Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Dobeles novada domes 2022. gada 24. februāra saistošos noteikumus Nr. 9 "Par sociālajiem pakalpojumiem Dobeles novadā".
Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 1

Tērvetes novada Tērvetes pagastā 2018. gada 25. janvārī
Par sociālajiem pakalpojumiem Tērvetes novada pašvaldībā
APSTIPRINĀTI
ar Tērvetes novada domes
2018. gada 25. janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 1,12. §),
ar precizējumiem 2018. gada 22. februāra sēdē
(prot. Nr. 3, 22. §)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
3. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275
"Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība,
kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas
no pašvaldības budžeta
" 6. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības iedzīvotājiem nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus, to piešķiršanas un saņemšanas kārtību, kā arī lēmumu par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu tos piešķirt, pārsūdzēšanas kārtību.

2. Tērvetes novada pašvaldība sniedz sociālos pakalpojumus vai organizē to sniegšanu – dzīvesvietā, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas vai sociālās rehabilitācijas institūcijās.

3. Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus ir personām, kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas Tērvetes novadā, kā arī citām normatīvajos aktos noteiktajām personām, ja tās ir nonākušas krīzes situācijā.

4. Lēmumu par sociālā pakalpojuma nepieciešamību, tā piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem Tērvetes novada domes Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Dienests) savā darbībā ievērojot normatīvo aktu prasības un šos noteikumus.

II. Sociālie pakalpojumi un to piešķiršanas kārtība

5. Dienests sniedz vai organizē sekojošus sociālos pakalpojumus:

5.1. sociālā darba pakalpojumu;

5.2. psihologa pakalpojumu;

5.3. Augstkalnes pagasta atbalsta centra pakalpojumu;

5.4. Aprūpes mājās pakalpojumu;

5.5. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieaugušai personai institūcijā;

5.6. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērnam institūcijā;

5.7. īslaicīgu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērnam institūcijā;

5.8. asistenta pakalpojumu.

6. Pieprasot sociālos pakalpojumus, persona vai tās pārstāvis Dienestā iesniedz dokumentus atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība" 3. punktā noteiktajam.

7. Ja normatīvie akti neparedz citu lēmuma pieņemšanas termiņu, Dienests 10 darba dienu laikā pēc iesniegumu un visu dokumentu saņemšanas dienas, kā arī, ja nepieciešams, pēc apsekošanas dzīves vietā novērtē personas vajadzības atbilstoši normatīvajiem aktiem, pieņem lēmumu piešķirt vai atteikt sociālo pakalpojumu.

8. Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu pieejamību, Dienests var slēgt līgumu ar fizisku/juridisku personu sociālā pakalpojuma nodrošināšanai, līgumā paredzot kārtību, kādā tiks kontrolēta sniegtā sociālā pakalpojuma kvalitāte.

9. Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā nav iespēju sniegt attiecīgo sociālo pakalpojumu, Dienests slēdz līgumus ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem citās pašvaldībās.

III. Sociālā darba pakalpojums

10. Sociālā darba pakalpojums nodrošina profesionālu darbību, lai palīdzētu ģimenēm (personām), personu grupām veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru samazināšanu, attīstot pašas personas resursus.

11. Dienests nodrošina sekojošus sociālā darba pakalpojumus:

11.1. konsultācijas ģimenēm ar bērniem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm, atbalsta ģimenēm, uzticības personām, kurām nepieciešams sociālais un psiholoģiskais atbalsts;

11.2. bērna ārpusģimenes aprūpes laikā izglītojošu, sociālu un citu palīdzību bērna vecākiem, lai radītu apstākļus bērna aprūpes atjaunošanai ģimenē;

11.3. sociālo darbu ar sociālās atstumtības riska grupu personām;

11.4. likumpārkāpumu profilakses darbu ar sociālā riska ģimeņu bērniem un jauniešiem, un viņu vecākiem.

12. Sociālais darbinieks:

12.1. palīdz ģimenei (personai) noteikt, mazināt sociālās problēmas un risināt personiskās, savstarpējās attiecības;

12.2. atbalsta ģimenes (personas) attīstības iespējas, motivē patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos īstenot;

12.3. sniedz informāciju par pakalpojumiem, sociālo palīdzību un veido sadarbību starp ģimeni (personu) un pakalpojumu sniedzējiem;

12.4. piesaista nepieciešamos resursus un organizē pakalpojumus ģimenei (personai) sociālo problēmu risināšanai.

IV. Psihologa pakalpojums

13. Pašvaldības finansēts psihologa pakalpojums tiek sniegts Tērvetes novada iedzīvotājiem saskaņā ar sociālā darba speciālista atzinumu personai krīzes situācijā vai pamatojoties uz Tērvetes novada Bāriņtiesas pieprasījumu:

13.1. pilngadīgām personām, kurām psihologa pakalpojums nepieciešams, lai mazinātu krīzes situācijas radītās psiholoģiskās traumas sekas;

13.2. nepilngadīgām personām, kuras cietušas no vardarbības un ir psihologa vai sociālā darbinieka atzinums par sociālas rehabilitācijas nepieciešamību dzīves vietā;

13.3. gadījumos, kad saskaņā ar sociālā darbinieka izstrādāto sociālās rehabilitācijas plānu, psihologa pakalpojums ir nepieciešams personas/ģimenes sociālajai atveseļošanai.

14. Psihologa pakalpojums ietver līdz desmit psihologa konsultācijām.

V. Augstkalnes pagasta atbalsta centra pakalpojums

15. Augstkalnes pagasta atbalsta centrs "Zvaniņi" sniedz veļas mazgāšanas, veļas žāvēšanas un dušas pakalpojumus.

16. Pakalpojumi ir par maksu, kuru izcenojumus apstiprina Tērvetes novada dome.

17. Dienests pieņem lēmumu par pašvaldības apmaksāta pakalpojuma piešķiršanu uz laika periodu līdz 3 mēnešiem personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nespēj sev nodrošināt personīgo higiēnu bez palīdzības sniegšanas.

VI. Aprūpe mājās pakalpojums

18. Aprūpe mājās pakalpojums (turpmāk – Aprūpes pakalpojums) nodrošina mājās pamatvajadzību apmierināšanu personām, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar sevi aprūpēt un kurām nav apgādnieku vai tie nodarbinātības, vai citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību.

19. Par likumīgo apgādnieku šo noteikumu izpratnē ir atzīstama persona, kurai ar Civillikumu uzlikts apgādāšanas pienākums (pilngadīgi bērni, pilngadīgi mazbērni, laulātie).

20. Par objektīviem apstākļiem šo noteikumu izpratnē ir uzskatāmi:

20.1. apgādnieka slimības laiks;

20.2. apgādnieka atrašanās medicīniskās vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;

20.3. apgādnieka atkarība no kaitīgām vielām un darbībām (uz ārstēšanās vai rehabilitācijas laiku);

20.4. apgādnieks ir pensijas vecuma persona, kurš fizisko ierobežojumu dēļ nevar veikt aprūpi;

20.5. apgādniekam ir garīga vai fiziska rakstura traucējumi, ko apstiprina ģimenes ārsta vai Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas izziņa.

21. Personai piešķiramās Aprūpes pakalpojuma apjoms tiek noteikts divos līmeņos:

21.1. I līmenis: pārtikas produktu, medikamentu un citu pamatvajadzību apmierināšanai, nepieciešamo preču iegāde un nogādāšana personai mājās; dzīvokļa īres un komunālo maksājumu veikšana; kurināmā piegāde telpās, kurināšana; atkritumu iznešana; ūdens ienešana un iznešana; logu tīrīšana 2 x gadā; pavadoņa pakalpojumi 1 st. 1 x nedēļā; dzīvojamo telpu uzkopšana; palīdzība dokumentu kārtošanā; veļas mazgāšana vai nodošana mazgāšanā; gultas veļas nomaiņa;

21.2. II līmenis: pārtikas produktu, medikamentu un citu pamatvajadzību apmierināšanai, nepieciešamo preču iegāde un nogādāšana personai mājās; dzīvokļa īres un komunālo maksājumu veikšana; kurināmā piegāde telpās, kurināšana; atkritumu iznešana; ūdens ienešana un iznešana; logu tīrīšana 2 x gadā; pavadoņa pakalpojumi 1 st. 1 x nedēļā; dzīvojamo telpu uzkopšana; palīdzība dokumentu kārtošanā; veļas mazgāšana vai nodošana mazgāšanā; gultas veļas nomaiņa; palīdzība ēdiena gatavošanā, trauku mazgāšana; ēdiena piegāde; personīgā aprūpe – mazgāšana; apģērbšana, noģērbšana; palīdzība tualetes vai podkrēsla lietošanā; vannošana.

22. Aprūpes pakalpojums tiek sniegts:

22.1. I līmenī – ne vairāk kā 24 stundas mēnesī;

22.2. II līmenī – ne vairāk kā 48 stundas mēnesī.

23. Aprūpes pakalpojums var tikt finansēts:

23.1. no Dienesta budžeta līdzekļiem pilnā apmērā;

23.2. no Dienesta budžeta līdzekļiem, bet ar personas līdzfinansējumu.

24. Aprūpes pakalpojums no pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā apmērā tiek finansēts trūcīgām un maznodrošinātām personām.

25. Aprūpes pakalpojums no pašvaldības budžeta līdzekļiem ar personas līdzfinansējumu tiek finansēts:

25.1. 80 % apmērā no saņemto pakalpojumu vērtības personām, kuru ienākumi mēnesī ir lielāki par 50 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, bet nepārsniedz ienākumu līmeni 70 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas;

25.2. 60 % apmērā no saņemto pakalpojumu vērtības personām, kuru ienākumi mēnesī ir lielāki par 70 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas.

26. Aprūpes pakalpojumu no Dienesta budžeta līdzekļiem, tai skaitā ar personas līdzfinansējumu, nepiešķir personām, kuras ir noslēgušas uztura līgumus, kas paredz uztura devējam nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, pamatvajadzību apmierināšanu, pienākumu aprūpēt personu, apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar sociālo pakalpojumu sniegšanu personai.

27. Samaksa par Aprūpes pakalpojumu tiek veikta atbilstoši noslēgtajam līgumam starp klientu, tā apgādnieku, ja saskaņā ar šiem noteikumiem Aprūpes pakalpojuma sniegšanas procesā piedalās arī personas apgādnieks, un sociālā pakalpojuma sniedzēju.

28. Gadījumos, kad personai, kas saņem Aprūpes pakalpojumus, nepieciešama aprūpe un uzraudzība, kas pārsniedz II aprūpes līmenī noteiktos pakalpojumus, Dienests izskata jautājumu par personas ievietošanu īslaicīgas vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

29. Aprūpes pakalpojumu pārtrauc, ja:

29.1. persona atgūst pašaprūpes spējas;

29.2. izbeidzas objektīvie apstākļi, kuru dēļ apgādnieki nespēja nodrošināt personas aprūpi un uzraudzību;

29.3. iestājas personas nāve;

29.4. persona tiek ievietota ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā;

29.5. persona rakstiski atteicās no aprūpes pakalpojumiem;

29.6. persona izbraukusi uz patstāvīgu dzīvi citas pašvaldības teritorijā vai ārzemēs;

29.7. ja klients būtiski pārkāpj noslēgtā aprūpes pakalpojuma līguma nosacījumus.

VII. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām

30. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām ir pakalpojums institūcijā personām no 18 gadu vecuma, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un personai nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes mājās pakalpojuma apjomu, ja šajā punktā minētajām personām nav medicīnisku kontrindikāciju minētā pakalpojuma saņemšanai.

VIII. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem

31. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir pakalpojums, kas nodrošina mājokli, pilnu aprūpi, audzināšanu un sociālo rehabilitāciju bērniem bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem, par kuru ievietošanu ārpusģimenes aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā lēmusi Bāriņtiesa, ja bērna ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa un ja šajā punktā minētajām personām nav medicīnisku kontrindikāciju minētā pakalpojuma saņemšanai.

IX. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem

32. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir pakalpojums, kas nodrošina terminētu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju bērniem, kuru ģimenēs krīzes situācijas rezultātā ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, un nodrošina bērnu izmitināšanu 24 stundas diennaktī, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju un psiholoģisko palīdzību.

33. Tiesības saņemt īslaicīgu sociālo aprūpi institūcijā ir:

33.1. bērniem un ģimenēm ar bērniem, kuri nonākuši krīzes situācijā – līdz 60 dienām gadā;

33.2. nepilngadīgajām grūtniecēm un jaunajām māmiņām līdz pilngadības sasniegšanai pēc bērna piedzimšanas, ja ģimenē ir nelabvēlīgi apstākļi.

34. Pakalpojums par pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek nodrošināts gadījumos, kad pakalpojumu nenodrošina valsts.

35. Lai sniegtu attiecīgo sociālo pakalpojumu, Dienests slēdz līgumu ar sociālā pakalpojuma sniedzēju.

X. Asistenta pakalpojums

36. Asistenta pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem sociālos kontaktus mājās un ārpus mājas, lai persona ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem iespēju robežās pati varētu aktīvi iesaistīties dažādās sabiedriskās aktivitātēs.

37. Pakalpojums ietver asistenta pakalpojumus līdz 40 stundām nedēļā, lai palīdzētu personām:

37.1. nokļūšanai uz darba vietu, izglītības iestādi vai dienas aprūpes centru;

37.2. apmeklēt ārstniecības, valsts vai pašvaldības iestādes;

37.3. iesaistītos dažādos brīvā laika pavadīšanas, sporta spēļu un citos pasākumos.

38. Asistenta pakalpojumu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un Tērvetes novada domes noteikto kārtību.

XI. Lēmumu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

39. Lēmumi sociālo pakalpojumu piešķiršanai vai atteikšanai tiek sagatavoti saskaņā ar Administratīvā procesa likumu un citiem tiesību aktiem, tos Dienesta vārdā izdod Dienesta vadītājs.

40. Dienests pēc Administratīvā akta izdošanas informē personu par pieņemto lēmumu, norādot lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

41. Dienesta pieņemtos lēmumus var apstrīdēt Tērvetes novada domē.

42. Tērvetes novada domes pieņemtos lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

XII. Noslēguma jautājumi

43. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tērvetes novada pašvaldības 2010. gada 15. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 4 "Par sociālajiem pakalpojumiem".

44. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Tērvetes novada domes informatīvajā izdevumā "Laikam līdzi".

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika
Saistošo noteikumu Nr. 1 "Par sociālajiem pakalpojumiem Tērvetes novada pašvaldībā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojumsSaistošie noteikumi aizstāj līdz šim spēkā esošos Tērvetes novada pašvaldības 2010. gada 15. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 4 "Par sociālajiem pakalpojumiem". Saistošie noteikumi nosaka Tērvetes novada pašvaldības iedzīvotājiem nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus, to piešķiršanas un saņemšanas kārtību. Jauni saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu sociālo pakalpojumu veidus, kurus pašvaldība sniedz uz vietas pašvaldības teritorijā un kurus nodrošina, sadarbojoties ar citiem pakalpojumu sniedzējiem.
2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka Tērvetes novada domes Sociālā dienesta sniegto un organizēto sociālo pakalpojumu veidus un to piešķiršanas kārtību. Jaunajos saistošajos noteikumos noteiktas izmaiņas Mājas aprūpes pakalpojuma dzīvesvietā saņemšanas kārtībā, kā arī noteikta kārtība, kādā tiek sniegti un organizēti šādi sociālie pakalpojumi: sociālā darba pakalpojums, psihologa pakalpojums, asistenta pakalpojums, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pieaugušai personai institūcijā, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam institūcijā, īslaicīgu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam institūcijā, Augstkalnes pagasta atbalsta centra pakalpojums.

Saistošajos noteikumos ir iekļauta informācija par Sociālā dienesta organizētajiem pakalpojumiem, kurus Sociālais dienests nodrošina, sadarbojoties ar citiem pakalpojumu sniedzējiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuŠo noteikumu īstenošanai papildus ietekme uz budžetu plānota EUR 1080.00. gadā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmNoteikumu izpildi nodrošinās Tērvetes novada pašvaldības Sociālais dienests saskaņā ar saistošajos noteikumos noteiktajām administratīvajām procedūrām.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmPlānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē: www.tervetesnovads.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika
13.03.2018