Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2020. - ... / Spēkā esošā
Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 3

Tērvetes novada Tērvetes pagastā 2013. gada 28. martā
Par Tērvetes novada simboliku
APSTIPRINĀTI
ar Tērvetes novada domes 2013. gada 28. marta sēdes lēmumu (prot. Nr. 3, 4. §),
precizēti ar Tērvetes novada domes 2013. gada 23. maija sēdes lēmumu (prot. Nr. 5, 13. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 7. punktu
(Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka Tērvetes novada simboliku, kas ir Tērvetes novada karogs, Tērvetes novada ģerbonis un Tērvetes novada himna, kā arī tās lietošanas, izgatavošanas un izmantošanas kārtību.

II. Simbolikas apraksts

2. Karoga apraksts:

2.1. Tērvetes novada karogs ir taisnstūra formas, ar platuma un garuma attiecībām 1 : 2;

2.2. Tērvetes novada karogā attēlots – centrā uz purpursarkana fona Tērvetes novada ģerbonis, aiz kā horizontāli atrodas Tērvetei piederīgais latviskais zīmējums saulīte – rozīte;

2.3. Karogs izgatavojams šādos lielumos – 1 m x 2 m;

2.4. Tērvetes novada karoga platuma un garuma attiecība, neatkarīgi no karoga izmēriem, atbilst šo noteikumu 1. pielikumā norādītajam paraugam;

2.5. Galda karodziņa maksimālie izmēri 14 x 28 cm, tā proporcijas un apraksts atbilst Tērvetes novada karoga proporcijām un aprakstam.

3. Tērvetes novada ģerboņa heraldiskais apraksts:

3.1. Tērvetes novada ģerbonī ir purpurkrāsas vairogs ar senās Zemgaļu pils atveidojumu zeltā;

3.2. Tērvetes novada simbolikas – ģerboņa attēli atbilst simbolu heraldiskajam aprakstam, kas apstiprināts Valsts heraldikas komisijā;

3.3. Tērvetes novada ģerboņa krāsainais attēls, grafiskais attēls un kontūrzīmējums, neatkarīgi no tā izmēriem, atbilst ģerboņa aprakstam, kā arī sakrīt ar šajos noteikumos pievienotajiem paraugiem, kas apstiprināti ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas lēmumu Nr. 3.1-4/26 ( Pielikums Nr. 2);

3.4. Ģerboņa krāsas ir: sarkana – Pantone P 202, zelts un melns.

4. Himnas apraksts:

4.1. Tērvetes novada himnas teksts, autore Ulla Kavicka, ir:

"Tāda smarža kā Tērvetes pļavās,
Tādas krāsas kā Tērvetes kļavās,
Tādas bites kā Tērvetes dravās
Es nespēšu rast vairs nekur.

Tik daudz gaismas Tērvetes logos,
Tik skaņas atbalsis Tērvetes lokos,
Tik cēli vēji Tērvetes kokos,
Tos nespēšu rast vairs nekur.

Manas dziesmas skan Tērvetē,
Mani rīti aust Tērvetē,
Manas naktis tumst Tērvetē,
Manas mājas ir te."

4.2. Tērvetes novada himna izpildāma latviešu valodā ar Artūra Reinika komponēto mūziku (Pielikums Nr. 3). Himnu var atskaņot arī instrumentālā izpildījumā.

III. Simbolikas izmantošana

5. Tērvetes novada karoga izmantošana:

5.1. Tērvetes novada karogu lieto šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, garantējot tam cieņu;

5.2. Karogs paceļams:

5.2.1. pastāvīgi – mastā pie Tērvetes novada domes administrācijas ēkas un Tērvetes novada pagastu pārvalžu administrācijas ēkām;

5.2.2. pie Tērvetes novada domes iestāžu ēkām, izglītības iestādēm, RC "Tērvete" – Tērvetes novada domes izsludinātajos publiskajos pasākumos; saskaņā ar atsevišķu rīkojumu – citos Tērvetes novada domes organizētajos svinīgajos gadījumos;

5.2.3. pēc brīvas gribas – valsts svētkos un atceres dienās kopā ar Latvijas valsts karogu, tam labajā pusē, skatoties virzienā pret ēkas fasādi, Tērvetes novada domes izsludinātajos publiskajos pasākumos, tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos, atceres dienās un citos gadījumos, garantējot tam cieņu;

5.3. Sēru dienās karogs lietojams tādā kārtībā, kāda noteikta Latvijas valsts karogam;

5.4. Tērvetes novada karogu aizliegts lietot:

5.4.1. pie ēkām, kuras ir avārijas stāvoklī, kurās tiek veikts kapitālais remonts, kurām tiek remontēta fasāde (izņemot 5.2.1. apakšpunktā minētās pašvaldības administrācijas ēkas);

5.4.2. citās nepiemērotās vietās (pie saimniecības ēkām, nesakoptās teritorijās u.tml.) un apstākļos;

5.4.3. ja karogs bojāts, nekvalitatīvi izgatavots, vai izbalējis.

5.5. Tērvetes novada karogu telpās lieto tam īpaši paredzētā goda vietā, ja lieto kopā ar Latvijas valsts karogu – no tā labajā pusē.

5.6. Proporcionāli samazinātu Tērvetes novada galda karogu sarunu, konferenču un citu oficiālu tikšanos laikā novieto uz galda pa labi tās Tērvetes novada amatpersonas priekšā, kura vada sarunas. Galda karogu var lietot arī Tērvetes novada amatpersonu darba telpās, novietojot to amatpersonas priekšā pa labi.

5.7. Tērvetes novada karoga attēlu drīkst lietot dekoratīvos nolūkos, garantējot tam cieņu. Lietojot karoga attēlu dekoratīvos nolūkos, jānodrošina šo noteikumu 5. punkta nosacījumi. Ja karogu lieto dekoratīvos nolūkos, tam saglabājas Tērvetes novada simbola statuss. Aizliegts lietot Tērvetes novada karoga attēlu kā preču vai pakalpojumu zīmi.

6. Ģerboņa izmantošana:

6.1. Tērvetes novada domei ir izņēmuma tiesības lietot Tērvetes novada ģerboni;

6.2. Ģerboni drīkst lietot domes iestāžu zīmogos un stūra spiedogos, uz pašvaldības iestāžu veidlapām, pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku dienesta apliecībām un vizītkartēm, amata zīmēm un zīmotnēm, Tērvetes novada pašvaldības (domes) apbalvojumiem, pašvaldības iestāžu iespieddarbiem uz vāka un titullapas, kā arī uz to izdotajām apliecībām, pašvaldības informatīvā izdevuma titullapas, pie pašvaldības iestāžu ēkām un dienesta telpās, uz pašvaldībai piederošiem transportlīdzekļiem, pašvaldības reprezentācijas aksesuāriem un citos pašvaldības atļautos gadījumos;

6.3. Ģerboni uz domes iestāžu izdotajiem dokumentiem drīkst lietot, ja to paraksta amatpersona, kura ir pilnvarota pārstāvēt iestādi;

6.4. Lēmumu par ģerboņa lietošanu šajos noteikumos neparedzētos gadījumos pieņem Tērvetes novada dome;

6.5. Tērvetes novada ģerboņa attēlu drīkst lietot dekoratīvos nolūkos, garantējot tam cieņu. Lietojot ģerboņa attēlu dekoratīvos nolūkos, jānodrošina šo noteikumu 3. punkta nosacījumi. Ja ģerboņa attēlu lieto dekoratīvos nolūkos, tam saglabājas Tērvetes novada simbola statuss. Aizliegts lietot Tērvetes novada ģerboņa attēlu kā preču vai pakalpojumu zīmi.

7. Tērvetes novada himnas izmantošana:

7.1. Tērvetes novada himnu var izpildīt:

7.1.1. paceļot Tērvetes novada karogu pašvaldības un tās iestāžu, kapitālsabiedrības rīkoto svinīgo pasākumu atklāšanā vai to laikā;

7.1.2. Tērvetes novada svētku un citu sabiedrisku pasākumu laikā, nodrošinot svinīgus apstākļus;

7.1.3. Tērvetes novada himnu var izpildīt pēc brīvas gribas arī tautas, darba vai ģimeņu svētkos, atceres dienās, kā arī citos gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu pret Tērvetes novada himnu.

IV. Simbolikas izgatavošana un izmantošana komerciālos nolūkos

8. Tērvetes novada ģerboņa attēlus komerciālos nolūkos drīkst lietot tikai saņemot pašvaldības atļauju, par ko ir jāmaksā pašvaldības nodeva saskaņā ar saistošajiem noteikumiem.

9. Atļaujas saņemšanai par Tērvetes novada simbolikas izmantošanu komerciālos nolūkos pašvaldībā jāiesniedz:

9.1. iesniegums, kurā norādīts izmantošanas mērķis un informācija par tiražēšanas apjomiem;

9.2. juridiskām personām reģistrācijas apliecības kopija, fiziskām personām – pases kopija;

9.3. izstrādājuma skice vai etalona paraugs.

10. Lietojot ģerboņa attēlu, neatkarīgi no to izmēriem, tam precīzi proporcionāli jāatbilst apstiprinātajam ģerboņa etalona paraugam.

11. Tērvetes novada simbolikas izgatavošanas atļauja komerciāliem mērķiem tiek izsniegta uz vienu gadu.

V. Atbildība

12. Par noteikumu 5.3., 5.4., 5.7., 6.5., 7.1.2., 7.1.3. un 8. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām no 2 līdz 10 naudas soda vienībām, juridiskajām personām no 2 līdz 70 naudas soda vienībām.

(Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā)

13. (Svītrots ar Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.16)

14. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu 5.3., 5.4., 5.7., 6.5., 7.1.2., 7.1.3. un 8. punktā noteikto prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Tērvetes novada pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Tērvetes novada domes administratīvā komisija.

(Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā)

15. (Svītrots ar Tērvetes novada domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.16)

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika
1. pielikums

2. pielikums

Ģerboņu atveidojums (krāsainais, grafiskais, kontūrzīmējums) LR Kultūras ministrijas lēmumā Nr. 3.1-4/26 no 23.08.2012 "Par Tērvetes novada ģerboni".

3. pielikums

01.07.2020