Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.13

Jēkabpilī 2018.gada 22.martā
Saistošie noteikumi par pašvaldības galvojuma sniegšanu studējošajiem
APSTIPRINĀTS
ar Jēkabpils pilsētas domes 22.03.2018. lēmumu Nr.116 (prot. Nr.8, 16.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jēkabpils pilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sniedz galvojumu par tām parāda saistībām, kuras uzņemas studējošais studiju kredīta un studējošo kredīta saņemšanai no kredītiestādes (turpmāk – galvojums).

II. Nosacījumi galvojuma saņemšanai

2. Tiesības saņemt galvojumu ir studējošajiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā, kuri uzsāk studijas vai sekmīgi apgūst valsts akreditētas studiju programmas un atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām.

3. Galvojumu izsniedz bakalaura vai augstākās profesionālās izglītības iegūšanai. Galvojums paredzēts studējošajiem, kuriem ir noteikta studiju maksa.

4. Pašvaldība sniedz galvojumu:

4.1. studējošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) vai trūcīgas ģimenes (personas) statuss, bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem, un atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

4.1.1. no studijām brīvajā laikā strādā vai ir strādājuši izvēlētajā studiju virzienā;

4.1.2. studēs studiju virzienā, kurā ir speciālistu pieprasījums Jēkabpils pilsētā;

4.1.3. studēs darba tirgū pieprasītā studiju virzienā;

4.2. studējošajiem, kuri strādā pašvaldības iestādēs un studiju virziens atbilst veicamajam darbam, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama profesionālā augstākā izglītība.

5. Viena persona var saņemt galvojumu tikai vienas studiju programmas apguvei.

III. Galvojuma sniegšanas kārtība

6. Galvojuma saņemšanai studējošajam pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā jāiesniedz šādi dokumenti:

6.1. pieteikums galvojuma saņemšanai, norādot vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, izglītības iestādi (attiecīgi norādot kontaktinformāciju, adresi, valsti, tālruni), fakultāti, programmas nosaukumu (iegūstamo specialitāti), studiju uzsākšanas un beigu datumu, kā arī nepieciešamā kredīta apmēru, aizdevēju, atmaksas termiņu, aizņēmuma procenta likmi;

6.2. dokumentu (diplomi, sertifikāti, atzinības u.c.) kopijas par sasniegumiem mācību priekšmetos, kuri saistīti ar studijām izvēlētajā studiju virzienā;

6.3. vienošanās (ja tāda ir) kopija ar darba devēju par darba nodrošinājumu pēc studiju beigšanas.

7. Lēmumu par galvojuma sniegšanu studējošajam sagatavo Jēkabpils Izglītības pārvalde un pieņem Jēkabpils pilsētas dome.

8. Jēkabpils pilsētas domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

9. Pēc Jēkabpils pilsētas domes lēmuma par galvojuma sniegšanu studējošajam pieņemšanas un informācijas nosūtīšanas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei, pašvaldība slēdz līgumu ar konkrēto kredītiestādi.

10. Studējošajam galvojuma saņemšanai ir jānoslēdz līgums ar pašvaldību par kredīta atmaksas kārtību.

11. Galvojumi tiek piešķirti gadskārtējā pašvaldības budžeta ietvaros.

IV. Noslēguma jautājumi

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošos noteikumus Nr.13 "Pašvaldības galvojuma sniegšanas kārtība studējošajiem".

13. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.maijā.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Ragainis
Jēkabpils pilsētas domes 22.03.2018. saistošo noteikumu Nr.13 "Saistošie noteikumi par pašvaldības galvojuma sniegšanu studējošajiem"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 140.punktā noteikts, ka grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma. Šādā gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jēkabpils pilsētas pašvaldība sniedz galvojumu par tām parāda saistībām, kuras uzņemas studējošais studiju kredīta un studējošo kredīta saņemšanai no kredītiestādes.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPrivātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas nav notikušas.
Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs R.Ragainis
01.05.2018