Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.296

Valmierā 2018.gada 25.janvārī (prot. Nr.3, 14.§)
Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu
Precizēti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
22.03.2018. lēmumu Nr.107 (prot. Nr.3, 14.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros, piešķir un izmaksā stipendijas studentiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu (turpmāk – stipendiāts).

2. Ievērojot Pašvaldības ikgadējā budžetā piešķirto finansējumu un šajos noteikumos noteikto kārtību, pašvaldības stipendiju 50–100% apmērā no valstī noteiktās vienas minimālās mēnešalgas ir tiesības saņemt šādiem stipendiātiem:

2.1. ārstam rezidentam, kurš ir darba tiesiskajās attiecībās ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca (turpmāk – SIA "Vidzemes slimnīca") specialitātes iegūšanai saskaņā ar akreditētu profesionālo rezidentūras izglītības programmu medicīnā;

2.2. māsai ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kura ir darba tiesiskajās attiecībās ar SIA "Vidzemes slimnīca", profesionālās bakalaura studiju programmas "Māszinības" apgūšanai SIA "Vidzemes slimnīca" nepieciešamajā māsas specialitātē.

II. Stipendijas piešķiršanas kārtība

3. Pašvaldības dome ikgadējā budžetā paredz finansējumu stipendiju izmaksai un nosaka maksimālo stipendiātu skaitu konkrētajā budžeta gadā, ņemot vērā SIA "Vidzemes slimnīca" sniegto informāciju.

4. Lēmumu par stipendiju piešķiršanu pieņem SIA "Vidzemes slimnīca", ņemot vērā Pašvaldības piešķirtā finansējuma apmēru.

5. Pēc lēmuma pieņemšanas par stipendijas piešķiršanu, stipendiāts slēdz līgumu ar SIA "Vidzemes slimnīca" par stipendijas izmaksu, līgumā norādot:

5.1. stipendiju izmaksas kārtību;

5.2. stipendijas izmaksātāja tiesības un pienākumus;

5.3. stipendiāta tiesības un pienākumus, tai skaitā, pienākumu atmaksāt saņemto stipendiju, ja:

5.3.1. netiek pildīti līguma nosacījumi;

5.3.2. stipendiāts pārtrauc darba tiesiskās attiecības ar SIA "Vidzemes slimnīca" pirms 9.2.punktā noteiktā termiņa;

5.3.3. stipendiāts izbeidz mācības, neiegūstot specialitāti.

6. Stipendija tiek piešķirta uz noteiktu laiku, taču ne ilgāk kā līdz tā perioda beigām, par kuru SIA "Vidzemes slimnīca" ir piešķirts finansējums.

7. Stipendijas izmaksu un līguma izpildes kontroli veic SIA "Vidzemes slimnīca". Pašvaldība piešķir dotāciju SIA "Vidzemes slimnīca" stipendiju izmaksai Pašvaldības noteiktajā kārtībā un ikgadējā budžetā noteiktajā apjomā.

III. Stipendijas pretendentu atlases kārtība

8. Pretendentiem, kuri vēlas saņemt stipendiju, SIA "Vidzemes slimnīca" iesniedz šādus dokumentus:

8.1. pieteikums, kurā norādīts – vārds, uzvārds, iegūstamā specialitāte, studiju (rezidentūras) programmas nosaukums, izglītības iestāde un fakultāte, studiju uzsākšanas gads;

8.2. izziņa no izglītības iestādes, kurā apliecināts studiju fakts un norādīta apgūstamā specialitāte un iegūstamās specialitātes beigu termiņš;

8.3. pašrocīgi parakstīts apliecinājums stāties darba tiesiskajās attiecībās ar SIA "Vidzemes slimnīca" studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas un nostrādāt attiecīgajā ārstniecības specialitātē, par kuras apgūšanas periodu ir maksāta rezidenta stipendija, piecus gadus normālu darba laiku, saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem, maiņu grafikiem, kas paredzēts darba līgumā.

9. Pretendents ir tiesīgs pretendēt uz stipendiju, ja viņš atbilst šādiem kritērijiem:

9.1. pretendents ir ārsts rezidents vai māsa, kas apgūst kādu no SIA "Vidzemes slimnīca" nepieciešamajām ārstniecības vai māszinības specialitātēm;

9.2. pretendents apliecinājis gatavību stāties darba tiesiskajās attiecībās ar SIA "Vidzemes slimnīca" studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas un nostrādāt attiecīgajā ārstniecības specialitātē, par kuras apgūšanu ir maksāta stipendija, piecus gadus normālu darba laiku, saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem, maiņu grafikiem, kas paredzēti darba līgumā, vai darba tiesiskās attiecības jau ir nodibinātas.

10. Stipendijas saņēmējs, kurš uz laiku pārtrauc studijas (akadēmiskais atvaļinājums, bērna kopšanas atvaļinājums u.c.), iesniedz SIA "Vidzemes slimnīca" rakstisku iesniegumu stipendijas izmaksas pagaidu pārtraukšanai.

11. Lēmumu par stipendijas izmaksas pārtraukšanu pieņem SIA "Vidzemes slimnīca".

IV. Atbildība un pārskatu iesniegšanas kārtība

12. SIA "Vidzemes slimnīca" ir atbildīga par šajos noteikumos noteikto un ar to saistīto Pašvaldības domes lēmumu izpildi stipendiju piešķiršanā, kā arī par noteikumos noteiktās procedūras ievērošanu un nodrošināšanu.

13. SIA "Vidzemes slimnīca" šo noteikumu ietvaros veikto darbību kontroli veic Pašvaldības domes Sociālo un veselības lietu komiteja.

14. SIA "Vidzemes slimnīca" izskata privātpersonu iesniegumus par tās darbību šo noteikumu ietvaros, ņemot vērā Iesniegumu likumā noteiktos iesniegumu izskatīšanas termiņus un kārtību. Ja privātpersonu neapmierina sniegtā atbilde, iesniegumu pēc privātpersonas iniciatīvas izskata Pašvaldība. SIA "Vidzemes slimnīca" pieņemto lēmumu var apstrīdēt Pašvaldības domē.

15. SIA "Vidzemes slimnīca" reizi gadā, bet ne vēlāk kā līdz 31.decembrim, sagatavo un iesniedz Pašvaldībā pārskatu par piešķirtās budžeta dotācijas izlietojumu un stipendiju izmaksu.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks
Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.296 "Par stipendijām studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu"

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 12.pants nosaka, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.

Lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, Valmieras pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ir saglabājusi līdzdalību Vidzemes reģionā vienīgajā reģionālajā daudzprofilu neatliekamās palīdzības ārstniecības iestādē – sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca" (turpmāk – SIA "Vidzemes slimnīca").

SIA "Vidzemes slimnīca" sekmīgas darbības nodrošināšanu arvien būtiskāk ietekmē nepieciešamo speciālistu trūkums, kas tuvākajā nākotnē var apdraudēt pilnvērtīgu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Valmieras pilsētas un Vidzemes reģiona iedzīvotājiem.

Atbalsts jaunajiem speciālistiem stipendijas veidā sekmētu jauno speciālistu piesaisti darbam SIA "Vidzemes slimnīca" un Valmieras pilsētā, tādējādi risinot arī paaudžu nomaiņas problēmu.

Atbilstoši Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2015.–2030.gadam, viena no pilsētas attīstības ilgtermiņa prioritātēm ir darba, dzīvesvietas, veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu pieejamība drošā pilsētā. Savukārt Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam stratēģiskā mērķa "Iedzīvotāju sociālā un fiziskā drošība" rīcības virziens "Veselība" (kvalitatīvas un pieejamas veselības aprūpes veicināšana) paredz īstenot aktivitātes saistībā ar augsti kvalificētu medicīnas speciālistu, t.sk., ārstu un māsu piesaisti.

Stipendiju piešķiršanas mehānisma studentiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu, izveide sekmēs veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nepārtrauktību SIA "Vidzemes slimnīca" un veicinās kvalificēta medicīnas personāla piesaisti veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai nākotnē.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Pašvaldība budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros piešķir stipendijas studentiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmas, nosakot stipendijas pretendentu atlases kārtību, tiem izvirzāmās prasības, stipendijas piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī nosacījumus stipendijas saņēmējam.

Plānots, ka 2018.gadā stipendijas tiks piešķirtas diviem ārstiem un divām māsām, kuri apgūst attiecīgo mācību programmu un vienlaikus ir nodibinātas darba tiesiskās attiecībās ar SIA "Vidzemes slimnīca".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuStipendiju saņēmēju skaitu un stipendijas apmēru nosaka katru gadu, apstiprinot Pašvaldības ikgadējo budžetu.

2018.gadā plānots piešķirt stipendijas četrām personām (diviem ārstiem – vienas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā, un divām māsām – 50 % apmērā no vienas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēra). Kopējā ietekme uz Pašvaldības budžetu 2018.gadā veidotu EUR 12900,-.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNetieša ietekme. Nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tiek veicināta iedzīvotājiem labvēlīga vide, kas stimulē iedzīvotāju skaita pieaugumu.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmFinansējums tiek piešķirts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca". Pašvaldības administratīvo procedūru apjoms palielināsies budžeta sagatavošanas posmā un finansējuma piešķiršanas līguma sagatavošanā un kontrolē, kā arī lēmuma pieņemšanā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmVeiktas konsultācijas ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca".
Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks
04.05.2018