Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

Tērvetes novada Tērvetes pagastā 2018. gada 6. aprīlī
Par reklāmas izvietošanu Tērvetes novadā
APSTIPRINĀTI
ar Tērvetes novada domes 2018. gada 6. aprīļa
sēdes lēmumu (prot. Nr. 6, 1. §), ar precizējumiem
2018. gada 26. aprīļa sēdē (prot. Nr. 7, 16. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 7. punktu,
Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.1 panta otro daļu,
Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 732
"Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu" 28. un 45. punktu
(Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka izkārtņu, afišu, mobilo reklāmu, reklāmas objektu, sludinājumu, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu, tautas nobalsošanas aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu (turpmāk tekstā – reklāma) izvietošanas, izmantošanas, uzraudzības un kontroles kārtību Tērvetes novada administratīvās teritorijas publiskajā ārtelpā.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. afišapaziņojums vai reklāmas plakāts par kultūras pasākumiem, koncertiem, izrādēm, sporta pasākumiem, izstādēm u.tml. ar norādītu pasākumu norises laiku un vietu;

2.2. īslaicīga reklāma akcijas, sludinājumi, drukātie plakāti, afišas u.c., ja to eksponēšanas laiks nav ilgāks par diviem mēnešiem;

2.3. reklāmas stends – afišām, sludinājumiem, plakātiem un citiem tamlīdzīgiem informatīviem materiāliem speciāli izveidots reklāmas objekts;

2.4. slietnis – neliels (ne augstāks kā 1,20 m) reklāmas objekts, kas tiek izvietots pie jebkuras iestādes, organizācijas vai saimnieciskās darbības veikšanas vietas tikai to darba laikā;

2.5. publiska ārtelpa – publiska vieta vai vieta, kas vērsta pret publisku vietu;

2.6. reklāmas izvietošanas atļauja – dokuments, kuru izsniedz Tērvetes novada Būvvalde (turpmāk tekstā – Būvvalde);

2.7. reklāmas izvietotājs – fiziska vai juridiska persona, kura vēlas izvietot ar Tērvetes novada pašvaldību saskaņotu reklāmas objektu Tērvetes novada teritorijā.

II. Reklāmas izvietošanas pamatprincipi. Ierobežojumi Reklāmas izvietošanai

3. Būvvalde izvērtē reklāmas izvietotāju iesniegumus, saskaņo reklāmas izvietošanu un izsniedz reklāmas izvietošanas atļaujas.

4. Tiesības izvietot reklāmu publiskā ārtelpā ir reklāmas izvietotājam, kas ir saņēmis reklāmas izvietošanas atļauju un samaksājis pašvaldības nodevu atbilstoši rēķinam par reklāmas izvietošanu (turpmāk – pašvaldības nodeva). Patvaļīga reklāmas izvietošana un grafiskā dizaina maiņa ir aizliegta.

5. Lai saņemtu atļauju izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus un tautas nobalsošanas aģitācijas materiālus publiskā ārtelpā, persona, kura vēlas izvietot priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus vai tautas nobalsošanas aģitācijas materiālus, iesniedz pašvaldībā saskaņošanai priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu vai tautas nobalsošanas aģitācijas materiālu vizuālā risinājuma projektu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par reklāmas izvietošanu un šiem Noteikumiem.

6. Par reklāmas saturu atbild reklāmas izvietotājs. Reklāmas izvietotājs, izvietojot reklāmu, ir atbildīgs par Konkurences likuma, Valsts valodas likuma, Alkoholisko dzērienu aprites likuma u.c. Latvijas Republikas likumdošanas aktu ievērošanu.

7. Izvietojot reklāmu, ir jānodrošina novadam raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana, jāsaglabā konkrētās teritorijas apbūves raksturs un mērogs, kā arī jāievēro prasības, kas noteiktas teritorijas attīstības plānošanas dokumentos.

8. Izvietojot reklāmu uz ēkas fasādes:

8.1. jāievēro ēkas proporcijas;

8.2. jāievēro ēkas arhitektoniskā kompozīcija, fasādes dalījums ar logiem, durvīm, dzegām, karnīzēm un citām arhitektoniskām detaļām;

8.3. reklāma nedrīkst daļēji vai pilnībā aizsegt ēkas arhitektoniskās detaļas (logus, karnīzes, fasādes dekorus u.c.);

8.4. jāievēro reklāmai pielietojamo materiālu atbilstība ēkas fasādes apdares materiāliem;

8.5. reklāmas stiprinājums nedrīkst bojāt ēkas nesošās konstrukcijas;

8.6. perpendikulāri ēkas fasādei izvietotas reklāmas apakšējā mala nedrīkst atrasties zemāk par 2,5 m no zemes, neatkarīgi no tās platuma;

8.7. uz vienas ēkas, izvietojot vairākas reklāmas, jāievēro esošo reklāmu izvietojums, veidojot vienotu kompozicionālu risinājumu;

8.8. reklāmas izgaismošanai jābūt kontekstā ar fasādes izgaismojumu.

9. Izvietojot reklāmu, kas nav saistīta ar ēku, ar vai bez piesaistes zemei, tā nedrīkst aizsegt skatu uz valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem.

10. Slietņu, kuri novietojami atdalīti no ēkas un netiek nostiprināti, izvietošana pieļaujama tādos gadījumos, kad nav iespējams izvietot reklāmu konstruktīvā saistībā ar ēku (objekts, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, atrodas pagrabstāvā vai pagalmā, vai augstāk par 1. stāva līmeni). Tādā gadījumā slietnis jāizvieto ne tālāk kā 2 m no ieejas ēkā vai nožogotā teritorijā, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, gājēju plūsmai jāatstāj ne mazāk kā 1,5 m no ietves platuma. Slietņa konstrukcijai jābūt stabilai un noturīgai pret laikapstākļu iedarbību un pārvietošanu.

11. Aizliegts:

11.1. izvietot izkārtni uz nesakoptas fasādes (uz fasādes ar bojātu apdari, krāsojumu, un tml.);

11.2. izvietot reklāmu uz viena balsta ar satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem.

11.3. izvietot reklāmu, kas apžilbina transporta līdzekļu vadītājus;

11.4. eksponēt mehāniski vai korozijas bojātas, saplaisājušas, notraipītas, nodilušas, izbalējušas, krāsojuma detaļu vai izgaismojuma defektus saturošas reklāmas daļas;

11.5. reklāmu stiprināt pie kokiem un apgaismojuma stabiem.

III. Afišu stabu un iestikloto stendu izmantošanas kārtība

12. Īslaicīgu reklāmu atļauts izvietot uz šim nolūkam izveidotiem reklāmas stendiem. Informāciju par pašvaldības reklāmas stendiem vietu var saņemt Tērvetes novada pašvaldības centrālajā administrācijā vai attiecīgajā pagasta pārvaldē.

13. Uz reklāmas stendiem maksimāli pieļaujamais afišas vai plakāta lielums ir A1 formāta lapa (594x841mm). Afišai jābūt izgatavotai no materiāla, kas ir speciāli tam paredzēts, kvalitatīvs un ir izturīgs pret mitrumu (lietus, sniegs u.tml.). Sludinājumu maksimālais pieļaujamais lielums ir A3 formāta lapa (297x420mm).

14. Īslaicīgu reklāmu drīkst izvietot uz pašvaldības reklāmas stendiem, saskaņojot to ar attiecīgās iestādes vadītāju.

IV. Reklāmas izvietošana valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijā vai to aizsardzības zonā

15. Izvietojot reklāmu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijā vai valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsardzības zonā, jāievēro spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.

16. Reklāmai uz valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem jābūt pielāgotai vēsturiskai arhitektoniskai videi un ēkas arhitektūrai.

17. Reklāmas izvietošana valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri, nepārveido saglabājamā kultūras pieminekļa substanci un neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu un nemazina tā kultūrvēsturisko vērtību.

V. Reklāmas ekspluatācija un demontāža

18. Reklāmas izvietotājs ir atbildīgs:

18.1. par reklāmas uzturēšanu tehniskā, augstvērtīgā un vizuāli estētiskā kārtībā;

18.2. par konstrukciju, uz kurām izvietota reklāma, drošību,

18.3. par reklāmai nepieciešamās elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību normatīvo aktu prasībām,

18.4. par reklāmas demontāžu;

18.5. par reklāmas izvietošanu, ja beidzies izvietošanas atļaujas termiņš vai nav samaksāta pašvaldības nodeva.

19. Ja izkārtnes vai slietņa izvietotājs attiecīgās reklāmas izvietošanas vietā ir izbeidzis saimniecisko darbību vai beidzies reklāmas izvietošanas atļaujas derīguma termiņš, reklāmas izvietotājam jāveic reklāmas demontāža 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc atļaujas termiņa beigām vai no dienas, kad ir izbeigta saimnieciskā darbība izkārtnes vai slietņa izvietošanas vietā, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, veicot reklāmas pamatu demontāžu utt.).

20. Ja reklāma tiek demontēta pirms izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām, tad par atlikušo laika periodu pašvaldības nodevas samaksa netiek proporcionāli aprēķināta un atmaksāta reklāmas izvietotājam.

VI. Bīstamas reklāmas demontāža

21. Ja reklāma apdraud personu dzīvību, veselību, drošību vai īpašumu, reklāmas izvietotājam ir pienākums nekavējoties veikt reklāmas sakārtošanu vai demontāžu.

22. Būvvalde, konstatējot apdraudošo reklāmu, sagatavo aktu, kurā norāda reklāmas tehnisko un vizuālo stāvokli, pievieno reklāmas fotofiksāciju un uzdod reklāmas izvietotājam veikt reklāmas sakārtošanu vai demontāžu.

23. Ja reklāmas izvietotājs Būvvaldes noteiktajā termiņā nav novērsis Noteikumu 22.punktā minētos apstākļus, pašvaldība ir tiesīga veikt reklāmas demontāžu.

24. Reklāmas izvietotājam ir pienākums segt izdevumus pašvaldībai, kas saistīti ar reklāmas demontāžu.

VII. Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība

25. Par Noteikumu 8.3., 8.5., 8.6., 9., 11., 13., 16., 17., 18.2., 18.3., 18.4., 18.5., 19. un 21. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no 2 līdz 20 naudas soda vienībām, juridiskajām personām no 2 līdz 100 naudas soda vienībām.

(Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

26. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 8.3., 8.5., 8.6., 9., 11., 13., 16., 17., 18.2., 18.3., 18.4., 18.5., 19. un 21. punktā noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Tērvetes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Tērvetes novada domes administratīvā komisija.

(Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

27. Par Noteikumu pārkāpšanu administratīvi atbildīgs ir reklāmas izvietotājs.

28. (Svītrots ar Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

VIII. Noslēguma jautājums

29. Reklāmas izvietotājam, kurš ir izvietojis saskaņotu reklāmu Tērvetes novadā pirms Noteikumu spēkā stāšanās dienas, ir pienākums saņemt Tērvetes novada domē reklāmas izvietošanas atļauju gada laikā no šo Noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika
01.07.2020