Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 4

Tērvetes novada Tērvetes pagastā 2016. gada 28. aprīlī
Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē 2016.–2026. gadā
APSTIPRINĀTI
ar Tērvetes novada domes 2016. gada 28. aprīļa
sēdes lēmumu (prot Nr. 7, 23. §),
ar precizējumiem 2016. gada 19. maija sēdē (prot. Nr. 8, 2. §)

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 10. panta piekto daļu,
likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 13. punktu
1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Saistošie noteikumi "Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē 2016.–2026. gadā" (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka kārtību, kādā veicama licencētā makšķerēšana (amatierzveja) ūdenstilpē Tērvetes ūdenskrātuve.

1.2. Tērvetes ūdenskrātuve (70 ha) atrodas Tērvetes novada Tērvetes pagasta Tērvetes dabas parka teritorijā uz valsts meža zemes un atbilstoši Civillikumam tai ir privāto ūdeņu statuss.

1.3. Tērvetes ūdenskrātuvi apsaimnieko Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" (turpmāk AS "Latvijas valsts meži").

1.4. Licencētā makšķerēšana Tērvetes ūdenskrātuvē nepieciešama, lai regulētu makšķernieku ietekmi uz vidi Tērvetes dabas parka teritorijā un radītu labvēlīgus apstākļus zivju krājumu aizsardzībai un racionālai izmantošanai. To ievieš saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" un saskaņā ar 2000. gada 11. septembrī apstiprinātajiem Tērvetes ūdenskrātuves zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem, kā arī ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamenta un Valsts vides dienesta izvirzītās prasības vides aizsardzībā.

1.5. Licencēto makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē pamatojoties uz Tērvetes novada domes noslēgto līgumu – pilnvarojumu organizē AS "Latvijas valsts meži", LVM "Rekreācija un medības", tālrunis +371 20272964, juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga LV-1004.

2. Licencētās makšķerēšanas vieta un laiks

2.1. Licencētā makšķerēšana tiek noteikta visā Tērvetes ūdenskrātuves teritorijā, kurā saskaņā ar 2012. gada 28. augusta Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 589 "Dabas parka "Tērvete" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi", ir noteikti šādi makšķerēšanas ierobežojumi, kas darbojas papildus Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi" paredzētajām prasībām:

2.2. no 1. maija līdz 30. jūnijam atļauta licencētā makšķerēšana no krasta un no laivas ūdenskrātuves neitrālajā zonā (zona-I) – teritorija ūdenskrātuves austrumu pusē pie slūžām un rietumu pusē pie īpašuma "Pļavnieki"; (zonējums norādīts saistošo noteikumu pielikumā Nr. 6.);

2.3. no 1. jūlija līdz ūdenskrātuves aizsalšanai un ledus periodā līdz ledus izkušanai (bet ne ilgāk kā līdz 31. martam) atļauta licencētā makšķerēšana no laivām un krasta, ziemas sezonā arī no ledus, visā ūdenskrātuves teritorijā;

2.4. No 1. aprīļa līdz 30. aprīlim makšķerēšana no laivām un krasta visā ūdenskrātuves teritorijā nav atļauta;

2.5. ūdenskrātuvē makšķernieki ar laivām drīkst atrasties divas stundas pirms saullēkta un līdz divām stundām pēc saulrieta.

3. Makšķerēšanas tiesības

Makšķerēt Tērvetes ūdenskrātuvē atļauts tikai tad, ja makšķernieks ir iegādājies un tam ir līdzi kāda no saistošajos noteikumos noteiktajām makšķerēšanas licencēm, personu apliecinošs dokuments, bet personām no 16 līdz 65 gadu vecumam (izņemot invalīdus) – makšķerēšanas karte. Makšķerēšanas licences tiek izrakstītas uz konkrētas personas vārda un tās aizliegts nodot citām personām.

4. Makšķerēšanas rīki un veidi

Atļautie makšķerēšanas rīki un veidi, loma lielums un citi ierobežojumi Tērvetes ūdenskrātuvē tiek noteikti atbilstoši spēkā esošiem Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība".

5. Makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa par licencēm

5.1. Licences veids

 

Cena EUR

Skaits (gab.), gadā

5.1.1. Vienas dienas licence makšķerēšanai krasta vai no laivas ūdenskrātuves neitrālajā zonā no 1. maija līdz 30. jūnijam.

5.00

2000

5.1.2. Vienas dienas licence makšķerēšanai no krasta, no laivas vai no ledus Tērvetes ūdenskrātuvē no 1. jūlija līdz ledus izkušanai (bet ne ilgāk kā līdz 31. martam).

2.50

5000

5.1.3. Gada bezmaksas licence makšķerēšanai no krasta, no laivas vai no ledus Tērvetes ūdenskrātuvē no 1. jūlija līdz ledus izkušanai (bet ne ilgāk kā līdz 31. martam).

0.00

40

5.2. Licences cenā iekļauts PVN 21 %.

5.3. Lai izpildītu Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" prasības par lomu uzskaiti un datu sniegšanu Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskam institūtam (turpmāk tekstā – BIOR), licence tiek izsniegta iekasējot skaidrā naudā drošības naudu, kas noteikta EUR 1,00 apmērā par vienas dienas licenci un tiek piemērota papildus noteiktajai licences cenai.

5.4. Ieturētā drošības nauda tiek pilnā apjomā atmaksāta tikai pēc licences atgriešanas ar uzskaitītajiem lomiem licences norādītajā adresē saistošo noteikumu 8.2. punktā noteiktajā termiņā.

5.5. Neatgriezto licenču ieturētā drošības nauda tiek izmantota tikai zivju resursu pavairošanas pasākumu finansēšanai, ko veic AS "Latvijas valsts meži".

6. Makšķerēšanas licenču cenu atlaižu piemērošana

6.1. Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Tērvetes ūdenskrātuvē pēc Tērvetes novada domes apstiprināta saraksta ir tiesības saņemt:

6.1.1. Tērvetes ūdenskrātuves piekrastes zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem,

6.1.2. maznodrošinātiem Tērvetes novada iedzīvotājiem.

6.2. Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Tērvetes ūdenskrātuvē ir tiesības arī saņemt:

6.2.1. bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadiem,

6.2.2. invalīdiem, politiski represētām personām,

6.2.3. personām vecākām par 65 gadiem.

6.3. Lai saņemtu gada bezmaksas licenci, saistošo noteikumu 6.1. punktā minētajām personām, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, ir jāiesniedz Tērvetes novada domē attiecīgs iesniegums ar pamatojumu gada bezmaksas licences saņemšanai, bet saistošo noteikumu 6.2. punktā minētajām personām, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, šāds iesniegums un pamatojums jāiesniedz licencētās makšķerēšanas organizētājam.

6.4. Pēc saistošo noteikumu 5.1.3. punktā minētā bezmaksas licenču kopējā limita izmantošanas papildus bezmaksas licences netiek izsniegtas un makšķerniekam vispārējā kārtībā jāiegādājas attiecīgajā termiņā derīga licence.

7. Licenču noformēšana un realizācija

7.1. Katra makšķerēšanas licence satur sekojošus rekvizītus:

7.1.1. kārtas numurs,

7.1.2. derīguma termiņš,

7.1.3. makšķerēšanas organizētāja rekvizīti,

7.1.4. licences saņēmēja vārds un uzvārds,

7.1.5. licences izsniedzēja un saņēmēja paraksti,

7.1.6. izsniegšanas datums.

7.2. Vienas dienas licencē tās izmantošanas datumu ieraksta licences izdevējs. Licences ar labojumiem uzskatāmas par nederīgām.

7.3. Licences noformējums parādīts saistošo noteikumu pielikumos Nr. 1–3.

7.4. Makšķerēšanas licences var iegādāties "Tērvetes ūdenskrātuves atpūtas un laivu bāzē" tās darba laikā Tērvetes pagastā, Tērvetes novadā, tālr. +371 26115333.

8. Lomu uzskaite

8.1. Lomu uzskaiti veic licencētās makšķerēšanas organizētājs saskaņā ar makšķernieku aizpildītajām lomu uzskaites tabulām (saistošo noteikumu pielikuma Nr. 1 – licences otra puse).

8.2. Makšķernieka pienākums ir 5 darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām, licenci nodot "Tērvetes ūdenskrātuves atpūtas un laivu bāzē", aizpildot licencē paredzēto makšķernieka lomu uzskaites formu.

8.3. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir tiesības divu gadu laikā no pārkāpumu konstatēšanas neizsniegt licences makšķerniekiem, kuri šī punkta prasības neievēro.

8.4. Apkopotos lomu uzskaites datus licencētās makšķerēšanas organizētājs katru gadu līdz 1.februārim iesniedz BIOR.

9. No licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums

No makšķerēšanas licencēm iegūtos līdzekļus sadala sekojoši:

9.1. 10 % – valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai;

9.2. 10 % – Tērvetes novada domei vides aizsardzības pasākumu organizēšanai;

9.3. 80 % – Licencētās makšķerēšanas organizētājam, kurš savu līdzekļu daļu izlieto Tērvetes ūdenskrātuves apsaimniekošanai saskaņā ar saistošo noteikumu pielikumā Nr. 4 pievienoto Tērvetes ūdenskrātuves apsaimniekošanas plānu, kā arī licencētās makšķerēšanas ieviešanai un zivju un vides aizsardzības kontroles nodrošināšanai, zivju krājumu pavairošanai.

10. Vides aizsardzība

10.1. Tērvetes ūdenskrātuves tuvumā aizliegts trokšņot, kurināt ugunskurus, izmest atkritumus un novietot transporta līdzekļus ārpus tam speciāli ierīkotām un nozīmētām vietām.

10.2. Tērvetes ūdenskrātuves piekrastes zemju īpašnieki ir tiesīgi savā piekrastes joslā turēt un izmantot personīgām vajadzībām vienu Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrētu airu laivu, ievērojot saistošajos noteikumos minētās prasības un licencētās makšķerēšanas noteikumus.

10.3. Aizliegta biotopu, savvaļas augu un dzīvnieku dzīvotņu iznīcināšana vai bojāšana.

10.4. Makšķerniekiem atļauts izmantot tauvas joslu, kuras platums ir 4 m.

11. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību kontrole

Kontroli par licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu veic Valsts vides dienesta un Dabas aizsardzības pārvaldes inspektori, kā arī licencētās makšķerēšanas organizētāji, policija, Valsts vides dienesta pilnvarotas personas un Tērvetes novada domes nozīmētas amatpersonas savas kompetences ietvaros.

12. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi

Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi ir:

12.1. Sadarbībā ar pašvaldību ik gadus sniegt sabiedrības informācijas līdzekļos informāciju par licencētās makšķerēšanas kārtību Tērvetes ūdenskrātuvē un izvietot norādes zīmes ūdenskrātuves piekrastē;

12.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību saskaņā ar saistošo noteikumu 7.4. punktu;

12.3. reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām;

12.4. nodrošināt to līdzekļu, kas iegūti, realizējot makšķerēšanas licences, izlietošanu atbilstoši saistošo noteikumu 9. punktam;

12.5. reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences uzskaites žurnālā;

12.6. nozīmēt atbildīgo personu, kura pēc Valsts vides dienesta pilnvarotās personas vai pašvaldības pilnvarotās personas statusa iegūšanas piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos, kā arī katru gadu līdz 31. decembrim iesniedz Valsts vides dienestā informāciju par veiktajiem pasākumiem ūdenstilpes apsaimniekošanā un licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un uzturēšanā;

12.7. iepazīstināt makšķerniekus ar šiem saistošajiem noteikumiem;

12.8. iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981) pārskatu par licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 15. jūlijam un 15. janvārim, kā arī pārskaitīt valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļus, kas iegūti realizējot makšķerēšanas licences, divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu;

12.9. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši saistošo noteikumu 8.punktā noteiktai kārtībai;

12.10. veikt licencētās makšķerēšanas teritorijas (saistošo noteikumu pielikuma Nr. 6 zona II) marķēšanu dabā ar bojām.

13. Atbildība

(Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 19 redakcijā)

13.1. Par noteikumu 2., 3., 4., 8. un 10. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 140 naudas soda vienībām.

13.2. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 2., 3., 4., 8. un 10. punktā noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Tērvetes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Tērvetes novada domes administratīvā komisija.

14. Saistošo noteikumu darbības laiks

14.1. Saistoši noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā.

14.2. Saistošo noteikumu darbības ilgums ir 10 gadi no to spēkā stāšanās dienas.

Talsu novada domes priekšsēdētāja D. Reinika
Pielikums Nr. 1
Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 4
"Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē 2016.–2026. gadā"
AS "Latvijas valsts meži"
Reģ.Nr. 40003466281
Rīga, Vaiņodes iela 1
AS "Latvijas valsts meži"
Reģ.Nr. 40003466281
Rīga, Vaiņodes iela 1

Latvijas valsts meži
LVM Rekreācija un medības
Tērvetes ūdenskrātuve tālr. 26115333

Latvijas valsts meži
LVM Rekreācija un medības
Tērvetes ūdenskrātuve tālr. 26115333

 Pasaknis Kvīts
 Vienas dienas Vienas dienas
Licence: Sērija TM Nr. 0000000Licence: Sērija TM Nr. 0000000
Cena EUR 5.00Makšķerēšanai
Tērvetes ūdenskrātuvē
Cena EUR 5.00Makšķerēšanai
Tērvetes ūdenskrātuvē
no 1. maija līdz 30. jūnijam no krasta un laivas ūdenskrātuves neitrālajā zonāno 01. maija līdz 30. jūnijam no krasta un laivas ūdenskrātuves neitrālajā zonā
Izdota 
 

vārds, uzvārds

Makšķerēšanas datums (cipariem)
   
  (vārdiem)
Izdota 
 

vārds, uzvārds

Makšķerēšanas datums (cipariem)
   
  (vārdiem)
Izdeva 
 

vārds, uzvārds

Izdeva 
 

vārds, uzvārds

201___.g. __________________201___.g. __________________
Makšķernieka paraksts _____________________
par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem.
Makšķernieka paraksts _____________________
par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem.
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika
Pielikums Nr. 1A
Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 4
"Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē 2016.–2026. gadā"
Makšķernieka lomu uzskaite

Licences 2. puse.

DatumsMakšķerēšanas ilgums st.Zivju sugaZivju skaits gab.Zivju svars kg.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Licence nododama laivu bāzē 5 darba dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām, aizpildot lomu uzskaites formu. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir tiesības divu gadu laikā neizsniegt licences makšķerniekiem, kuri šo prasību neievēro.

Makšķernieka dzīves vieta................................................................

Paraksts.............................................................................

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika
Pielikums Nr. 2
Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 4
"Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē 2016.–2026. gadā"
AS "Latvijas valsts meži"
Reģ.Nr. 40003466281
Rīga, Vaiņodes iela 1
AS "Latvijas valsts meži"
Reģ.Nr. 40003466281
Rīga, Vaiņodes iela 1

Latvijas valsts meži
LVM Rekreācija un medības
Tērvetes ūdenskrātuve tālr. 26115333

Latvijas valsts meži
LVM Rekreācija un medības
Tērvetes ūdenskrātuve tālr. 26115333

 Pasaknis Kvīts
 Vienas dienas Vienas dienas
Licence: Sērija TD Nr. 0000000Licence: Sērija TD Nr. 0000000
Cena Eur 2.50Makšķerēšanai
Tērvetes ūdenskrātuvē
Cena Eur 2.50Makšķerēšanai
Tērvetes ūdenskrātuvē
no 201__. gada 01. jūlija līdz ledus izkušanai (bet ne ilgāk kā līdz 31. martam) no krasta, laivas vai ledus visā ūdenskrātuves teritorijāno 201__. gada 01. jūlija līdz ledus izkušanai (bet ne ilgāk kā līdz 31. martam) no krasta, laivas vai ledus visā ūdenskrātuves teritorijā
Izdota 
 

vārds, uzvārds

Makšķerēšanas datums (cipariem)
   
  (vārdiem)
Izdota 
 

vārds, uzvārds

Makšķerēšanas datums (cipariem)
   
  (vārdiem)
Izdeva 
 

vārds, uzvārds

Izdeva 
 

vārds, uzvārds

201___.g. __________________201___.g. __________________
 Makšķernieka paraksts _____________________
par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem.
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika
Pielikums Nr. 3
Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 4
"Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē 2016.–2026. gadā"
AS "Latvijas valsts meži"
Reģ.Nr. 40003466281
Rīga, Vaiņodes iela 1
AS "Latvijas valsts meži"
Reģ.Nr. 40003466281
Rīga, Vaiņodes iela 1

Latvijas valsts meži
LVM Rekreācija un medības
Tērvetes ūdenskrātuve tālr. 26115333

Latvijas valsts meži
LVM Rekreācija un medības
Tērvetes ūdenskrātuve tālr. 26115333

 Pasaknis Kvīts
 Gada Gada
Licence: Sērija TB Nr. 0000000Licence: Sērija TB Nr. 0000000

Bezmaksas

Makšķerēšanai
Tērvetes ūdenskrātuvē

Bezmaksas

Makšķerēšanai
Tērvetes ūdenskrātuvē
no 201__. gada 01. jūlija līdz ledus izkušanai (bet ne ilgāk kā līdz 31. martam) no krasta, laivas vai ledus visā ūdenskrātuves teritorijāno 201__. gada 01. jūlija līdz ledus izkušanai (bet ne ilgāk kā līdz 31. martam) no krasta, laivas vai ledus visā ūdenskrātuves teritorijā
Izdota 
 

vārds, uzvārds

Izdota 
 

vārds, uzvārds

Izdeva 
 

vārds, uzvārds

Izdeva 
 

vārds, uzvārds

201___.g. __________________201___.g. __________________
 Makšķernieka paraksts _____________________
par iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem.
Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika
Pielikums Nr. 4
Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 4
"Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē 2016.–2026. gadā"
Tērvetes ūdenskrātuves apsaimniekošanas plāns 2016.–2026. g.

Nr.p.k.

Darbu veids

Ik gadus

1.Saskaņā ar Tērvetes ūdenskrātuves zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem ezerā ielaist zivju mazuļus

50000

2.Laivu bāzei blakus esošās atpūtas vietas labiekārtošana un uzturēšana

pastāvīgi

3.Nodrošināt sezonas lieguma zonas marķējumu

pastāvīgi

Ezera uzrauga darba pienākumi:

1. Regulāri veikt ezera apsardzību.

2. Pilnveidot laivu bāzi.

3. Makšķerēšanas vietu aprīkošana, sakopšana un sakārtošana.

4. Makšķernieku konsultācijas par makšķerēšanas vietām.

5. Laivu uzturēšana, remonts.

6. Makšķerēšanas licenču pārdošana un citi ar to saistītie pienākumi.

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika
Pielikums Nr. 5
Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiemNr. 4
"Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē 2016.–2026. gadā"
Tērvetes ūdenskrātuves
robežu apraksts

Tērvetes ūdenskrātuve atrodas Tērvetes pagasta Tērvetes novadā.

No Tērvetes upes ietekas Tērvetes ūdenskrātuvē, rietumu virzienā līdz Tērvetes ūdenskrātuves dambim, tālāk pa dambi uz austrumiem un dienvidiem līdz "Silalībieši" ziemeļu robežai, tālāk rietumu virzienā līdz Tērvetes upes ietekai Tērvetes ūdenskrātuvē.

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika
Pielikums Nr. 6
Tērvetes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 4
"Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē 2016.–2026. gadā"

I – atļauts makšķerēt no krasta un laivas no 1. maija līdz 30. jūnijam.

I, II – atļauts makšķerēt no krasta un laivas no 1. jūlija līdz 31. martam.

I, II – aizliegts makšķerēt no krasta un laivas no 1. aprīļa līdz 30. aprīlim.

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika
Tērvetes novada domes saistošo noteikumu Nr. 4 "Par licencēto makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē 2016.–2026. gadā"
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojumsPastāvošais tiesiskais regulējums: Zvejniecības likuma 10. panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu vai licencētajām zemūdens medībām tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm).

Tērvetes ūdenskrātuves apsaimniekotājs akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" ir izstrādājis un iesniedzis Tērvetes novada pašvaldībai izskatīt un ar saistošajiem noteikumiem apstiprināt nolikumu par licencēto makšķerēšanu Tērvetes ūdenskrātuvē 2016.–2026. gadā, kas aizstāj spēku zaudējušo licencētās makšķerēšanas nolikumu un Tērvetes novada domes 28.03.2013. saistošos noteikumus Nr. 5 "Licencētās makšķerēšanas nolikums Tērvetes ūdenskrātuvē 2013.–2015. gadā". Nolikums ir saskaņots ar visām LR MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība" 10. punktā minētajām institūcijām.

Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantot vērtīgo zivju krājumus Tērvetes ūdenskrātuvē. Licencētā makšķerēšana sniedz papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai, kā arī licencētās makšķerēšanas un ar to saistītā lauku tūrisma un rekreācijas attīstībai.

2. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka Tērvetes ūdenskrātuvē licencētās makšķerēšanas noteikumus; vides un dabas resursu aizsardzības prasības; licenču veidus, skaitu, maksu par licencēm, saturu, realizāciju; licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumus un tiesības.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu projekts paredz iekasēt maksu par makšķerēšanas licenču izsniegšanu, no licencēm iegūtos līdzekļus 10 % apmērā novirzot Tērvetes novada pašvaldībai vides aizsardzības pasākumu organizēšanai. Saistošo noteikumu izpildei netiek prognozēta būtiska finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams izveidot jaunas institūcijas.
4. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi šo jomu neskar.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi šo jomu neskar.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmPēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē www.tervetesnovads.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē www.tervetesnovads.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika
01.07.2020