Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 14

Tērvetes novada Tērvetes pagastā 2013. gada 15. augustā
Mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumi
APSTIPRINĀTI
ar Tērvetes novada domes 2013. gada
15. augusta sēdes lēmumu (prot. Nr. 10, 12. §),
ar precizējumiem 2013. gada 19. septembra sēdē (prot. Nr. 11, 27. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 10. punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma
8. panta trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumus Tērvetes novadā, pašvaldības veikto kontroli pār šo noteikumu izpildi, atbildību par pārkāpumiem, kā arī dzīvnieku klaiņošanas novēršanas, klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas un, ja nepieciešams, likvidēšanas organizēšanas kārtību.

2. Noteikumos ir lietoti šādi termini:

2.1. Mājdzīvnieki – (šo noteikumu izpratnē) visu sugu mājlopi (suņu, kaķu, govju, cūku, aitu, zirgu un kazu dzimtas dzīvnieki, mājas nepārnadži, truši, kā arī fermā audzēti minēto sugu savvaļas dzīvnieki un savvaļas atgremotāji, mājputni, rāpuļi, abinieki, zivis, kā arī eksotiskie un dekoratīvie dzīvnieki.

3. Noteikumu mērķis ir:

3.1. reglamentēt Tērvetes novadā esošo mājdzīvnieku turēšanu atbilstoši labturības prasībām;

3.2. samazināt mājdzīvnieku radīto traumu skaitu un novērst iespējas inficēties ar trakumsērgu un slimībām, kas kopējas dzīvniekiem un cilvēkiem, kā arī ar slimībām, kas apdraud citus dzīvniekus;

3.3. novērst apstādījumu bojāšanu, sekmēt teritorijas sakoptību, veicināt sanitāri higiēniskās situācijas uzlabošanu Tērvetes novadā.

II. Mājdzīvnieku uzturēšana

4. Nekustamā īpašuma īpašnieks viņam piederošajā (apsaimniekošanā esošajā) objektā un teritorijā nedrīkst pieļaut klaiņojošu dzīvnieku ilgstošu uzturēšanos vai barošanos.

5. Aizliegts barot klaiņojošus mājdzīvniekus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās.

Klaiņojošu mājdzīvnieku barošana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pieguļošajā teritorijā ir atļauta tikai gadījumos, ja ir saņemta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces piekrišana klaiņojošu mājdzīvnieku barošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pieguļošajā teritorijā un iekārtota speciāla klaiņojošu mājdzīvnieku barošanas vieta. Personai, kas baro klaiņojošos mājdzīvniekus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piegulošajā teritorijā, ir jāuztur iekārtotā barošanas vieta tīrībā un kārtībā.

6. Daudzdzīvokļu māju dzīvokļos ar mājas īpašnieka vai pašvaldības namīpašuma apsaimniekotāja rakstveida atļauju drīkst turēt tikai mājas (istabas) dzīvniekus. Akvāriju zivis un mazos dziedātājputnus, ja tie netraucē apkārtējos, drīkst turēt arī bez mājas īpašnieka piekrišanas.

7. Tērvetes novada ciemu teritorijās ar nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanu atbilstoši ierīkotās novietnēs vai iežogotā teritorijā drīkst turēt mājdzīvniekus, ja mājdzīvnieku turēšana netraucē blakus esošo māju iedzīvotājus (t.i., netraucē naktsmieru ar troksni, nerada smaku, netīrību) un būtiski nebojā apkārtējās vides ainavu.

8. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās un šādai mājai piegulošajā teritorijā (zemes gabalā), kas atrodas visu mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā nav atļauta mājdzīvnieku turēšana.

9. Mājdzīvnieku īpašniekam un turētājam ir pienākums:

9.1. turēt tikai vakcinētus un reģistrētus mājdzīvniekus;

9.2. nepieļaut, ka mājdzīvnieks piemēslo Tērvetes novada sabiedriskās teritorijas, daudzdzīvokļu māju vai sabiedrisko ēku telpas, nekavējoties satīrīt mājdzīvnieku atstātos ekskrementus;

9.3. nepalaist suņus bez pavadas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanās telpās;

9.4. Ārpus norobežotas teritorijas dzīvniekam – sunim bez pavadas, aizliegts atrasties šādās novada teritorijās, izņemot gadījumus, ja šajās teritorijās notiek suņu izstāde vai suņu paraugdemonstrējumi:

9.4.1. bērnu atpūtas un rotaļu laukumos;

9.4.2. pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu teritorijās;

9.4.3. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos;

9.4.4. stadionos un sporta laukumos;

9.4.5. parkos, skvēros.

III. Klaiņojošo mājas (istabas) dzīvnieku izķeršana, izmitināšana un aprūpēšana

10. Tērvetes novada teritorijā klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu saskaņā ar normatīvajos aktos un noslēgtā līguma noteikto kārtību organizē un nodrošina Tērvetes novada pašvaldības izvēlēta persona(-as), kas specializējušies konkrētu pakalpojumu sniegšanā.

11. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina izķerto klaiņojošo un konfiscēto mājas (istabas) dzīvnieku, kā arī bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo savvaļas dzīvnieku izmitināšanu dzīvnieku patversmē.

IV. Atbildība par noteikumu neievērošanu

12. Par noteikumu 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no 2 līdz 20 naudas soda vienībām, juridiskajām personām no 2 līdz 40 naudas soda vienībām.

(Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr.18 redakcijā)

13. (Svītrots ar 2017. gada 26. janvāra sēdes lēmumu)

14. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktā noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Tērvetes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Tērvetes novada domes administratīvā komisija.

(Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr.18 redakcijā)

15. (Svītrots ar Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 18)

16. (Svītrots ar 2017. gada 26. janvāra sēdes lēmumu)

V. Noslēguma jautājumi

17. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Tērvetes novada domes informatīvajā izdevumā "Laikam līdzi".

18. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tērvetes novada pašvaldības 2006. gada 20. jūnija noteikumi "Dzīvnieku turēšanas noteikumi Tērvetes pašvaldībā."

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika
01.07.2020