53,00 euro mēnesī.

Noteikumu 3. punkts noteic, ka pašvaldības dome ir tiesīga noteikt citu garantēto minimālo ienākumu līmeni dažādām iedzīvotāju grupām (piemēram, bērniem, vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem), kas nav zemāks par šo noteikumu 2. punktā minēto ienākumu līmeni un nepārsniedz normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteikto ienākumu līmeni (128,06 euro).

Pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai ir tiesīgas saņemt trūcīgas personas (ģimenes), kurām nav ienākumu vai tie ir mazāki par garantēto minimālo ienākumu līmeni. Lai palielinātu materiālo atbalstu atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai invalīdam, kuriem nav likumīgu apgādnieku, kuri saņem vecuma pensiju vai invaliditātes pensiju, vai sociālā nodrošinājuma pabalstu, ir nepieciešams palielināt garantēto minimālo ienākumu līmeni šīm personām.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu projekts nosaka Talsu novada domes apstiprinātā budžeta ietvaros, ka garantētais minimālais ienākumu līmenis atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai invalīdam, kuriem nav likumīgu apgādnieku, Talsu novada pašvaldībā ir 128,06 euro mēnesī.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuPabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai nepieciešamie līdzekļi ir iekļauti Talsu novada Sociālā dienesta budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNoteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Talsu novada sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav attiecināms.
Talsu novada domes priekšsēdētājs E. Zelderis
15.05.2018